0111-KDIB2-3.4014.101.2024.4.ASZ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 2 maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4014.101.2024.4.ASZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

1 marca 2024 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek dotyczy m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży udziału w prawie własności (działki) nieruchomości niezabudowanej. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - w piśmie z 22 kwietnia 2024 r. (wpływ 22 kwietnia 2024 r.).

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem:

1) Zainteresowany będący stroną postępowania:

X Spółka Akcyjna (dalej: Kupujący, Spółka)

2) Zainteresowana niebędąca stroną postępowania:

Pani M.K. (dalej jako: Sprzedająca)

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Zainteresowana niebędąca stroną postępowania - Pani M.K. (dalej jako: Sprzedająca) jest współwłaścicielką w udziale wynoszącym 1/18 części (dalej jako: Udział) nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym (...) o powierzchni (...) m2, położonej przy ulicy (...) w (...) (dalej jako Nieruchomość).

Nieruchomość:

a)

jest obecnie częściowo zabudowana parkingiem, jednak na dzień sprzedaży przez Sprzedającą Udziału w Nieruchomości, czyli na dzień zaistnienia zdarzenia przyszłego, stan ten ulegnie zmianie i Nieruchomość będzie niezabudowana, o czym będzie mowa w dalszej części opisu zdarzenia przyszłego,

b)

jest położona na terenie, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c)

nie stanowi w całości bądź w części przedmiotu umowy najmu, dzierżawy, użyczenia ani dożywocia lub innych praw obligacyjnych, na podstawie których osoby trzecie posiadają prawo do korzystania z Nieruchomości i na dzień sprzedaży przez Sprzedającą Udziału w Nieruchomości, czyli na dzień zaistnienia zdarzenia przyszłego, stan ten nie ulegnie zmianie,

d)

w Rejestrze Gruntów jest oznaczona jako grunty orne (klasa RIIIb dla powierzchni (...) m2 oraz klasa RIVa dla powierzchni (...) m2).

Na części Nieruchomości znajduje się obecnie i funkcjonuje parking wybudowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową (...) w (...) dla mieszkańców budynku usytuowanego przy ulicy (...). Na parkingu wytyczono (...) miejsc parkingowych. Na wybudowanie oraz działanie parkingu Sprzedająca ani inni współwłaściciele Nieruchomości nie wyrazili zgody ani nie pobierają z tego tytułu żadnych opłat. Ani Sprzedająca ani inni współwłaściciele Nieruchomości nie zawarli ze Spółdzielnią Mieszkaniową (...) jakiejkolwiek umowy dzierżawy, użyczenia, najmu, itp. Ani Sprzedająca ani inni współwłaściciele Nieruchomości nie korzystają z tego parkingu. Parking wykonany jest z kostki betonowej w kolorze szarym ułożonej na podłożu i ograniczony jest betonowymi krawężnikami. Parking, który jest obecnie usytuowany na części Nieruchomości, jest budowlą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Na dzień zaistnienia zdarzenia przyszłego, stan ten ulegnie zmianie, ponieważ parking nie będzie już funkcjonować i pozostaną jedynie jego pozostałości niestanowiące budowli, zatem na dzień zaistnienia zdarzenia przyszłego, jakim będzie sprzedaż Udziału w Nieruchomości, Nieruchomość będzie niezabudowana.

Dla Nieruchomości nie została wydana żadna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na budowę, nie toczy się żadne postępowanie w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na budowę na Nieruchomości bądź jej części i na dzień sprzedaży przez Sprzedającą Udziału w Nieruchomości, czyli na dzień zaistnienia zdarzenia przyszłego, stan ten nie ulegnie zmianie.

Na dzień sprzedaży przez Sprzedającą Udziału w Nieruchomości, czyli na dzień zaistnienia zdarzenia przyszłego, Nieruchomość będzie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla Nieruchomości.

Sprzedająca nabyła Udział w Nieruchomości na podstawie:

a)

wyroku Sądu Rejonowego (...), II Wydział Cywilny, z (...), sygn. akt (...) oraz

b)

ostatecznej i prawomocnej decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości, Nr (...), wydanej (...) z upoważnienia Starosty (...).

Zgodnie z ostateczną i prawomocną decyzją Nr (...), wydaną (...) z upoważnienia Starosty (...), znak: (...) orzeczono o zwrocie nieruchomości stanowiącej własność miasta (...), położonej w (...), w rejonie (...) (dawna (...)), stanowiącej działkę ewidencyjną nr (...), o powierzchni (...) ha, dla której Sąd Rejonowy (...), VI Wydział Ksiąg Wieczystych, aktualnie prowadzi księgę wieczystą Kw (...), niepodzielnie na rzecz, między innymi, Sprzedającej w 1/6 udziału w prawie własności.

14 września 2023 r. została wydana z upoważnienia Prezydenta Miasta (...) decyzja nr (...) o:

a)

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie fragmentu drogi gminnej ulicy (...) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie i oświetlenie drogi) oraz infrastrukturą techniczną (sieć wodociągowa i ciepłownicza) na odcinku położonym, między innymi, na działce ewidencyjnej numer (...) oraz

b)

podziale działek ewidencyjnych, w tym między innymi działki ewidencyjnej nr (...) na działki o numerach ewidencyjnych (...) oraz (...).

Zatem Nieruchomość, czyli działka ewidencyjna o numerze (...) (o powierzchni (...) m2), w której Sprzedająca posiada Udział, powstała w wyniku podziału działki o numerze (...) dokonanego na podstawie wspomnianej decyzji nr (...). Druga z wydzielonych działek oznaczona numerem ewidencyjnym (...) (o powierzchni (...) m2), której właścicielem jest Miasto (...) została przeznaczona na realizację wspomnianej inwestycji drogowej.

Sprzedająca:

a)

nie prowadzi działalności gospodarczej i na dzień sprzedaży przez Sprzedającą Udziału w Nieruchomości, czyli na dzień zaistnienia zdarzenia przyszłego, stan ten nie ulegnie zmianie;

b)

prowadziła działalność gospodarczą w latach 2003-2005;

c)

nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i na dzień sprzedaży przez Sprzedającą Udziału w Nieruchomości, czyli na dzień zaistnienia zdarzenia przyszłego, stan ten nie ulegnie zmianie;

d)

była zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w latach 2003-2005;

e)

nie dokonywała kiedykolwiek sprzedaży ewentualnych płodów rolnych z Nieruchomości i na dzień sprzedaży przez Sprzedającą Udziału w Nieruchomości, czyli na dzień zaistnienia zdarzenia przyszłego, stan ten nie ulegnie zmianie;

f)

nie jest i nie była rolnikiem ryczałtowym, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 tej ustawy i na dzień sprzedaży przez Sprzedającą Udziału w Nieruchomości, czyli na dzień zaistnienia zdarzenia przyszłego, stan ten nie ulegnie zmianie;

g)

nie dokonywała w przeszłości sprzedaży innych nieruchomości i na dzień sprzedaży przez Sprzedającą Udziału w Nieruchomości, czyli na dzień zaistnienia zdarzenia przyszłego, stan ten nie ulegnie zmianie;

h)

posiada jedną działkę gruntu, którą zamierza sprzedać i w przeszłości podpisała umowę dotyczącą sprzedaży tej działki, jednak nie doszła ona do skutku i działki nie sprzedała, nie podejmowała działań mających na celu zwiększenie wartości tej działki gruntu i na dzień sprzedaży przez Sprzedającą Udziału w Nieruchomości, czyli na dzień zaistnienia zdarzenia przyszłego, stan ten nie ulegnie zmianie;

i)

nie podjęła żadnych działań w celu sprzedaży Udziału w Nieruchomości, w szczególności nie zawarła umowy pośrednictwa, nie zamieszczała ogłoszenia w prasie lub Internecie, nie umieszczała na Nieruchomości lub w jej pobliżu banerów, nie przygotowywała żadnej oferty z opisem stanu faktycznego i prawnego Nieruchomości i na dzień sprzedaży przez Sprzedającą Udziału w Nieruchomości, czyli na dzień zaistnienia zdarzenia przyszłego, stan ten nie ulegnie zmianie;

j)

nie występowała, również za pośrednictwem pełnomocnika, o uchwalenie dla Nieruchomości Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ani o wydanie dla Nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i na dzień sprzedaży przez Sprzedającą Udziału w Nieruchomości, czyli na dzień zaistnienia zdarzenia przyszłego, stan ten nie ulegnie zmianie;

k)

nie podejmowała jakiekolwiek działań, od momentu nabycia Udziału w Nieruchomości, zmierzających do zwiększenia jej wartości, w szczególności:

)

nie występowała samodzielnie o decyzję o zgodzie na wycinkę i pielęgnację istniejącej zieleni,

)

nie zlecała samodzielnie przeprowadzenia badań gruntowych i pomiarów geodezyjnych,

)

nie występowała samodzielnie o wydanie decyzji wyłączającej przedmiotową nieruchomość z produkcji użytków rolnych,

)

nie występowała samodzielnie z wnioskiem o wydanie decyzji o zabudowie i zagospodarowaniu terenu;

l)

nie ponosiła żadnych nakładów finansowych na Nieruchomość, w szczególności na uzbrojenie terenu, ogrodzenie, doprowadzenie mediów, drogi dojazdowej i na dzień sprzedaży przez Sprzedającą Udziału w Nieruchomości, czyli na dzień zaistnienia zdarzenia przyszłego, stan ten nie ulegnie zmianie.

Udział w Nieruchomości nie był wykorzystywany przez Sprzedającą, od momentu nabycia tego udziału, do prowadzenia działalności gospodarczej.

Udział w Nieruchomości, od momentu nabycia tego Udziału, nie był przez Sprzedającą wykorzystywany na żadne potrzeby Sprzedającej.

Udział w Nieruchomości, od momentu jego nabycia, nie był wykorzystywany przez Sprzedającą w działalności rolniczej zdefiniowanej w art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Jak już wspominano, nabycie przez Sprzedającą Udziału w Nieruchomości nie nastąpiło w wyniku czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług i nie zostało udokumentowane fakturą z wykazaną kwotą podatku od towarów i usług, w związku z czym Sprzedającej nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia Udziału w Nieruchomości.

Od momentu nabycia Udziału w Nieruchomości, Nieruchomość nie była przedmiotem umowy dzierżawy, umowy najmu, umowy użyczenia i na dzień sprzedaży przez Sprzedającą Udziału w Nieruchomości, czyli na dzień zaistnienia zdarzenia przyszłego, stan ten nie ulegnie zmianie.

Obecnie w Wydziale (...) toczy się postępowanie z wniosku Pani (...) o wydanie dla Nieruchomości, czyli dla działki o numerze ewidencyjnym (...) oraz dla sąsiadującej działki o numerze ewidencyjnym (...), decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przewidującej zabudowę Nieruchomości oraz sąsiadującej działki o numerze (...) zespołem dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. Wnioskodawca, Pani (...) nie jest współwłaścicielem Nieruchomości oraz działki o numerze ewidencyjnym (...). Współwłaściciele Nieruchomości, w szczególności Sprzedająca, nie udzieliła i nie udzieli Pani (...) pełnomocnictwa w zakresie wystąpienia z wnioskiem o wydanie dla Nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

6 lutego 2024 r. Sprzedająca (oraz pozostali współwłaściciele Nieruchomości w zakresie posiadanych przez nich udziałów w Nieruchomości) zawarła, w formie aktu notarialnego (...), przedwstępną umowę sprzedaży Udziału w Nieruchomości na rzecz Zainteresowanego będącego stroną postępowania - X Spółka Akcyjna (dalej jako: Kupujący).

Pani (...), z wniosku której toczy się postępowanie o wydanie dla Nieruchomości oraz dla sąsiadującej działki o numerze ewidencyjnym (...) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przewidującej zabudowę Nieruchomości oraz sąsiadującej działki o numerze (...) zespołem dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, jest pracownikiem Kupującego i Sprzedająca nie udzieliła oraz nie udzieli Pani (...) pełnomocnictwa w zakresie wystąpienia z wnioskiem o wydanie dla Nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Kupujący lub podmiot wskazany przez Kupującego zamierza zrealizować na Nieruchomości oraz nieruchomości sąsiedniej w stosunku do Nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym (...) inwestycję polegającą na budowie osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą, o powierzchni użytkowej mieszkań i usług nie mniejszej niż (...) m2 (dalej jako: Planowana Inwestycja).

Zgodnie z postanowieniami przedwstępnej umowy sprzedaży (akt notarialny (...)), Sprzedająca (oraz pozostali współwłaściciele Nieruchomości w zakresie posiadanych przez nich udziałów w Nieruchomości) oraz Kupujący zobowiązują się zawrzeć Umowę Sprzedaży, pod warunkiem spełnienia się wszystkich wymienionych niżej warunków zawieszających lub ich zrzeczenia się przez Kupującego:

a)

założenie księgi wieczystej dla Nieruchomości oraz prawomocny wpis Sprzedających w dziale II nowo założonej księgi wieczystej jako współwłaścicieli Nieruchomości lub okazania przy Umowie Sprzedaży dokumentów stanowiących podstawę do odłączenia Nieruchomości z dotychczasowej księgi wieczystej,

b)

wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy,

c)

nabycie przez Kupującego działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym (...),

d)

wydana zostanie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek Kupującego oraz Sprzedającej indywidualna interpretacja podatkowa, potwierdzająca, że sprzedaż Udziału w Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,

e)

z terenu Nieruchomości zostanie usunięty przez Sprzedających, kosztem i staraniem Sprzedających, parking, tj. na terenie Nieruchomości nie będą znajdowały się żadne pojazdy,

f) Nieruchomość wolna będzie od długów, roszczeń i obciążeń, najemców, dzierżawców, posiadaczy samoistnych, posiadaczy zależnych oraz dzierżycieli pod innym tytułem prawnym, a działy I, II, III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości wolne będą od wpisów na rzecz osób trzecich i wzmianek o wnioskach, z wyłączeniem roszczeń, obciążeń i wpisów wynikających z Przedwstępnej Umowy Sprzedaży,

g)

nie zostaną wszczęte żadne postępowania sądowe, administracyjne lub egzekucyjne, które mogłyby prowadzić do zakwestionowania tytułu prawnego Sprzedających do Nieruchomości lub utrudnić bądź uniemożliwić realizację przez Inwestorów Planowanej Inwestycji na Nieruchomości,

h)

wszystkie oświadczenia Sprzedających złożone zgodnie z najlepszym stanem ich wiedzy w przedwstępnej umowie sprzedaży są i będą prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym,

i)

nie zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący Nieruchomość albo nie zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Nieruchomość oraz działkę o numerze (...), który będzie uniemożliwiać bądź utrudniać realizację Planowanej Inwestycji na Nieruchomości oraz na działce (...).

Ponadto, sprzedaż przez Sprzedającą Udziału w Nieruchomości zostanie dokonana pod warunkiem nieskorzystania przez (...) działający na rzecz Skarbu Państwa, z ustawowego prawa pierwokupu zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

W przedwstępnej umowie sprzedaży zostało wskazane za jaką cenę Sprzedająca sprzeda Udział w Nieruchomości i za jaką cenę pozostali współwłaściciele Nieruchomości w zakresie posiadanych przez nich udziałów w Nieruchomości sprzedadzą swoje udziały w Nieruchomości.

Zgodnie z postanowieniami przedwstępnej umowy sprzedaży (akt notarialny (...)), Sprzedająca (oraz pozostali współwłaściciele Nieruchomości w zakresie posiadanych przez nich udziałów w Nieruchomości) ustanawiała pełnomocnikami osoby wskazane przez Kupującego z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw i upoważniła ich, z prawem do samodzielnego działania, do:

a)

reprezentowania Sprzedającej (oraz pozostałych współwłaścicieli Nieruchomości w zakresie posiadanych przez nich udziałów w Nieruchomości) w postępowaniu o wydanie przez właściwy organ, w trybie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, decyzji wyłączających Nieruchomość z produkcji użytków rolnych, w tym do składania wszelkich wniosków, pism, podań, zażaleń, skarg, odwołań, jak również odbioru wszelkich dokumentów, zaświadczeń, zezwoleń i korespondencji, w zakresie koniecznym i niezbędnym do wykonania niniejszego pełnomocnictwa,

b)

składnia wniosków i uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Nieruchomość,

c)

wglądu w akta ksiąg wieczystych Nieruchomości oraz wszelkich ksiąg wieczystych bądź ksiąg hipotecznych, z których nastąpiło przyłączenie bądź odłączenie działek gruntu wchodzących obecnie w skład Nieruchomości,

d)

uzyskania przez Kupującego docelowych warunków technicznych przyłączenia Planowanej Inwestycji do sieci infrastruktury oraz uzgodnień komunikacyjnych dla Planowanej Inwestycji oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów z gestorami mediów dla Planowanej Inwestycji, w tym usunięcia kolizji sieci,

e)

reprezentowania Sprzedającej (oraz pozostałych współwłaścicieli Nieruchomości w zakresie posiadanych przez nich udziałów w Nieruchomości) w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości sąsiednich do Nieruchomości, w których stroną są Sprzedający, w tym wglądu w akta spraw,

f)

uzyskania przez Kupującego informacji oraz zaświadczeń w przedmiocie roszczeń reprywatyzacyjnych i restytucyjnych do Nieruchomości oraz w przedmiocie braku zaległości w opłacaniu podatków i opłat lokalnych, a także żadnych innych zaległości lub należności, które mogłyby skutkować obciążeniem Nieruchomości hipoteką przymusową,

g)

uzyskiwania, za pośrednictwem wszystkich właściwych organów administracji, instytucji, urzędów lub sądów, informacji w przedmiocie roszczeń byłych właścicieli (lub ich następców prawnych) zgłoszonych do Nieruchomości lub do nieruchomości, z której wywodzi się Nieruchomość lub do nieruchomości sąsiednich, a także w przedmiocie jakichkolwiek postępowań dotyczących Nieruchomości lub nieruchomości, z których wywodzi się Nieruchomość lub nieruchomości sąsiednich, a ponadto, do uzyskania zaświadczeń w przedmiocie takich roszczeń oraz wyżej wymienionych postępowań.

Ponadto, w przedwstępnej umowie sprzedaży (akt notarialny (...)), Sprzedająca (oraz pozostali współwłaściciele Nieruchomości w zakresie posiadanych przez nich udziałów w Nieruchomości) postanowiła, że:

a)

powyżej wskazane pełnomocnictwo obejmuje również umocowanie do dokonywania czynności nawet niewymienionych szczegółowo w jego treści, a wymienionych rodzajowo lub mieszczących się w granicach umocowania, a także czynności, które nie zostały wymienione w pełnomocnictwie, a które mogą powstać ze stosunków prawnych wymienionych w pełnomocnictwie, oraz zobowiązuje się, że w trakcie obowiązywania umowy objętej tym aktem nie odwoła niniejszego pełnomocnictwa,

b)

wyraża zgodę dla Kupującego oraz podmiotów wskazanych przez Kupującego na dysponowanie Nieruchomością na cele budowlane w zakresie niezbędnym do wystąpienia o warunki techniczne przyłączenia do mediów, usunięcia kolizji sieci, decyzję o zgodzie na wycinkę i pielęgnację istniejącej zieleni, przeprowadzenia badań gruntowych i pomiarów geodezyjnych, inwentaryzacji zieleni oraz wystąpienia o decyzję środowiskową, decyzję o warunkach zabudowy, decyzję o lokalizacji zjazdów i decyzję o wyłączeniu Nieruchomości z produkcji rolnej w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym do wejścia w teren.

Zdarzeniem przyszłym, którego dotyczy złożony wniosek jest sprzedaż przez Sprzedającą Udziału w Nieruchomości na rzecz Kupującego, w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży (akt notarialny (...)). Przy czym na dzień zaistnienia zdarzenia przyszłego, Nieruchomość będzie terenem budowlanym, ponieważ będzie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla Nieruchomości oraz będzie niezabudowana.

Zaznaczamy, że przywołując za Państwem treść opisu zdarzenia przyszłego pominęliśmy tę jego część, która znajduje się w treści uzupełnienia, gdyż odnosi się ona wyłącznie do zagadnień dotyczących podatku od towarów i usług.

Pytanie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych

Czy sprzedaż udziału w Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2% tego podatku a Kupujący przy umowie sprzedaży przez Sprzedającą Udziału w Nieruchomości będzie podatnikiem tego podatku? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Państwa stanowisko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych

Państwa zdaniem, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a)

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b)

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

)

umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

)

umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Ponieważ sprzedaż przez Sprzedającą Udziału w Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki tego podatku, a Sprzedająca przy odpłatnej dostawie - sprzedaży prawa własności udziału we współwłasności Nieruchomości nie będzie działać jako podatnik podatku od towarów i usług, to nie zajdą żadne okoliczności wyłączające opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o których mowa jest w powołanym wyżej art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wskazali Państwo, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku sprzedaży udziału we współwłasności Nieruchomości, wynosi 2%, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych a podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych jest kupujący, zgodnie z art. 4 pkt 1 ww. ustawy.

W związku z powyższym, sprzedaż przez Sprzedającą Udziału w Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2% tego podatku a Kupujący przy umowie sprzedaży przez Sprzedającą Udziału w Nieruchomości będzie podatnikiem tego podatku.

Z uwagi na zakres tej interpretacji, przywołaliśmy powyżej tylko tę część Państwa stanowiska, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ocena stanowiska w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 295):

Podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Obowiązek podatkowy - przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.

Artykuł 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że:

Przy umowie sprzedaży - podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 2 ww. ustawy:

Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Stawki podatku - przy umowie sprzedaży - wynoszą:

a)

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,

b)

innych praw majątkowych - 1%.

Na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a i b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a)

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, z wyjątkiem umów sprzedaży, których przedmiotem jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, opodatkowanych zgodnie z art. 7a,

b)

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

)

umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

)

umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, 1598 i 1852) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z treści art. 2 pkt 4 lit. a i b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona (z wyjątkami w ustawie wskazanymi). Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość. Jednocześnie podkreślić należy, że z treści cytowanego przepisu (lit. a) wynika, że wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest czynność tylko w takim zakresie, w jakim jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (z wyjątkiem ściśle określonym).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że zamierzają Państwo zawrzeć umowę sprzedaży udziału w Nieruchomości, na mocy której Zainteresowany będący stroną postępowania (Kupujący) nabędzie od Zainteresowanej niebędącej stroną postępowania (Sprzedającej) udział w działce niezabudowanej (Nieruchomości).

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Państwa dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja - dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług będzie bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z interpretacji indywidualnej znak: (...) w zakresie podatku od towarów i usług wynika, że:

- sprzedaż przez Sprzedającą udziału w Nieruchomości, będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług;

- sprzedaż nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i pkt 2 ww. ustawy, a zatem będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla przedmiotu dostawy.

Biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w interpretacji z zakresu podatku od towarów i usług - według którego omawiana transakcja sprzedaży udziału w Nieruchomości będzie dostawą dokonaną przez Sprzedającą jako podatnika podatku od towarów i usług, podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem według właściwej stawki - nie można zgodzić się z Państwa stanowiskiem, odnoszącym się do pytania dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych. W stanowisku tym twierdzą Państwo, że transakcja sprzedaży udziału w Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Skoro - co wynika z ww. interpretacji wydanej w zakresie podatku od towarów i usług - omawiana we wniosku sprzedaż udziału w Nieruchomości (działki niezabudowanej) będzie faktycznie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki (nie będzie z tego podatku zwolniona), to do opisanej transakcji znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W takim przypadku transakcja sprzedaży udziału w Nieruchomości będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Po stronie Kupującego nie wystąpi zatem obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Tym samym Państwa stanowisko uznaliśmy ze nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ta interpretacja stanowi ocenę Państwa stanowiska wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie - znak: (...).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej ma prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl