0111-KDIB2-3.4014.410.2022.2.AD - Połączenie spółek jako nieobjęte PCC

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4014.410.2022.2.AD Połączenie spółek jako nieobjęte PCC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 8 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

... sp. z o.o. ("Spółka Przejmująca" lub "Wnioskodawca") ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych ("CIT") od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Dodatkowo Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług ("VAT") w Polsce. Jedynym wspólnikiem Wnioskodawcy jest..., spółka prawa francuskiego.

Wnioskodawca należy do europejskiej grupy kapitałowej działającej na rynku budowlanym i oferującej rozwiązania w zakresie mocowania przegród zewnętrznych budynków ("Grupa...").

Grupa... została w tym roku przejęta przez amerykańską grupę działającą w branży budowalnej,... ("Grupa..."). Grupa... produkuje złącza ciesielskie do konstrukcji drewnianych.

Do Grupy... należy również spółka... sp. z o.o ("Spółka Przejmowana" lub "...") podlegająca w Polsce obowiązkowi podatkowemu w CIT od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Dodatkowo... jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT w Polsce. Obecnie jedynym wspólnikiem... jest spółka...z siedzibą w Danii ("Wspólnik...").

W ramach przejęcia Grupy... przez Grupę..., planowane jest przeprowadzenie szeregu działań reorganizacyjnych na poziomie międzynarodowym, w tym także na poziomie polskich podmiotów wchodzących w skład obu grup. Reorganizacja ma na celu podjęcie działań zwiększających ekonomikę działania połączonych grup kapitałowych, funkcjonujących od momentu przejęcia jako jedna całość gospodarcza.

W pierwszej kolejności, planowana jest sprzedaż udziałów... przez Wspólnika... na rzecz Wnioskodawcy, w wyniku czego Wnioskodawca stanie się jedynym wspólnikiem... ("Sprzedaż"). Skutki podatkowe tej sprzedaży nie są przedmiotem niniejszego wniosku.

W następnej kolejności planowane jest przekształcenie formy prawnej Wnioskodawcy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w prostą spółkę akcyjną ("Przekształcenie"). Grupa zdecydowała się na taki krok mając na uwadze, że nowa forma prawna jaką jest prosta spółka akcyjna posiada kilka istotnych przewag względem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Są to m.in. większa elastyczność w zakresie możliwości zwrotu wkładów, emitowanie akcji, które w odróżnieniu od udziałów stanowią papiery wartościowe, brak ustawowego limitu wysokości przywilejów akcyjnych czy osobistych (np. liczby głosów na akcję) czy szereg usprawnień w zasadach corporate governance. Rokiem obrotowym przekształconej spółki będzie rok kalendarzowy.

Jednocześnie, w niedalekim czasie po przekształceniu (procedury połączenia i przekształcenia zostaną rozpoczęte w tym samym czasie, jednak przekształcenie dojdzie do skutku wcześniej), planowane jest także połączenie Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną ("Połączenie") w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, czyli w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Wnioskodawcę (łączenie się przez przejęcie). W wyniku połączenia, Spółka Przejmująca - zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki oraz przejmie wszystkie aktywa i pasywa przyznane Spółce Przejmowanej.

Na moment połączenia Wnioskodawca będzie posiadał 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, w związku z tym w ramach Połączenia będzie pełnić rolę zarówno spółki przejmującej, jak i wspólnika spółki przejmowanej. W wyniku przejęcia Spółki Przejmowanej, Wnioskodawcy nie zostaną wydane żadne udziały, co jest dopuszczalnym rozwiązaniem na gruncie Kodeksu spółek handlowych w sytuacji, gdy spółka przejmująca jest 100% wspólnikiem spółki przejmowanej. Z kolei w rezultacie Przekształcenia jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej stanie się Wnioskodawca już w nowej formie prawnej. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej, a także nie powstanie potrzeba ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, zasad przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz określenia dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Połączenie Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną zostanie rozliczone metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ust. 1 ustawy o rachunkowości. Wnioskodawca zakłada, że w dniu poprzedzającym dzień łączenia wartość rynkowa majątku Spółki Przejmowanej (rozumiana jak wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej, tj. wartość aktywów Spółki Przejmowanej po pomniejszeniu o kwotę zobowiązań) otrzymywanego przez Spółkę Przejmującą nie będzie przewyższała wartości przyjętej dla celów podatkowych składników tego majątku. Nie jest jednak wykluczone, że nadwyżka taka jednak powstanie. Wartość składników majątkowych Spółki Przejmowanej przyjęta dla celów podatkowych będzie wynikała z jej ksiąg podatkowych. Wnioskodawca dla celów podatkowych przyjmie wartość tych składników - tj. pozycji aktywów i zobowiązań w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmująca będzie kierować się zasadą kontynuacji wyceny tych składników przedsiębiorstwa.

Nadto, Wnioskodawca zakłada, że wartość rynkowa majątku Spółki Przejmowanej (wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej) otrzymanego przez Wnioskodawcę nie będzie wyższa od ceny nabycia udziałów Wnioskodawcy w Spółce Przejmowanej. Nie jest jednak wykluczone, że nadwyżka taka jednak powstanie.

Połączenie będzie posiadało uzasadnienie ekonomiczne. Jest ono przede wszystkim podyktowane potrzebą uproszczenia struktury organizacyjnej nowo powstałej grupy i dostosowania tej struktury do potrzeb i celów biznesowych. Obecna struktura jest kosztowna w utrzymaniu oraz utrudnia stosowanie jednolitych zasad gospodarowania, a w szczególności:

a)

wymaga utrzymywania osobnych struktur zarządzania, co pociąga za sobą "powielanie" kosztów administracyjnych;

b)

powoduje konieczność sporządzania osobnych planów finansowych, wymagających zatwierdzenia przez niezależne struktury zarządzania;

c)

wymaga prowadzenia oddzielnej księgowości dla każdej z łączących się spółek.

Połączenie pozwoli, w szczególności, na:

a)

zwiększenie efektywności zarządzania działalnością Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, w szczególności w wyniku centralizacji zarządu i nadzoru nad działalnością Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej;

b)

uproszczenie struktury biznesowej i organizacyjnej;

c)

ułatwienie procesu zarządzania płynnością finansową;

d)

redukcję kosztów działalności poprzez wyeliminowanie dublujących się kosztów, m.in. back office, tj. kosztów oprogramowania i utrzymania systemów, czynności związanych z księgowością, controllingiem, administracją, a także kosztami zarządu oraz obsługi działalności organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej;

e)

wyeliminowanie części transakcji wewnątrzgrupowych, a w związku z tym ograniczenie kosztów transakcyjnych i kosztów obsługi administracyjnej;

f)

ułatwienie dokonywania rozliczeń z bankami, urzędami skarbowymi oraz innymi podmiotami;

g)

usprawnienia procesów w zakresie zarządzania składnikami majątku należącymi aktualnie do Spółki Przejmowanej;

h)

zapewnienia efektywniejszego procesu decyzyjnego.

Decyzja, że to Wnioskodawca będzie spółką przejmującą uwarunkowana jest wyborem najkorzystniejszego wariantu połączenia z punktu widzenia efektywności przeprowadzenia takiego procesu (Spółka Przejmowana jest mniejszym podmiotem, dzięki czemu przejęcie jej majątku będzie procesem łatwiejszym od przeprowadzenia połączenia w odwrotnym kierunku).

Pytanie

Czy połączenie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem, połączenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

W myśl art. 1 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

Stosownie do art. 1a pkt 1 i pkt 2 omawianej ustawy, określenie "spółka kapitałowa" oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską, natomiast określenie "spółka osobowa" oznacza spółkę cywilną, spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową oraz spółkę komandytowo-akcyjną.

Z art. 3 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy, natomiast podstawę opodatkowania w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f ww. ustawy, stanowi - przy przekształceniu lub łączeniu spółek - wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia. Przy tym zgodnie z art. 9 pkt 10 cyt. ustawy, zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych są umowy spółki i ich zmiany związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany.

W końcu, zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają umowy spółki i ich zmiany związane z łączeniem spółek kapitałowych.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, planują Państwo dokonać Połączenia ze Spółką Przejmowaną. Na skutek połączenia cały majątek Spółki Przejmowanej zostanie przejęty przez Państwa. Spółka Przejmująca będzie udziałowcem Spółki Przejmowanej, a w następstwie Połączenia, nie zostaną wydane udziały, jako że Państwo na dzień połączenia będą posiadali 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, a Połączenie zostanie dokonane bez podwyższenia Państwa kapitału zakładowego. Na moment Połączenia, będą Państwo działać w formie prostej spółki akcyjnej.

Prosta spółka akcyjna nie została wymieniona w katalogu spółek znajdującym się w art. 1a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (nie stanowi ona na gruncie ww. ustawy ani spółki kapitałowej, ani spółki osobowej).

Pomimo bowiem, że na gruncie przepisów Kodeksu spółek handlowych prosta spółka akcyjna stanowi spółkę kapitałową, ustawodawca nie zmienił katalogów spółek wymienionych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych i nie wymienił prostej spółki akcyjnej ani w katalogu spółek kapitałowych, ani spółek osobowych. Brak zmiany definicji spółek na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika z konieczności zachowania zgodności tej ustawy z dyrektywą Rady Nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, która zakłada nienakładanie podatku na spółki kapitałowe w żadnej formie w odniesieniu do wkładów kapitałowych (art. 5 ust. 1 dyrektywy). Zgodnie jednak z art. 7 ust. 1 tej dyrektywy, państwo członkowskie, które w dniu 1 stycznia 2006 r. naliczało podatek od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych, może go w dalszym ciągu naliczać, pod warunkiem że jest on zgodny z przepisami dyrektywy. Jest to wyraz tzw. zasady stand still, która zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego oznacza możliwość "poruszania się" przez państwo członkowskie przy ustanawianiu obciążeń podatkowych lub ustalaniu ich wysokości, jedynie w ramach stanu istniejącego w dacie wskazanej normą prawa wspólnotowego (w tym wypadku 1 stycznia 2006 r.).

Powyższe prowadzi do wniosku, że skoro w dniu 1 stycznia 2006 r. prosta spółka akcyjna nie była unormowana w polskim porządku prawnym i nie była objęta opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to nie może być nim objęta także obecnie. W Państwa ocenie oznacza to, że połączenie spółki z o.o. z prostą spółką akcyjną jako spółką przejmującą nie będzie stanowić zmiany umowy spółki polegającej na łączeniu się spółek, bowiem w tym wypadku w połączeniu brać będzie udział jedynie jeden podmiot (Spółka Przejmowana), który może zostać uznany za "spółkę" na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Drugim łączącym się podmiotem będzie natomiast podmiot, który w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych nie został wymieniony. Nie dojdzie więc w tym wypadku do łączenia "spółek" w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, lecz do połączenia jednej spółki z podmiotem pozostającym poza zakresem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nadto, ewentualna zmiana umowy spółki i zwiększenie majątku lub podwyższenie kapitału następowałaby w tym wypadku po stronie podmiotu pozostającego poza zakresem ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, co tym bardziej potwierdza, że tego typu połączenie nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. W Państwa ocenie już z tego względu nie jest więc dopuszczalne opodatkowanie połączenia na gruncie ww. ustawy.

Nawet gdyby przyjąć, że prosta spółka akcyjna stanowi spółkę kapitałową na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, analogicznie jak na gruncie przepisów Kodeksu spółek handlowych, w Państwa ocenie i tak w związku z połączeniem nie powstałby obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, bowiem:

a)

po pierwsze, należałoby wówczas uznać, że mamy do czynienia z łączeniem się spółek kapitałowych, które na gruncie art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest wyłączone z opodatkowania tym podatkiem,

b)

po drugie, nie doszłoby do zwiększenia majątku ani podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a na gruncie art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy jedynie łączenie spółek powodujące podwyższenie tego kapitału podlega podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jakkolwiek przepisy te nie mają Państwa zdaniem zastosowania w przedstawionym zdarzeniu przyszłym to przytaczają je Państwo ponieważ wskazują one, że nawet gdyby nie doszło do Przekształcenia to Połączenie nie byłoby opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego ani całość restrukturyzacji ani Przekształcenie Wnioskodawcy w prostą spółkę akcyjną nie są warunkowane podatkowo. Istnienie bądź brak Przekształcenia nie zmienia skutków podatkowych Połączenia, w szczególności w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego Połączenie nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadniając swoje stanowisko powołali się Państwo na interpretację indywidualną.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 111 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem.

Stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ww. ustawy:

Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy spółki.

Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 wyżej cytowanego przepisu:

Podatkowi podlegają zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Z art. 1 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy wynika, że:

Przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie - stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany.

W myśl art. 1 ust. 3 pkt 1-3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

1)

przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;

2)

przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;

3)

przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

Stosownie do art. 1a pkt 1 i 2 ww. ustawy:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)

spółka osobowa - spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną;

2)

spółka kapitałowa - spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że planowane jest przekształcenie Państwa formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w prostą spółkę akcyjną. Jednocześnie, w niedalekim czasie po przekształceniu (procedury połączenia i przekształcenia zostaną rozpoczęte w tym samym czasie, jednak przekształcenie dojdzie do skutku wcześniej), planowane jest także połączenie Państwa spółki ze Spółką Przejmowaną w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, czyli w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Państwa (łączenie się przez przejęcie). W wyniku połączenia, Spółka Przejmująca - zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki oraz przejmie wszystkie aktywa i pasywa przyznane Spółce Przejmowanej. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej, a także nie powstanie potrzeba ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, zasad przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz określenia dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Państwa wątpliwość budzi, to czy połączenie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W tym miejscu należy zauważyć, że ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), które weszły w życie z dniem 1 marca 2020 r. Zgodnie z nowelizacją wśród spółek kapitałowych wymieniony jest nowy podmiot: prosta spółka akcyjna (art. 4 § 1 pkt 2 ustawy - Kodeks spółek handlowych zmieniony z dniem 1 marca 2020 r. przez art. 1 pkt 2 lit. a) ww. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw).

Równocześnie z dniem 1 marca 2020 r. w ustawie - Kodeks spółek handlowych do Tytułu III Spółki kapitałowe dodany został Dział Ia poświęcony prostej spółce akcyjnej.

Na marginesie należy wyjaśnić, że niewskazanie w przepisach Działu Ia Kodeksu spółek handlowych, że prosta spółka akcyjna jest spółką kapitałową, nie oznacza że taką spółką nie jest skoro art. 4 § 1 pkt 2 ww. Kodeksu, w brzmieniu obowiązującym od 1 marca 2020 r. stanowi:

Użyte w ustawie określenia oznaczają spółka kapitałowa - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną i spółkę akcyjną.

Jednakże, mimo że od 1 marca 2020 r. zgodnie z nowymi uregulowaniami Kodeksu spółek handlowych określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną i spółkę akcyjną, to ustawodawca nie zmienił definicji spółki kapitałowej w świetle przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i na jej gruncie wśród spółek kapitałowych prosta spółka akcyjna nie została wymieniona.

Ponadto rozwiązania zawarte w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych muszą być zgodne z dyrektywą Rady Nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.Urz.UE.L 46 z 21 lutego 2008 r., str. 11), która zakłada - co do zasady - nienakładanie podatku na spółki kapitałowe w żadnej formie w odniesieniu do wkładów kapitałowych (art. 5 ust. 1 dyrektywy). Przepis art. 7 ust. 1 dyrektywy, w świetle którego państwo członkowskie, które w dniu 1 stycznia 2006 r. naliczało podatek od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych, może go w dalszym ciągu naliczać, pod warunkiem że jest on zgodny z art. 8-14.

Z regulacją tą wiąże się konieczność przestrzegania przez państwo członkowskie zasady stand still. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 2465/13: "Klauzula stand-still oznacza możliwość "poruszania się" przez państwo członkowskie, przy ustanawianiu obciążeń podatkowych lub ustalaniu ich wysokości, jedynie w ramach status quo istniejącego w dacie wskazanej normą prawa wspólnotowego."

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2006 r. podatkiem od czynności cywilnoprawnych objęte są umowa spółki kapitałowej i jej zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania, przy czym jako spółki kapitałowe wymienione zostały spółki z o.o. oraz spółki akcyjne.

Analiza przepisów dyrektywy oraz przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w szczególności w kontekście wynikającej z dyrektywy zasady stand still, prowadzi do wniosku, że skoro w dniu 1 stycznia 2006 r. prosta spółka akcyjna nie była unormowana w polskim porządku prawnym i tym samym umowa tej spółki nie była w tej dacie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to w konsekwencji nie może być ona nim objęta.

Wynikający z zasady stand still zakaz dotyczy nie tylko braku możliwości opodatkowania nowego typu spółki, ale także zmiany zasad opodatkowania obowiązujących w dniu 1 stycznia 2006 r. - w tym objęcia podatkiem nowego typu kapitału w spółce kapitałowej.

Reasumując, zmiana umowy prostej spółki akcyjnej związana z łączeniem się spółek poprzez przejęcie, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ prosta spółka akcyjna nie jest objęta regulacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W rezultacie, analizowanie pozostałej części Państwa stanowiska jest bezprzedmiotowe. Aby bowiem mogło znaleźć zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 6 cyt. ustawy - należałoby najpierw uznać prostą spółkę akcyjną za spółkę kapitałową w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Jak wynika z opisu zdarzenia - którym to opisem Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest związany w kontekście wydawania interpretacji - przed połączeniem spółek dojdzie do przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w prostą spółkę akcyjną. Opis ten wyznacza granice, w ramach których interpretacja może być wydana. Również pytanie zadane we wniosku zakreśla takie granice; w tej sprawie zostało ono sformułowane do jasno określonego opisu zdarzenia. Zatem ta interpretacja nie rozstrzyga o skutkach podatkowych planowanego połączenia, w sytuacji, gdy nie dojdzie do przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w prostą spółkę akcyjną.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm., dalej jako: Ordynacja podatkowa). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe

1) 2004 r. o podatku od towarów i usług;

z zastosowaniem będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

2)

z zastosowaniem art. 119a;

3)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl