0111-KDIB2-3.4015.49.2022.1.BB

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4015.49.2022.1.BB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 kwietnia 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 5 kwietnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania środków pieniężnych zebranych w ramach zbiórki. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Na Pani indywidualne konto zostały przelane środki, które pochodzą ze zbiórki charytatywnej z K. Darczyńcy z T.H. zorganizowali zbiórki na rzecz ludności i potrzeb związanych z wojną na Ukrainie. Wszystkie środki, które wpłynęły na Pani konto rozdysponowuje Pani robiąc zakupy (żywność, lekarstwa, wpłaty na konto ludzi poszkodowanych na wojnie).

Nie jest Pani osobą obdarowaną, a jedynie pośrednikiem tej społecznej inicjatywy.

Ludność w K. zaufała Pani ponieważ osoba, która zainicjowała całą akcję jest Pani znajomą i wiedziała, że od początku wojny Pani i Pani rodzina pomagacie bezinteresownie i jesteście wolontariuszami. Posiada Pani film z akcji, która odbyła się w K., (...). Na potwierdzenie Pani działań posiada Pani wszelkie rachunki oraz paragony. Nie zatrzymuje Pani żadnych środków dla siebie, więc nie ma Pani statusu osoby obdarowanej.

Prosi Pani o zwolnienie z konieczności płacenia podatku od darowizny. Otrzymane środki w całości będą przeznaczone na pomoc uchodźcom oraz dla osób (ofiar) wojny w Ukrainie, które pozostały na terenie tego kraju. Ma Pani zamiar przeznaczyć środki na pomoc sierocińcom oraz na pomoc dla zwierząt, które znajdują się w katastrofalnych warunkach.

Pytanie

Czy może być Pani zwolniona z płacenia podatku od spadków i darowizn, gdyż nie jest Pani osobą obdarowaną, a jedynie pośrednikiem w organizowaniu pomocy dla ludności i ofiar wojny w Ukrainie?

Pani stanowisko w sprawie

Uważa Pani, że nie jest osobą obdarowaną, a jedynie pośrednikiem w organizowaniu pomocy w sytuacji wojny w Ukrainie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043):

Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny, polecenia darczyńcy.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia "darowizna", dlatego w tym zakresie odwołać się należy do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

W myśl art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego:

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Z treści art. 890 § 1 ww. ustawy wynika natomiast, iż:

Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Przepis art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, że:

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że na Pani indywidualne konto zostały przelane środki, które pochodzą ze zbiórki charytatywnej z K. Darczyńcy z K. zorganizowali zbiórki na rzecz ludności i potrzeb związanych z wojną na Ukrainie. Wszystkie środki, które wpłynęły na Pani konto rozdysponowuje Pani robiąc zakupy (żywność, lekarstwa, wpłaty na konto ludzi poszkodowanych na wojnie). Nie jest Pani osobą obdarowaną, a jedynie pośrednikiem tej społecznej inicjatywy.

W związku z powyższym stwierdzam, że Pani jako podmiot pośredniczący w przekazaniu środków, nie będzie z tytułu opisanej sytuacji podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

W związku z zadanym pytaniem informuję, że w opisanym przypadku nie można zastosować zwolnienia od podatku, ponieważ aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania opisane zdarzenie musi podlegać regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Opisana we wniosku sytuacja, w której jest Pani pośrednikiem w przekazaniu zebranych środków nie rodzi dla Pani w ogóle skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn, gdyż jak wynika z opisu nie nabyła Pani środków pieniężnych na własność (dla siebie). Skoro przekazane na Pani konto środki nie są dla Pani przysporzeniem majątkowym to nie ma "nabycia", o którym mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Tym samym nie ma także możliwości zastosowanie zwolnienia.

Na Pani - z tytułu przyjęcia na konto środków pieniężnych jak również przekazania zgromadzonych kwot - nie ciążą żadne obowiązki w podatku od spadków i darowizn.

Końcowo informuję, że Organ interpretacyjny nie jest uprawniony do prowadzenia postępowania podatkowego - w interpretacji wyjaśnia jedynie treść przepisów w odniesieniu do opisanego stanu sprawy. Zatem wydając tą interpretacje opieramy się wyłącznie na opisie zdarzenia podanego przez Panią we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego może odbyć się jedynie podczas ewentualnego postępowania podatkowego. W takiej sytuacji to na Pani, jako podatniku, będzie spoczywał obowiązek przedstawienia w toku tego postępowania właściwego udokumentowania przekazania środków na rzecz obdarowanych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - w ramach danych mu uprawnień - może jedynie wyjaśnić brzmienie przepisu podatkowego mającego zastosowanie w sytuacji opisanej przez osobę składającą wniosek i wskazać jakie prawa i obowiązki płyną dla wnioskodawcy z przepisu/ustawy. W związku z tym niniejsza interpretacja nie odnosi się, do sformułowanej w treści wniosku prośby o zwolnienie z zapłaty podatku od spadków i darowizn, ponieważ, jeśli taki podatek byłby należny, to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie ma uprawień do udzielania ulg i zwolnień.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl