0111-KDIB2-1.4010.156.2018.1.BJ - Przychód z tytułu zamiany nieruchomości między spółką komunalną a gminą.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 20 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-1.4010.156.2018.1.BJ Przychód z tytułu zamiany nieruchomości między spółką komunalną a gminą.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 kwietnia 2018 r. (data wpływu 24 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu rozliczenia operacji zamiany nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu rozliczenia operacji zamiany nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca - Spółka z o.o. jest spółką komunalną wykonującą zadania z zakresu użyteczności publicznej, w której 100% udziałów posiada Miasto. W szczególności spółka wykonuje zadania własne gminy w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych, oczyszczanie letnie i zimowe Miasta, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, konserwacji ulic, administrowanie cmentarzem komunalnym, usługi remontowo-budowlane oraz prowadzenie zieleni miejskiej i budowa zakładu pogrzebowego. W ramach działalności Spółka nabywa potrzebne grunty poprzez wniesienie ich aportem przez Miasto, ich zakup lub zamianę gruntu z Miastem. W dniu 29 listopada 2017 r. nastąpiła zamiana nieruchomości zgodnie z protokołem ustaleń w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem a Spółką, z 3 sierpnia 2017 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta z 3 lipca 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości. Przeniesienie praw do nieruchomości Gminy na rzecz Spółki wynikało z konieczności wykorzystania konkretnych nieruchomości gruntów do realizacji zadań własnych. Działka po zamianie została oddana w trwały zarząd Spółki. Wartość rynkowa zamienianych nieruchomości wyniosła 182.600 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) i ustalona została na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego. W dniu 27 listopada 2017 r. (Gmina/Miasto) wystawiła fakturę VAT dotyczącą zamiany nieruchomości netto na kwotę 182.600 zł + podatek VAT. Spółka opłaciła podatek VAT na rzecz Miasta. Zamiana nieruchomości po jednej stronie stanowiła kwotę 182.600 zł i po drugiej stronie (Spółki) też stanowiła tę samą kwotę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wartość netto nieruchomości podlegających zamianie, między spółką komunalną ze 100% udziały Gminy, (winno być: a Gminą) dokonana na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami będzie stanowiła przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, jak inne przychody uzyskiwane przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy też nie wystąpi w tym wypadku przychód do opodatkowania?

Zdaniem Wnioskodawcy, wystąpił przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu zamiany nieruchomości między Spółką komunalną ze 100% udziałem Gminy, a Gminą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1036), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 tej ustawy wynika z kolei, że dochodem, ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Taka, a nie inna konstrukcja przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powoduje więc, że kluczowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym mają: po pierwsze - przychód, a po drugie - koszty jego uzyskania.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe;

W myśl art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca - spółka z o.o. jest spółką komunalną wykonującą zadania z zakresu użyteczności publicznej, w której 100% udziałów posiada Miasto. W ramach działalności Spółka nabywa potrzebne grunty poprzez ich wniesienie aportem przez Miasto, ich zakup lub zamianę gruntu z Miastem. W dniu 29 listopada 2017 r. nastąpiła zamiana nieruchomości zgodnie z protokołem ustaleń w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem a Spółką z 3 sierpnia 2017 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta z 3 lipca 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości. Przeniesienie praw do nieruchomości Gminy na rzecz Spółki wynikało z konieczności wykorzystania konkretnych nieruchomości gruntów do realizacji zadań własnych. Działka po zamianie została oddana w trwały zarząd Spółki. Wartość rynkowa zamienianych nieruchomości wyniosła 182.600 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) i ustalona została na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego. W dniu 27 listopada 2017 r. (Gmina/Miasto) wystawiła fakturę VAT dotyczącą zamiany nieruchomości netto na kwotę 182.600 zł + podatek VAT. Spółka opłaciła podatek VAT na rzecz Miasta. Wartość netto nieruchomości zamienianych była tożsama i wynosiła 182.600 zł.

W celu określenia skutków podatkowych umowy zamiany należy przeanalizować treść umowy zawartej pomiędzy stronami w kontekście przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.) i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kwestie dotyczące umów zamiany zostały uregulowane w przepisach art. 603-604 Kodeksu cywilnego. Pierwszy przepis stanowi, że przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie do przeniesienia własności innej rzeczy. Natomiast w drugim z przepisów zaznaczono, że do zamiany stosuje się przepisy o sprzedaży.

Charakterystyczne dla umowy zamiany jest to, że podstawowe obowiązki obu stron i treść ich świadczeń są identyczne, różny jest jedynie przedmiot świadczeń każdej z nich. Przedmiotem zamiany, podobnie jak sprzedaży, mogą być rzeczy i ich zbiory, a także inne prawa majątkowe, z wyjątkiem pieniędzy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji umowy zamiany, dlatego też należy w tym względzie kierować się ww. przepisami Kodeksu cywilnego i rozliczyć skutki tej operacji na takich zasadach, jakie obowiązują wobec transakcji odpłatnego zbycia.

Oznacza to, że opisana w przedmiotowym wniosku transakcja zamiany stanowi dla Wnioskodawcy formę odpłatnego zbycia nieruchomości oraz nabycia innej działki.

O ile w przypadku umowy sprzedaży kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedającemu określoną cenę w zamian za nabywany towar, o tyle w przypadku zamiany, formą zapłaty jest uzyskanie innej rzeczy w zamian za wydaną. Dlatego też, w przedstawionym stanie faktycznym, wydaną przez Wnioskodawcę nieruchomość należy uznać za zbywaną.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy, praw lub usług, organ podatkowy określa ten przychód w wysokości wartości rynkowej.

Użycie przez ustawodawcę w cytowanym przepisie określenie "odpłatne zbycie" oznacza, że w zakresie obrotu rzeczami i prawami majątkowymi ustawodawca przewidział inne niż sprzedaż legalne formy odpłatnego przeniesienia własności, w tym między innymi zamianę.

W związku z powyższym, z podatkowego punktu widzenia w wyniku sfinalizowania przedmiotowej transakcji zamiany, po stronie Wnioskodawcy-zbywcy nieruchomości - powstał przychód podatkowy. Wartość tego przychodu równa jest cenie określonej w akcie notarialnym i fakturze VAT dokumentującym zbycie danej nieruchomości, przy czym podkreślić należy, że cena ta powinna odpowiadać wartości rynkowej zbywanej nieruchomości.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl