0111-KDIB1-3.4010.586.2018.1.MO, Zwolnienie z CIT dochodów zarządzającego, o których mowa w ustawie o wspieraniu nowych... - OpenLEX

0111-KDIB1-3.4010.586.2018.1.MO - Zwolnienie z CIT dochodów zarządzającego, o których mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 25 stycznia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.586.2018.1.MO Zwolnienie z CIT dochodów zarządzającego, o których mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 listopada 2018 r. (data wpływu 26 listopada 2018 r.), uzupełnionym 10 grudnia 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy:

* w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, a w szczególności jej art. 41, Spółka jako zarządzający X Specjalną Strefą Ekonomiczną jest nadal uprawiona do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych tak jak to wynikało z brzmienia art. 25 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (część pytania oznaczonego we wniosku nr 1) - jest prawidłowe,

* w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji na podstawie art. 7 i art. 37 pkt 3a w ust. 1 dodany ppkt 59 tej ustawy, Spółka może korzystać ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz w planie rozwoju inwestycji dla obszaru X Specjalnej Strefy Ekonomicznej (art. 9 ww. ustawy) na terenie oznaczonym jako X Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz obszarze gdzie Spółka jest zarządzającym na podstawie ww. ustawy i rozporządzenia w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym tj. na terenie 16-stu powiatów (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest nieprawidłowe,

* pod pojęciem obszaru, o jakim mowa w art. 7 ww. ustawy, na którym zarządzający może realizować swoje zadania uprawniające go do zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, należy rozumieć teren 16-stu powiatów, którym zarządza na podstawie ww. ustawy i rozporządzenia w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - jest prawidłowe,

* Spółka, jako zarządzający obszarem, o jakim mowa w pytaniu nr 3, może korzystać ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych na tym obszarze na zasadach wskazanych w art. 41 tej ustawy oraz realizując zadania, o jakich mowa w planie rozwoju inwestycji w związku z treścią art. 7 i art. 9 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2018 r., wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości korzystania przez zarządzającego SSE ze zwolnień, w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca został ustanowiony Zarządzającym X Specjalną Strefą Ekonomiczną na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia X specjalnej strefy ekonomicznej, a następnie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie X specjalnej strefy ekonomicznej (tekst jedn.: Dz. U. Nr 232, poz. 1557) poprzedzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie X specjalnej strefy ekonomicznej.

Spółka nie jest przedsiębiorcą strefowym i nie korzysta z ulg podatkowych przysługującym takim przedsiębiorcom.

W związku z realizacją zadań nałożonych na Zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną na mocy ww. Rozporządzenia, Spółka podejmuje działania polegające w szczególności na:

* udostępnianiu inwestorom składników mienia, przede wszystkim poprzez zbywanie na ich rzecz prawa własności nieruchomości Zarządzającego,

* tworzeniu warunków racjonalnego gospodarowania infrastrukturą, w tym budowie lub udziale w budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie strefy, koniecznej dla realizacji projektów inwestycyjnych w oparciu o zezwolenie.

Dodatkowo, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1162) oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1698) na obszarze 16-stu powiatów Wnioskodawca jest tzw. zarządzającym obszarem, na którym na podstawie ww. ustawy ma wykonywać zadania określone w art. 7 ww. ustawie tj. prowadzenie m.in. działań zmierzających do powstania nowych inwestycji i ich rozwoju na terenie obszarów przypisanych zarządzającemu obszarem w tym: wskazanych w art. 7 pkt 2 podpunkt od 1 do 10.

Spółka nabywa nieruchomości gruntowe na terenie Specjalnej Strefy, a następnie zbywa je na rzecz przedsiębiorców realizujących inwestycje na jej terenie.

Wydatki na zakup nieruchomości, zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia X specjalnej strefy ekonomicznej (który stanowi: "Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na jej terenie") Spółka odlicza od dochodu.

W związku z powyższym opisem m.in. zadano następujące pytania:

1. Czy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1162), a w szczególności jej art. 41, Spółka jako zarządzający X Specjalną Strefą Ekonomiczną jest nadal uprawiona do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, tak jak to wynikało z brzmienia art. 25 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 r.? (część pytania oznaczonego we wniosku nr 1)

2. Czy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji na podstawie art. 7 i art. 37 pkt 3a w ust. 1 dodany ppkt 59 "dochody zarządzającego, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele wymienione w art. 7 ust. 1 tej ustawy" tej ustawy, Spółka może korzystać ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz w planie rozwoju inwestycji dla obszaru X Specjalnej Strefy Ekonomicznej (art. 9 ww. ustawy) na terenie oznaczonym jako X Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz obszarze gdzie Spółka jest zarządzającym na podstawie ww. ustawy i rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1698) tj. na terenie 16-stu powiatów (...)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

3. Czy pod pojęciem obszaru, o jakim mowa w art. 7 ww. ustawy, na którym zarządzający może realizować swoje zadania uprawniające go do zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, należy rozumieć teren 16-stu powiatów, którym zarządza na podstawie ww. ustawy i rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

4. Czy Spółka, jako zarządzający obszarem, o jakim mowa w pytaniu nr 3, może korzystać ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych na tym obszarze na zasadach wskazanych w art. 41 tej ustawy oraz realizując zadania, o jakich mowa w planie rozwoju inwestycji w związku z treścią art. 7 i art. 9 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Spółka, jako zarządzający X Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie art. 41 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, nadal jest uprawiona do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych tak jak to wynikało z brzmienia uchylonego już art. 25 ust. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Z art. 25 ust. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, do czasu ostatniej nowelizacji, wynikało że Rada Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 4 ust. 1, może zwolnić od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego w części wydatkowanej w roku podatkowym lub roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy. Jednocześnie, z obowiązującego nadal § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie X Specjalnej Strefy Ekonomicznej wynika cyt. " § 2. zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy."

Ad. 2

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji na podstawie art. 7 i art. 37 pkt 3... ppkt 59 tej ustawy, Spółka może korzystać ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie realizacji zadań określonych w art. 7 oraz w planie rozwoju inwestycji dla obszaru X Specjalnej Strefy Ekonomicznej (art. 9 ww. ustawy) na terenie oznaczonym jako X Specjalna Strefa Ekonomiczna i obszarze gdzie Spółka jest zarządzającym na podstawie ww. ustawy i Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1698) tj. na terenie 16-stu powiatów: (...).

Ad. 3

Pod pojęciem obszaru o jakim mowa w art. 7 ww. ustawy, na którym zarządzający może realizować swoje zadania uprawniające go do zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, należy rozumieć teren 16-stu powiatów: słupskiego, lęborskiego, bytowskiego, kościerskiego, człuchowskiego, złotowskiego, wałeckiego, drawskiego, sławieńskiego, koszalińskiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego, świdwińskiego, szczecineckiego, którym zarządza Spółka na podstawie ww. ustawy i rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym.

Ad. 4

Spółka, jako zarządzający obszarem, o jakim mowa w odpowiedzi nr 3, może korzystać ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych na tym obszarze na zasadach wskazanych w art. 41 tej ustawy oraz realizując zadania o jakich mowa w planie rozwoju inwestycji w związku z treścią art. 7 i art. 9 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w części za prawidłowe, a w części za nieprawidłowe.

Ad. 1

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.; dalej: "ustawa o SSE"), Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, ustanawia strefę w drodze rozporządzenia. W treści tego rozporządzenia określa się:

1.

nazwę, teren i granice strefy,

2.

zarządzającego strefą,

3. okres, na jaki ustanawia się strefę - biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia realizacji celów, o których mowa w art. 3, na terenie obejmowanym strefą.

W myśl art. 25 ust. 2 ustawy o SSE, w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2018 r., Rada Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 4 ust. 1, może zwolnić od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego w części wydatkowanej w roku podatkowym lub roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest Zarządzającym Specjalną Strefą Ekonomiczną. Spółka działa na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie X specjalnej strefy ekonomicznej (tekst jedn.: Dz. U. Nr 232, poz. 1557).

Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia, zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

Z dniem 30 czerwca 2018 r. na mocy art. 38 pkt 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1162) został uchylony art. 25 ust. 2 ustawy o SSE.

Zgodnie jednak z art. 41 ust. 1 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, zarządzający specjalną strefą ekonomiczną, uprawnieni do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 38 w brzmieniu dotychczasowym zachowują to uprawnienie na zasadach dotychczasowych.

Tym samym, Spółka po wejściu w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, będzie nadal uprawniona do zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej w związku z art. 25 ust. 2 ustawy o SSE. Innymi słowy Spółka, jako Zarządzający, będzie uprawniona do zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodu na dotychczasowych zasadach, tj. obowiązujących do 30 czerwca 2018 r.

Ad. 2

Jak zostało wskazane powyżej z dniem 30 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji.

Zgodnie z art. 2 ust. 4 tej ustawy, użyte w ustawie określenie zarządzający obszarem oznacza zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną ustanowioną na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.

W myśl z art. 7 ust. 1 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, Zarządzający obszarem wspiera rozwój nowych inwestycji na danym obszarze, biorąc pod uwagę potrzeby rozwojowe regionu i cele gospodarcze określone w dokumentach strategicznych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Natomiast, ust. 2 tego artykułu stanowi, że do zadań zarządzającego obszarem należy prowadzenie działań zmierzających do powstawania nowych inwestycji i ich rozwoju na terenie obszarów przypisanych zarządzającemu obszarem, w tym:

1.

udostępnianie przedsiębiorcom, na podstawie umowy, składników mienia, których zarządzający obszarem jest właścicielem, posiadaczem zależnym lub oddanych mu w zarząd;

2.

gospodarowanie składnikami mienia, których zarządzający obszarem jest właścicielem, posiadaczem zależnym lub oddanych mu w zarząd, w sposób ułatwiający przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej;

3.

świadczenie nieodpłatnych usług informacyjnych na rzecz przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie oraz korzystających ze wsparcia, a także innych usług, wskazanych w planie rozwoju inwestycji, o którym mowa w art. 9;

4.

prowadzenie działań promujących działalność gospodarczą i nowe inwestycje;

5.

udzielanie przedsiębiorcom informacji pozyskanych od powiatowych urzędów pracy oraz partnerów społecznych funkcjonujących w obszarze przypisanym zarządzającemu obszarem, istotnych z punktu widzenia realizacji nowej inwestycji;

6.

podejmowanie działań przyczyniających się do polepszenia współpracy między przedsiębiorcami, lokalną społecznością oraz partnerami społecznymi;

7.

pomoc przedsiębiorcom w kontaktach z administracją publiczną;

8.

współpraca w zakresie uwzględniania w procesie kształcenia potrzeb rynku pracy:

a.

ze szkołami ponadpodstawowymi, w szczególności ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe oraz placówkami kształcenia ustawicznego, placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b i pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000),

b.

z uczelniami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.);

9.

tworzenie narzędzi na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki;

10.

rekomendowanie przedsiębiorcom optymalnej lokalizacji nowych inwestycji.

Ponadto, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, Zarządzający obszarem wykonuje swoje zadania zgodnie z planem rozwoju inwestycji.

W tym miejscu wskazać należy, że art. 37 pkt 3 lit. a ustawą o wspieraniu nowych inwestycji do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.), dodano art. 17 ust. 1 pkt 59, zgodnie z którym wolne od podatku są dochody zarządzającego, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele wymienione w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy stwierdzić należy, że Spółka w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, będzie mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 59 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, realizując zadania o jakich mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

Nie można jednak zgodzić się ze stanowiskiem Spółki z którego wynika, że może korzystać z ww. zwolnienia na terenie oznaczonym jako X Specjalna Strefa Ekonomiczna i obszarze gdzie Spółka jest zarządzającym.

Z cytowanego powyżej art. 17 ust. 1 pkt 59 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wynika bowiem, że wolne od podatku są dochody zarządzającego, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.

W art. 7 ust. 2 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, ustawodawca wskazał co należy do zadań zarządzającego obszarem. Natomiast, pojęcie obszaru zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 2 tej ustawy. Z przepisu tego wynika, że użyte w ustawie określenie obszar oznacza tereny określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3, na których zarządzający obszarem wykonuje zadania określone ustawą.

Zatem, wskazać należy, że Spółka może korzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 59 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, po spełnieniu warunków w nim wskazanych, ale na obszarze gdzie Spółka jest zarządzającym, a nie jak twierdzi Wnioskodawca na terenie oznaczonym jako X Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz obszarze gdzie Spółka jest zarządzającym.

Ad.3.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 tej ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, użyte w ustawie określenie obszar oznacza tereny określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3, na których zarządzający obszarem wykonuje zadania określone ustawą.

W myśl art. 5 ust. 2 ww. ustawy, wsparcie może być udzielone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podzielonym na obszary, zgodnie z ust. 3, z uwzględnieniem spójności terytorialnej, powiązań gospodarczych oraz granic powiatów. Natomiast, ust. 3 tego artykułu stanowi, że Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, obszary, na których poszczególni zarządzający obszarami będą wykonywać zadania określone w ustawie, przez przypisanie zarządzającym terenów położonych w administracyjnych granicach powiatów, mając na względzie kryteria określone w ust. 2 oraz sprawność zarządzania poszczególnymi obszarami.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1698), na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162) zarządza się, co następuje:

§ 1. ustala się następujące obszary, na których poszczególni zarządzający obszarami będą wykonywać zadania określone w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji:

(...)

Dodatkowo zaznaczyć należy, że pod pojęciem obszaru o jakim mowa w art. 7 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, na którym Spółka, jako zarządzający może realizować zadania uprawniające go do zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych należy rozumieć obszar wskazany w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym w § 1 pkt (...).

Ad.4.

Odnosząc cytowane powyżej przepisy do przedstawionego zdarzenia przyszłego zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że jako zarządzający obszarem o którym mowa w § 1 pkt (...) rozporządzenia w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym, będzie mógł korzystać ze zwolnienia na zasadach wskazanych w art. 41 tej ustawy o wspieraniu nowych inwestycji oraz realizując zadania o jakich mowa w planie rozwoju inwestycji w związku z treścią art. 7 i art. 9 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.v

Tym samym, stanowisko Spółki w zakresie ustalenia, czy:

* w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, a w szczególności jej art. 41, Spółka jako zarządzający X Specjalną Strefą Ekonomiczną jest nadal uprawiona do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych tak jak to wynikało z brzmienia art. 25 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych jest prawidłowe,

* w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji na podstawie art. 7 i art. 37 pkt 3a w ust. 1 dodany ppkt 59 tej ustawy, Spółka może korzystać ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz w planie rozwoju inwestycji dla obszaru X Specjalnej Strefy Ekonomicznej (art. 9 ww. ustawy) na terenie oznaczonym jako X Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz obszarze gdzie Spółka jest zarządzającym na podstawie ww. ustawy i rozporządzenia w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym tj. na terenie 16-stu powiatów - jest nieprawidłowe,

* pod pojęciem obszaru, o jakim mowa w art. 7 ww. ustawy, na którym zarządzający może realizować swoje zadania uprawniające go do zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, należy rozumieć teren 16-stu powiatów, którym zarządza na podstawie ww. ustawy i rozporządzenia w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym jest prawidłowe,

* Spółka, jako zarządzający obszarem, o jakim mowa w pytaniu nr 3, może korzystać ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych na tym obszarze na zasadach wskazanych w art. 41 tej ustawy oraz realizując zadania, o jakich mowa w planie rozwoju inwestycji w związku z treścią art. 7 i art. 9 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji jest prawidłowe.

Nadmienia się, że do części pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl