0111-KDIB1-3.4010.589.2022.3.AN

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 8 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.589.2022.3.AN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

2 sierpnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 28 lipca 2022 r., o wydanie interpretacji indywidualnej który dotyczy m.in. ustalenia, czy przejęcie Spółki Przejmowanej w wyniku przeprowadzonej fuzji doprowadzi do powstania u Spółki Przejmującej przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy operacja ta będzie neutralna na gruncie Ustawy CIT dla Spółki Przejmującej (tj. nie będzie skutkować powstaniem przychodu u Spółki Przejmującej).

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 28 października 2022 r. (data wpływu do tut. Organu 28 października 2022 r.) oraz pismem z 2 listopada 2022 r. (data wpływu do tut. Organu 3 listopada 2022 r.)

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1. Zainteresowany będący stroną postępowania: X

2. Zainteresowany niebędący stroną postępowania: Y

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) (dalej "Wnioskodawca", "Spółka" lub "Spółka Przejmująca"), jest spółką kapitałową będącą podatnikiem CIT oraz polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy CIT.

Spółka powstała z przekształcenia P spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu (...).

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegająca głównie na wykonywaniu robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, a także związanych z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca również wynajmuje i zarządza nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Wspólnikami Wnioskodawcy są:

- Pan X (dalej: "Wspólnik") posiadający 99 udziałów oraz

- P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...), (dalej: "Spółka Przejmowana", "Spółka P"), posiadająca 1 udział.

Spółka Przejmowana - podobnie jak Spółka Przejmująca - jest podatnikiem CIT oraz polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy CIT.

Przed przekształceniem Spółka Przejmowana była komplementariuszem Spółki P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Jedynym wspólnikiem Spółki P jest Pan X. Pan X posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej od 2018 r. Wskazane udziały zostały kupione przez Wspólnika na podstawie umowy sprzedaży udziałów.

Z powyższego wynika, że:

- Wspólnik posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej,

- Wspólnik posiada 99% udziałów w Spółce Przejmującej,

- Spółka Przejmowana posiada 1% udziałów w Spółce Przejmującej.

Z perspektywy struktury własnościowej Spółka Przejmowana jest wspólnikiem mniejszościowym Spółki Przejmującej.

Ani głównym, ani jednym z głównych celów połączenia nie jest chęć osiągnięcia korzyści podatkowej, uchylania się ani unikania opodatkowania przez którykolwiek z podmiotów uczestniczących w połączeniu. Połączenie zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Panu X - jako jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz większościowemu wspólnikowi Spółki Przejmującej zależy na ograniczeniu kosztów związanych z funkcjonowaniem dwóch odrębnych spółek. Połączenie ma również na celu uproszczenie struktury kapitałowej grupy spółek zależnych od Wspólnika. Połączenie umożliwi również skrócenie procesów korporacyjnych i organizacyjnych, a w konsekwencji zarządzanie łączącymi się podmiotami. Pan X nie uzyska korzyści podatkowych w wyniku przeprowadzonej fuzji.

Również Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana nie osiągną żadnej korzyści podatkowej w wyniku połączenia. Wręcz przeciwnie - Spółka Przejmowana wykazuje straty podatkowe i straty te nie będą mogły być rozliczane po przeprowadzonej fuzji przez Spółkę Przejmującą.

Planowane jest dokonanie połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w ten sposób, że cały majątek Spółki Przejmowanej zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie), w konsekwencji czego Spółka Przejmowana przestanie istnieć jako odrębny podmiot prawa. Wybór co do tego, który podmiot powinien być w całym procesie spółką przejmującą, a który spółką przejmowaną, podejmowany był w oparciu o zaangażowanie poszczególnych spółek w prowadzenie działalności oraz posiadane aktywa.

Spółka Przejmująca prowadzi i prowadziła działalność operacyjną o większym zakresie niż Spółka Przejmowana. Spółka Przejmowana do dnia przekształcenia Spółki Przejmującej pełniła rolę jej komplementariusza.

Ponieważ Spółka Przejmowana jest wspólnikiem Spółki Przejmującej dojdzie do tzw. połączenia odwrotnego spółek. Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., dalej "k.s.h."), zgodnie z którym połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Biorąc pod uwagę techniczno-prawny sposób przeprowadzenia połączenia, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W wyniku fuzji udział Spółki Przejmującej, który obecnie jest własnością Spółki Przejmowanej, zostanie wydany wspólnikowi Spółki Przejmowanej (Pan X). W związku z tym, po fuzji, Wspólnik posiadać będzie 100% udziałów Spółki Przejmującej.

Tym samym, Spółka Przejmująca nie dokona emisji swoich nowych udziałów, ale mimo to dojdzie do wydania Panu X istniejącego już udziału Spółki Przejmującej, który obecnie jest własnością Spółki Przejmowanej. (W wyniku przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą Pan X stanie się właścicielem 1 udziału Spółki Przejmującej, który obecnie jest własnością Spółki Przejmowanej).

Wydawana Panu X w ramach połączenia, wartość rynkowa udziału Spółki Przejmującej będzie równa (nie będzie w żadnym przypadku wyższa lub niższa) wartości rynkowej majątku Spółki Przejmowanej. W wyniku połączenia Pan X obejmie zatem dodatkowy udział Spółki Przejmującej według ustalonego parytetu wymiany, uwzględniającego wartość majątku przejmowanego od Spółki Przejmowanej.

W wyniku połączenia:

- dojdzie do ustania bytu prawnego Spółki Przejmowanej, której majątek zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą,

- wspólnik Spółki Przejmowanej (Pan X) stanie się właścicielem udziału Wnioskodawcy, należącego uprzednio do Spółki Przejmowanej (1 udział).

Przejęte w ramach połączenia przez Spółkę Przejmującą składniki majątku Spółki Przejmowanej będą przypisane do działalności prowadzonej w Polsce. Spółka Przejmująca przyjmie dla celów podatkowych wartość składników majątku Spółki Przejmowanej w wartości wynikającej z ksiąg Spółki Przejmowanej.

Wspólnik jest osobą fizyczną (prywatną) i nie wykazuje udziałów Spółki Przejmowanej ani Spółki Przejmującej w księgach rachunkowych. Pan X nie dokonuje też formalnego "przyjęcia" wartości udziału Spółki Przejmującej nabytego w wyniku fuzji, bo działa jako osoba prywatna.

W celach podatkowych Pan X uzna jednak, że kosztem nabycia 1 udziału Spółki Przejmującej, nabytego w wyniku fuzji, jest koszt historyczny tj. wydatek poniesiony przez Pana X na nabycie udziałów Spółki Przejmowanej. Ewentualny koszt nabycia 1 udziału Spółki Przejmowanej wydanego Panu X w wyniku fuzji będzie jednak mieć znaczenie podatkowe (będzie traktowany jako koszt uzyskania przychodów) dopiero w momencie ewentualnego zbycia tego udziału przez Pana X. Wcześniej Pan X nie będzie wykazywać w swoich rozliczeniach podatkowych PIT żadnych kosztów w związku z przydzieleniem mu 1 udziału Spółki Przejmującej.

W ramach połączenia nie przewiduje się jakichkolwiek dopłat, o których mowa w art. 492 § 2 oraz § 3 k.s.h.

Interes prawny uzasadniający złożenie wspólnego wniosku o interpretację indywidualną:

Wnioskodawca składa wniosek wraz z Panem X, który jest wspólnikiem zarówno Spółki Przejmującej (99% udziałów), jak i Spółki Przejmowanej (100% udziałów) (dalej łącznie: "Zainteresowani"). Zainteresowani składają wspólny wniosek o interpretację indywidualną, gdyż są podmiotami uczestniczącymi razem w tym samym zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku (połączenie odwrotne spółek).

Zainteresowanym zależy na ustaleniu skutków podatkowych połączenia odwrotnego spółek, tj. przejęcia przez spółkę córkę (Wnioskodawcę) spółki matki (Spółki P).

W uzupełnieniu do wniosku z 2 listopada 2022 r. wskazali Państwo, że:

1. Spółka nie oczekuje interpretacji indywidualnej, która obejmowałaby wykładnię art. 12 ust. 13 i art. 12 ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż przepisy te nie mogą być interpretowane w drodze wydawania interpretacji indywidualnych.

Spółka jedynie prosi o przyjęcie przez organ podatkowy założenia (jako elementu zdarzenia przyszłego), że celem opisanej we wniosku restrukturyzacji nie jest uniknięcie ani uchylenie się od opodatkowania.

2. Ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia wartość rynkowa majątku Spółki Przejmowanej otrzymywanego przez Spółkę Przejmującą nie będzie przewyższała wartości przyjętej dla celów podatkowych składników tego majątku, nie wyższych od ich wartości rynkowej, gdyż Spółka Przejmująca będzie zobowiązana do kontynuowania zasad amortyzacji podatkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Nie będzie też ustalać nowej wartości składników majątku innych niż środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji.

3. Ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia wartość rynkowa majątku Spółki Przejmowanej otrzymywanego przez Spółkę Przejmującą nie będzie przewyższała wartości emisyjnej udziałów przydzielonych udziałowcowi łączących się podmiotów. Wydawana WD, w ramach połączenia, wartość rynkowa udziałów Spółki Przejmującej będzie równa wartości rynkowej majątku Spółki Przejmowanej (nie będzie w żadnym przypadku wyższa lub niższa).

Pytanie

Czy przejęcie Spółki Przejmowanej w wyniku przeprowadzonej fuzji doprowadzi do powstania u Spółki Przejmującej przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy operacja ta będzie neutralna na gruncie Ustawy CIT dla Spółki Przejmującej (tj. nie będzie skutkować powstaniem przychodu u Spółki Przejmującej)?

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Zainteresowanych, przejęcie Spółki Przejmowanej w wyniku przeprowadzonej fuzji nie doprowadzi do powstania u Spółki Przejmującej przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W związku z tym należy uznać, że operacja ta będzie neutralna na gruncie Ustawy CIT dla Spółki Przejmującej (tj. nie będzie skutkować powstaniem przychodu u Spółki Przejmującej).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "Ustawa CIT"), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Stosownie do art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m Ustawy CIT, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym:

- przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przejmującej w następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub spółki,

- przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej,

- przychody spółki dzielonej.

Natomiast, jak stanowi art. 7b ust. 1 pkt 1a Ustawy CIT, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziału podmiotów.

Zasady ustalania przychodu podlegającego opodatkowaniu po stronie Spółki Przejmującej zostały określone w szczególności w art. 12 ust. 1 pkt 8c Ustawy CIT, art. 12 ust. 1 pkt 8d Ustawy CIT oraz art. 12 ust. 1 pkt 8f Ustawy CIT.

Brak przychodu Spółki Przejmującej określonego w art. 12 ust. 1 pkt 8c Ustawy CIT

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c Ustawy CIT przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość rynkowa majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną w części przewyższającej wartość przyjętą dla celów podatkowych składników tego majątku, nie wyższą od wartości rynkowej tych składników.

Jednak, stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 3e Ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8c, wartości tych składników majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną w drodze łączenia lub podziału podmiotów, które:

a)

spółka przejmująca przyjęła dla celów podatkowych w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu przejmowanego lub dzielonego oraz

b)

spółka przejmująca przypisała do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za pośrednictwem zagranicznego zakładu.

Ponadto, jak stanowi art. 12 ust. 13 Ustawy CIT, przepisów ust. 4 pkt 3e-3h, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Natomiast, jak wynika z treści art. 12 ust. 14 Ustawy CIT, jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 13 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Tym samym, na gruncie powyższych przepisów, przychód podatkowy po stronie Wnioskodawcy w wysokości ustalonej na dzień poprzedzający dzień łączenia wartości rynkowej majątku Spółki Przejmowanej nie powstanie, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

a) Spółka Przejmująca przyjmie dla celów podatkowych wartość składników majątku Spółki Przejmowanej w wartości wynikającej z ksiąg Spółki Przejmowanej,

b) Spółka Przejmująca przypisze składniki majątkowe Spółki Przejmowanej do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, c) wskazane połączenie odwrotne spółek zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

W zakresie pierwszej przesłanki należy wskazać, że zgodnie z art. 93 § 1 pkt 1 w zw. § 2 pkt 1 O.p., osoba prawna powstała w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączonych się osób lub spółek. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych).

Przepis ten ustanawia tzw. sukcesję uniwersalną, rozumianą jako wstąpienie następcy prawnego - Spółki Przejmującej, we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki podatnika (Spółki Przejmowanej). Sukcesja uniwersalna dotyczy jedynie takich praw i obowiązków publicznoprawnych, które istniały przed połączeniem się podmiotów. Tym samym, odnosi się również do ustalania wartości składników majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.

W zakresie amortyzacji środków trwałych, ustawodawca wprowadził szczególny przepis - art. 16g ust. 9 Ustawy CIT, zgodnie z którym w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi, w tym również powstałych z przekształcenia spółki.

Jak wynika z powyższego, przepisy te ustalają zasadę kontynuacji amortyzacji podatkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przejętych przez spółkę przejmującą w drodze połączenia przez przejęcie spółki przejmowanej.

Analogiczne zasady powinny być również stosowane do pozostałych środków majątku Spółki Przejmowanej, które zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze połączenia. Innymi słowy, na gruncie krajowych regulacji podatkowych Spółka Przejmująca, zgodnie z zasadą sukcesji, każdorazowo jest zobowiązana do przyjęcia dla celów podatkowych wartości wszystkich składników Spółki Przejmowanej w wartości wynikającej z ksiąg tej właśnie Spółki Przejmowanej (na gruncie prawa krajowego nie ma możliwości np. podwyższenia wartości podatkowej majątku Spółki Przejmowanej do wartości rynkowych).

Tym samym, z mocy prawa Spółka Przejmująca przyjmie dla celów podatkowych wartość składników majątku Spółki Przejmowanej z uwzględnieniem wartości wynikającej z ksiąg podatkowych Spółki Przejmowanej. Oczywiście powyższe dotyczy tych składników majątku, które zostaną przyjęte do ksiąg (udział własny pozostanie w związku z połączeniem wydany Panu X jako wspólnikowi Spółki Przejmowanej - co jednak nie ma wpływu na przyjęte zasady opodatkowania).

Jednocześnie, z uwagi na okoliczność, że Wnioskodawca jest spółką podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski (zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy CIT), składniki majątkowe należące do Spółki Przejmowanej, przejęte przez Spółkę Przejmującą zostaną przypisane do prowadzonej działalności na terytorium Polski.

Ponadto, jak była o tym mowa w opisie stanu faktycznego (winno być: "zdarzenia przyszłego"), połączenie spółek zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Celem połączenia jest ograniczenie kosztów funkcjonowania dwóch podmiotów, uproszczenie struktury własnościowej w grupie spółek zależnych od Wspólnika, usprawnienie zarządzania połączonymi spółkami itp.

W związku z powyższym należy uznać, że w przypadku Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 4 pkt 3e Ustawy CIT, a tym samym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 8c Ustawy CIT.

Brak przychodu Spółki Przejmującej określonego w art. 12 ust. 1 pkt 8d Ustawy CIT

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8d Ustawy CIT przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość rynkowa majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną w części przewyższającej wartość emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub spółki dzielonej.

Natomiast, jak stanowi art. 4a pkt 16a Ustawy CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o wartości emisyjnej udziałów (akcji), oznacza to cenę, po jakiej obejmowane są udziały (akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów (akcji).

W oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 8d Ustawy CIT, przychodem Spółki Przejmującej byłaby więc jedynie nadwyżka wartości rynkowej majątku otrzymanego przez Spółkę Przejmującą nad wartością emisyjną udziału wydanego Wspólnikowi. Tym samym, na gruncie powyższego przepisu przychód podlegający opodatkowaniu nie powstanie, jeśli wartość emisyjna udziału przyznanego Wspólnikowi będzie równa wartości rynkowej majątku Spółki Przejmowanej otrzymanego przez Spółkę Przejmującą.

W przypadku połączenia odwrotnego bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w ramach nabytego majątku Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmująca obejmie w drodze sukcesji uniwersalnej m.in. udział własny, który następnie zostanie wydany w ramach połączenia do wspólnika Spółki Przejmowanej (Pan X). Tym samym, Spółka Przejmująca nie dokona emisji nowych udziałów, ale wyda Panu X istniejący udział własny (objęty w wyniku połączenia). Udział ten zostanie wydany w zamian za przejęty majątek Spółki Przejmowanej. Wartość majątku Spółki Przejmowanej jest zatem "ceną" ("wkładem"), za który Pan X nabywa udział Spółki Przejmującej przydzielany w wyniku fuzji. Dlatego, w przypadku wskazanego połączenia odwrotnego, wartością za jaką obejmowany jest udział Spółki Przejmującej przez Wspólnika będzie wartość majątku Spółki Przejmowanej, co należy odczytać właśnie jako wartość emisyjną.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego (winno być: "zdarzenia przyszłego"), wartość rynkowa udziału Spółki Przejmującej wydawanego Panu X w wyniku fuzji będzie równa (nie będzie w żadnym przypadku wyższa lub niższa) wartości rynkowej majątku Spółki Przejmowanej.

W związku z tym, przeprowadzenie połączenia odwrotnego nie będzie skutkować po stronie Spółki Przejmującej powstaniem przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 8d Ustawy CIT.

Brak przychodu Spółki Przejmującej określonego w art. 12 ust. 1 pkt 8f Ustawy CIT

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8f Ustawy CIT przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności ustalona, w części odpowiadającej udziałowi spółki przejmującej w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej, na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału, wartość rynkowa majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą ponad cenę nabycia udziałów (akcji) tej spółki w podmiocie przejmowanym - w przypadku gdy spółka przejmująca posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej taki udział.

Ze względu na to, że w stanie faktycznym (winno być: "zdarzeniu przyszłym") opisanym we wniosku Spółka Przejmująca ("spółka córka") nie posiada udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej ("spółki matki"), przeprowadzenie połączenia odwrotnego nie będzie skutkować po stronie Spółki Przejmującej powstaniem przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 8f Ustawy CIT.

Wnioskodawca podkreśla również, że Dyrektor KIS zajął analogiczne stanowisko w zakresie skutków podatkowych połączenia odwrotnego po stronie spółek przejmujących w wydanych ostatnio interpretacjach indywidualnych, m.in. w:

- interpretacji indywidualnej z 29 czerwca 2022 r., znak 0111-KDIB1- 3.4010.213.2022.1.JKU,

- interpretacji indywidualnej z 31 maja 2022 r., znak 0111-KDIB1- 2.4010.91.2022.2.MZA.

Podsumowując należy uznać, że w wyniku opisanego połączenia odwrotnego po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Przedmiotowa interpretacja została wydana w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Zainteresowany będący stroną postępowania ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl