0111-KDIB1-3.4010.685.2022.1.MBD - Zwolnienie inwestycyjne z CIT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.685.2022.1.MBD Zwolnienie inwestycyjne z CIT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 2 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy dofinansowanie, które Wnioskodawca otrzymał z FGŚP na podstawie art. 15g ustawy o COVID, stanowi przychód z działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem CIT, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawczyni jest spółką prawa handlowego działającą pod firmą X sp. z o.o. z siedzibą w (...) i podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Przedmiotem działalności Wnioskodawczyni jest produkcja (...)

W ramach prowadzonej przez siebie działalności, Wnioskodawczyni uzyskała na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1162 z późn. zm.) trzy decyzje o wsparciu wydane przez (...) Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.:

- Decyzja o wsparciu nr.../2019 z 22 stycznia 2019 r.,

- Decyzja o wsparciu nr.../2019 z 22 sierpnia 2019 r.,

- Decyzja o wsparciu nr.../2022 z 7 marca 2022 r.

Na podstawie wskazanych wyżej decyzji Wnioskodawczyni uzyskała zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie wskazanym w poszczególnych decyzjach, w odniesieniu do następujących rodzajów prowadzonej działalności:

- PKWiU 25.99.29.0 - Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- PKWiU 25.99.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,

- PKWiU 25.62.10.0 - Toczenie elementów metalowych,

- PKWiU 25.62.20.0 - Pozostałe usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych,

- PKWiU 25.94.11.0 - Śruby, wkręty i pozostałe elementy złączne, z żeliwa lub stali, gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- PKWiU 25.94.12.0 - Śruby, wkręty i pozostałe elementy złączne, z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- PKWiU 25.94.13.0 - Śruby, wkręty i pozostałe elementy złączne, z żeliwa lub stali, z miedzi, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- PKWiU 28.11.41.0 - Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych,

- PKWiU 28.11.42.0 - Części do pozostałych silników, gdzie indziej niesklasyfikowanych,

- PKWiU 28.15.39.0 - Części pozostałych łożysk i elementów napędowych (działalność objęta decyzją o wsparciu z 22 sierpnia 2019 r. oraz 7 marca 2022 r.).

Wnioskodawczyni spełniła warunki określone w decyzjach o wsparciu i korzysta z przysługującego jej zwolnienia.

Należy zaznaczyć, że wskazane decyzje o wsparciu obejmują całą działalność gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawczynię tzn. nie jest prowadzona przez nią działalność, z której dochód nie byłby objęty przedmiotowym zwolnieniem.

Wnioskodawczyni doświadczyła istotnych ekonomicznych konsekwencji związanych z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19. Obejmowały one spadek obrotów gospodarczych, a przez to zmniejszenie przychodów oraz opóźnienia w terminowym regulowaniu zobowiązań finansowych przez klientów Wnioskodawczyni.

W celu ograniczenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych związanych z pandemią COVID-19, w tym przede wszystkim w celu utrzymania miejsc pracy Wnioskodawczyni postanowiła ubiegać się o przyznanie jej wsparcia przewidzianego w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm., dalej: "KoronaWirusU"), a dokładniej przewidzianego w art. 15g KoronaWirusU, dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej: "FGŚP").

Wnioskodawczyni zostało przyznane dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, którzy zostali objęci obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15g KoronaWirusU), przy czym wszyscy pracownicy Wnioskodawczym byli w tym czasie objęci obniżonym wymiarem czasu pracy, wobec czego nie wnioskowała ona o dofinansowanie, o którym mowa w art. 15gg KoronaWirusU.

Pracownicy Wnioskodawczyni, których wynagrodzenie objęte zostało wskazanym wyżej dofinansowaniem w ramach swoich obowiązków pracowniczych wykonują zadania związanie z działalnością gospodarczą objętą zwolnieniem podatkowym wynikającym ze wskazanych wyżej decyzji o wsparciu. Zatem, koszty wynagrodzeń tych pracowników oraz pozostałe koszty pracownicze jak np. składki na ubezpieczenie społeczne (dalej: "Wynagrodzenia") stanowią koszty uzyskania przychodów z działalności podlegającej zwolnieniu z opodatkowania podatkiem CIT, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a UstCIT, w pełnej wysokości jako koszty bezpośrednio alokowane do wyniku działalności objętej decyzjami o wsparciu.

Należy mieć na uwadze, że prowadzenie działalności gospodarczej w związku z którą zatrudnieni zostali pracownicy objęci dofinansowaniem i utrzymanie tych miejsc pracy stanowiło warunek konieczny dla przyznania dofinasowania z FGŚP.

Wnioskodawczyni zaznacza, że wszyscy pracownicy, których Wynagrodzenia zostały objęte dofinansowaniem świadczyli pracę jedynie związaną z działalnością objętą zwolnieniem na podstawie wydanych decyzji o wsparciu.

Pytanie

Czy dofinansowanie, które Wnioskodawczyni otrzymała z FGŚP na podstawie art. 15g KoronaWirusU, stanowi przychód z działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem CIT, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34a UstCIT?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawczyni dofinansowanie, które otrzymała z FGŚP na podstawie art. 15g KoronaWirusU, stanowi przychód z działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem CIT, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34a UstCIT.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34a UstCIT, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, z działalności gospodarczej osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), i uzyskane na terenie określonym w tej decyzji o wsparciu, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Natomiast, jak wskazuje art. 17 ust. 4 UstCIT, wskazane zwolnienie podatkowe przysługuje podatnikowi wyłącznie odpowiednio z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie określonym w zezwoleniu lub z tytułu dochodów uzyskanych z realizacji nowej inwestycji na terenie określonym w decyzji o wsparciu.

Z powyższych regulacji wynika, że zwolnieniu z podatku CIT, podlegają dochody z działalności gospodarczej, która spełnia łącznie dwa podstawowe warunki tj. działalność ta jest określona w decyzji o wsparciu oraz prowadzona jest w miejscu w niej wskazanym.

Zatem, należy stwierdzić, że zwolnieniu z podatku CIT, podlegają wszystkie kategorie przychodów, z których dochód osiągnięty został w związku z działalnością wymienioną w decyzji o wsparciu i na terenie w niej wskazanym.

Natomiast, jak wskazuje art. 12 ust. 1 pkt 1 UstCIT przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W ocenie Wnioskodawczyni, otrzymane przez nią dofinansowanie stanowi przychód w rozumieniu UstCIT i jest bezpośrednio związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą objętą zwolnieniem z podatku CIT na podstawie otrzymanych decyzji o wsparciu. Dofinansowanie zostało przeznaczone na wypłacenie Wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności zwolnionej tj. działalności, która została wskazana w decyzji o wsparciu oraz jest wykonywana na terenie w niej wskazanym.

Wynagrodzenia, o których mowa powyżej zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z ogólną zasadną wskazaną w art. 15 ust. 4g UstCIT. Koszty te są uwzględnianie przy wyliczaniu dochodów z działalności zwolnionej na podstawie uzyskanych decyzji o wsparciu tj. dochodu zwolnionego z opodatkowania CIT, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a UstCIT.

Należy mieć na uwadze, że pomimo że otrzymane przez Wnioskodawczynię dofinansowanie nie zostało uwzględnione jako przychód z działalności zwolnionej w treści uzyskanych decyzji o wsparciu, to Wnioskodawczyni nie prowadziła i nie prowadzi działalności, której przedmiotem jest pozyskiwanie wsparcia finansowego w jakiejkolwiek formie. Tego rodzaju działalność nie została nawet wskazana w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług oraz Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, o którym mowa w art. 15g KoronaWirusU, ma charakter przychodu incydentalnego, wynikającego ze zdarzenia losowego, jednak mającego ścisły związek z prowadzoną przez Wnioskodawczynię działalnością.

Należy mieć na uwadze, że otrzymanie przez Wnioskodawczynię dofinansowania nie byłoby możliwe, gdyby nie prowadziła ona działalności wskazanej w wydanych decyzjach o wsparciu, przy której zatrudnieni zostali pracownicy, których Wynagrodzenia zostały pokryte przedmiotowym dofinansowaniem i których to miejsca pracy Wnioskodawczyni zobowiązała się utrzymać w celu otrzymania dofinansowania z FGŚP.

Zatem, w ocenie Wnioskodawczyni, dofinansowanie otrzymane przez nią z FGŚP na podstawie art. 15g KoronaWirusU, stanowi przychód z działalności podlegającej zwolnieniu z podatku CIT, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34a UstCIT.

Sprawy analogiczne do stanu faktycznego opisanego w niniejszym wniosku były już przedmiotem rozważań sądów administracyjnych i jak wynika z orzecznictwa powstałego na gruncie tych spraw sądy wyrażają podobną opinie w zakresie interpretacji przedmiotowych przepisów prawa podatkowego, jaką przedstawiła Wnioskodawczyni w niniejszym wniosku.

Jak wskazał WSA w Szczecinie w odniesieniu do dochodu, zwolnionego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UstCIT: "Dochód czyniący zadość wymogom tego ostatniego przepisu, to bowiem nie tylko dochód, jaki jest bezpośrednio wygenerowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w strefie, dochód uzyskany ze sprzedaży wyrobów strefowych czy świadczenia usług, ale także dochód, który podatnik uzyskał w związku z innymi czynnościami, gdy pomiędzy tymi czynnościami, a działalnością podstawową istnieje ścisły i nierozerwalny, funkcjonalny związek. Tych dochodów nie można utożsamiać jedynie z dochodami ze sprzedaży towarów i usług pochodzących z działalności prowadzonej na terenie strefy. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ze środków FGSP ma charakter przychodu incydentalnego, wynikającego ze zdarzenia losowego, jednak bezpośrednio związanego z podstawową działalnością gospodarczą przedsiębiorcy." (por. Wyrok WSA w Szczecinie z 29 kwietnia 2021 r., sygn. I SA/Sz 125/21)

Natomiast, WSA w Gliwicach w wyroku z 11 stycznia 2022 r. (sygn. I SA/Gl 1344/21) przyznał, że odmienne stanowisko dyskryminowałoby podmioty prowadzące działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, albowiem dla podmiotów, które w tej strefie nie działają dofinansowanie to pozostawałoby neutralne podatkowo, natomiast w przypadku podatników wykonujących działalność w ramach zwolnienia strefowego dofinasowanie to stanowiłoby przychód bez możliwości wykazania kosztów uzyskania tego przychodu. Ponadto, dodatkowym jako dodatkowy argument potwierdzający to stanowisko sąd orzekający podał fakt, że brak jest możliwości wskazania kodu PKWiU dla dofinansowania z KoronaWirusU.

Również WSA w Kielcach w wyroku z 10 marca 2022 r. (sygn. I SA/Ke 709/21) przyznał, że pomiędzy dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP a działalnością gospodarczą podatnika prowadzoną na terenie SSE na podstawie zezwolenia istnieje ścisły i nierozerwalny, funkcjonalny związek, a zatem stanowi ono integralną część działalności strefowej.

Warto również przytoczyć stanowisko WSA w Białymstoku wyrażone w wyroku tego sądu z 22 kwietnia 2022 r. (sygn. I SA/Bk 83/22): "Niewątpliwie przepis art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, jako wyjątek od zasady powszechności opodatkowania powinien być interpretowany ściśle. Reguła ścisłego interpretowania powinna być natomiast rozumiana jako zabraniająca dokonywania nie tylko interpretacji rozszerzającej, ale także jako zakazująca interpretacji zawężającej. (...) Prawidłowa interpretacja art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT prowadzi natomiast do wniosku, że pojęcie "dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia" nie ogranicza zwolnienia podatkowego tylko i wyłącznie do dochodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w ramach działalności enumeratywnie wymienionych według kodów PKWiU w zezwoleniu strefowym, lecz zwolnienie to obejmuje swym zakresem również te dochody, które wskazują bezpośredni, ścisły i funkcjonalny związek z działalnością regulowaną zezwoleniem oraz dochody stanowiące nieodłączne następstwo działalności regulowanej zezwoleniem."

Co prawda przytoczone powyżej fragmenty orzecznictwa dotyczą spraw, w których podatnicy prowadzili działalność zwolnioną na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UstCIT, jednak mając na uwadze podobieństwo tego przepisu oraz wypracowanej na jego podstawie praktyki z art. 17 ust. 1 pkt 34a CIT, zasadnym jest przyjęcie analogicznej interpretacji.

Zatem, Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że dofinansowanie otrzymane przez nią z FGŚP na podstawie art. 15g KoronaWirusU, stanowi przychód z działalności podlegającej zwolnieniu z podatku CIT, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34a UstCIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), dokonano zmian m.in. w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm., dalej "ustawa o COVID").

W myśl art. 15g ust. 1 ustawy o COVID:

przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, państwowa lub prowadzona wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego instytucja kultury, w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), u której wystąpił spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19, a także kościelna osoba prawna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostka organizacyjna, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, na zasadach określonych w ust. 7 i 10.

Zgodnie z art. 15g ust. 2 ustawy o COVID:

podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 1a, przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, 432, 619, 1621 i 1834) od przyznanych świadczeń, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a.

Podsumowując, dofinansowanie z FGŚP przyznawane na podstawie art. 15g ustawy o COVID, co do zasady, stanowi bezzwrotną pomoc finansową, która ma na celu obniżenie kosztów pracodawcy związanych z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzeń pracowniczych) w okresie zastoju gospodarczego, spowodowanego kryzysem wywołanym pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."):

przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p.:

dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Przy ustalaniu dochodu, o którym mowa w ust. 1, stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się m.in. przychodów i kosztów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku (art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 u.p.d.o.p.).

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.:

przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p.:

za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w ramach prowadzonej przez siebie działalności, uzyskała na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1162 z późn. zm.) trzy decyzje o wsparciu wydane przez (...) Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.:

- Decyzja o wsparciu nr.../2019 z 22 stycznia 2019 r.,

- Decyzja o wsparciu nr.../2019 z 22 sierpnia 2019 r.,

- Decyzja o wsparciu nr.../2022 z 7 marca 2022 r.

Na podstawie wskazanych wyżej decyzji Wnioskodawczyni uzyskała zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie wskazanym w poszczególnych decyzjach.

Wskazane decyzje o wsparciu obejmują całą działalność gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawczynię tzn. nie jest prowadzona przez nią działalność, z której dochód nie byłby objęty przedmiotowym zwolnieniem. Wnioskodawczyni doświadczyła istotnych ekonomicznych konsekwencji związanych z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19. Obejmowały one spadek obrotów gospodarczych, a przez to zmniejszenie przychodów oraz opóźnienia w terminowym regulowaniu zobowiązań finansowych przez klientów Wnioskodawczyni. W celu ograniczenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych związanych z pandemią COVID-19, w tym przede wszystkim w celu utrzymania miejsc pracy Wnioskodawczyni postanowiła ubiegać się o przyznanie jej wsparcia przewidzianego w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a dokładniej przewidzianego w art. 15g ustawy o COVID, dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wnioskodawczyni zostało przyznane dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, którzy zostali objęci obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15g ustawy o COVID). Pracownicy Wnioskodawczyni, których wynagrodzenie objęte zostało wskazanym wyżej dofinansowaniem w ramach swoich obowiązków pracowniczych wykonują zadania związanie z działalnością gospodarczą objętą zwolnieniem podatkowym wynikającym ze wskazanych wyżej decyzji o wsparciu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy dofinansowanie, które Spółka otrzymała z FGŚP na podstawie art. 15g ustawy o COVID, stanowi przychód z działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem CIT, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p.

Jak stanowi art. 3 ww. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752, dalej: "ustawa o WNI"):

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o WNI:

wsparcie na realizację nowej inwestycji, zwane dalej "wsparciem", jest udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasady zwolnienia dotyczące osób prawnych określa art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p., zgodnie z którym:

wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, z działalności gospodarczej osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), i uzyskane na terenie określonym w tej decyzji o wsparciu, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami;

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego Zezwolenia.

Równocześnie art. 17 ust. 4 u.p.d.o.p. stanowi, że:

zwolnienia podatkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 34 i 34a, przysługują podatnikowi wyłącznie odpowiednio z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie określonym w zezwoleniu lub z tytułu dochodów uzyskanych z realizacji nowej inwestycji na terenie określonym w decyzji o wsparciu.

Biorąc pod uwagę cel udzielania wsparcia, art. 3 ustawy o WNI, odnosi się do wsparcia (zwolnienia), które udzielane jest na realizację nowej inwestycji. Oznacza to, że jedynie dochody uzyskane w związku z realizacją takiej inwestycji podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p., a decyzja o wsparciu jedynie umożliwia stosowanie tego zwolnienia. W konsekwencji, brak jest możliwości stosowania ww. zwolnienia w stosunku do innych dochodów uzyskiwanych z pozostałej działalności gospodarczej niezależnie od tego, czy rodzaj prowadzonej działalności jest zbieżny z określonym w decyzji o wsparciu, albo czy nowa inwestycja realizowana jest na tym samym terenie.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że ww. regulacje prawne ustanawiają podstawowe warunki korzystania z ulgi podatkowej z tytułu działalności gospodarczej, zgodnie z decyzją o wsparciu nowych inwestycji, jaką jest niezapłacony przez przedsiębiorcę podatek dochodowy. Zasadniczym elementem stosowania tej ulgi jest więc łączne wystąpienie dwóch warunków:

- prowadzenie działalności gospodarczej na terenie określonym w decyzji o wsparciu nowych inwestycji,

- uzyskiwanie dochodu z działalności gospodarczej osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w ww. decyzji.

Podkreślenia wymaga fakt, że prowadzenie działalności gospodarczej na terenie określonym w decyzji o wsparciu nowych inwestycji i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową. Biorąc powyższe pod uwagę, dokonując oceny zakresu zwolnień podatkowych, należy uwzględnić, że wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w decyzji, prowadzonej na terenie określonym w decyzji o wsparciu nowych inwestycji. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w decyzji, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. W związku z powyższym, przedsiębiorca zobowiązany jest do ustalenia tego, jaka część dochodu nie wynika z realizacji nowej inwestycji na terenie określonym w decyzji o wsparciu nowych inwestycji i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W przypadku, gdy podatnicy uzyskują jednocześnie przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu i przychody, z których dochód jest wolny od podatku, zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów, tak aby możliwe było prawidłowe ustalenie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym i dochodu wolnego od podatku.

Ze zwolnienia nie korzystają również dochody związane z działalnością z nowej inwestycji realizowanej na terenie określonym w decyzji o wsparciu bowiem ustawodawca w przepisie ustanawiającym zwolnienie świadomie użył określenia "dochody z działalności" a nie sformułowania "dochody związane z działalnością".

Warto podkreślić również, że zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p., nie ma charakteru podmiotowego. Nie obejmuje ono zatem wszystkich dochodów podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie określonym w decyzji o wsparciu nowych inwestycji na podstawie decyzji, lecz tylko dochody uzyskane z działalności osiągniętej z realizacji nowej inwestycji, a więc działalności określonej w decyzji.

W związku z tym, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nie stanowi przychodu z działalności zwolnionej z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p.

Potwierdzenie prezentowanego stanowiska znajduje się w odpowiedzi na zapytanie poselskie z 3 lipca 2020 r. nr PG7.054.2.2020, w którym Minister Finansów stwierdził: (...) dofinansowania do wynagrodzeń pracowników nie można uznać za przychód z działalności strefowej, gdyż nie jest to koszt kwalifikowany dla celów pomocy "strefowej".

Podsumowując, dofinansowanie, które Spółka otrzymała z FGŚP na podstawie art. 15g ustawy o COVID, nie stanowi przychodu z działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem CIT, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się natomiast do przywołanych przez Wnioskodawcę we wniosku wyroków sądowych, zauważyć należy, że stanowią one rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych/zdarzeniach przyszłych i odnoszą się tylko do nich, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa. W konsekwencji, nie mogą wpływać na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych rozstrzygnięć jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy jednakże stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach osadzonych w określonych stanach faktycznych i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl