0111-KDIB2-1.4010.225.2021.1.AP - Obniżanie dochodu o stratę

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 sierpnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-1.4010.225.2021.1.AP Obniżanie dochodu o stratę

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 maja 2021 r., który wpłynął w tym samym dniu za pośrednictwem e-PUAP, o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości obniżenia dochodu za 2019 r., o stratę poniesioną w 2020 r. (nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 PLN) poprzez dokonanie korekty tego zeznania CIT-8 za 2019 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2021 r., wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości obniżenia dochodu za 2019 r., o stratę poniesioną w 2020 r. (nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 PLN) poprzez dokonanie korekty tego zeznania CIT-8 za 2019 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka z o.o. (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka"), jest polską spółką kapitałową i podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Rok podatkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Z powodu poważnej dekoniunktury w branży motoryzacyjnej Spółka zmaga się z ogromnym niedoborem zamówień od drugiej połowy 2019 r. Począwszy od drugiego kwartału 2020 r. dostępne zamówienia pokrywają tylko 25% dostępnych mocy produkcyjnych. Oczekuje się, że przemysł motoryzacyjny nie poprawi się w perspektywie średniookresowej z powodu niepewności rynku związanej z przejściem technologicznym na elektryfikację, rozwiązania hybrydowe, konwersję z odlewu na aluminium. Ogółem zmniejszy to zapotrzebowanie na urządzenia do śrutowania.

Sytuacja wywołana pandemią koronawirusa COVID-19 ma negatywny wpływ również na sprzedaż części zamiennych do klientów krajowych. W dniu 25 lutego 2020 r. podjęta została uchwała przez właściciela Spółki dotycząca restrukturyzacji działalności produkcyjnej Spółki.

Spółka w 2019 r. osiągnęła dochód, który wykazała w złożonym za 2019 r. zeznaniu CIT-8 i z tego tytułu zapłaciła podatek. Spółka, z uwagi na spadek przychodów, w 2020 r. wykaże stratę. Przychody Spółki w 2020 r. były o ponad 50% niższe względem przychodów w 2019 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w opisanym stanie faktycznym jest ona uprawniona do obniżenia dochodu za 2019 r., o stratę poniesioną w 2020 r. (nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 PLN) poprzez dokonanie korekty tego zeznania CIT-8 za 2019 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jest uprawniona do uwzględnienia straty za 2020 r. w zeznaniu CIT-8 sporządzonym za 2019 r. poprzez dokonanie korekty tego zeznania i obniżenie dochodu za 2019 r. o wysokość poniesionej w 2020 r. straty (nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 PLN).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 38f ust. 1 u.p.d.o.p., podatnicy, którzy z powodu COVID-19, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm., zwanej dalej "ustawą o COVID-19"):

1. ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz

2. uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1 - mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1.

Zgodnie z art. 38f ust. 2, w przypadku upływu terminu do złożenia zeznania lub złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym dokonywane jest obniżenie na podstawie ust. 1, podatnik składa korektę zeznania.

Strata nieodliczona na podstawie ust. 1 podlega odliczeniu na podstawie art. 7 ust. 5 u.p.d.o.p.

Spółka w 2019 r. osiągnęła dochód, który wykazała w złożonym za 2019 r. zeznaniu CIT-8 i z tego tytułu zapłaciła podatek. Z uwagi na spadek przychodów, rok podatkowy 2020 został zakończony stratą podatkową. Przychody Spółki w 2020 r. były niższe o ponad 50% względem przychodów w 2019 r.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki będzie ona uprawniona do uwzględnienia straty za 2020 r. poprzez dokonanie korekty złożonego zeznania za 2019 r., gdyż spełnione będą przesłanki określone w art. 38f ust. 1 u.p.d.o.p.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl