0111-KDIB2-3.4015.31.2022.2.BB, Zwolnienie z podatku od darowizny - udokumentowanie darowizny od osoby najbliższej - Pismo... - OpenLEX

0111-KDIB2-3.4015.31.2022.2.BB - Zwolnienie z podatku od darowizny - udokumentowanie darowizny od osoby najbliższej

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4015.31.2022.2.BB Zwolnienie z podatku od darowizny - udokumentowanie darowizny od osoby najbliższej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od spadków i darowizn jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

15 marca 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 10 marca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek dotyczy m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie darowizny środków pieniężnych.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Pana mama zawarła umowę sprzedaży udziałów w spółce 4 sierpnia 2021 r. oraz umowę sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego 6 maja 2021 r. Postanowienie spadkowe po Pana ojcu było prowadzone przez Sąd Rejonowy. Pana mama wraz ze swoimi dziećmi (spadkobiercami) dokonała sprzedaży udziałów 4 sierpnia 2021 r. w swoim imieniu oraz w imieniu swoich dzieci - Pana, Pana brata i Pana siostry (mając pełnomocnictwo do dokonywania czynności w tym zakresie jak również do kwitowania odbioru cen) oraz dokonała w swoim imieniu i w imieniu swoich dzieci sprzedaży nieruchomości. Pana matka jest jedynie dysponentem środków pieniężnych swoich dzieci.

W związku z zawartymi powyżej umowami środki spadkobierców: Pana, Pana brata i Pana siostry (nierezydent) ze sprzedaży wpłynęły na konto bankowe matki.

Umowy sprzedaży zawarte są przed upływem 5 lat od nabycia spadku.

Pana matka przelała środki pieniężne na konta bankowe synów (pieniądze uzyskane z umowy sprzedaży nieruchomości oraz ze sprzedaży udziałów).

Pana siostra (nierezydent), tj. spadkobierczyni sporządziła oświadczenie (polecenie dokonania przelewu tytułem darowizny) o tym aby Państwa matka w jej imieniu, przekazała środki pieniężne przelewem dla Pana (darowizna od siostry na Pana rzecz ale przelewu dokonuje matka na Pana rzecz).

Pytanie w zakresie podatku od spadków i darowizn

Czy w momencie gdy Pana siostra oświadczyła (polecenie dokonania przelewu tytułem darowizny), aby Państwa matka przekazała w jej imieniu środki pieniężne dla Pana (darowizna od siostry na Pana rzecz ale przelewu dokonała matka w imieniu córki na Pana rzecz) to w tym wypadku będzie Pan mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego wynikającego z ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku zgłoszenia darowizny w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia oświadczenia (dokonania przelewu darowizny) składając ZD2 (winno być SD-Z2), tj. czy taka forma przekazania darowizny korzysta ze zwolnienia podatkowego?

Pana stanowisko w sprawie

Pana siostra (nierezydent), tj. spadkobierczyni, mogła sporządzić oświadczenie (polecenie dokonania przelewu tytułem darowizny) o tym aby Państwa matka, w jej imieniu, przekazała środki pieniężne przelewem dla Pana (darowizna od siostry na Pana rzecz ale przelewu dokonuje matka na Pana rzecz) i w tym wypadku będzie Pan mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego wynikającego z ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku zgłoszenia darowizny w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia oświadczenia (dokonania przelewu darowizny) składając ZD2 (winno być SD-Z2), tj. taka forma darowizny korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Na potwierdzenie swojego stanowiska przywołał Pan art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Pana siostra nie będzie obowiązana do zapłaty podatku w państwie, w którym mieszka z tego tytułu, ze względu na objęcie obowiązkiem podatkowym w Polsce.

Pana matka jest jedynie dysponentem środków pieniężnych z tytułu zawartych umów sprzedaży w imieniu swoich dzieci.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043):

Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem" podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny, polecenia darczyńcy.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera definicji pojęcia "darowizna". Z tego względu, celem ustalenia tej definicji, należy sięgnąć do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

W myśl art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego:

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Jak stanowi natomiast art. 890 § 1 cyt. Kodeksu:

Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Stosownie do treści art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn:

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Jak wynika z treści art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy:

Obowiązek podatkowy powstaje, przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn:

Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9 637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

Stosownie do treści art. 9 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.

Należy zauważyć, że - co do zasady - darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość podatku od spadków i darowizn ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do jednej z trzech grup podatkowych odbywa się w zależności od jego stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa z osobą, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 cyt. ustawy:

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

1)

do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

2)

do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

3)

do grupy III - innych nabywców.

W myśl art. 4a ust. 1 ww. ustawy:

Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1)

zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2)

w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1

- udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo

- kredytowej lub przekazem pocztowym.

Zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych dokonać należy na formularzu

SD-Z2 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2060).

Stosownie do art. 4a ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn:

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1-2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Zgodnie z art. 4a ust. 4 omawianej ustawy:

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

1)

wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub

2)

nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Pana mama wraz ze swoimi dziećmi (spadkobiercami) dokonała sprzedaży udziałów w spółce z o.o. w swoim imieniu oraz w imieniu swoich dzieci - Pana, Pana brata i Pana siostry (mając pełnomocnictwo do dokonywania czynności w tym zakresie jak również do kwitowania odbioru cen) oraz dokonała w swoim imieniu i w imieniu swoich dzieci sprzedaży nieruchomości. Pana matka była jedynie dysponentem środków pieniężnych swoich dzieci. W związku z zawartymi powyżej umowami środki spadkobierców: Pana, Pana brata i Pana siostry ze sprzedaży wpłynęły na konto bankowe Państwa matki. Pana siostra sporządziła oświadczenie (polecenie dokonania przelewy tytułem darowizny) o tym aby Pana matka w jej imieniu przekazała środki pieniężne przelewem dla Pana (darowizna od siostry na Pana rzecz, przy czym przelewu dokonała matka).

Z opisu sprawy wynika, że doszło do zawarcia umowy darowizny środków pieniężnych pomiędzy Pana siostrą jako darującą i Panem, jako obdarowanym. Państwa matka - jako dysponent ww. środków - dokonała ich przekazania na Pana rachunek bankowy.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzam, że nabycie tytułem darowizny środków pieniężnych, które Pan otrzymał od siostry, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem, że zgłosi je Pan do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

W pozostałej części wniosku, tj. w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja, co wynika z przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej, zgodnie z uprawnieniami Organu interpretacyjnego nadanymi przez art. 14b § 1 tejże ustawy, ma zastosowanie wyłącznie dla Pana i nie rozstrzyga w kwestii ewentualnej zapłaty za granicą podatku przez Pana siostrę. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie jest uprawniony do wydawania interpretacji w zakresie wewnętrznych przepisów innego państwa.

Dodatkowo - w związku z tym, że do wniosku dołączono dokumenty - wskazuję, że procedura wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Tym samym informuję, że interpretacja została wydana wyłącznie na podstawie opisu zdarzenia zawartego w złożonym przez Pana wniosku.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl