Nowość 0111-KDIB2-1.4010.153.2024.1.KK - Rozliczenia CIT w związku z transferem zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-1.4010.153.2024.1.KK Rozliczenia CIT w związku z transferem zorganizowanej części przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 marca 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z tego samego dnia o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy po dokonaniu transakcji polegającej na podziale (...) przez przejęcie, w ramach którego Spółka akcyjna przejmie Dział IP, Wnioskodawca będzie uprawniony i zobowiązany do rozpoznawania przychodów i kosztów pozostających w związku z działalnością przejętego ZCP, które zgodnie z ustawą o CIT powstaną lub powinny zostać ujęte po dacie nabycia ZCP, oraz będzie uprawniony do odliczania od dochodu ustalonego z uwzględnieniem dochodów ZCP strat podatkowych, z uwzględnieniem zasady źródeł dochodów i przy uwzględnieniu limitu strat w danym roku.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: "CIT") i podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (jest rezydentem podatkowym w Polsce). Wnioskodawca jest spółką działającą w ramach grupy podmiotów powiązanych (dalej: "Grupa") zajmującej się m.in. produkcją i dystrybucją (...).

Oprócz Wnioskodawcy w skład Grupy wchodzi m.in. spółka (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) (dalej: "(...)") oraz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) (dalej: "(...)"). Wszystkie powyższe podmioty są podatnikami podatku CIT i podlegają opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (są polskimi rezydentami podatkowymi). (...) jest jedynym akcjonariuszem Wnioskodawcy, posiadającym 100% akcji w jego kapitale zakładowym. Na moment zaistnienia zdarzenia przyszłego (...) oraz Spółka akcyjna będą jedynymi wspólnikami spółki (...) (posiadającymi ok. 50% udziałów). Na moment złożenia niniejszego wniosku wspólnikiem (...) jest również spółka (...) Sp. z o.o., jednakże jej udziały w Spółce zostaną sprzedane przed zaistnieniem zdarzenia przyszłego, a nabywcą będzie Wnioskodawca lub (...).

Powyżej opisana struktura (na moment zaistnienia zdarzenia przyszłego) przedstawia się następująco:

Aktywność gospodarcza Spółki akcyjnej skupia się w głównej mierze na działalności produkcyjnej. Spółka akcyjna zajmuje się działalnością związaną z produkcją różnych rodzajów (...) oraz działalnością wytwórczą innych produktów wykonanych na bazie drewna.

Z kolei (...) jest obecnie podmiotem holdingowym (w ramach subholdingu), który skupia w swych działaniach aktywność finansową skierowaną głównie (choć nie wyłącznie) wobec podmiotów dominujących wobec Grupy oraz posiada udziały i akcje w innych spółkach z Grupy. Przykładowo, (...) posiada 100% akcji w Spółki akcyjnej oraz, jak wskazano powyżej, jest wspólnikiem (...).

(...) z kolei pełni w Grupie rolę spółki, która zarządza prawami własności intelektualnej i przemysłowej, w tym znakiem towarowymi Grupy, a także pełni jednocześnie funkcje finansowe. (...) prowadzi działalność:

1)

skupiającą się na zarządzaniu prawami do własności intelektualnej i przemysłowej (w tym znakiem towarowym (...) w kilku wariantach) oraz ich utrzymaniu, ochronie i rozwijaniu, a prawa te dotyczą głównie produkcji i obrotu w zakresie produktów w postaci (...) lub innymi produktami wykonanymi przede wszystkim na bazie drewna, przy czym działalność ta jest finansowana za pomocą i sama jest źródłem spłaty finansowania bankowego pozyskanego przez Spółkę w oparciu o swoją działalność określoną powyżej, a takie finansowanie Spółki stanowi także część pakietu finansowania udzielonego przez konsorcjum bankowe Grupie z przeznaczeniem, w szczególności na sfinansowanie produkcji i obrotu w zakresie produktów w postaci (...) lub innymi produktami wykonanymi głównie na bazie drewna (dalej: "Część IP", "Działalność IP", lub "Dział IP"). (...) w związku z działalnością związaną z Działem IP zawiera i realizuje umowy licencyjne, których przedmiotem jest udzielenie praw do korzystania ze znaku towarowego (...) przez inne podmioty z Grupy.

2)

skupiającą się na finansowaniu, innym niż wspomniane wyżej, które w głównej mierze dotyczy finansowania podmiotów dominujących wobec Grupy (dalej: "Część Finansowa", "Dział Finansowy" lub "Działalność Finansowa"). Działalność Finansowa (...) polega w głównej mierze na alokowaniu wolnych środków pieniężnych poprzez udzielanie pożyczek bądź innych form finansowania innym podmiotom dominującym wobec Grupy.

Grupa, w ramach której działa Wnioskodawca, planuje uproszczenie struktury Grupy poprzez podział (...), w ramach której wydzielone zostaną dwie części, tj. Część IP, związana z prawami własności intelektualnej oraz Część Finansowa, związana z działalnością finansową. W wyniku podziału, Część IP trafi do Spółki akcyjnej (podmiotu prowadzącego działalność produkcyjną i jednocześnie jednego z podmiotów wykorzystujących znaki towarowe wchodzące w skład Działu IP), z kolei Część Finansowa - do (...) (podmiotu pełniącego funkcję subholdingu prowadzącego również działalność finansową).

Tym samym, wymienione powyżej dwa rodzaje działalności zostaną przeniesione do innych podmiotów w celu uproszczenia struktury Grupy. W wyniku podziału działalność związana z własnością intelektualną zostanie połączona z aktywnością produkcyjną, w następstwie czego Spółka akcyjna kontynuować będzie działalność produkcyjną, w której wykorzystywane są znaki towarowe wchodzące w skład Działu IP oraz jednocześnie będzie kontynuował część działalności licencyjnej wobec innych podmiotów z Grupy. Z kolei Działalność Finansowa będzie kontynuowana przez (...), uzupełniając jej dotychczasową aktywność holdingowo-finansową. Tym samym spółka ta będzie zajmować się koordynacją działalności finansowej głównie w spółkach dominujących wobec Grupy oraz stać będzie na czele całego sektora (...) (subholdingu) Grupy.

Kluczową czynnością pozwalającą na dokonanie wyodrębnienia dwóch segmentów, o którym mowa powyżej, będzie dokonanie podziału (...) przez przejęcie w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h."), tj. przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółek przejmujących, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie, dalej: "Podział"). Podział stanie się skuteczny z dniem wykreślenia (...) z rejestru (dalej: "Dzień Podziału"). W wyniku Podziału (...) zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego (art. 530 § 1 k.s.h.).

W wyniku Podziału dojdzie do zakończenia bytu prawnego (...), a dotychczasowa działalność (...) będzie kontynuowana we wskazanym powyżej zakresie, odpowiednio, przez (...) i Spółkę akcyjną.

Podział przez przejęcie opisany w niniejszym wniosku odbędzie się z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a głównym lub jednym z głównych celów podziału nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Do podstawowych celów biznesowych planowanej reorganizacji należą w szczególności:

- uporządkowanie wewnątrzgrupowego systemu opłat licencyjnych;

- uproszczenie struktury wzajemnych zobowiązań;

- uproszczenie struktury Grupy poprzez skupienie maksymalnej części działalności produkcyjnej Grupy (w której wykorzystywane będą również znaki towarowe) w jedynym podmiocie (Spółka akcyjna) oraz poprzez skupienie w jednym podmiocie działalności finansowej ((...));

- ograniczenie obowiązków administracyjnych i uproszczenie struktury Grupy poprzez wyeliminowanie z niej jednej spółki.

Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, iż przedmiotem niniejszego wniosku nie jest potwierdzenie w ramach postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego kwestii weryfikacji posiadania uzasadnienia ekonomicznego. Kwestia ta powinna bowiem stanowić element zdarzenia przyszłego dla niniejszego wniosku.

Docelowo, jak wskazano powyżej, Podział ma zapewnić utworzenie dwóch niezależnych segmentów działalności prowadzonych w ramach różnych podmiotów z Grupy, z (...) prowadzącą działalność subholdingową i finansową oraz Spółkę akcyjną prowadzącą działalność produkcyjną. Taka struktura zapewni przejrzystość w funkcjonowaniu Grupy i lepsze zarządzanie każdą z wydzielonych działalności oraz pozwoli na uzyskanie efektu synergii, przede wszystkim w zakresie produkcji.

Opisany powyżej zakres działalności Spółki akcyjnej potwierdzają kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z informacjami zawartymi w informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego dla Spółki akcyjnej, przedmiotem przeważającej działalności spółki jest 16.21.Z - Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna.

Z kolei na pozostałą działalność składają się następujące rodzaje działalności: - (...)

Spółka akcyjna zdecydowaną większość swoich przychodów osiąga w związku prowadzoną działalnością operacyjną, na którą składa się opisana powyżej działalność w zakresie produkcji i sprzedaży (...) oraz wyrobów drewnopochodnych. Przykładowo w 2022 r. ok. 98,95% przychodów wskazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki zostało wygenerowanych w związku z prowadzoną działalnością operacyjną (udział przychodów ze sprzedaży w całkowitej wartości przychodów Spółki akcyjnej zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym za 2022 r.).

Spółka akcyjna w toku swojej działalności osiąga również przychody z innych źródeł niż produkcja i sprzedaż (...) oraz wyrobów drewnopochodnych. Spółka osiąga przychody finansowe, np. z tytułu udzielanych poręczeń oraz przychody związane z lokowaniem posiadanych nadwyżek finansowych. Przykładowo, wartość przychodów finansowych wskazana w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2022 r. stanowiła ok. 0,70% całkowitej wartości przychodów Spółki.

Dodatkowo, Spółka może osiągać przychody kwalifikowane jako pozostałe przychody operacyjne, w szczególności są to przychody ze sprzedaży środków trwałych. Pozostałe przychody operacyjne wskazane w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2022 r. stanowiły ok. 0,35% całkowitej wartości przychodów Spółki. Należy jednak zauważyć, że w przypadku przychodów z tytułu sprzedaży środków trwałych mogą zostać odnotowane w poszczególnych latach pewne wahania w poziomie przychodów, ponieważ generowanie tego typu przychodów wynika zazwyczaj ze zmian procesów technologicznych czy zmian organizacyjnych w Spółce (likwidacja poszczególnych zakładów czy linii produkcyjnych).

Wnioskodawca pragnie wskazać, że na dzień kończący każdy z ostatnich pięciu lat podatkowych 100% akcji w kapitale zakładowym Wnioskodawcy posiadał (...) (dawniej: (...) sp. z o.o., (...) S.A.).

Dodatkowo, zgodnie z prognozą przychodów z działalności operacyjnej Spółki akcyjnej w latach 2025 - 2027, wartość przychodów operacyjnych w przypadku braku dokonania podziału (...) i przejęcia Działu IP przez Spółkę akcyjną wynosi: ok. (...) mln PLN w 2025 r., (...) mln PLN w 2026 r. oraz (...) mln PLN w 2027 r.

Natomiast prognozowana wartość przychodów z opłat licencyjnych przypisanych do Działu IP, który zostanie przejęty przez Spółkę akcyjną, wynosi ok. (...) PLN w 2025 r., (...) PLN w 2026 r. oraz (...) PLN w 2027 r. (bez uwzględnienia opłat licencyjnych, które obecnie płacone są przez Spółkę akcyjną, należy bowiem wskazać, że w wyniku Podziału umowa licencyjna zawarta przez Spółkę akcyjną i (...) wygaśnie w związku z konfuzją praw i obowiązków wynikających z tej umowy).

Tym samym udział prognozowanych przychodów z działalności licencyjnej w wartości prognozowanych przychodów z działalności operacyjnej Spółki akcyjnej wyniesie, odpowiednio, ok. 0,1% w 2025 r., 0,1% w 2026 r. oraz 0,1% w 2027 r.

Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje, że 27 października 2021 r. Spółka uzyskała już interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.349.2021.2.AW), na mocy której organ potwierdził stanowisko, zgodnie z którym po dokonaniu transakcji polegającej na podziale (...) przez przejęcie, w ramach którego Wnioskodawca przejmie Dział IP, będzie on uprawniony do rozpoznania strat poniesionych przez niego przed dniem podziału, gdyż do transakcji nie znajdzie zastosowania art. 7 ust. 3 pkt 7 ustawy o CIT. Tym samym Organ potwierdził, że po dokonaniu transakcji Wnioskodawca będzie uprawniony i zobowiązany do rozpoznawania przychodów i kosztów pozostających w związku z działalnością przejętego ZCP, które zgodnie z ustawą o CIT powstaną lub powinny zostać ujęte po dacie nabycia ZCP, oraz będzie uprawniony do odliczania od dochodu ustalonego z uwzględnieniem dochodów ZCP strat podatkowych, z uwzględnieniem zasady źródeł dochodów i przy uwzględnieniu limitu strat w danym roku. Złożenie przez Spółkę niniejszego wniosku wynika z faktu, że w 2022 r. planowana przez Grupę reorganizacja została zawieszona, natomiast aktualnie w związku z podjęciem decyzji o jej realizacji oraz planowanymi w strukturze Grupy zmianami (tj. wyeliminowaniem z udziałowców (...) spółki (...) Sp. z o.o., która zaistnieniem zdarzenia przyszłego sprzeda 2 posiadane w (...) udziały), Wnioskodawca podjął decyzję o wystąpieniu z nowym wnioskiem o wydanie interpretacji. Zdaniem Wnioskodawcy, planowane w strukturze Grupy zmiany pozostają jednak bez wpływu dla kwestii podatkowych, o których potwierdzenie Spółka wnosi w ramach niniejszego wniosku.

Pytanie

Czy po dokonaniu transakcji polegającej na podziale (...) przez przejęcie, w ramach którego Spółka akcyjna przejmie Dział IP, Wnioskodawca będzie uprawniony i zobowiązany do rozpoznawania przychodów i kosztów pozostających w związku z działalnością przejętego ZCP, które zgodnie z ustawą o CIT powstaną lub powinny zostać ujęte po dacie nabycia ZCP, oraz będzie uprawniony do odliczania od dochodu ustalonego z uwzględnieniem dochodów ZCP strat podatkowych, z uwzględnieniem zasady źródeł dochodów i przy uwzględnieniu limitu strat w danym roku?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, po dokonaniu transakcji polegającej na podziale (...) przez przejęcie, w ramach którego Spółka akcyjna przejmie Dzial IP, Wnioskodawca będzie uprawniony i zobowiązany do rozpoznawania przychodów i kosztów pozostających w związku z działalnością przejętego ZCP, które zgodnie z ustawą o CIT powstaną lub powinny zostać ujęte po dacie nabycia ZCP, oraz będzie uprawniony do odliczania od dochodu ustalonego z uwzględnieniem dochodów ZCP strat podatkowych, z uwzględnieniem zasady źródeł dochodów i przy uwzględnieniu limitu strat w danym roku.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy, dochodem, ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Przychody i koszty związane z działalnością ZCP (Części IP) przed podziałem, tj. do Dnia Podziału, będą stanowiły integralną część rozliczeń podatkowych (...). Natomiast, Spółka akcyjna powinna przejąć obowiązek rozliczania wyłącznie przychodów i kosztów uzyskania przychodów (bezpośrednich i pośrednich) związanych z działalnością ww. ZCP odpowiednio uzyskanych i rozpoznanych zgodnie z przepisami ustawy o CIT w Dniu Podziału lub po tym dniu.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, a także przepisy precyzujące zasady dotyczące sukcesji praw i obowiązków prawnopodatkowych wskazane w art. 93c Ordynacji podatkowej, należy stwierdzić, że Spółka akcyjna będzie zobowiązana wykazać kwoty przychodów i będzie miała prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, które są związane z działalnością ZCP i zostały osiągnięte/rozpoznane zgodnie z przepisami ustawy o CIT w okresie od Dnia Podziału.

Spółka akcyjna powinna również wykazać jako swój przychód przysporzenie faktycznie uzyskane przez (...) przed Dniem Podziału, jeżeli zgodnie z przepisami ustawy o CIT moment rozpoznania danego przychodu przypada na Dzień Podziału lub po tym dniu. Podobnie, Spółka akcyjna powinna rozpoznać jako swój koszt podatkowy wydatki poniesione przed Dniem Podziału przez (...), jeżeli zgodnie z przepisami ustawy o CIT moment rozpoznania danego kosztu dla celów podatkowych przypada na Dzień Podziału lub po tym dniu.

Podsumowując, Wnioskodawca powinien wykazać przychody i koszty podatkowe związane z działalnością ZCP, których moment rozpoznania dla celów podatku CIT przypadnie na okres od Dnia Podziału (włącznie z tym dniem).

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek wykazania przychodów przyporządkowanych do ZCP (Części IP) uzyskanych od początku roku podatkowego do dnia poprzedzającego Dzień Podziału powstanie po stronie (...), a uzyskanych od Dnia Podziału (włącznie) do końca przyjętego roku podatkowego powstanie po stronie Spółki akcyjnej.

Z kolei prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów przyporządkowanych do ZCP (Działu IP), które zgodnie z przepisami ustawy o CIT powinny zostać rozpoznane w okresie od początku roku podatkowego do dnia poprzedzającego Dzień Podziału, powstanie po stronie (...), natomiast prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, które zgodnie z przepisami ustawy o CIT powinny zostać rozpoznane od Dnia Podziału (włącznie) do końca przyjętego roku podatkowego, powstanie po stronie Spółki akcyjnej.

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

1)

obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

2)

obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5000000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Jednocześnie, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 7 ustawy o CIT przy ustalaniu dochodu, o którym mowa w ust. 1 tego przepisu, stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się strat podatnika, jeżeli podatnik przejął inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w tym w drodze wkładu niepieniężnego, lub otrzymał wkład pieniężny, za który nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w wyniku czego:

a)

przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej po takim przejęciu lub nabyciu, w całości albo w części jest inny niż przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności przed takim przejęciem lub nabyciem, lub

b)

co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy, w którym podatnik poniósł taką stratę, praw takich nie posiadały.

Zgodnie z treścią powyższego przepisu, w przypadku spełnienia co najmniej jednej z dwóch wymienionych wyżej przesłanek, spółka przejmująca nie będzie uprawniona do rozliczenia strat powstałych przez dokonaniem jednej z wyżej wymienionych transakcji.

Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że w ocenie Wnioskodawcy zarówno pierwsza jak i druga przesłanka nie będzie spełniona w analizowanym przypadku.

Odnosząc się do przesłanki pierwszej, Wnioskodawca pragnie wskazać, że podział (...) przez przejęcie, w ramach którego Spółka akcyjna przejmie Dzial IP, nie wpłynie na przedmiot jego faktycznie prowadzonej podstawowej działalności gospodarczej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 236), "działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły". Natomiast słowo podstawowy zgodnie ze słownikiem PWN (sjp.pwn.pl) oznacza: 1. "główny, zasadniczy", 2. "stanowiący podstawę jakiegoś przedmiotu lub urządzenia". W związku z tym podstawowy to taki, który stanowi podstawę czegoś, na którym coś się opiera, od którego coś zależy, zasadniczy, główny, najważniejszy.

A zatem, podstawowa działalność gospodarcza stanowi taką działalność, na której podmiot opiera swoją główną działalnością zarobkową.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje można stwierdzić, że produkcja (...) oraz innych wyrobów drewnopochodnych niewątpliwie stanowi podstawową działalność gospodarczą Spółki akcyjnej, a jednocześnie będzie stanowić jego podstawową działalność gospodarczą po Podziale.

Przejęcie Działu IP przez Spółkę akcyjną w wyniku Podziału (...) nie spowoduje, w ocenie Wnioskodawcy, zmiany faktycznie prowadzonej podstawowej działalności gospodarczej Spółki, w całości ani w części, ponieważ Spółka akcyjna będzie wykorzystywała otrzymane w wyniku podziału składniki majątkowe jedynie do prowadzenia działalności pobocznej (działalności licencyjnej). Jednocześnie dzięki przejęciu Działu IP Spółka akcyjna nie będzie musiała ponosić kosztów związanych z licencjonowaniem znaków towarowych, którymi oznaczone są towary Spółki.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że pozostałe rodzaje działalności spółki Spółki akcyjnej, tj. działalność finansowa oraz pozostała działalność operacyjna nie stanowią podstawowej działalności Spółki, co potwierdza fakt, że odpowiadają za znikomy udział w całkowitej wartości przychodów Spółki akcyjnej (przykładowo w 2022 r. odpowiednio 0,70% udziału w całkowitych dochodach Spółki akcyjnej przypada na działalność finansową oraz 0,35% udziału w całkowitych dochodach Spółki akcyjnej przypada na pozostałą działalność operacyjną).

Po podziale (...), Spółka akcyjna będzie w dalszym ciągu prowadzić działalność w zakresie produkcji (...) i innych wyrobów z drewna, a dodatkowo będzie prowadzić działalność poboczną w postaci działalności licencyjnej.

Powyższy wniosek potwierdzają w szczególności prognozy finansowe przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z prognozą przychodów z działalności operacyjnej Spółki akcyjnej w latach 2025 - 2027, wartość przychodów operacyjnych w przypadku braku dokonania podziału (...) i przejęcia Działu IP przez Spółkę akcyjną wynosi: ok. (...) PLN w 2025 r., (...) PLN w 2026 r. oraz (...) PLN w 2027 r. Natomiast prognozowana wartość przychodów z opłat licencyjnych przypisanych do Działu IP, który zostanie przejęty przez Spółkę akcyjną, wynosi ok. (...) PLN w 2025 r., (...) PLN w 2026 r. oraz (...) PLN w 2027 r.

Tym samym udział przychodów z działalności licencyjnej w wartości przychodów z działalności operacyjnej Spółki akcyjnej wyniesie, odpowiednio, ok. 0,1% w 2025 r., 0,1% w 2026 r. oraz 0,1% w 2027 r. Oznacza to, że po podziale (...) i przejęciu przez Spółkę akcyjną Działu IP, udział przychodów z działalności licencyjnej w przychodach operacyjnych będzie kształtował się na poziomie poniżej 1%. Nie ulega więc wątpliwości, że działalność odpowiadająca za tak niski udział w przychodach Spółki nie może zostać uznana za jej podstawową działalność gospodarczą.

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, przedmiot faktycznie prowadzonej przez niego podstawowej działalności gospodarczej po transakcji nie będzie w całości ani w części inny niż przedmiot faktycznie prowadzonej przez niego podstawowej działalności przed transakcją, w związku z czym przesłanka pierwsza nie będzie spełniona w opisywanej sytuacji.

Jeżeli chodzi o przesłankę drugą dotyczącą zmiany struktury własnościowej po dokonaniu transakcji polegającej na podziale (...) i przejęciu przez Spółkę akcyjną Działu IP, należy w pierwszej kolejności wskazać, że przed transakcją jedynym akcjonariuszem Spółki akcyjnej posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki będzie (...). (...) posiadał także całościowy pakiet akcji w Spółce akcyjnej na moment poniesienia ww. strat.

W wyniku takiej transakcji, struktura własnościowa w ramach Grupy nie ulegnie więc zmianom.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy również przesłanka druga nie będzie spełniona w opisywanej sytuacji. W wyniku transakcji co najmniej 25% akcji Wnioskodawcy nie będzie posiadane przez podmiot lub podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy, w którym Wnioskodawca poniósł stratę, akcji takich nie posiadały.

Przedstawione powyżej stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 kwietnia 2021 r. o sygnaturze 0111-KDIB1-2.4010.89.2021.1.MS, która dotyczy co prawda odmiennego zdarzenia przyszłego, jednak w ocenie Wnioskodawcy potwierdza sposób interpretacji analizowanego przepisu. W powyższej interpretacji organ wskazał, że " (...) nie można odliczać straty, jeżeli w wyniku przejęcia innego podmiotu w toku połączenia spółek lub nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (zakup lub w wyniku aportu):

- zmieni się przedmiot prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej (w całości lub w części) lub

- zmieni się wspólnik lub wspólnicy w odniesieniu do co najmniej 25 proc. udziałów (akcji) podatnika, co jest badane na koniec roku podatkowego".

Tożsame stanowisko przedstawił organ podatkowy w interpretacji indywidualnej z dnia 19 kwietnia 2023 r. o sygnaturze 0114-KDIP2-2.4010.84.2023.1.AP (interpretacja ta dotyczy co prawda odmiennego zdarzenia przyszłego, jednak w ocenie Wnioskodawcy potwierdza sposób interpretacji analizowanego przepisu), wskazując, że: "Powyższe oznacza, że nie można odliczać straty, jeżeli w wyniku przejęcia innego podmiotu w toku połączenia spółek lub nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (zakup lub w wyniku aportu):

- zmieni się przedmiot prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej (w całości lub w części) lub

- zmieni się wspólnik lub wspólnicy w odniesieniu do co najmniej 25 proc. udziałów (akcji) podatnika, co jest badane na koniec roku podatkowego.

Znowelizowane przepisy mają przeciwdziałać przenoszeniu rentownej działalności do spółek ze stratą podatkową. Taka sytuacja może mieć miejsce w szczególności, gdy podmiot ponoszący straty, którego działalność nie rokuje możliwości uzyskiwania w kolejnych latach dochodów i rozliczenia wykazanych strat z tymi dochodami, może dokonać przejęcia lub zakupu innego przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części), po to tylko, aby o wartość poniesionych w przeszłości strat obniżać podatkowe dochody tego innego przedsiębiorstwa."

Jak wskazano powyżej, w ocenie Wnioskodawcy, żadna z powyższych przesłanek nie wystąpi w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym. Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza również uzasadnienie do zmian w ustawie CIT dotyczące pkt 7 w art. 7 ust. 3: "Uwzględniając jednak fakt, iż powyższe działania (przejęcie innego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, uzyskanie wkładu pieniężnego za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa) mogą być przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych służących przywróceniu możliwości generowania przez takiego podatnika dochodów, ograniczenie możliwości uwzględniania strat przez podatnika uzależnione zostało od wystąpienia dodatkowych warunków, wskazujących na to, iż głównym celem tych działań było nieuzasadnione skorzystanie z możliwości pomniejszenia dochodu (powiększenia straty) innego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części innego przedsiębiorstwa, to jest:

- przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej po takim przejęciu lub nabyciu, w całości lub w części był inny, niż przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności przed takim przejęciem lub nabyciem, lub

- co najmniej 25% praw do udziału w zysku podatnika - w wyniku opisanych operacji restrukturyzacyjnych - uzyskał podmiot lub podmioty, które wcześniej praw takich nie posiadały".

Z powyższego wynika, że intencją ustawodawcy było objęcie analizowanym ograniczeniem możliwości odliczenia strat takich transakcji, które nie są przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Autorzy uzasadnienia wskazują natomiast wprost, że tego rodzaju transakcje mogą być przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, co ma miejsce w przypadku planowanego podziału (...).

Wnioskodawca pragnie jeszcze raz podkreślić, że celem podziału (...) jest, w szczególności uporządkowanie wewnątrzgrupowego systemu opłat licencyjnych, uproszczenie struktury wzajemnych zobowiązań, uproszczenie struktury Grupy, a także ograniczenie obowiązków administracyjnych.

Należy jeszcze raz podkreślić, że art. 7 ust. 3 pkt 7 ustawy o CIT uzależnia ograniczenie możliwości uwzględniania strat przez podatnika od wystąpienia dodatkowych warunków, które jak wykazano powyżej, nie są spełnione w niniejszym zdarzeniu przyszłym.

Podsumowując, w opisywanym zdarzeniu przyszłym nie dojdzie do spełnienia żadnej z przesłanek zawartych w art. 7 ust. 3 pkt 7 ustawy o CIT.

Ponadto, Wnioskodawca pragnie także podkreślić, że ww. przepis ma zastosowanie m.in. do strat podatnika, jeżeli podatnik przejął inny podmiot. W tym miejscu należy wskazać, że w wyniku planowanego podziału (...) Wnioskodawca nie przejmie innego podmiotu - przejmie bowiem jedynie Część IP wyodrębnioną w ramach struktury Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 528 § 1 k.s.h., spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Tym samym, w przeciwieństwie do połączenia spółek, w ocenie Wnioskodawcy w przypadku podziału nie dochodzi do przejęcia przez dany podmiot innego podmiotu, a jedynie do przejęcia części jego majątku przez jeden podmiot. W związku z tym, podział spółki nie jest zdaniem Wnioskodawcy objęty dyspozycją ww. przepisu.

Tym samym Wnioskodawca stoi na stanowisku że, po dokonaniu transakcji polegającej na Podziale (...) przez przejęcie, w ramach którego Spółka akcyjna przejmie Dział IP, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania strat poniesionych przez niego przed Dniem Podziału, gdyż do transakcji nie znajdzie zastosowania art. 7 ust. 3 pkt 7 ustawy o CIT.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, po dokonaniu transakcji polegającej na podziale (...), Wnioskodawca będzie uprawniony i zobowiązany do rozpoznawania przychodów i kosztów pozostających w związku z działalnością przejętego ZCP, które zgodnie z ustawą o CIT powstaną lub powinny zostać ujęte po dacie nabycia ZCP, oraz będzie uprawniony do odliczania od dochodu ustalonego z uwzględnieniem dochodów ZCP strat podatkowych, z uwzględnieniem zasady źródeł dochodów i przy uwzględnieniu limitu strat w danym roku.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Jednakże zaznaczyć należy, że oceny stanowiska Wnioskodawcy dokonano wyłącznie w kontekście zadanego we wniosku pytania. W konsekwencji inne kwestie nie są przedmiotem niniejszej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl