0111-KDIB1-3.4010.674.2022.2.JG - Ulga B+R w firmie działającej w zakresie marketingu internetowego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 24 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.674.2022.2.JG Ulga B+R w firmie działającej w zakresie marketingu internetowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

2 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 23 sierpnia 2022 r., o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Spółkę działalność, obejmująca fazy 1-3 wskazanych powyżej Projektów, przedstawione w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT (dalej: "Działalność B+R"), co uprawnia Wnioskodawcę do korzystania z ulgi B+R.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 11 października 2022 r., (data wpływu 20 października 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

X sp. z o.o. (dalej: "Spółka" lub "X" lub "Wnioskodawca") działa na polskim rynku od 2011 r. i obecnie jest liderem wśród agencji reklamowych świadczących usługi w zakresie marketingu internetowego.

Spółka świadczy wysokiej jakości usługi w obszarze tworzenia strategii marketingowych, data-driven SEO (pozycjonowanie w oparciu o dane), content marketing (długotrwałe budowanie relacji z klientami poprzez dzielenie się z nimi wartościową treścią), social media (media społecznościowe), performance marketing (marketing efektywnościowy), marketing data science (specjalistyczne analizy szerokiej gamy danych/wskaźników marketingowych). Zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy do pozostałej działalności Spółki należy działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, zarządzaniem stronami internetowymi, przetwarzaniem danych, działalność portali internetowych.

Celem X jest nieustanny rozwój, co przekłada się na współpracę z dużymi, dynamicznie rozwijającymi się podmiotami gospodarczymi z różnych branż. Spółka, jako jeden z liderów rynku, stawiając na ciągły rozwój oparty na innowacjach, buduje tym samym rozpoznawalność marki. Jednocześnie z uwagi na postęp technologiczny i wzrastające wymagania klientów, prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej jest nieodzownym elementem prowadzonego biznesu. Zatem niezwykle istotnym jest dla X, aby inwestować w nowe pomysły oraz wprowadzać innowacyjne rozwiązania informatyczne (narzędzia, systemy, aplikacje itp.), mające zastosowanie w świadczonych usługach marketingowych.

W rezultacie Spółka stale wprowadza nowe, zmienione lub ulepszone rozwiązania w tym zakresie polegające na opracowaniu i tworzeniu narzędzi informatycznych wykorzystywanych w celu poprawy jakości i efektywności obsługi klienta oraz zwiększenia asortymentu świadczonych usług.

Zgodnie ze strukturą organizacyjną Spółki przyjętą w formie zarządzenia Prezesa Zarządu, działalność Spółki jest podzielona na działy biznesowe rozumiane jako jednostki organizacyjne realizujące określone funkcje. Działalność badawczo-rozwojowa (dalej: "B+R") jest realizowana przez wyspecjalizowaną kadrę Spółki z Działu badawczo-rozwojowego (R&D), przy wsparciu pracowników z innych działów (zakres zaangażowania pracowników innych działów uzależniony jest od rodzaju realizowanego projektu, między innymi od tego, który dział będzie aktywnie korzystał z danego rozwiązania), którzy wspólnie realizują konkretne projekty B+R, tworząc innowacje procesowo-produktowe w postaci nowych bądź ulepszonych narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez pracowników X do świadczenia nowoczesnych usług marketingu internetowego.

Działalność B+R prowadzona przez Spółkę, dotycząca tworzenia narzędzi informatycznych ma charakter systematyczny, twórczy i projektowy. Oznacza to w praktyce, że w celu opracowania konkretnego rozwiązania informatycznego (stworzenia konkretnej aplikacji, oprogramowania, skryptu itp.) tworzony jest projekt oraz powoływany jest zespół projektowy, którego zadaniem jest realizacja tego projektu tj. opracowanie i wytworzenie danego oprogramowania/aplikacji/narzędzia IT. Praca projektowa w zakresie działalności B+R jest realizowana zgodnie z wewnętrznymi procedurami zarządzania X, które określają podstawowe zasady przebiegu, planowania i monitorowania każdego projektu.

Prowadzone przez Spółkę prace B+R polegają w szczególności na zdobywaniu nowych zasobów wiedzy oraz tworzeniu innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań informatycznych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. W efekcie otrzymywane są nowe, ulepszone lub zmienione kompleksowe i zaawansowane rozwiązania informatyczne, składające się w szczególności z algorytmów, skryptów i kodów informatycznych.

Projekty, co do zasady, realizowane są w ramach standardowego cyklu projektowego. Standardowy cykl projektowy składa się zasadniczo z następujących faz:

- Faza 1: Tworzenie koncepcji, harmonogramu i budżetu projektu,

- Faza 2: Zasadnicze prace programistyczne,

- Faza 3: Weryfikacja systemu/oprogramowania oraz wdrożenie narzędzia do wykorzystania w działalności Spółki.

Faza 1:

Polega na przeprowadzeniu wstępnych prac koncepcyjnych dotyczących opracowania projektu B+R polegającego w głównej mierze na tworzeniu nowego narzędzia/systemu o sprecyzowanych parametrach lub rozwoju istniejącego narzędzia, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku bądź konkretnego klienta. Powyższe działania są oparte na doświadczeniu, wiedzy technicznej, wnioskach z przeprowadzanej analizy rynku oraz sygnałach od klientów, które stanowią podstawę do działań podejmowanych w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań. Zakres i kształt tych działań uzależniony jest przede wszystkim od wyników prac koncepcyjno-analitycznych, obejmujących przeprowadzenie badań rynku oraz towarzyszących im konsultacji biznesowych, których celem jest zidentyfikowanie zapotrzebowania klientów/potencjalnych klientów Spółki na specjalistyczne usługi w zakresie marketingu internetowego.

W następnym kroku, biorąc pod uwagę wyniki powyżej wskazanych prac, opracowywane są wstępne założenia i hipotezy projektu, w tym określenie wymagań co do zasobów oraz stopnia ich zaangażowania, jak również przewidywanego czasu realizacji prac (kadra pracownicza, narzędzia programistyczne, infrastruktura techniczna, harmonogram projektu, budżet). Jest to etap o charakterze twórczym, koncepcyjnym, który w zależności od stopnia skomplikowania problemu może trwać nawet kilkadziesiąt dni roboczych.

Do czynności podejmowanych w ramach tego etapu należy zaliczyć:

- Zdefiniowanie problemu będącego punktem wyjściowym dla podejmowanego projektu,

- Definiowanie zakresu czynności projektowych, kamieni milowych projektu badawczo-rozwojowego, niezbędnych do stworzenia nowego bądź znacząco ulepszonego produktu, usługi bądź procesu odpowiadającego specyfice rynku/potrzebom klienta,

- Określenie sposobu realizacji i opracowanie wstępnej koncepcji projektu (potencjalne kierunki rozwiązania problemu, metody realizacji, w tym elementy dostępnych technologii możliwych do wykorzystania i luki techniczne konieczne do zagospodarowania, stosowane narzędzia informatyczne i technologie),

- Analiza i zidentyfikowanie wpływu nowych rozwiązań na dotychczas funkcjonujący system z perspektywy przede wszystkim potencjalnych zysków/strat,

- Planowanie realizowanych prac i angażowanych zasobów, wycena projektu zgodnie z przyjętymi wstępnymi założeniami technicznymi i metodologicznymi.

Efektem prac koncepcyjnych jest powstanie planu realizacji projektu.

Faza 2:

(Zasadnicze prace programistyczne) obejmuje prace programistyczne prowadzące do opracowania poszczególnych elementów prototypu systemy/narzędzia IT, a następnie oprogramowania/aplikacji docelowej. Do czynności podejmowanych w ramach tego etapu należy zaliczyć:

- Projektowanie i modelowanie elementów rozwiązania IT na podstawie opracowanej koncepcji,

- Pozostałe prace projektowe prowadzące do opracowywania nowych lub udoskonalenia aktualnych algorytmów,

- Czynności programistów związane z tworzeniem oprogramowania oraz nowych rozwiązań IT,

- Czynności służące weryfikacji działania tworzonych elementów systemu (testy wewnętrzne).

Faza 3:

(Weryfikacja systemu w środowisku zbliżonym do naturalnego) obejmuje czynności testowe mające na celu weryfikację zaimplementowanych rozwiązań/funkcjonalności oprogramowania/aplikacji/systemu lub jego elementów w środowisku zbliżonym do produkcyjnego. Rodzaj testów wybierany jest w zależności od wykorzystanej technologii, ilości zaimplementowanego kodu, algorytmu. Ostatecznie prace w tej fazie prowadzą do pierwszego wdrożenia rozwiązania w działalności operacyjnej Wnioskodawcy.

Działalność B+R Spółki ma charakter twórczy i prowadzi do tworzenia nowej wiedzy lub wykorzystywania elementów wiedzy istniejącej do tworzenia nowych zastosowań. Działalność ta jest podejmowana w sposób usystematyzowany (zgodnie z opracowanym harmonogramem, w oparciu o zaplanowane zasoby osobowe, techniczne i finansowe) i regularny.

Ponadto należy wskazać, że Spółka do działalności B+R nie zalicza realizowanych w fazach 1-3 cyklu projektowego prac rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, także tych, które mają charakter ulepszeń.

W odniesieniu do prowadzonej działalności B+R w ramach projektów opisanych szczegółowo poniżej, Wnioskodawca jako podatnik podatku dochodowego zamierza po raz pierwszy dokonać odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "ustawa o CIT"), tj. dokonać odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych (dalej: "ulga B+R") za 2021 r. (dokonując stosownej korekty rocznego rozliczenia podatkowego za 2021 r.) oraz w kolejnych latach podatkowych (w zakresie opisanych poniżej projektów oraz innych analogicznych projektów B+R, które będą realizowane w latach kolejnych).

W celu skorzystania z ulgi B+R Wnioskodawca wyodrębnia i będzie wyodrębniać w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT koszty działalności B+R.

Wnioskodawca w szczególności zaznacza, że:

- w ewidencji rachunkowej wyodrębnia koszty kwalifikowane związane z realizacją działalności B+R i zostaną one wykazane w zeznaniach podatkowych/korektach zeznań podatkowych za lata podatkowe, w których działalność B+R była/jest realizowana,

- nie korzystał i nie korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o CIT,

- Wnioskodawca odliczy w ramach ulgi B+R koszty kwalifikowane zgodnie z art. 18d ust. 2, 2a i 3 ustawy o CIT,

- Wnioskodawca dokona odliczenia z tytułu ulgi B+R zgodnie z limitami wskazanymi w art. 18d ust. 7 ustawy o CIT,

- Koszty kwalifikowane nie zostały/nie zostaną zwrócone Wnioskodawcy w jakiekolwiek formie,

- Wnioskodawca nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego.

Projekty badawczo-rozwojowe, w ramach których Wnioskodawca planuje korzystać z ulgi B+R (dalej: "Projekty") to:

- (...) - ze względu na fakt, że panel reklamowy Google Ads nie daje możliwości efektywnego budowania i skalowania feedów opcjonalnie stosowanych do budowania kampanii opartych o dynamiczne reklamy w wyszukiwarce (DSA), celem projektu jest opracowanie skryptu budującego niestandardowy feed produktowy w celu lepszego wykorzystania dostępnego budżetu reklamowego klienta, a co za tym idzie w celu zwiększenia konkurencyjności biznesowej oferty Spółki.

- (...) - celem jest stworzenie narzędzia, które ma szybko i efektywnie identyfikować frazy, sortując je według popularności, w których nie występuje dominacja silnych serwisów. Narzędzie ma służyć specjalistom SEO Spółki w celu szybkiej budowy ruchu organicznego dla nowych serwisów, dla których trzeba szukać nisz nie obsadzonych jeszcze przez najsilniejszych graczy ("niezabetonowanych"). Analiza przeprowadzana samodzielnie przez specjalistę SEO jest długotrwała i nieefektywna, ponieważ wymaga ręcznej analizy SERP na wiele fraz, stąd opracowanie narzędzia automatyzującego, ten proces stanowi innowację w zakresie usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

- (...) - narzędzie mające wspierać pracę specjalistów SEO w zakresie analizy danych o frazach, potencjałach fraz i adresach internetowych. Do tej pory stosowane w Spółce wyszukiwanie "ręczne" było czasochłonne i przez to nieefektywne, stąd potrzeba opracowania nowego, nieistniejącego wcześniej w praktyce Spółki narzędzia.

- (...) - w działaniach SEO istotne jest odpowiednie połączenie komplementarnych treści. Obecnie specjaliści SEO tworzą matrycę linkowania ręcznie - przy serwisach mniejszych - lub dają ogólne wytyczne - przy większych. Pierwsze rozwiązanie jest czasochłonne, drugie narażone na problemy z wdrożeniem, bo wymaga dużo pracy po stronie klienta. W konsekwencji Spółka podjęła się stworzenia skryptu do automatycznego wyszukiwania linków komplementarnych poprzez odrębną analizę poszczególnych akapitów lub też poprzez łączenie "drugich fraz" z GSC z "frazami głównymi". Efektem projektu ma być opracowanie nowatorskiego narzędzia, które znacząco skróci czas opracowania linkowania wewnętrznego dla klienta.

- (...) - w działaniach SEO istotne jest "oczyszczenie" serwisu klienta ze stron zawierających zmultyplikowane treści. W przypadku dużych stron ręczne działania identyfikujące takie strony są żmudne i nie zawsze skuteczne (pracując nad oczyszczeniem domeny klienta specjalista SEO poświęca wiele czasu na identyfikację duplikatów, nie zawsze osiągając pełen efekt). Projekt Deduplikacja ma na celu stworzenie narzędzia automatycznego, opartego na NLP, które jest w stanie szybko zidentyfikować duplikaty bądź "bliskie duplikaty" czyli podstrony różniące się między sobą w niewielkim stopniu (zgodnie z rekomendacją Google strony powinny zawierać co najmniej 80% treści unikatowych).

- (...) - celem projektu jest opracowanie mechanizmu automatyzującego działania w zakresie identyfikacji podszywania się pod reklamy Ads klienta przez nieuczciwych afiliantów. Narzędzie przeprowadza masowe odpytywanie wyników Google, identyfikując podejrzane reklamy i przesyłając je do dalszej analizy przez specjalistę. Wskutek opracowania przez Spółkę tego narzędzia możliwe będzie uzupełnienie portfolio usług o zupełnie nową dodatkową usługę, nieobecną w portfolio żadnej agencji reklamowej, a tym samym pozyskanie nowych klientów.

- (...) - celem projektu jest budowa bazy i wyszukiwarki Content Gra phs (CG) czyli zestawu fraz powiązanych z danym zagadnieniem, wykorzystywanych przez pracowników Spółki przy pisaniu tekstów reklamowych. Aktualnie Wnioskodawca nie ma żadnej centralnej bazy lub listy wykonanych CG, co powoduje, że pisząc artykuły o tej samej tematyce pracownik tworzy za każdym razem od nowa zestawy fraz. Stworzenie centralnej bazy fraz wraz z odpowiednią wyszukiwarką pozwoli na ponowne wykorzystanie istniejących CG, co wpłynie na przyspieszenie prac nad tworzeniem artykułów i zmniejszy czas spędzany przez specjalistów na zamawianiu i weryfikacji nowych CG.

- (...) - stworzenie narzędzia do efektywnego budowania i skalowania kampanii produktowych (PLA) opartych o metodologię jedno produktowych grup reklam (panel reklamowy Google Ads nie daje takich możliwości). Narzędzie w wielu przypadkach w znaczący sposób zwiększy efektywność dostępnego budżetu mediowego, a tym samym konkurencyjność biznesową oferty Spółki.

- (...) - projekt polega na stworzeniu bazy wszystkich domen klientów, dla których Spółka prowadzi linkbuilding, z zapisanymi wszystkimi linkami pozyskanymi na platformach wraz z interfacem webowym umożliwiającym przeszukiwanie bazy wedle określonych kryteriów: kategoria tematyczna, cena, parametry jakościowe domeny. W efekcie Spółka uzyska innowacyjne narzędzie wykorzystywane przez specjalistów SEO, które skróci czas pracy i zwiększy efektywność linkbuildingu.

- (...) - celem projektu jest opracowanie mechanizmu, który zautomatyzuje proces precyzyjnego wyszukiwania przez specjalistów SEO podstron, które niskim nakładem czasu i kosztów mogą zostać zoptymalizowane w pierwszej kolejności, gdyż posiadają cechy wskazujące na wysoki potencjał do szybkiej poprawy pozycji. To innowacyjne narzędzie ma zwiększyć skuteczność usług świadczonych przez Spółkę.

- (...) - narzędzie, które ma wypełnić lukę rynkową w tym zakresie (nie ma takiego narzędzia na rynku) i służyć ocenie skuteczności sprzedażowej poszczególnych kanałów/materiałów marketingowych. Docelowo zbudowany zostanie model predykcyjny dla wartości sprzedaży. Jako predyktory ustawione zostaną wartości wpływu marketingowego (zaangażowania odbiorców w poszczególne treści), mierzone poprzez dobrane przez specjalistów parametry pochodzące z API narzędzi FB, Instagram, GA (np. liczba like na FB, liczba pozytywnych komentarzy, współczynnik odrzuceń na tekstach z bloga, liczba wyświetleń materiału itp.). W efekcie powstanie narzędzie oparte o rozwiązanie statystyczne, niezależne od arbitralnych założeń, skalowalne na różne rodzaje biznesu klienta i na różne platformy marketingowe.

Prace badawczo-rozwojowe w ramach wskazanych powyżej Projektów nie były, nie są i nie będą w przyszłości związane ze standardowymi, rutynowymi i okresowymi zmianami w tworzonym narzędziu/systemie/procesie, zaś tworzone rozwiązania charakteryzują się/będą charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności, który wynika z faktu, iż każde z opracowanych przez X rozwiązań jest/będzie indywidualne oraz posiada/będzie posiadać niepowtarzalne funkcjonalności. Należy zauważyć, że prace B+R realizowane w ramach wskazanych powyżej Projektów zawsze zmierzają do opracowania/wytworzenia rozwiązania (narzędzie, systemu, oprogramowania, funkcjonalności, modułu) niewystępujących dotychczas na rynku lub w praktyce gospodarczej Spółki albo są/będą na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się/będą odróżniać się od rozwiązań już funkcjonujących.

Pytanie

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Spółkę działalność, obejmująca fazy 1-3 wskazanych powyżej Projektów, przedstawione w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT (dalej: "Działalność B+R"), co uprawnia Wnioskodawcę do korzystania z ulgi B+R?

Państwa stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 11 października 2022 r.)

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzona przez Spółkę działalność, obejmująca fazy 1-3 wskazanych powyżej Projektów przedstawione w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, stanowi Działalność B+R, co uprawnia Wnioskodawcę do korzystania z ulgi B+R.

Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą, obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Aktualnie przez prace rozwojowe należy rozumieć zgodnie z art. 4a pkt 28 ustawy o CIT prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: "Prawo o SWiN").

Tym samym, prace rozwojowe na gruncie ustawy o CIT oznaczają działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W rozumieniu tego przepisu określona działalność spełnia definicję prac rozwojowych, jeżeli łącznie zachodzą następujące przesłanki:

- działalność ma charakter twórczy,

- działalność jest podejmowana w sposób systematyczny,

- działalność ma na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Wnioskodawca wskazuje, że kryteria te zostały wyróżnione oraz omówione przez Ministra Finansów w Objaśnieniach podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej (dalej: "Objaśnienia MF"), które w części 3.2.1. poświęcone są pojęciu działalności badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z Objaśnieniami MF, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia. Z kolei w doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Ponadto, uznać należy, iż na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej, w stopniu minimalnym, wystarczające jest działanie twórcze na skalę przedsiębiorstwa, tzn. przedsiębiorca we własnym zakresie (w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych) opracowuje nowe lub ulepszone produkty, procesy, usługi, nawet jeżeli podobne rozwiązanie zostało już opracowane przez inny podmiot.

Z kolei "systematyczność" oznacza prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Należy wskazać, że pomocne w zakresie klasyfikacji prac rozwojowych są także dokumenty opracowane przez OECD. W krajach OECD do celów statystycznych w zakresie prac badawczo-rozwojowych stosowany jest Podręcznik Frascati Manuał 2015 ("Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development", dalej: "Podręcznik Frascati").

Zgodnie z treścią Podręcznika Frascati do działalności badawczo-rozwojowej w obszarze IT należy zaliczać:

- rozwój nowych systemów operacyjnych lub języków,

- rozwój technologii związanych z Internetem - projektowanie i wdrożenie nowych wyszukiwarek w oparciu o oryginalne technologie,

- rozwiązywanie konfliktów występujących pomiędzy hardwarem i softwarem wynikające z procesu,

- działania zmierzające do rozwiązywania konfliktów w ramach sprzętu lub oprogramowania w oparciu o proces reorganizacji systemu lub sieci,

- tworzenie nowych lub bardziej efektywnych algorytmów bazujących na nowych technikach,

- tworzenie nowych i oryginalnych technik szyfrowania lub bezpieczeństwa,

- prace rozwojowe ukierunkowane na wypełnienie luk w wiedzy technicznej będące niezbędnym krokiem w procesie tworzenia programu lub systemu.

Biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, że działalność Spółki w zakresie Projektów wymagała m.in. opracowania koncepcji narzędzia/systemu, analizy możliwości wykorzystania dostępnych obecnie technologii, weryfikacji wstępnej koncepcji, poszukiwania nowych rozwiązań i metod realizacji różnego rodzaju procesów obliczeniowych oraz przetwarzania i prezentacji danych, tworzenia nowych algorytmów lub rozwoju już istniejących, tworzenia unikalnych kodów programistycznych, co oznacza, że ma w pełni twórczy charakter.

Ponadto, prace w ramach Projektów prowadzone były/są zgodnie ze standardowym cyklem projektowym, z podziałem na 3 fazy. Zatem, prace te są prowadzona w sposób uporządkowany, według określonego planu oraz przez intencjonalnie wybrane osoby, posiadające właściwe kompetencje i wykształcenie. Tym samym, prace w ramach Projektów można uznać za działalność podejmowaną w sposób systematyczny.

Co więcej, jak wskazano w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego działalność B+R Spółki obejmuje: pozyskiwanie nowej wiedzy poprzez analizy technologiczne, tworzenie nowych lub bardziej efektywnych algorytmów/modeli statystycznych oraz czynności eksperymentalne ukierunkowane na wypełnienie luk w wiedzy technicznej jako niezbędny krok w procesie tworzenia nowego bądź znacząco ulepszonego systemu/narzędzia. Działalność Spółki w ramach Projektów ma na celu opracowanie innowacyjnych narzędzi do efektywnego zarządzania budżetami reklamowymi oraz optymalizacją stron internetowych. W konsekwencji należy uznać, że prace realizowane przez Wnioskodawcę w ramach Projektów mają za cel wykorzystanie posiadanej aktualnie wiedzy do stworzenia całkiem nowego rozwiązania, przy wykorzystaniu innowacyjnych komponentów.

Mając na względzie powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, charakter realizowanych przez Spółkę prac w ramach Projektów przedstawionych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wyczerpuje opisane w ustawie o CIT kryteria kwalifikacji działalności obszaru B+R. Jak wynika bowiem z powyższego opisu stanu faktycznego/zdarzenie przyszłego, prowadzone przez Spółkę prace:

- dotyczą opracowywania nowych rozwiązań informatycznych (narzędzia/systemu/ aplikacji),

- wykorzystują dostępną wiedzę lub pozyskują nową wiedzę do tworzenia nowych rozwiązań IT albo do nowego oprogramowania,

- są prowadzone w sposób systematyczny, według określonego harmonogramu, zgodnie z standardowym cyklem projektu opisanym w stanie faktycznym,

- mają charakter twórczy, gdyż są nakierowane na wypracowanie lub wykorzystanie dostępnych zasobów wiedzy do tworzenia nowych systemów/narzędzi i rodzajów oprogramowania,

- są prowadzone według procedury opracowania oprogramowania, która wymaga nabywania, łączenia i wykorzystywania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w szczególności z obszaru informatyki, statystyki, matematyki, marketingu internetowego i technologii IT. Zakończeniem prac jest stworzenie nowego zindywidualizowanego narzędzia/systemu.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że realizowana przez Spółkę działalność B+R w ramach Projektów spełnia definicje wskazane w art. 4a pkt 26 oraz pkt 28 ustawy o CIT, a tym samym spełnia definicję Działalności B+R.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, prowadzona przez Spółkę działalność w ramach Projektów przedstawionych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, stanowi Działalność B+R, co uprawnia Wnioskodawcę do korzystania z ulgi B+R.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."),

podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Stosownie z art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p.,

przez działalność badawczo rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 4a pkt 27 u.p.d.o.p.,

ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: "ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce"),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

badania naukowe są działalnością obejmującą:

a)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

b)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do treści art. 4a pkt 28 u.p.d.o.p.,

ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Odnosząc się do kwestii będącej przedmiotem zadanego pytania wskazać należy, że w celu skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicje wskazane w art. 4a pkt 26-28 u.p.d.o.p.).

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p., zgodnie z którą (jak już wyżej wskazano) przez działalność badawczo-rozwojową, należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Z ustawowej definicji wynika zatem, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Po drugie, z art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p. wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób. Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań.

W tym miejscu wskazać należy, że w ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii czy nowego systemu organizacji. Innymi słowy, prowadzone systematyczne prace opierają się na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz/lub doświadczeń praktycznych i mają na celu wytworzenie nowych materiałów, produktów lub urządzeń, inicjowanie nowych i znaczące udoskonalenie już istniejących procesów, systemów i usług. Podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową realizują ją obok swojej działalności podstawowej (np. przedsiębiorstwa przemysłowe dysponujące własnym zapleczem badawczo-rozwojowym, laboratoria, zakłady i ośrodki badawczo-rozwojowe, działy badawczo-technologiczne, biura konstrukcyjne i technologiczne, zakłady rozwoju technik, biura studiów i projektów itp.).

Prace rozwojowe obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Odnosząc cytowane powyżej przepisy oraz wyjaśnienia do przedstawionego we wniosku opisu, wskazać należy, że przedstawione wyżej okoliczności sprawy pozwalają na stwierdzenie, że podejmowane przez Wnioskodawcę Projekty w ramach fazy 1-3, spełniają przesłanki do uznania ich za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 26-28 u.p.d.o.p.

W świetle powyższego, Państwa stanowisko w zakresie ustalenia, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Spółkę działalność, obejmująca fazy 1-3 wskazanych powyżej Projektów, przedstawione w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, co uprawnia Wnioskodawcę do korzystania z ulgi B+R, jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl