0111-KDIB2-1.4010.33.2022.3.AP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 9 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-1.4010.33.2022.3.AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 stycznia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 11 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości gruntowej związany z gospodarką zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej wyłącznie na utrzymanie zasobów mieszkaniowych Wnioskodawcy, jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych.

Uzupełnili go Państwo pismem z 29 marca 2022 r. (wpływ 6 kwietnia 2022 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z 18 marca 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spółdzielnia Mieszkaniowa (Wnioskodawca) zamierza zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej - jednej z działek ewidencyjnych, której przeznaczenie określono w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako "teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej" na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Wnioskodawca jest właścicielem tej nieruchomości. W związku z budową chodnika i ścieżki rowerowej w dniu 25 listopada 2021 r. starosta właściwy miejscowo dla ww. nieruchomości dokonał zmiany zapisów w ewidencji gruntów i budynków nieruchomości w ten sposób, że w miejsce wpisu "teren mieszkaniowy, grunt zadrzewiony i zakrz." wpisał "droga".

W księdze wieczystej nieruchomości w dniu 13 grudnia 2021 r. ujawniono wzmiankę "sprostowanie oznaczenia/obszaru nieruchomości". Działka służyła i służy wyłącznie do utrzymania zasobów mieszkaniowych. Dojście do budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach spółdzielni przebiega przez teren tej nieruchomości. Przez nieruchomość przebiega również odprowadzenie kanalizacji deszczowej z całego osiedla. Na terenie nieruchomości nie znajdują się budynki mieszkalne ani inne budowle za wyjątkiem wyżej wskazanych. Nieruchomość położona jest w strefie ochronnej rzeki, w związku z czym na jej terenie obowiązują liczne ograniczane budowlane. Ponadto nieruchomość położona jest częściowo w strefie występowania gruntów samonośnych z poziomem wód gruntowych na głębokości od 0,5 m do 1,5 m pod poziomem terenu, co wpływa na możliwość podpiwniczenia i fundamentowania ewentualnych nieruchomości.

Wnioskodawca działa na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statutu spółdzielni mieszkaniowej.

Dochód uzyskany ze sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości zostanie przeznaczony w całości na utrzymanie zasobów mieszkaniowych wnioskodawcy, np. bieżące utrzymanie i konserwację terenów wspólnych, bieżące naprawy i remonty.

W piśmie z 29 marca 2022 r. będącym uzupełnieniem wniosku, wskazali Państwo ponadto, że:

- Nieruchomość gruntowa, którą Spółdzielnia zamierza sprzedać była i jest wykorzystywana wyłącznie do utrzymania zasobów mieszkaniowych/gospodarowania zasobami mieszkaniowymi w taki sposób, że przez nieruchomość prowadzi jedno z głównych pieszych i rowerowych połączeń mieszkańców osiedla z pozostałą częścią miasta i główne dojście do stacji kolejowej.

- Nieruchomość gruntowa jest faktycznie wykorzystywana do gospodarowania zasobami mieszkaniowymi i służy dla wszystkich 25 budynków mieszkalnych należących do zasobów spółdzielni, tj. bloków położonych w Z. przy ul. W. o numerach porządkowych: (...) oraz przy ul. P. (...).

- Na nieruchomości gruntowej znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej: główny kolektor kanalizacji deszczowej odprowadzający wody opadowe z terenu osiedla oraz rurociąg gazowy dostarczający gaz do mieszkań i osiedlowej kotłowni gazowej. Kotłownia gazowa jest jedynym źródłem ogrzewania mieszkań oraz podgrzewania wody.

- Chodnik oraz ścieżka rowerowa są wykorzystywane przez mieszkańców osiedla.

Pytanie

Czy dochód wnioskodawcy uzyskany ze sprzedaży nieruchomości gruntowej a związany z gospodarką zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej wyłącznie na utrzymanie zasobów mieszkaniowych Wnioskodawcy, jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych?

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Spółdzielni, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są m.in. dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. W myśl tego przepisu dochód spółdzielni będzie podlegać zwolnieniu przedmiotowemu, w sytuacji spełnienia dwóch warunków łącznie, tj. dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych. Przepisy ww. ustawy nie zawierają definicji "gospodarki" i "zasobów mieszkaniowych", dlatego też należy kierować się wykładnią językową z wykorzystaniem powszechnych słowników językowych. I tak pojęcie "gospodarki" obejmuje także całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług. Natomiast "zasób" to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś, a przymiotnik "mieszkaniowy", określa rzeczy związane z mieszkaniem. W świetle powyższego należy wskazać, iż uzasadnione wydaje się twierdzenie, że przez gospodarkę zasobami mieszkaniowymi należy rozumieć całość działań mających na celu prawidłowe gospodarowanie substancją mieszkaniową znajdującą się w budynku mieszkalnym. Stąd też, przez pojęcie "zasoby mieszkaniowe" należy rozumieć:

- znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami, wyposażenie techniczne, takie jak np. klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże;

- pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, np. kotłownie;

- urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki - doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne (studnie itp)., budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia),

- grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których posadowione są budynki mieszkalne (lub inne urządzenia zapewniające ich funkcjonowanie).

Reasumując, należy wskazać, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód (np. z tytułu sprzedaży) związany z gospodarką zasobami mieszkaniowymi (np. nieruchomością opisaną na wstępie) winien być wolny od podatku dochodowego, o ile zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Podobne stanowisko wyraził Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 5 marca 2008 r., nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82 oraz Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 czerwca 2009 r. sygn. akt II FSK 278/08.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Jednocześnie zauważyć należy, że stanowisko Wnioskodawcy oceniono wyłącznie w kontekście zadanego we wniosku pytania (wyznaczającego granice rozpatrzenia wniosku), które dotyczy wyłącznie możliwości zwolnienia od opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży wskazanej we wniosku nieruchomości.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Dodatkowe informacje

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku Nr 1 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Odpowiedź na pytanie dotyczące podatku od towarów i usług, została udzielona w odrębnym rozstrzygnięciu.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.).

Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl