0111-KDIB3-1.4012.39.2020.2.ABU - Brak prawa odzyskania (odliczenia lub zwrotu) podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.39.2020.2.ABU Brak prawa odzyskania (odliczenia lub zwrotu) podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 stycznia 2020 r. (data wpływu 21 stycznia 2020 r.), uzupełnionym pismem z 19 marca 2020 r. (data wpływu 23 marca 2020 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa odzyskania (odliczenia lub zwrotu) podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu pn.: (...) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2020 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa odzyskania (odliczenia lub zwrotu) podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu pn.: (...). Pismem z 19 marca 2020 r. (data wpływu 23 marca 2020 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w związku z wezwaniem Organu z 16 marca 2020 r. znak 0111-KDIB3- 1.4012.39.2020.1.MSO.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

(...) Miasto na prawach powiatu (dalej Wnioskodawca lub Miasto) realizuje szereg inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z funduszy UE. Jeden z projektów inwestycyjnych uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych dla poddziałania: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT

Celem realizacji projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do usług mieszkaniowych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt polega na adaptacji budynków leżących na terenie (...) na potrzeby utworzenia w 10 lokalizacjach - 31 mieszkań socjalnych i 1 mieszkania chronionego.

Rzeczowa realizacja projektu polegać będzie na przeprowadzeniu remontów i adaptacji obiektów pod kątem dostosowania ich do potrzeb mieszkaniowych w zakresie:

* przystosowania obiektów do wymogów obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych,

* poprawy stanu technicznego zdegradowanej substancji budowlanej,

* wyposażenia obiektów w niezbędne instalacje i urządzenia techniczne,

* zmiany układu pomieszczeń i ich funkcji poprzez wydzielenie dodatkowych lokali mieszkalnych.

Projekt będzie realizowany na terenie miasta (...) (powiat: m. (...), gmina: (...), miejscowość: (...)) w następujących lokalizacjach:

1.

ul. (...)

2.

ul. (...)

3.

ul. (...),

4.

ul. (...),

5.

ul. (...)

6.

ul. (...)

7.

ul. (...),

8.

ul. (...),

9.

ul. (...)

10.

ul. (...)

Roboty remontowo-budowlane i instalacyjne lokalu przy ul. (...). Dostosowanie i adaptacja istniejącego lokalu usługowego na lokal mieszkalny "chroniony treningowy" przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zakres robót obejmuje istniejący lokal użytkowy oraz, ze względu na lokalizację w parterowej oficynie, również remont stropu, dachu i elewacji, a także modernizację nawierzchni przy wejściu do lokalu oraz oznaczenie i wydzielenie na obecnie istniejącej nawierzchni podwórka miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

Roboty budowlane lokalu mieszkalnego przy ul. (...). Roboty remontowo-budowlane i instalacyjne. Zaprojektowano lokal mieszkalny przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, dedykowany jako mieszkanie socjalne dla 4 osób.

Roboty budowlane lokali mieszkalnych przy ul. (...). Roboty remontowo-budowlane i instalacyjne. Roboty rozbiórkowe istniejących obiektów parterowych, wykonanie podbudowy i nawierzchni placu manewrowego, drogi dojazdowej oraz 16 miejsc parkingowych (w tym siedmiu dostosowanych dla osób niepełnosprawnych). Zadanie ma na celu zmianę sposobu użytkowania budynków biurowego i gospodarczego na budynek mieszkalny, wielorodzinny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstanie siedem mieszkań, po dwa na każdej kondygnacji budynku trzykondygnacyjnego oraz jedno w parterowym budynku gospodarczym.

Roboty budowlane lokalu mieszkalnego przy ul. (...). Roboty remontowo-budowlane i instalacyjne. Dostosowanie i adaptacja istniejącego lokalu mieszkalnego na lokal mieszkalny "socjalny", przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (w pełnym zakresie (podbudowa i nawierzchnia) w tym jedno tzw. czasowe przy wejściu do lokalu - dla samochodu obsługującego przewóz osób niepełnosprawnych) oraz wykonanie nowego i częściowa modernizacja istniejącego chodnika prowadzącego do wejścia do lokalu.

Roboty budowlane lokali mieszkalnych przy ul. (...). Roboty remontowo-budowlane i instalacyjne. Na parterze i na poddaszu planuje się łącznie sześć lokali mieszkalnych socjalnych w tym dwa na poddaszu.

Roboty budowlane lokali mieszkalnych przy ul. (...). Roboty remontowo-budowlane i instalacyjne. Układ funkcjonalny budynków nie ulega zmianie, poza przystosowaniem lokali mieszkalnych położonych na parterze dla osób niepełnosprawnych.

Roboty budowlane lokali mieszkalnych przy ul. (...). Roboty remontowo-budowlane i instalacyjne. Układ funkcjonalny budynków nie ulega zmianie, poza przystosowaniem lokali mieszkalnych położonych na parterze dla osób niepełnosprawnych.

Roboty budowlane lokalu mieszkalnego przy ul. (...). Roboty remontowo-budowlane i instalacyjne. Dostosowanie i adaptacja istniejącego lokalu mieszkalnego na lokal mieszkalny "socjalny" przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Modernizacja chodnika prowadzącego do wejścia do lokalu, wydzielenie i oznaczenie na obecnie istniejącej nawierzchni podwórka miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

Roboty budowlane lokali mieszkalnych przy ul. (...). Roboty remontowo-budowlane i instalacyjne. Dostosowanie i adaptacja oraz połączenie dwóch istniejących lokali mieszkalnych na lokal mieszkalny socjalny przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych w pełnym zakresie (podbudowa i nawierzchnia) oraz wykonanie chodnika prowadzącego do wejścia do lokalu.

Roboty budowlane lokali mieszkalnych przy ul. (...). Roboty remontowo-budowlane i instalacyjne. Przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny z sześcioma lokalami socjalnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budowa pochylni dla osoby niepełnosprawnej i dwóch miejsc postojowych.

W związku z realizacją projektu będą uzyskiwane przychody z tytułu czynszów za użytkowanie lokali mieszkalnych, które na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT), są zwolnione z podatku VAT. Przychodem są również opłaty za media, które są opodatkowane według stawek VAT właściwych dla danego towaru lub usługi.

Projekt realizowany będzie w związku z realizacją zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zadania własne gminy obejmują gminne budownictwo mieszkaniowe.

Inwestorem jest Miasto (...), które jest odpowiedzialne za przygotowanie i realizację przedsięwzięcia. Inwestycję realizuje jednostka organizacyjna Miasta wchodząca w skład scentralizowanych rozliczeń podatku VAT - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w (...) (samorządowy zakład budżetowy).

Miasto (...) jest czynnym podatnikiem VAT. Właścicielem powstałego w ramach realizacji projektu majątku jest Miasto (...).

W piśmie z dnia 23 marca 2020 r. Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony we wniosku opis sprawy w następującym zakresie:

Projekt realizowany jest w związku z uzyskanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego):

* dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna,

* dla działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych,

* dla poddziałania: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT.

Numer złożonego wniosku (...).

Tytuł projektu: "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w (...)".

W ocenie Wnioskodawcy towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, które korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym według Wnioskodawcy nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od przedmiotowej inwestycji, albowiem nieruchomości przeznaczone są na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Po zakończeniu realizacji inwestycji z najemcami lokali mieszkalnych zostaną zawarte umowy zgodnie, z którymi Najemca płacił będzie Wynajmującemu miesięczną opłatę czynszową, na którą składa się czynsz socjalny, którego wysokość ustalana jest zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta (...) w sprawie stawek czynszu.

Oprócz czynszu najmu Najemca płacił będzie Wynajmującemu opłaty eksploatacyjne, które są niezależne od wynajmującego i wynikają z bieżącego ich zużycia przez najemców. Do opłat eksploatacyjnych zalicza się:

a.

opłatę zaliczkową za dostawę ciepłej wody nalicza się wg obowiązujących stawek za podgrzanie 1 m3 zimnej wody, w stosunku do liczby osób zamieszkałych w lokalu lub ustalonej normy średniomiesięcznej zużycia wody na osobę,

b.

opłatę zaliczkową za dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków, nalicza się wg obowiązujących na terenie Gminy taryf dostawcy wody lub kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków, w stosunku do liczby osób zamieszkałych w lokalu lub ustalonej średniomiesięcznej normy zużycia wody na osobę,

c.

opłatę za odbiór odpadów komunalnych nalicza się według metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek zgodnie z aktualnie obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w (...) oraz regulaminami stosowanymi przez Wynajmującego.

Powyższe opłaty zaliczkowe rozliczane będą, co najmniej raz w roku zgodnie z regulaminami rozliczeń mediów stosowanymi przez Wynajmującego.

Pobierane opłaty eksploatacyjne są neutralne dla Wynajmującego i nie wpływają na jego dochód albowiem:

* Najemca płaci tylko i wyłącznie za ilość zużytych przez siebie mediów,

* Wynajmujący pobierając opłaty eksploatacyjne przekazuje je do dostawców mediów.

W ocenie Wnioskodawcy dochodem w ramach realizacji niniejszego projektu jest wyłącznie miesięczna opłata czynszowa, która korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Celem realizacji projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do usług mieszkaniowych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Cel projektu jest zbieżny z celem Działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych. Produktem projektu będzie 32 nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach (31 socjalnych, 1 chronione). Rezultatem bezpośrednim projektu będzie 78 osób korzystających ze wspartej infrastruktury. Wymogi dotyczące utrzymania celów i trwałości projektów wynikają z art. 71 rozporządzenia ogólnego 1303/2013. Trwałość projektu zostanie zachowana przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

W okresie tym zostaną zachowane produkty projektu, tj. nie nastąpi żadna z poniższych okoliczności:

* zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem,

* zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,

* istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

W związku określonym wyżej celem i rezultatem projektu efektem projektu będzie podpisanie umów najmu lokalu mieszkalnego, zgodnie z którą najemca będzie płacił wynajmującemu miesięczną opłatę czynszową, na którą składa się czynsz socjalny. W związku z tym w ocenie Wnioskodawcy efekty projektu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, które na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług są zwolnione z podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do ww. projektu Miasto (...) ma możliwość odzyskania (odliczenia lub zwrotu) podatku VAT w części lub całości?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Według Wnioskodawcy nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od przedmiotowej inwestycji, albowiem nieruchomości przeznaczone są na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku od towarów i usług takie świadczenie podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 tej ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124,

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT, w tym braku statusu podatnika VAT czynnego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe lub zwrot różnicy na rachunek bankowy.

Zatem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca realizuje projekt pn.: (...)". Celem realizacji projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do usług mieszkaniowych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem realizacji projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do usług mieszkaniowych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt polega na adaptacji budynków leżących na terenie (...) na potrzeby utworzenia w 10 lokalizacjach - 31 mieszkań socjalnych i 1 mieszkania chronionego.

W związku z realizacją projektu będą uzyskiwane przychody z tytułu czynszów za użytkowanie lokali mieszkalnych, które na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług są zwolnione z podatku VAT. Przychodem są również opłaty za media, które są opodatkowane według stawek VAT właściwych dla danego towaru lub usługi. Projekt realizowany będzie w związku z realizacją zadań własnych gminy.

Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, które korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Efekty projektu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, które na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ww. ustawy są zwolnione z podatku VAT.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy w odniesieniu realizowanego projektu ma możliwość odzyskania (odliczenia lub zwrotu) podatku VAT w części lub całości?

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie został spełniony. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych Wnioskodawcy gdyż, jak wskazał Wnioskodawca w opisie sprawy, towary i usługi nabywane w ramach projektu będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, które korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Ponadto efekty projektu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, które na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy są zwolnione z podatku VAT. Powstałe mieszkania będą wynajmowane na cele mieszkaniowe, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 są zwolnione od podatku od towarów i usług.

W konsekwencji, mimo, że Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT, warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od zrealizowanego projektu, jak również nie będzie przysługiwało mu prawo do zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy w całości lub części w związku z realizacją projektu.

W zakresie realizowanego zadania, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 714). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r.

Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia ww. warunków rozporządzenia, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy wskazać, że zakres jakiego ma dotyczyć interpretacja, wyznacza wnioskodawca w formułowanym we wniosku pytaniu. Z uwagi na powyższe niniejsza interpretacja została wydana na podstawie opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i ściśle w zakresie wyznaczonym pytaniem Wnioskodawcy tj. braku możliwości odzyskania (odliczenia lub zwrotu) podatku VAT w części lub całości. Interpretacja nie rozstrzyga w zakresie tych okoliczności faktycznych do których nie odnosi się pytanie Wnioskodawcy. Stąd też interpretacja nie rozstrzyga czy faktycznie działalność Wnioskodawcy w zakresie wynajmu lokali będących przedmiotem ww. projektu korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, gdyż nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Informacje w powyższym zakresie potraktowano jako element przedstawionego we wniosku opisu sprawy, bez dokonywania oceny jego prawidłowości.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu

rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia

1 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu.

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa

materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl