0111-KDIB2-3.4014.25.2022.1.ASZ, Sprzedaż nieruchomości - rozgraniczenie PCC i VAT - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0111-KDIB2-3.4014.25.2022.1.ASZ - Sprzedaż nieruchomości - rozgraniczenie PCC i VAT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4014.25.2022.1.ASZ Sprzedaż nieruchomości - rozgraniczenie PCC i VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od czynności cywilnoprawnych:

- w zakresie możliwości wyłączenia z opodatkowania zmiany umowy spółki na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - jest prawidłowe,

- w zakresie możliwości wyłączenia z opodatkowania zmiany umowy spółki na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 stycznia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 26 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek dotyczy skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki kapitałowej.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Spółka (Wnioskodawca) jest jednoosobową spółką Gminy. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Gminy podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Pokrycie podwyższonego kapitału nastąpiło poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. (...). Zgodnie z aktem notarialnym z dnia... r. podwyższenie kapitału nastąpiło w wysokości... zł zgodnie z operatem szacunkowym nieruchomości sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Notariusz pobrał od Wnioskodawcy podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości wkładu pieniężnego. Następnie, zgodnie z aktem notarialnym z dnia... r., dokonano przeniesienia prawa własności ww. nieruchomości zabudowanej wraz z oświadczeniem o objęciu udziałów. Zgodnie z treścią aktu notarialnego, reprezentant Gminy, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w związku z Zarządzeniem Prezydenta z dnia 4 listopada 2021 r., oświadczył, że przenosi na rzecz Wnioskodawcy prawo własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o wskazanych oznaczeniach.

Stawający oświadczyli, że powyższa dostawa towaru/dostawa gruntu, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.

Pytania

1. Czy w opisanym stanie faktycznym zmiana umowy Spółki powiązana z transakcją wniesienia przez jedynego udziałowca, Gminę Miejską, nieruchomości na pokrycie udziałów Spółki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2. Czy w opisanym stanie faktycznym zmiana umowy Spółki powiązana z transakcją wniesienia przez jedynego udziałowca, Gminę Miejską, nieruchomości na pokrycie udziałów Spółki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad.1.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle zasady stand still, wynikającej z dyrektywy 2008/7/WE oraz poprzedzającej ją dyrektywy Rady 69/335/EWG, a także z orzecznictwa TSUE, istnieje zakaz opodatkowania przez państwo członkowskie czynności gromadzenia kapitału w spółkach kapitałowych, która była objęta podatkiem kapitałowym w dniu 1 lipca 1984 r., a następnie kiedykolwiek czynność ta została zwolniona (wyłączona) od tego podatku.

W opinii Wnioskodawcy, jeżeli transakcja wniesienia aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (była z niego zwolniona), powyższa czynność będzie - w świetle zasady stand still - wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zatem, na Spółce (Wnioskodawcy), której kapitał zostanie podwyższony poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Analogiczna sytuacja, zdaniem Wnioskodawcy, została przedstawiona w interpretacji indywidualnej z 5 stycznia 2022 r. dotyczącej wyłączenia z podatku od czynności cywilnoprawnych wniesienia przez gminę aportu do spółki komunalnej.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał kilka wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ad.2

Zdaniem Wnioskodawcy, na uwagę zasługuje wyłączenie z opodatkowania przewidziane w art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o autostradach płatnych. Chodzi o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które stosuje się do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego, którą jest Gmina. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Mając na uwadze ww. regulacje, należy stwierdzić, iż jeżeli wniesienie aportem nieruchomości przez Gminę do Spółki nastąpi z uwzględnieniem przepisów o gospodarce nieruchomościami (a takie odwołanie znalazło się w akcie notarialnym przeniesienia własności nieruchomości), to tym samym należy uznać, iż czynność polegająca na wniesieniu aportem nieruchomości przez Gminę do Spółki, będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem interpretacji jest - zgodnie z wolą Państwa - ocena Państwa stanowiska tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym ta część wypowiedzi Państwa, która odnosi się do uregulowań zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), uznaliśmy za element niepodlegający ocenie w ramach wydawanej interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 111):

Podatkowi podlegają umowy spółki.

Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy:

Podatkowi podlegają zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Zgodnie z art. 1a pkt 2 cyt. ustawy:

Użyte w ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza - spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 cyt. ustawy:

W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b ww. ustawy:

Podstawę opodatkowania stanowi przy umowie spółki - przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego - wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy:

Stawka podatku wynosi od umowy spółki - 0,5%.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano również sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a)

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b)

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

- umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

- umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że są Państwo jednoosobową spółką Gminy. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Gminy podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia Państwa kapitału zakładowego. Pokrycie podwyższonego kapitału nastąpiło poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej. Notariusz pobrał od Państwa podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości wkładu pieniężnego. Następnie dokonano przeniesienia prawa własności ww. nieruchomości zabudowanej wraz z oświadczeniem o objęciu udziałów. Zgodnie z treścią aktu notarialnego, reprezentant Gminy, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w związku z Zarządzeniem Prezydenta, oświadczył, że przenosi na rzecz Państwa prawo własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o wskazanych oznaczeniach. Stawający oświadczyli, że powyższa dostawa towaru/dostawa gruntu, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.

Zatem mając na uwadze treść art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k w związku z ust. 3 pkt 2 tegoż artykułu, ww. czynność co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Niemniej należy zwrócić uwagę, jakie skutki wniesienie tegoż aportu wywoła na gruncie podatku od towarów i usług.

Z treści powołanego powyżej przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług lub gdy przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z tego podatku (z wyjątkami określonymi w tym przepisie). Zgodnie z treścią cyt. przepisu, w aktualnym brzmieniu, nie podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich zmiany, nawet wówczas, gdy z tytułu czynności - umowy spółki (lub jej zmiany) czynność jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron jest z tego podatku zwolniona.

Podkreślić jednakże należy, że w wyniku uchwały NSA z 19 listopada 2012 r. sygn. akt II FPS 1/12 utrwaliła się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych, zgodnie z którą w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. w przypadku umowy spółki i jej zmiany związanej z wniesieniem wkładu niepieniężnego (aportu w innej postaci niż przedsiębiorstwo spółki kapitałowej lub jego zorganizowana część), dochodziło do wyłączenia od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w zakresie, w jakim wniesienie do spółki aportu podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług albo było zwolnione od podatku od towarów i usług.

Z dniem 1 stycznia 2007 r. doprecyzowano przepisy art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, aby wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych nie obejmowało umowy spółki i jej zmiany związane z wniesieniem aportu zwolnionego od podatku od towarów i usług. Następnie z dniem 22 kwietnia 2010 r., w wyniku kolejnej nowelizacji tegoż przepisu, wyeliminowano z katalogu wyłączeń od podatku od czynności cywilnoprawnych także umowy spółki i jej zmiany związane z wniesieniem aportu objętego podatkiem od towarów i usług.

To oznacza, że zgodnie z jego aktualnym literalnym brzmieniem, bez względu na skutki podatkowe w podatku od towarów i usług, czynności dotyczące umowy spółki lub jej zmiany podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Jednakże w świetle zasady stand still, wynikającej z dyrektywy 2008/7/WE oraz poprzedzającej ją dyrektywy Rady 69/335/EWG, a także z orzecznictwa TSUE, istnieje zakaz opodatkowania przez państwo członkowskie czynności gromadzenia kapitału w spółkach kapitałowych, która była objęta podatkiem kapitałowym w dniu 1 lipca 1984 r., a następnie kiedykolwiek czynność ta została zwolniona (wyłączona) od tego podatku.

Znalazło to wyraz w orzecznictwie sądów administracyjnych, m.in. w wyrokach NSA: z 3 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1667/12; z 9 października 2014 r., sygn. akt II FSK 2546/12; z 22 października 2014 r., sygn. akt II FSK 2473/12; z 23 października 2014 r., sygn. akt II FSK 2643/12; z 25 lutego 2015 r., sygn. akt II FSK 126/13; z 9 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 1276/13; z 1 września 2015 r., sygn. akt II FSK 1892/13 oraz z 17 listopada 2015 r., sygn. akt II FSK 2387/13.

Powyższe okoliczności prowadzą do wniosku, że jeżeli zmiana umowy spółki kapitałowej związana jest z wniesieniem aportu objętego opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług (czyli z tytułu danej czynności jedna ze stron podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona) - to ma miejsce wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

A zatem, skoro - jak Państwo wskazali - transakcja wniesienia aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność jest - w świetle zasady stand still - wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zatem, na Państwu, którego kapitał został podwyższony poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego nie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Należy zauważyć, że wskazali Państwo, iż dostawa towaru/dostawa gruntu, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast z ww. przepisu wynika, że podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części złożą zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W przedstawionym stanie faktycznym istotne jest to czy z tytułu danej czynności jedna ze stron podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona. Zatem zarówno wtedy gdy czynność wniesienia aportu do Państwa będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług jak też wtedy gdy Państwo z tego zwolnienia zrezygnują i wybiorą opcję opodatkowania powyższej czynności podatkiem od towarów i usług, ww. czynność będzie wyłaczona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zatem w tej części stanowisko Państwa uznaliśmy za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o autostradach płatnych.

Ponieważ użyty w tym przepisie zwrot "w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami" ma charakter ogólny należy przyjąć, że dotyczy on czynności cywilnoprawnych z zakresu spraw regulowanych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami, dla których to przepisy tej ustawy stanowią dla określonych podmiotów materialną podstawę do działania.

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.):

Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy:

Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji.

Jak już zaznaczono, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, za zmianę umowy spółki podlegającą opodatkowaniu uważa się przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Natomiast w myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zakresem przedmiotowym ustawy objęte są również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że brak jest uzasadnienia, aby uznać, że podwyższenie Państwa kapitału zakładowego - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jest czynnością dokonywaną w oparciu o przepisy o gospodarce nieruchomościami i że wobec niej znajdzie zastosowanie wyłączenie od podatku, określone w art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wskazana czynność podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości stanowiąca zmianę umowy spółki, ma co prawda związek z ustawą o gospodarce nieruchomościami - w trybie tej ustawy następuje bowiem wyrażenie zgody na wniesienie aportu - ale jest to związek pośredni. Samo podwyższenie kapitału zakładowego spółki nie podlega bowiem przepisom o gospodarce nieruchomościami. Jest ono uregulowane w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.).

Wobec powyższego, należy wskazać, że opisane we wniosku podwyższenie Państwa kapitału zakładowego, stanowiące zmianę umowy spółki nie korzystało z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zatem w tej części stanowisko Państwa uznaliśmy za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl