0111-KDIB2-1.4010.294.2022.3.DD - Rozliczenia CIT w związku z połączeniem spółek

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-1.4010.294.2022.3.DD Rozliczenia CIT w związku z połączeniem spółek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w zakresie oceny skutków opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 kwietnia 2022 r. wpłynął za pośrednictwem platformy ePUAP Państwa wniosek z tego samego dnia o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy planowane przejęcie przez Spółkę B Spółki A nie spowoduje dla Wnioskodawcy (jako wspólnika spółki przejmowanej) powstania przychodu podatkowego na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Z uwagi na braki formalne wniosku, wezwaliśmy Państwa, pismem z 7 lipca 2022 r. oraz z 10 sierpnia 2022 r., o ich uzupełnienie. Wezwanie zostało odebrane 11 lipca 2022 r. i 11 sierpnia 2022 r., uzupełnienie do ww. wniosku wpłynęło 11 lipca 2022 r. oraz 12 sierpnia 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spółka z o.o. (dalej jako Wnioskodawca), jest komplementariuszem w spółce komandytowej (dalej jako Spółka A). Spółka z o.o. (dalej jako Spółka B) prowadzi działalność w zakresie konfekcjonowania (czyli produkcji) i dystrybucji na terenie Polski i zagranicy (w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu towarów) wyrobów stalowych. Spółka B planuje połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w drodze przejęcia przez Spółkę B Spółki A oraz dwóch innych spółek komandytowych. Spółka B będzie zatem spółką przejmującą w stosunku do Spółki A i dwóch innych spółek komandytowych. Wnioskodawca, Spółka B oraz Spółka A są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.). W skład majątku Spółki A wchodzi zamortyzowany w 100% automat vendingowy (wartość początkowa 39.440 zł). Spółka A posiada kapitał rezerwowy, ponad 1 mln zł. Spółka A nie posiada innego majątku. Spółka A zatrudnia 74 pracowników. Połączenie będzie realizowane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki A na Spółkę B w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki B, które to udziały Spółka B wyda wspólnikom Spółki A, w tym Wnioskodawcy. Na skutek połączenia, z dniem połączenia cały majątek Spółki A zostanie przeniesiony na Spółkę B. Spółka B będzie następcą prawnym i podatkowym Spółki A. Udział kapitałowy Wnioskodawcy w Spółce A (czyli ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej) jako podmiocie przejmowanym nie został nabyty lub objęty w wyniku wymiany udziałów ani też nie został przydzielony w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów. Wartość rynkowa udziałów w Spółce B, które zostaną przyznane odpowiednio poszczególnym wspólnikom Spółki A, w tym Wnioskodawcy, w związku z połączeniem będzie odpowiadać wartości rynkowej tej spółki komandytowej (wyliczonej z uwzględnieniem jej aktywów oraz zobowiązań) w części jaka przypada na procent "udziałów" (w istocie tzw. udziału kapitałowego - czyli ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej powiązanego z określonym prawem do udziału w zysku spółki komandytowej) posiadanych przez każdego ze wspólników Spółki A. Czyli: wartość emisyjna udziałów wydanych przez Spółkę B Wnioskodawcy będzie równa wartości rynkowej udziału kapitałowego (czyli ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej) jaki Wnioskodawca posiadał w Spółce A.

Wnioskodawca planuje - w celu właściwego określenia parytetu wymiany udziałów - dokonać wyceny majątków spółek biorących udział w połączeniu. Zlecona wycena ma umożliwić określenie wartości rynkowej majątku Spółki A jako spółki przejmowanej oraz wartości rynkowej udziałów Spółki B jako spółki przejmującej. Spółka B, Spółka A, ani Wnioskodawca nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 i pkt 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka B, Spółka A oraz Wnioskodawca będą podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka B nie posiada i nie będzie posiadała na dzień połączenia udziałów w rozumieniu ustawy CIT w Spółce A (czyli Spółka B nie jest i nie będzie na dzień połączenia ani komplementariuszem ani też komandytariuszem Spółki A). Na skutek planowanego połączenia nie dojdzie do aktualizacji wartości podatkowej po stronie Spółki B (nie dojdzie do zwiększenia wartości podatkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości innych składników przejętego majątku do wartości rynkowej), lecz dojdzie do kontynuacji ich wyceny w Spółce B. Składniki majątku Spółki A przejęte przez Spółę B w wyniku planowanego połączenia, Spółka B przypisze do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Planowane połączenie zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych (redukcja kosztów w grupie Spółki C, rozumianych jako koszty utrzymania odrębnych spółek komandytowych). Na tle powyższego planowanego zdarzenia przyszłego powstała kwestia uzyskania interpretacji indywidualnej w zakresie prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy, co do wykładni przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i skutków przejęcia Spółki A dla Wnioskodawcy jako wspólnika spółki przejmowanej, w kontekście oczekiwania Wnioskodawcy, że planowane połączenie będzie dla Wnioskodawcy neutralne na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Przedmiotem wniosku nie jest kwestia zastosowania do planowanego połączenia spółek przepisów art. 12 ust. 13 i ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca wnosi o przyjęcie jako elementu zdarzenia przyszłego objętego wnioskiem, że planowane połączenie opisane we wniosku zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych (redukcja kosztów w grupie Spółki B) a tym samym, że nie znajdą do Wnioskodawcy zastosowanie przepisy art. 12 ust. 13 i ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odrębne wnioski dotyczące skutków podatkowych planowanego połączenia złożą pozostali wspólnicy Spółki A.

W piśmie z 11 lipca 2022 r. oraz z 12 sierpnia 2022 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazali Państwo m.in., że przyjęta przez Wnioskodawcę wartość kosztów objęcia lub nabycia udziałów przydzielonych Wnioskodawcy przez Spółkę przejmującą (B) w związku z przejęciem Spółki komandytowej (A), która pozostanie w rachunku podatkowym Wnioskodawcy dla rozliczenia dla celów podatkowych jako koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów nie będzie wyższa niż wartość ogółu praw i obowiązków Wnioskodawcy w Spółce przejmowanej (A), jaka byłaby przyjęta przez Wnioskodawcę do rozliczenia dla celów podatkowych jako koszty zbycia tego ogółu praw i obowiązków w Spółce A, gdyby nie doszło do połączenia spółek.

Elementem zdarzenia przyszłego objętego wnioskiem będzie zatem to, że zostaną spełnione przesłanki określone w art. 12 ust. 4 pkt 12 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to znaczy przyjęta przez Wnioskodawcę dla celów podatkowych wartość udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą nie będzie wyższa niż wartość udziałów (akcji) w spółce przejmowanej, jaka byłaby przyjęta przez Wnioskodawcę dla celów podatkowych gdyby nie doszło do połączenia spółek.

Przy czym Wnioskodawca przez "wartość podatkową udziałów" przyjętą przez podatnika (czyli Spółkę) rozumie wartość kosztów nabycia lub objęcia udziałów, która pozostaje w rachunku podatkowym podatnika do rozliczenia dla celów podatkowych jako koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów. Wartość podatkowa jest pochodną sposobu objęcia lub nabycia udziałów. Nie jest tożsama z aktualną wartością rynkową czy bilansową, jak to błędnie Spółka rozumiała na etapie przedstawienia pierwotnego uzasadnienia swojego stanowiska. Czyli "wartością podatkową udziałów" jest wcześniejszy wydatek na nabycie lub objęcie danych udziałów.

Pytanie

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że opisane we wniosku planowane przejęcie przez Spółkę B Spółki A nie spowoduje dla Wnioskodawcy (jako wspólnika spółki przejmowanej) powstania przychodu podatkowego na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Państwa stanowisko w sprawie

W piśmie z 12 sierpnia 2022 r. Wnioskodawca sformułował na nowo własne stanowisko, zgodnie z którym zdaniem Wnioskodawcy opisane we wniosku przejęcie Spółki A przez Spółkę B będzie dla Wnioskodawcy neutralne na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych i nie spowoduje powstania dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

Uzasadniając własne stanowisko Wnioskodawca wskazał, że ocena prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy (jako wspólnika spółki przejmowanej) co do neutralności podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych przejęcia przez Spółkę B Spółki A, wymaga przytoczenia treści miarodajnych przepisów.

Na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: ustawa CIT) za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych przychody uzyskane w następstwie łączenia podmiotów, w tym:

- przychody spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przejmującej w następstwie łączenia majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub spółki,

- przychody wspólnika spółki łączonej.

Na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 1a ustawy CIT za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziału podmiotów.

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 8ba ustawy CIT przychodem jest ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej przydzielonych wspólnikowi spółki przejmowanej w następstwie łączenia, z zastrzeżeniem pkt 8b. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8b ustawy CIT przychodem jest ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych udziałowcowi (akcjonariuszowi) spółki dzielonej, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przy czym przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Czyli przepis art. 12 ust. 1 pkt 8b ustawy CIT nie będzie miał zastosowania do Wnioskodawcy. Ma natomiast zastosowanie do Wnioskodawcy przepis art. 12 ust. 1 pkt 8ba ustawy CIT.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy CIT do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia spółek, przychodu wspólnika spółki przejmowanej stanowiącego wartość emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą, o którym mowa w ust. 1 pkt 8ba, jeżeli:

a)

udziały (akcje) w podmiocie przejmowanym nie zostały nabyte lub objęte w wyniku wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów oraz

b)

przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych wartość udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą nie jest wyższa niż wartość udziałów (akcji) w spółce przejmowanej, jaka byłaby przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do łączenia lub podziału.

Zdaniem Wnioskodawcy, łączna analiza obu wskazanych wyżej przepisów prowadzi do wniosku, że jeżeli (tak jak to ujęto w opisie zdarzenia przyszłego, którego dotyczy niniejszy wniosek):

- udział kapitałowy (ogół praw i obowiązków) Wnioskodawcy w Spółce A jako podmiocie przejmowanym nie został nabyty lub objęty przez Wnioskodawcę w wyniku wymiany udziałów ani też nie został przydzielony Wnioskodawcy w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów oraz

- przyjęta przez Wnioskodawcę dla celów podatkowych wartość udziałów (akcji) przydzielonych przez Spółkę B jako spółkę przejmującą nie będzie wyższa niż wartość udziału kapitałowego Wnioskodawcy w Spółce A, jaka byłaby przyjęta przez Wnioskodawcę dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do łączenia lub podziału, to wartość udziałów w Spółce B przyznanych Wnioskodawcy nie będzie stanowiła przychodu podatkowego Wnioskodawcy.

Pierwsza z wymienionych wyżej przesłanek nie budzi wątpliwości Wnioskodawcy, bowiem jak to ujęto w opisie zdarzenia przyszłego objętego niniejszym wnioskiem udział kapitałowy (ogół praw i obowiązków) Wnioskodawcy w Spółce A jako podmiocie przejmowanym nie został nabyty lub objęty przez Wnioskodawcę w wyniku wymiany udziałów ani też nie został przydzielony Wnioskodawcy w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów.

Druga przesłanka pomieszczona w art. 12 ust. 4 pkt 12 lit. b ustawy CIT, zdaniem Wnioskodawcy, winna być rozumiana w ten sposób, że przez "wartość podatkową udziałów" należy rozumieć przyjętą przez podatnika (czyli Wnioskodawcę) wartość kosztów nabycia lub objęcia udziałów, która pozostaje w rachunku podatkowym podatnika do rozliczenia dla celów podatkowych jako koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów. Wartość podatkowa jest pochodną sposobu objęcia lub nabycia udziałów. Nie jest tożsama z aktualną wartością rynkową czy bilansową, jak to błędnie Wnioskodawca rozumiała na etapie przedstawienia pierwotnego uzasadnienia swojego stanowiska. Czyli "wartością podatkową udziałów" jest wcześniejszy wydatek na nabycie lub objęcie danych udziałów.

Skoro zatem w ramach zdarzenia przyszłego objętego wnioskiem przyjęta przez Wnioskodawcę wartość kosztów objęcia lub nabycia udziałów przydzielonych Wnioskodawcy przez Spółkę przejmującą (Spółkę B) w związku z przejęciem Spółki A, która pozostanie w rachunku podatkowym dla rozliczenia dla celów podatkowych jako koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia w przyszłości tych udziałów w Spółce B, nie będzie wyższa niż wartość ogółu praw i obowiązków Wnioskodawcy w Spółce A jaka byłaby przyjęta przez Wnioskodawcę dla celów podatkowych (rozumiana jako koszty zbycia tego ogółu praw i obowiązków w Spółce A gdyby nie doszło do połączenia spółek) - to spełniona zostanie przesłanka z art. 12 ust. 4 pkt 12 lit. b ustawy CIT.

Jak to wskazano w opisie stanu faktycznego, przepisy art. 12 ust. 13 i ust. 14 ustawy CIT nie są objęte niniejszym wnioskiem. Jako element zdarzenia przyszłego objętego wnioskiem należy przyjąć, że połączenie Spółki B ze Spółką A i z dwiema innymi spółkami komandytowymi, w drodze przejęcia spółek komandytowych, nastąpi z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych a nie w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.

Zgodnie z art. 12 ust. 15 ustawy CIT, przepisy art. 12 ust. 4 pkt 3e-3h, 12 i pkt 25 lit. b mają zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami, o których mowa w:

1)

art. 3 ust. 1, przejmujących albo wnoszących w drodze wkładu niepieniężnego majątek spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

2)

art. 3 ust. 1, przejmujących albo wnoszących w drodze wkładu niepieniężnego majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo

3)

art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących albo wnoszących w drodze wkładu niepieniężnego majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Z powyższych przepisów wynika, zdaniem Wnioskodawcy, że z uwagi na to, że zarówno Wnioskodawca jak i Spółka B oraz Spółka A posiadają siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, to spełnione zostaną wynikające z art. 12 ust. 15 ustawy CIT wymogi co do zastosowania przepisu art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy CIT.

Wreszcie zgodnie z art. 12 ust. 16 ustawy CIT, przepisy art. 12 ust. 4 pkt 3e-3h, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy.

Przepis art. 12 ust. 16 ustawy CIT odsyła w zakresie odpowiedniego stosowania przepisów art. 12 ust. 4 pkt 3e-3h, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy CIT. W załączniku nr 3 nie zostały wymienione spółki komandytowe.

Zdaniem Wnioskodawcy jednak użycie w treści art. 12 ust. 16 ustawy CIT zwrotu "stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy", w połączeniu z treścią art. 12 ust. 15 ustawy CIT nie stanowi przeszkody do tego, by Wnioskodawca mógł skorzystać z dobrodziejstwa wyłączenia z przychodów podatkowych pomieszczonego w art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy CIT. Spółki komandytowe bowiem począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. zostały przez ustawodawcę zrównane na gruncie ustawy CIT ze spółką z o.o. i spółką akcyjną, czego potwierdzeniem jest treść art. 4a ustawy CIT w zakresie pomieszczonych w tym przepisie definicji ustawowych pojęć takich jak: "udział", "kapitał zakładowy", "objęcie udziału", "spółka". Oznacza to, że do połączenia w drodze przejęcia przez Spółkę B Spółki A winny znaleźć zastosowanie te same przepisy ustawy CIT, w tym art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy CIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 491 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, z późn. zm., dalej: "k.s.h."),

spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

Stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.,

połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

W myśl art. 494 § 1 k.s.h.,

spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki A. Obecnie planowane jest przejęcie Spółki A przez Spółkę B. Połączenie będzie realizowane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki A na Spółkę B w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki B, które to udziały Spółka B wyda wspólnikom Spółki A, w tym Wnioskodawcy. Na skutek połączenia, z dniem połączenia cały majątek Spółki A zostanie przeniesiony na Spółkę B.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy w związku z planowanym połączeniem przejęciem Spółki A przez Spółkę B, po stronie Wnioskodawcy, jako dotychczasowego wspólnika Spółki A, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT.

W odniesieniu do skutków podatkowych łączenia spółek kapitałowych należy wskazać, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"),

ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji.

W myśl art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT,

przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do art. art. 3 ust. 1 ustawy o CIT,

podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W myśl art. 4a ust. 21 ustawy o CIT,

ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to:

a)

spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

b)

spółkę kapitałową w organizacji,

c)

spółki, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 1a, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)

spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy o CIT,

przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o CIT,

dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Artykuł 7b ust. 1 pkt 1 lit. m ustawy o CIT stanowi natomiast, że

za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym:

- przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przejmującej w następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub spółki,

- przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej,

- przychody spółki dzielonej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT,

przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość rynkowa majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną w części przewyższającej wartość przyjętą dla celów podatkowych składników tego majątku, nie wyższą od wartości rynkowej tych składników.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 8d ustawy o CIT stanowi, że

przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość rynkowa majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną w części przewyższającej wartość emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub spółki dzielonej.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 8ba ustawy o CIT,

przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych wspólnikowi spółki przejmowanej lub dzielonej w następstwie łączenia lub podziału podmiotów, z zastrzeżeniem pkt 8b.

Z kolei, w myśl art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT,

do przychodów nie zalicza się:

w przypadku połączenia lub podziału spółek, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną, o którym mowa w ust. 1 pkt 8ba, jeżeli:

a)

udziały (akcje) w podmiocie przejmowanym lub dzielonym nie zostały nabyte lub objęte w wyniku wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów oraz

b)

przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych wartość udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nie jest wyższa niż wartość udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, jaka byłaby przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do łączenia lub podziału.

Biorąc pod uwagę treść powołanego powyżej art. 12 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy o CIT należy wskazać, że wartość podatkowa udziałów (akcji) to przyjęta przez podatnika wartość kosztów objęcia lub nabycia udziałów (akcji), która pozostaje na rachunku podatkowym podatnika do rozliczenia dla celów podatkowych jako koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Wartość podatkowa jest pochodną sposobu objęcia lub nabycia udziałów (akcji). Nie jest zatem tożsama z ich wartością rynkową czy bilansową.

Artykuł 4a pkt 16a ustawy o CIT stanowi z kolei, że

ilekroć w ustawie jest mowa o wartości emisyjnej udziałów (akcji) - oznacza to cenę, po jakiej obejmowane są udziały (akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów (akcji).

W tym miejscu zauważyć ponadto należy, że zgodnie z art. 12 ust. 13 ustawy o CIT,

przepisów ust. 4 pkt 3e-3h, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Stosownie zaś do art. 12 ust. 14 ustawy o CIT,

jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 13 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Artykuł 12 ust. 15 ustawy o CIT stanowi natomiast, że

przepisy ust. 4 pkt 3e-3h, 12 i pkt 25 lit. b mają zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami, o których mowa w:

1)

art. 3 ust. 1, przejmujących albo wnoszących w drodze wkładu niepieniężnego majątek spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

2)

art. 3 ust. 1, przejmujących albo wnoszących w drodze wkładu niepieniężnego majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo

3)

art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących albo wnoszących w drodze wkładu niepieniężnego majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1

Z kolei treść art. 12 ust. 16 ustawy o CIT wskazuje, że

przepisy ust. 4 pkt 3e-3h, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, jest komplementariuszem w spółce komandytowej (Spółce A). Spółka z o.o. (Spółka B) planuje połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w drodze przejęcia przez Spółkę B Spółki A oraz dwóch innych spółek komandytowych. Spółka B będzie spółką przejmującą w stosunku do Spółki A i dwóch innych spółek komandytowych. Wnioskodawca, Spółka B oraz Spółka A są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Połączenie będzie realizowane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki A na Spółkę B w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki B, które to udziały Spółka B wyda wspólnikom Spółki A, w tym Wnioskodawcy. Z dniem połączenia cały majątek Spółki A zostanie przeniesiony na Spółkę B. Udział kapitałowy Wnioskodawcy w Spółce A (czyli ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej) jako podmiocie przejmowanym nie został nabyty lub objęty w wyniku wymiany udziałów ani też nie został przydzielony w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów. Spółka B nie posiada i nie będzie posiadała na dzień połączenia udziałów w rozumieniu ustawy CIT w Spółce A (czyli Spółka B nie jest i nie będzie na dzień połączenia ani komplementariuszem ani też komandytariuszem Spółki A). Na skutek planowanego połączenia nie dojdzie do aktualizacji wartości podatkowej po stronie Spółki B (nie dojdzie do zwiększenia wartości podatkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości innych składników przejętego majątku do wartości rynkowej), lecz dojdzie do kontynuacji ich wyceny w Spółce B. Składniki majątku Spółki A przejęte przez Spółę B w wyniku planowanego połączenia, Spółka B przypisze do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Planowane połączenie zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12 ust. 4 pkt 12 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to znaczy przyjęta przez Wnioskodawcę dla celów podatkowych wartość udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą nie będzie wyższa niż wartość udziałów (akcji) w spółce przejmowanej, jaka byłaby przyjęta przez Wnioskodawcę dla celów podatkowych gdyby nie doszło do połączenia spółek. Tym samym przyjęta przez Wnioskodawcę wartość kosztów objęcia lub nabycia udziałów przydzielonych Wnioskodawcy przez Spółkę przejmującą (Spółkę B) w związku z przejęciem Spółki komandytowej (Spółki A), która pozostanie w rachunku podatkowym Wnioskodawcy dla rozliczenia dla celów podatkowych jako koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów nie będzie wyższa niż wartość ogółu praw i obowiązków Wnioskodawcy w Spółce przejmowanej (Spółce A), jaka byłaby przyjęta przez Wnioskodawcę do rozliczenia dla celów podatkowych jako koszty zbycia tego ogółu praw i obowiązków w Spółce A, gdyby nie doszło do połączenia spółek.

Ze złożonego wniosku, jednoznacznie zatem wynika, że:

- Spółka A, Spółka B oraz Wnioskodawca podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów,

- udział kapitałowy Wnioskodawcy w Spółce A nie został nabyty lub objęty w wyniku wymiany udziałów ani też nie został przydzielony w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów,

- spełnione zostaną również przesłanki określone w art. 12 ust. 4 pkt 12 lit. b ustawy o CIT, tj. przyjęta przez Wnioskodawcę dla celów podatkowych wartość udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą nie będzie wyższa niż wartość udziałów (akcji) w spółce przejmowanej, jaka byłaby przyjęta przez Wnioskodawcę dla celów podatkowych gdyby nie doszło do połączenia spółek,

- planowane połączenie Spółek zostanie przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych (redukcja kosztów w grupie C, rozumianych jako koszty utrzymania odrębnych spółek komandytowych).

W związku z powyższym stwierdzić należy, że w wyniku planowanego przejęcia przez Spółkę B Spółki A, po stronie Wnioskodawcy - jako wspólnika spółki przejmowanej (Spółki A) - nie dojdzie do powstania przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy jedynie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem przez Radę Rodziców darowizny środków pieniężnych. W pozostałym zakresie wniosku, wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl