0111-KDIB2-1.4010.375.2023.2.AR - Wydatki na nieruchomość do najmu jako koszt podatkowy

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 listopada 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-1.4010.375.2023.2.AR Wydatki na nieruchomość do najmu jako koszt podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe a w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie sposobu zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków dotyczących wynajmowanej przez Państwa nieruchomości:

- w zakresie obejmującym:

- dodanie nowych punktów oświetleniowych oraz gniazdek elektrycznych i internetowymi do stanowisk pracy oraz wymianę niektórych punktów na oświetlenie ledowe,

- montaż zabudowy meblowej, lameli, płyt drewnianych,

- montaż klimatyzatorów,

- montaż baneru z logo Spółki,

- zakup biurek, krzeseł, stołu konferencyjnego

- jest nieprawidłowe,

- w pozostałym zakresie - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 września 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 30 sierpnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w związku z przeprowadzaniem prac remontowych we wskazanej w opisie sprawy nieruchomości Wnioskodawca ma prawo zakupione surowce i usługi ująć w kosztach uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie Organu - 30 października 2023 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca - X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od dnia 23 grudnia 2019 r. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na uzyskiwaniu przychodów z (...). Jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca usługi wykonuje na terenie całego kraju, zatrudnia pracowników, zawiera umowy cywilno-prawne.

Wnioskodawca, zgodnie z aktem notarialnym z dnia (...). zobowiązał się do nabycia 2-piętrowej zabudowanej nieruchomości gruntowej od podatnika, firmy -. jednoosobowej działalności gospodarczej, której właścicielem jest jednocześnie wspólnik i wiceprezes Wnioskodawcy. Nieruchomość ta składa się z kilkunastu pomieszczeń.

Zawarcie umowy przyrzeczonego nabycia powyższej nieruchomości nastąpi dopiero w roku 2027, przed zapłatą ostatniej zaliczki, przy czym od dnia 16 marca 2023 r. do dnia zawarcia przyrzeczonej umowy nabycia ww. nieruchomości Wnioskodawca, zgodnie z treścią aktu notarialnego uiszcza podatnikowi miesięczne zaliczki w kwocie po (...) zł, przy czym pierwsza zaliczka była wpłacona w kwocie (...) zł. Zaliczki były, są i będą płatne na podstawie faktur VAT, otrzymanych od podatnika.

W chwili obecnej powyższa nieruchomość jest wynajmowana przez Wnioskodawcę od tego samego podatnika, od którego w 2027 r. nastąpi nabycie nieruchomości a w której jednocześnie Wnioskodawca posiada siedzibę spółki.

Wnioskodawca w związku z remontem (w chwili obecnej wynajmowanej a w przyszłości własnej) nieruchomości przeprowadza prace remontowo-budowlane, hydrauliczne oraz elektryczne. Dokonuje zakupów surowców budowlanych, hydraulicznych i elektrycznych oraz usług projektowych, remontowych, budowlanych, hydraulicznych, elektrycznych.

Z zakupionych surowców firmy zewnętrzne na rzecz Wnioskodawcy prowadziły, prowadzą i będą prowadzić następujące prace:

1)

demontaż i montaż płyt kartonowo-gipsowych,

2)

malowanie ścian,

3)

położenie gładzi celem wyrównania ścian

4)

rozbudowę i wymianę oświetlenia z częściową wymianą instalacji elektrycznej,

5)

wyposażenie pomieszczeń w meble biurowe i armaturę hydrauliczną,

6)

demontaż i montaż gresu, płytek,

7)

wymianę wykładziny podłogowej,

8)

montaż rolet i żaluzji,

9)

wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych,

10)

montaż baneru z logo Wnioskodawcy (wewnątrz i na zewnątrz nieruchomości),

11)

wymianę bramy wjazdowej,

12)

montaż zabudowy meblowej, lameli, płyt drewnianych,

13)

wymianę i montaż klimatyzatorów,

14)

prace hydrauliczne,

15)

odnowienie elewacji,

16)

wymiana instalacji i sprzętu do monitoringu,

17)

wymiana mebli kuchennych i sprzętu AGD,

Dodatkowo w uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 26 października 2023 r. (data wpływu 30 października 2023 r.) wskazaliście Państwo, że:

1) Przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej podmiotu, od którego wynajmują Państwo wskazaną we wniosku zabudowaną nieruchomość jest (...).

2) Spółka wynajmuje ww. nieruchomość na podstawie umowy najmu za kwotę 600,00 zł netto po udzielonym rabacie. Od 1 stycznia 2023 r. kwota miesięcznego najmu będzie wynosić 10 000,00 zł netto miesięcznie.

3) Poniesione wydatki na roboty remontowo-budowlane nie mają wpływu na wysokość czynszu oraz nie mają wpływu na cenę sprzedaży ww. nieruchomości.

4) Czynsz wraz z ceną sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Kuźnickiej 7a w Łodzi zostały ustalone w oparciu o ceny rynkowe.

5) Strony, zgodnie z aktem notarialnym ustaliły, że w przypadku, kiedy nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie Sprzedających, Kupującemu przysługuje odszkodowanie w wysokości zapłaconych zaliczek powiększonych o 30% tych zaliczek.

6) 2-piętrowa zabudowana nieruchomość gruntowa jest budynkiem użytkowym.

7) W ww. budynku nie istnieją lokale będące przedmiotem odrębnej od budynku własności.

8) Nieruchomość, o której mowa we wniosku była wynajmowana odpłatnie przez Państwa Wspólnika (prowadzącego jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą) w ramach jednoosobowej działalności innemu podmiotowi gospodarczemu.

9) We wskazanej nieruchomości znajdują się pomieszczenia biurowe, socjalne i higieniczno-sanitarne wykorzystywane do prowadzenia Państwa działalności.

10) Prace prowadzone przez Spółkę we wskazanej nieruchomości mają na celu odświeżenie, wymianę zużytych, zniszczonych elementów poszczególnych pomieszczeń użytkowych.

a) Rozbudowa i wymiana oświetlenia oznacza dodanie dodatkowych punktów oświetleniowych zgodnie z wymogiem dla pomieszczeń biurowych oraz wymiana niektórych punktów na oświetlenie ledowe.

b) Pomieszczenia użytkowe zostały i zostaną wyposażone w biurka, szafy zabudowane na dokumenty, stół konferencyjny, krzesła, wykładziny podłogowe.

Z armatury hydraulicznej nastąpiła i nastąpi: wymiana zużytych części instalacji grzewczej, wymiana rozgałęźników, wymiana baterii kuchennych i łazienkowych,

montaż dodatkowych dwóch baterii.

Ponadto nastąpi wymiana muszli klozetowych oraz umywalek, jak również wymiana zniszczonych: terakoty, płytek, gresu na ścianach i podłogach.

c) Wskazany we wniosku montaż rolet dotyczy rolet i żaluzji oraz zasłon na okna, pozwalających przyciemnić wpadające światło do pomieszczeń użytkowych.

d) Prace związane z montażem baneru z logo Spółki polegały na zamówieniu baneru reklamowego z logo spółki oraz jego montażu na zewnątrzej elewacji nieruchomości jak również w dwóch pomieszczeniach biurowych

e) Wydatki na montaż zabudowy meblowej obejmują wykonanie szaf wnękowych na dokumenty wraz z ich przymocowaniem do ścian.

f) Odnowienie elewacji będzie polegało na jej odświeżeniu - pomalowaniu, uzupełnieniu dziur w styropianie, nałożeniu nowego tynku na obecny styropian, montaż lameli drewnianych, doklejeniu części ozdobnych, odświeżenie-pomalowanie dachu, wzmocnienie balkonu.

g) Wymiana instalacji obejmować będzie dodanie nowych punktów z gniazdkami elektrycznymi, internetowymi do stanowisk pracy, dodaniem punktów oświetlenia pod stanowiska. Natomiast wymiana sprzętu do monitoringu obejmować będzie montaż nowego rejestratora oraz kamer do monitorowania, doprowadzenie okablowania punktowego od rejestratora do kamer.

Wymiana mebli kuchennych oraz sprzętu AGD obejmowała zakup i montaż mebli kuchennych w zabudowie, szafek, blatu, montaż lodówki, zmywarki, zlewozmywaka. Wymiana zniszczonych drzwi drewnianych na szklane.

11) Państwa zdaniem, prace remontowo-budowlane nie są związane z modernizacją nieruchomości jak również powyższe wydatki nie spowodowały i nie spowodują wzrostu wartości użytkowej przyszłego nabycia i przyjęcia wskazanej we wniosku nieruchomości.

Pytanie

Czy w związku z przeprowadzaniem prac remontowych w 2-piętrowej zabudowanej nieruchomości, która w 2027 r. będzie własnością Wnioskodawcy (dziś jest wynajmowana) Wnioskodawca ma prawo wymienione, zakupione surowce i usługi ująć w kosztach uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia ?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe wydatki (zakup surowców i usług) stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, o czym stanowią przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywane prace nie powodują zwiększenia wartości początkowej przyszłej nieruchomości jak i nie stanowią inwestycji w obcym środku trwałym.

Wykonywane prace (remont) również, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a w szczególności art. 3 pkt 8 mają na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego przyszłego środka trwałego a wymiana zużytych składników technicznych nie zmienia jego charakteru i funkcji. Remont Wnioskodawcy następuje w toku eksploatacji przyszłego środka trwałego i jest wynikiem tej eksploatacji (zużycia). Wymiana zużytych elementów środka trwałego na nowe ma charakter odtworzeniowy, przywracający jedynie jego pierwotną wartość użytkową i niezmieniający jego charakteru. Wartość początkową środków trwałych powiększają jedynie wydatki o charakterze ulepszeniowym. Kwoty przeznaczone na remont składnika majątku są odnoszone wprost w koszty uzyskania przychodu (o ile nie podlegają, jak w tym przypadku, wyłączeniu z kosztów), a nie poprzez odpisy amortyzacyjne.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części prawidłowe a w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Na wstępie zauważyć należy, że stosownie do zadanych pytań wyznaczających granice rozpatrzenia wniosku, przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest ocena skutków podatkowych, związanych z uiszczeniem zaliczek na poczet przyszłego nabycia wskazanej we wniosku nieruchomości.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.; dalej: "ustawa o CIT"),

kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższa definicja kosztu uzyskania przychodu ma charakter ogólny. Z tej przyczyny przy kwalifikacji danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów konieczne jest każdorazowe zbadanie, czy koszt ten pozostaje w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami (lub możliwością ich osiągania) albo służy zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

W świetle cytowanego powyżej art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione następujące warunki:

- został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,

- jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

- pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

- poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

- został właściwie udokumentowany,

- nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów

W oparciu o kryterium stopnia powiązania kosztów z przychodami, ustawodawca wyróżnia przy tym koszty uzyskania przychodów:

- bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód) oraz

- inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie)

Przedstawiony powyżej podział jest istotny z punktu widzenia momentu obciążenia kosztów uzyskania przychodów. Zatem, w celu ustalenia momentu potrącalności wydatków należy prawidłowo określić ich charakter, tj. czy stanowią one koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z uzyskiwanym przychodem, czy też koszty pośrednie.

Artykuł 15 ust. 4d ustawy o CIT stanowi, że

koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W myśl art. 15 ust. 4e ustawy o CIT,

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT,

Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z art. 16a-16m, przy czym w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki.

W myśl natomiast art. 16a ust. 1 ustawy CIT,

amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1.

budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2.

maszyny, urządzenia i środki transportu,

3.

inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Zgodnie natomiast z art. 16f ust. 3 ustawy o CIT,

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 16h-16m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10 000 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10 000 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-16 m albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.

W omawianej sprawie należy również powołać art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT, w myśl którego,

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jak stanowi z kolei art. 16a ust. 2 pkt 1

Amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej "inwestycjami w obcych środkach trwałych".

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje wprost, co należy rozumieć przez inwestycje w obcych środkach trwałych. Definiuje natomiast pojęcie "inwestycji". Zgodnie z art. 4a pkt 1 ustawy o CIT,

Ilekroć w ustawie jest mowa o inwestycjach oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości".

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.),

ilekroć w ustawie jest mowa środkach trwałych w budowie - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Biorąc pod uwagę te definicje można stwierdzić, że inwestycje w obcych środkach trwałych to ogół działań (nakładów) podatnika odnoszących się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia, tzn. polegają na jego przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji lub polegają na stworzeniu składnika majątku mającego cechy środka trwałego.

Zgodnie bowiem z art. 16g ust. 13 ustawy o CIT

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Ulepszeniem środka trwałego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest więc:

- przebudowa środka trwałego, tj. wykonanie takich prac, w wyniku których nastąpi jego dostosowanie do zmienionych potrzeb funkcjonalnych, użytkowych lub technicznych,

- rozbudowa środka trwałego, tj. wykonanie takich prac, które powiększają ten środek trwały,

- rekonstrukcja środka trwałego, tj. wykonanie prac, w wyniku których nastąpi odtworzenie zniszczonego środka trwałego do jego poprzedniego stanu,

- adaptacja środka trwałego, tj. wykonanie prac mających na celu przystosowanie danego środka trwałego do spełniania odmiennych funkcji od tych, dla których został zbudowany lub użytkowany,

- modernizacja środka trwałego, tj. unowocześnienie środka trwałego.

Modernizacją jest trwałe unowocześnienie środka trwałego, które podnosi jego wartość techniczną, jak i przystosowanie składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż pierwotne jego przeznaczenie lub nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych, wyrażające się w poprawie standardu użytkowego lub technicznego, ewentualnie obniżce kosztów eksploatacji.

Przy czym efektem ulepszenia środka trwałego w rozumieniu omawianego przepisu ma być ponadto zwiększenie jego wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania, wyrażające się przykładowo wydłużeniem okresu jego używania.

Od ww. prac o charakterze ulepszeniowym, należy rozróżnić prace o charakterze remontowym.

O tym, czy poniesione nakłady stanowią wydatki na remont, bezpośrednio zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, czy też uznane zostaną za nakłady na ulepszenie środka trwałego i będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - decyduje zakres przeprowadzonych robót.

Pojęcie remontu definiują przepisy prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.),

Ilekroć w ustawie jest mowa o remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Remont ma zatem na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego wraz z wymianą zużytych składników technicznych, nie zmieniając przy tym jego charakteru i funkcji. Remont następuje w toku eksploatacji środka trwałego przez podatnika i jest wynikiem tej eksploatacji (zużycia). Wymiana zużytych elementów środka trwałego na nowe ma charakter odtworzeniowy, przywracający jedynie jego pierwotną wartość użytkową i niezmieniający jego charakteru. Podkreślenia wymaga fakt, że przy remoncie mogą być stosowane materiały odpowiadające aktualnym standardom technologicznym. Przy ocenie wydatków - czy są to wydatki na remont - należy bowiem brać pod uwagę zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą i postęp techniczny, mające wpływ na sposób i środki realizowania robót tym pojęciem objętych.

Różnica między nakładami na remont a nakładami na modernizację środków trwałych polega głównie na tym, że pierwsze z nich zmierzają do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środków trwałych a drugie do podwyższenia bądź istotnej zmiany cech użytkowych tego składnika majątkowego.

Należy podkreślić, że dla celów podatkowych inaczej będą traktowane wydatki kwalifikowane jako remontowe, a inaczej wydatki związane z modernizacją środka trwałego.

Mianowicie, jeżeli podatnik poniesie wydatki na remont środków trwałych, to ma prawo zaliczyć je bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów jako koszty, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast nakłady o charakterze ulepszeniowym, w tym modernizacyjnym należy uznać, za powiększające wartość początkową środka trwałego (przy zachowaniu przesłanek z art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i podlegające amortyzacji.

Należy również podkreślić, że podatnik może odrębnie traktować wydatki o charakterze remontowym i ulepszeniowym ponoszone w ramach jednego zadania inwestycyjnego, jako że decydujące znaczenie dla kwalifikacji podatkowej ma tutaj ocena danego wydatku, a nie całego projektu. Ustawa o CIT posługuje się przy tym pojęciem wydatku, a nie procesu, czy zadania inwestycyjnego (na który składa się więcej rodzajów wydatków). Ani art. 16g ust. 13 ustawy o CIT, ani żaden inny przepis tej ustawy nie wyklucza, przy jednoczesnym prowadzeniu w danym obiekcie różnych prac budowlanych, możliwości uznania części z nich jako prac remontowych, a części jako prac modernizacyjnych. Dla właściwej kwalifikacji podatkowej niezbędna jest ocena charakteru poszczególnych wydatków.

Zatem, mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony we wniosku i jego uzupełnieniu opis sprawy należy stwierdzić, że wskazane przez Państwa wydatki obejmujące:

- demontaż i montaż płyt kartonowo-gipsowych,

- malowanie ścian,

- położenie gładzi celem wyrównania ścian,

- demontaż i montaż gresu, płytek,

- wymiana wykładziny podłogowej,

- wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

- wymianę bramy wjazdowej,

- odnowienie elewacji poprzez jej pomalowanie, uzupełnieniu dziur w styropianie, nałożenie nowego tynku na obecny styropian, montaż lameli drewnianych, doklejeniu części ozdobnych, odświeżenie-pomalowanie dachu, wzmocnienie balkonu,

- wyposażenie pomieszczeń w armaturę hydrauliczną polegające na wymianie zużytych części instalacji grzewczej (wymiana rozgałęźników, wymiana baterii kuchennych i łazienkowych, montaż dodatkowych dwóch baterii), wymianie muszli klozetowych oraz umywalek, wymianie zniszczonych: terakoty, płytek, gresu na ścianach i podłogach,

- wymianę sprzętu AGD, o ile nie jest on sprzętem wolnostojącym (nieprzeznaczonym do zabudowy),

- wymianę instalacji i sprzętu do monitoringu (o ile w świetle odrębnych przepisów niebędących przepisami prawa podatkowego sprzęt ten nie stanowi odrębnego środka trwałego),

- montaż rolet i żaluzji

należy uznać za wydatki na działania, które zmierzają jedynie do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego.

Zatem jeżeli w istocie wskazane we wniosku prace będą miały na celu wyłącznie odtworzenie pierwotnego stanu technicznego, a w wyniku ich przeprowadzenia nie nastąpi wzrost wartości użytkowej budynku to uznać należy, że wskazane wydatki mają charakter remontowy i należy je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o CIT.

Z kolei wydatki wskazane we wniosku jako "rozbudowa i wymiana oświetlenia" z uwagi na to, że obejmowały dodanie nowych punktów oświetleniowych oraz gniazdek elektrycznych i internetowymi do stanowisk pracy oraz wymianę niektórych punktów na oświetlenie ledowe a co za tym idzie nie polegały na samej wymianie dotychczasowej instalacji ale jej rozbudowie i dostosowaniu do funkcji jaką pomieszczenia te mają spełniać, nie mogą zostać potraktowane jako remont środka trwałego, gdyż nie mają charakteru odtworzeniowego. W związku z tym, uznać należy, że wskazane wydatki mają charakter modernizacyjny.

Podobnie wydatki obejmujące montaż zabudowy meblowej, lameli i płyt drewnianych

należy uznać za wydatki zmierzające do podwyższenia bądź istotnej zmiany cech użytkowych budynku. Wskazać bowiem należy, że z wniosku wynika, że wymiana mebli dotyczy wyłącznie mebli kuchennych, natomiast w przypadku zabudowy meblowej, lameli i płyt drewnianych nie mamy do czynienia z ich wymianą. Tym samym wydatki te stanowią ulepszenie lokalu.

Wskazane wyżej wydatki spowodowały wzrost wartości użytkowej środka trwałego, którego dotyczą. Nie mogą zostać więc potraktowane jako remont tego środka trwałego, gdyż nie mają charakteru odtworzeniowego a tym samym są wydatkami na ulepszenie środka trwałego, p. W związku z tym, wskazane wydatki mają charakter modernizacyjnyodwyższającymi jego wartość początkową i jako inwestycja w obcy środek trwały stanowią podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Sposób zaliczania przedmiotowych wydatków na ulepszenie środka trwałego uzależniony jest jednak od ich wartości. Wydatki na ulepszenie w kwocie przekraczającej 10.000,00 zł podwyższają wartość środka trwałego stosownie do art. 16g ust. 13 ustawy o CIT i podlegają amortyzacji podatkowej. Natomiast wydatki w kwocie nie przekraczającej 10.000,00 zł mogą zostać zaliczone jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów.

Odnosząc się natomiast do sposobu zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z wymianą i montażem klimatyzatorów, montażem baneru z logo Spółki (wewnątrz i na zewnątrz budynku), zakupem biurek, krzeseł i stołu konferencyjnego czy też sprzętu AGD jeżeli jest on sprzętem wolnostojącym oraz sprzętu do monitoringu jeżeli stanowi on odrębny środek trwały, należy zauważyć, że wydatki poniesione na ich zakup są wydatkami na zakup odrębnych składników majątku (środków trwałych), które w konsekwencji są co do zasady zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. W przypadku jednak gdy ich wartość jest równa lub niższa niż 10 000,00. zł możliwa jest, zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy o CIT, ich jednorazowa amortyzacja, w miesiącu oddania do używania ww. składników majątku lub ich jednorazowe zaliczenie do kosztów podatkowych (na podstawie art. 16d ust. 1 ustawy o CIT).

Końcowo należy zauważyć, że wskazane we wniosku wydatki mogą stanowić koszt podatkowy w zakresie w jakim nie zostały/nie zostaną Państwu zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Jest to bowiem jedna z przesłanek, których spełnienie jest niezbędne do uznania ww. wydatków za koszty uzyskania przychodów, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

W myśl powołanego wyżej art. 16 ust. 1 pkt 48, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie

Wobec powyższego Państwa stanowisko dotyczące sposobu zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków do kosztów podatkowych: - w zakresie obejmującym:

- dodanie nowych punktów oświetleniowych oraz gniazdek elektrycznych i internetowymi do stanowisk pracy oraz wymianę niektórych punktów na oświetlenie ledowe,

- montaż zabudowy meblowej, lameli, płyt drewnianych,

- montaż klimatyzatorów,

- montaż baneru z logo Spółki,

- zakup biurek, krzeseł, stołu konferencyjnego

- jest nieprawidłowe,

- w pozostałym zakresie - jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl