0111-KDIB1-2.4010.90.2024.1.ANK - CIT estoński – przesłanki stosowania

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 kwietnia 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-2.4010.90.2024.1.ANK CIT estoński – przesłanki stosowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 lutego 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z tego samego o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

- przedstawione Usługi (Usługi 1-4) należy traktować, zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o CIT, za transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, w związku z którymi nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;

- przedstawione Usługi planowane (Usługi 5-6) należy traktować, zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o CIT, za transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, w związku z którymi nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

Opis stanu faktycznego

... (dalej jako: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest osobą prawną mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Spółka wybrała opodatkowanie na zasadach wynikających z Rozdziału 6b (art. 28c i nast.) ustawy o CIT, tj. ryczałt od dochodów spółek (dalej jako: "Estoński CIT" lub "Ryczałt") od 1 października 2023 r.

Spółka poprzez osobę właściciela jest powiązana z Grupą kapitałową X (dalej także jako: "Grupa"), która działa na krajowym rynku od...lat.

Grupa zajmuje się produkcją..., i jest obecnie największym w Polsce masowym producentem... będąc tym samym liderem na obszarze całej Europy Środkowo - Wschodniej. Spółka i pozostałe podmioty tworzące Grupę należy też do liderów polskiego rynku. ze znaczącym udziałem w krajowej produkcji..

Obecnie produkcja w Grupie odbywa się na dwóch obszarach..., w trzech zakładach produkcyjnych, w których zatrudnienie wynosi ponad... osób. W obszarze "..." podmioty Grupy produkują.... W obszarze "..." wytwarzane są.. Spółka jest podmiotem, który aktywnie wspiera podmioty produkcyjne z Grupy. W tym zakresie świadczy usługi pośrednictwa w zakresie zakupu surowców i materiałów, sprzedaży towarów, organizacji transportów i logistyki oraz planowania produkcji na rzecz podmiotu powiązanego z sektora... - producenta... ("Spółka powiązana"). Zarówno Wnioskodawca, jak i Spółka Powiązana są czynnymi podatnikami VAT.

Aktualnie Spółka świadczy na rzecz Spółki powiązanej następujące usługi (dalej łącznie jako: "Usługi"):

1)

pośrednictwa w zakupie materiałów i surowców (dalej jako: "Usługa 1");

2)

pośrednictwa w sprzedaży wyrobów gotowych (dalej jako: "Usługa 2");

3)

pośrednictwa w organizacji transportu i logistyki (dalej jako: "Usługa 3");

4)

planowania produkcji (dalej jako: "Usługa 4").

Na wstępie należy wskazać, że świadczone na rzecz Spółki powiązanej usługi nie są usługami o charakterze ogólnym, łatwo dostępnym czy rutynowym. Usługi, świadczone przez Spółkę nie znajdują się również w wykazie usług o niskiej wartości dodanej.

Do ich świadczenia niezbędna jest wiedza o sektorze..., specyfice produkowanych towarów, szeroka baza kontaktów ułatwiających dystrybucję oraz zaopatrzenie, a także wykwalifikowana kadra. Świadczenie ww. usług przez Spółkę pozwala skupić się Spółce powiązanej na jej statutowej działalności jaką jest produkcja.. Koncentracja funkcji w różnych podmiotach pozwala na utrzymywaniu konkurencyjności w porównaniu z innymi producentami z branży.. Jednocześnie podział zadań pozwala na efektywniejsze gospodarowanie Spółki powiązanej, ograniczenie ryzyka, przyspieszenie i usprawnienie procesów zakupu, sprzedaży, logistyki i transportu oraz produkcji. Podmioty z Grupy cechują się specjalizacją, co też wynika ze strategii gospodarczej podmiotów powiązanych (osobny podmiot produkcyjny oraz osobny podmiot zajmujący się wsparciem sprzedażowym, zakupowym, wsparciem produkcji i logistycznym).

Usługi zostały szczegółowo opisane poniżej.

Usługa 1

Odnosząc się do Usługi 1, tj. usługi pośrednictwa w zakupie materiałów i surowców dla Spółki powiązanej nadmienić należy, iż, aby Spółka powiązana mogła wyprodukować wyroby gotowe w postaci..., niezbędne jest zaopatrzenie jej w konieczne do tego surowce, co za tym idzie, Usługa 1 polega na zaopatrzeniu Spółki powiązanej w niezbędne do prowadzonej przez nią produkcji wyrobów gotowych surowce i materiały.

Spółka posiada do tego niezbędną wiedzę, doświadczenie jak również odpowiednią bazę kontaktów, wytworzone relacje biznesowe, które pozwalają jej na pozyskanie dostawców dostarczających surowców o odpowiedniej jakości i w odpowiednim terminie.

Spółka jest zobowiązana, w ramach Usługi 1 pozyskać odpowiednich dostawców, którzy zapewnią terminowe, regularne dostawy surowców i materiałów o właściwej jakości, oraz zweryfikować jakość pozyskanych surowców i materiałów.

Tym samym, Spółka ponosi koszty i ryzyka związane z doborem dostawców, jakością towarów, terminowością dostaw, niestabilnością rynku i związaną z nią zmianą cen materiałów i surowców, a za swoje usługi i ponoszone ryzyko Spółka otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji - ustalonej jako procent od wartości zakupionych surowców.

Wysokość prowizji przy Usłudze 1 została poddana badaniu w ramach analizy porównawczej rynkowego poziomu wynagrodzenia, na zasadach przewidzianych dla dokumentacji cen transferowych w:

- ustawie o CIT;

- Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1195 z późn. zm., dalej jako: "Rozporządzenie w sprawie dokumentacji");

- Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1444 z późn. zm., dalej jako: "Rozporządzenie w sprawie cen transferowych");

- Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1934 z późn. zm., dalej jako: "Rozporządzenie w sprawie informacji");

- Wytycznych OECD w zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych (Tekst angielski: OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, OECD Publishing, Paryż, 2017 r., dalej jako: "Wytyczne OECD") oraz

- Objaśnieniach podatkowych w zakresie cen transferowych z dnia 31 marca 2021 r. Nr 3: Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (dalej jako: "Objaśnienia").

Z przeprowadzonej analizy danych porównawczych wynika, że wysokość wynagrodzenia prowizyjnego ustalona dla Usługi 1 mieści się w przedziale międzykwartylowy. Spółka stosuje się do stawek wynikających z analizy danych porównawczych.

Usługa 2

Spółka świadczy na rzecz Spółki powiązanej również usługi pośrednictwa sprzedaży produktów Spółki powiązanej (Usługa 2).

Usługa 2 polega głównie na wyszukiwaniu potencjalnych kontrahentów zainteresowanych nabyciem produktów oferowanych przez Spółkę powiązaną, skojarzeniu potencjalnych kontrahentów i ich potrzeb z oferowanymi przez Spółkę powiązaną produktami, doprowadzeniu do podpisania umów na satysfakcjonujących strony warunkach sprzedaży, dbaniu o sprawne przeprowadzanie transakcji sprzedażowych oraz wyszukiwaniu nowych rynków zbytu, w tym zagranicznych, a także prowadzeniu działań marketingowych, mających na celu wzrost sprzedaży produktów Spółki powiązanej.

Efektywne świadczenie usług pośrednictwa w sprzedaży jest możliwe dzięki zaangażowaniu przez Spółkę aktywów takich jak niezbędna wiedza, wyszkoleni pracownicy, doświadczenie, szeroka baza kontaktów, wytworzone relacje biznesowe, umożliwiające szybkie i sprawne działanie w zakresie pozyskiwania nowych klientów i zdobywania nowych rynków zbytu.

Spółka ponosi koszty i ryzyka związane z wyszukiwaniem kontrahentów oraz doprowadzeniem do zawarcia z nimi umów sprzedaży. W interesie Spółki pozostaje ich kontynuacja na jak najlepszych warunkach, stąd czyni starania do utrzymywania współpracy między Spółką powiązaną a kontrahentem.

Za swoje usługi i ponoszone ryzyko Spółka otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji.

Wysokość prowizji przy Usłudze 2 została poddana badaniu w ramach analizy porównawczej rynkowego poziomu wynagrodzenia, na podobnych zasadach co Usługa 1. Z przeprowadzonej analizy danych porównawczych wynika, że wysokość wynagrodzenia prowizyjnego ustalona dla Usługi 2 mieści się w przedziale międzykwartylowy. Spółka stosuje się do stawek wynikających z analizy danych porównawczych.

Usługa 3

Świadczenie usług pośrednictwa w organizacji transportów i logistyki (Usługa 3) przez Spółkę na rzecz Spółki powiązanej polega głównie na usprawnieniu procesów logistycznych, poprzez świadczenie usług spedycyjno-logistycznych takich jak planowanie, organizowanie oraz wdrażanie rozwiązań logistycznych, w tym planowania i zarządzania transportem, w szczególności wyszukiwania odpowiedniej spółki transportowej, prowadzenia negocjacji, odpowiedniego planowania w czasie transportu, organizacji przewozu, przygotowania, gromadzenia dokumentów i ich sprawny obieg.

Efektywne świadczenie usług pośrednictwa w organizacji transportu i logistyki jest możliwe dzięki doświadczeniu i wiedzy, wyszkoleniu pracowników, znajomości specyfiki sektora... i bazie kontaktów zaufanych firm transportowych świadczących usługi o odpowiedniej jakości jakie posiada Spółka.

W ramach świadczonych usług Spółka ponosi pewnego rodzaju ryzyka związane z doborem spółki transportowej. Spółka ponosi zatem pewne koszty i ryzyka związane z procesami logistycznymi wynikającymi z prowadzonej sprzedaży produktów Spółki powiązanej.

Za swoje usługi i ponoszone ryzyko Spółka otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji - ustalanej jako narzut netto na sprzedaży.

Wysokość prowizji przy Usłudze 3 została poddana badaniu w ramach analizy porównawczej rynkowego poziomu wynagrodzenia, na podobnych zasadach co poprzednie usługi. W tym celu przeprowadzono badanie zmierzające do zidentyfikowania podmiotów prowadzących działalność porównywalną do wykonywanej przez Spółkę oraz dokonano wyliczenia osiąganych przez nie narzutów netto ze sprzedaży.

Z przeprowadzonej analizy narzutu netto ze sprzedaży stosowanego przez podmioty prowadzące działalność porównywalną do Spółki wynika, że przedział rynkowy wynagrodzenia prowizyjnego ustalanego dla Usługi 3 zawiera się w przedziale międzykwartylowym. Spółka stosuje się do stawek wynikających z analizy danych porównawczych.

Usługa 4

Spółka powiązana nabywa usługi zarządzania produkcją/planowania produkcji (Usługa 4), które obejmują szereg czynności dot. działań produkcyjnych, tj.: planowanie, uporządkowanie, kierowanie oraz kontrolowanie.

Pozwala to na wytwarzanie przez Spółkę powiązaną wyrobów gotowych o odpowiedniej specyfikacji oraz jakości, w określonej ilości oraz w zakładanym czasie, jak również przy minimalnym zaangażowaniu kosztów takich jak maszyny i urządzenia, pracy ludzkiej czy surowców.

Świadczenie usługi planowania produkcji (Usługa 4) przez Spółkę na rzecz Spółki powiązanej polega w szczególności na określeniu ilości produktu, który ma zostać wyprodukowany w danym okresie czasu, uzgodnieniu potrzebnego asortymentu, rozłożeniu produkcji w czasie warunkując ją zapotrzebowaniem na produkt, ilością miejsca w magazynach, dostępnością materiałów i surowców, hierarchizacji zleceń produkcji, aktualizacji planów produkcji, monitoringu i raportowaniu o przebiegu procesu produkcji.

Spółka zatrudnia personel, posiadający odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie nabyte w branży..., co pozwala jej świadczyć na wysokim poziomie usługi zarządzania produkcją wyrobów..

Kluczowe jest natomiast to, że pracownicy zatrudniani przez Spółkę posiadają doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas zarządzania produkcją konkretnie wyrobów..., co przekłada się na to, że pracownicy znają specyfikę tejże branży. Natomiast pozyskanie takich osób na rynku może być problematyczne.

Wysokość wynagrodzenia przy Usłudze 4 została poddana badaniu w ramach analizy zgodności rynkowego poziomu wynagrodzenia. Z uwagi na brak możliwości zastosowania którejkolwiek z metod ustalania cen transferowych, przygotowano analizę zgodności, w ramach której ustalono warunki, na jakich podmioty niepowiązane zawarłby podobną transakcję. Analiza została przeprowadzona zgodnie z polskimi przepisami w zakresie cen transferowych oraz sporządzania dokumentacji cen transferowych obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2019 r. oraz zgodnie z zaleceniami Wytycznych OECD.

Usługa 4 sprowadza się do świadczenia pracy przez wykwalifikowany personel Spółki. Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług jest ustalane w oparciu o wysokość wynagrodzenia brutto pracowników zaangażowanych w świadczenie usług. W związku z powyższym - na podstawie dostępnych raportów płacowych - ustalono wysokość wynagrodzenia brutto pracowników, świadczących pracę w branży produkcyjnej, w podziale na trzy kategorie:

- kadra zarządzająca wyższego szczebla,

- kadra zarządzająca niższego szczebla,

- specjaliści.

Spółka stosuje się do stawek wynikających z analizy danych porównawczych.

Opis zdarzenia przyszłego

Spółka, rozważa również poszerzenie w przyszłości prowadzonej działalności gospodarczej o usługi w obszarze:

- projektowania, konstrukcji i montażu oraz uruchamiania maszyn, urządzeń specjalnych i całych linii produkcyjnych, a następnie wynajmu tak zintegrowanych maszyn bądź linii produkcyjnych, a także

- świadczenia usług podwykonawstwa na materiale powierzonym.

Spółka dysponuje wiedzą dotyczącą budowy maszyn oraz procesów technologicznych zachodzących w różnych gałęziach przemysłu, w szczególności w sektorze.

Prace w zakresie projektowania maszyn, urządzeń, przyrządów, stanowisk, oraz linii produkcyjnych przeprowadzane będą przez doświadczony zespół pracowników Spółki, który będzie zajmował się realizacją tych prac na indywidualne zlecenie klienta. Znacząca większość produktów realizowanych przez Spółkę w tym zakresie polegać będzie na tworzeniu indywidualnej koncepcji, projektowaniu oraz konstruowaniu linii produkcyjnych, które będą innowacyjne oraz unikatowe.

Jak wskazano powyżej, Spółka nie będzie projektowała i montowała (integrowała) seryjnie maszyn/urządzeń/przyrządów, a będzie wykonywać produkty pod zindywidualizowane zamówienia i szczególne potrzeby klienta.

W rezultacie realizacji każdego projektu powstanie stanowisko lub oprzyrządowanie lub linia produkcyjna, stanowiące całkowicie nowy produkt w skali rynku. Praktycznie nie będzie bowiem drugiego takiego samego lub podobnego produktu.

Zaprojektowane, skonstruowane oraz zmontowane (zintegrowane) maszyny, urządzenia, przyrządy, stanowiska, oraz linie produkcyjne pozostaną własnością Spółki, która będzie dokonywała ich wynajmu klientom, którzy zapotrzebowanie na tak zindywidualizowane produkty zgłosili. Spółka będzie tzw. "integratorem" na zlecenie.

Reasumując, rozważane jest rozpoczęcie świadczenia, w szczególności na rzecz Spółki powiązanej, następujących usług (dalej łącznie jako: "Usługi planowane"):

1)

wynajmu całych linii produkcyjnych bądź poszczególnych maszyn produkcyjnych, które zostaną uprzednio "zintegrowane" na potrzeby klienta (dalej jako: "Usługa 5");

2)

podwykonawstwa na materiale powierzonym (produkcja na zlecenie/...), w oparciu o własne maszyny oraz z wykorzystaniem pracowników zatrudnionych przez Spółkę (dalej jako: "Usługa 6").

Usługa 5

Dla potrzeb wniosku należy przyjąć, iż Spółka planuje dokonywać na rzecz Spółki powiązanej czasowego wynajmu:

- całych linii produkcyjnych lub

- poszczególnych maszyn produkcyjnych,

które zostaną przez Spółkę uprzednio na zlecenie Spółki powiązanej "zintegrowane", tj. zaprojektowane, skonstruowane, zmontowane oraz uruchomione.

Jak opisano w poprzedzającej części wniosku, linie produkcyjne bądź poszczególne maszyny produkcyjne będą projektowane, konstruowane, montowane oraz uruchamiane na zlecenie klientów Spółki, w tym Spółki powiązanej. Usługa będzie obejmowała przygotowanie maksymalnie zindywidualizowanych maszyn/stanowisk/linii produkcyjnych dla potrzeb klientów oraz w ścisłej z nimi współpracy (tzw. integracja maszyn/stanowisk/linii produkcyjnych).

Spółka będzie zatrudniać personel, posiadający odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie, co będzie pozwalało jej świadczyć na wysokim poziomie ww. usługę.

Kluczowe jest natomiast to, że pracownicy zatrudniani przez Spółkę już teraz posiadają doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas zarządzania produkcją konkretnie wyrobów..., co przekłada się na to, że znają specyfikę produkcji produktów... i będą w stanie efektywnie kooperować z podmiotami dla których maszyny/stanowiska/linie produkcyjne będą integrowane, w tym Spółką powiązaną. Natomiast pozyskanie takich osób na rynku może być problematyczne.

Ponownego podkreślenia wymaga, iż maszyny/stanowiska/linie produkcyjne będą własnością Spółki, która będzie je następnie wynajmowała klientom, w tym Spółce powiązanej.

Wynajmowane przez Spółkę linie produkcyjne bądź poszczególne maszyny produkcyjne będą wykorzystywane przez Spółkę powiązaną w prowadzonych przez nią procesach produkcyjnych, zgodnie z przedmiotem jej działalności. Czynsz najmu będzie obliczany zgodnie z postanowieniami zawartych umów, a także w zgodzie z przepisami dotyczącymi cen transferowych - zgodnie z zasadą ceny rynkowej (the arm's length principle). W celu ustalenia rynkowości wynagrodzenia zostanie sporządzona analiza danych porównawczych.

Usługa 6

W ramach Usługi 6, Spółka będzie świadczyła usługi wytwarzania towarów na rzecz Spółki powiązanej. Przedmiotowa usługa będzie prowadzona:

- przy zaangażowaniu wyłącznie własnego parku maszynowego Spółki;

- przy wykorzystywaniu własnych pracowników Spółki;

- na zlecenie Spółki powiązanej - po ustaleniu jej potrzeb na produkt;

- na bazie surowców zakupionych przez Spółkę powiązaną,

Przedmiotowa usługa jest powszechnie nazywana umową "...".

Wynagrodzenie w związku ze świadczeniem Usługi 6 będzie obliczane zgodnie z postanowieniami zawartych umów, a także w zgodzie z przepisami dotyczącymi cen transferowych - zgodnie z zasadą ceny rynkowej (the arm's length principle).

W celu ustalenia rynkowości wynagrodzenia zostanie sporządzona analiza danych porównawczych.

Usługi planowane, analogicznie do Usług, nie są usługami o charakterze ogólnym, łatwo dostępnym czy rutynowym. Usługi planowane, które będą świadczone przez Spółkę nie znajdują się również w wykazie usług o niskiej wartości dodanej.

Ponadto, planowane przez Spółkę rozpoczęcie świadczenia Usług planowanych nie wpłynie w żaden sposób na ograniczenie dotychczas prowadzonej działalności Spółki jak i pozostałych Spółek z Grupy, ani też na zmniejszenie produkcji towarów Grupy. Wręcz przeciwnie, pozwoli Spółce na m.in. uruchomienie produkcji nowych produktów, tym samym pozwalając na zwiększenie wolumenu produkcji Grupy, a poprzez to także utworzenie nowego źródła przychodów Spółki, które będzie się składało z Usług planowanych.

Usługi planowane będą świadczone za rynkowe wynagrodzenie, ustalane na podstawie dokonanych analiz danych porównawczych, zgodnie z przepisami o cenach transferowych.

Rozpoczęcie świadczenia Usług planowanych będzie stanowić podstawy do dalszego rozwoju Spółki, zwiększenia udziałów Grupy w rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych, pozyskania nowych klientów, a tym samym zwiększenia przychodów samej Spółki.

Podsumowując, powiązania występujące pomiędzy Spółką a Spółką powiązaną nie mają i nie będą miały wpływu na warunki świadczonych Usług lub Usług planowanych. Warunki transakcji są ustalane i będą ustalane w przyszłości w taki sposób, jakby ustalano je między podmiotami niepowiązanymi. Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest i nadal będzie ustalane w wartości rynkowej. Usługi oraz Usługi planowane:

- wytwarzają i będą wytwarzały wartość dodaną pod względem ekonomicznym i

- ww. wartość nie jest i nie będzie ani dla Spółki ani dla Spółki powiązanej znikoma.

Mając na uwadze ww. przedstawiony stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe Spółka powzięła wątpliwość czy Usługi, które świadczy oraz te, które planuje świadczyć w przyszłości (Usługi planowane) na rzecz Spółki powiązanej powinny być klasyfikowane jako: transakcje, w związku z którymi nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma (art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o CIT), a w konsekwencji utraci prawo do stosowania estońskiego CIT, w sytuacji gdy wartość przychodów z ww. Usług oraz Usług planowanych przekroczy wartość 50% przychodów ogółem (art. 28I ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT).

Pytania

1. Czy przedstawione Usługi (Usługi 1-4) należy traktować, zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o CIT, za transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, w związku z którymi nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma?

2. Czy przedstawione Usługi planowane (Usługi 5-6) należy traktować, zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o CIT, za transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, w związku z którymi nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1

Zdaniem Spółki, Usług świadczonych na rzecz Spółki powiązanej (Usługi 1-4) nie należy klasyfikować jako transakcje, w związku z którymi nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym, lub która to wartość jest mniejsza niż znikoma, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o CIT.

Ad. 2

Zdaniem Spółki, Usług planowanych do świadczenia na rzecz Spółki powiązanej (Usługi 5-6) nie należy klasyfikować jako transakcje, w związku z którymi nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym, lub która to wartość jest mniejsza niż znikoma, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o CIT.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy CIT, opodatkowaniu estońskim CIT może podlegać podatnik o którym mowa w art. 3 ust. 1, jeżeli spełnia łącznie warunki wskazane w ustawie, w szczególności mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodzi:

a)

z wierzytelności,

b)

z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

c)

z części odsetkowej raty leasingowej,

d)

z poręczeń i gwarancji,

e)

z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

f)

ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

g)

z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 - w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;

Wskazuje się, że powyższe warunki dotyczące struktury przychodów mają ograniczyć możliwość korzystania z opodatkowania w formie estońskiego CIT podmiotom, które nie prowadzą aktywnej działalności gospodarczej, a swoje dochody opierają na pasywnych źródłach przychodów.

Przepis art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o CIT wprost wyklucza możliwość skorzystania z wyboru oraz opodatkowania estońskim CIT w przypadku podmiotów, które uzyskują więcej niż 50% przychodów z transakcji z podmiotami powiązanymi w sytuacji, w której w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub gdy wartość ta jest znikoma.

Ustawa o CIT w art. 11a ust. 1 pkt 4 definiuje pojęcie podmiotów powiązanych. Są to:

a)

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b)

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

)

ten sam inny podmiot lub

)

małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c)

spółkę niebędącą osobą prawną i jej wspólnika, lub

ca) spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, i jej komplementariusza, lub

cb) spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a, i jej wspólnika, lub d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

W przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym Spółka jest podmiotem powiązanym ze Spółką powiązaną w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Spółka świadczy na rzecz Spółki powiązanej Usługi takie jak usługi:

1)

pośrednictwa w zakupie materiałów i surowców ("Usługa 1");

2)

pośrednictwa w sprzedaży ("Usługa 2");

3)

pośrednictwa w organizacji transportów i logistyki ("Usługa 3");

4)

planowania produkcji ("Usługa 4").

Wynagrodzenie Spółki jest ustalone jako prowizja bądź narzut na kosztach. Spółka oraz Spółka powiązana nie mają sztywno określonego sposobu kalkulacji ani z góry określonych marż i narzutów - te elementy zależne są od zawartej umowy o świadczenie Usług. Jednakże wynagrodzenie jest zawsze zgodne z warunkami rynkowymi, co jest potwierdzone sporządzonymi przez Spółkę analizami danych porównawczych.

Spółka powiązana korzysta z usług Spółki z uwagi na wyspecjalizowanie Spółki w określonych, przedstawionych dziedzinach oraz lepsze możliwości negocjacyjne związane z uzyskaniem korzystniejszych warunków od kontrahentów zewnętrznych (negocjacja przy zakupie materiałów i surowców oraz przy sprzedaży produktów).

Spółka zamierza również rozpoczęcie świadczenia nowych usług na rzecz Spółki powiązanej (Usług planowanych), tj.:

1)

wynajmu całych linii produkcyjnych bądź poszczególnych maszyn produkcyjnych, które zostaną uprzednio "zintegrowane" na potrzeby klienta ("Usługa 5");

2)

podwykonawstwa na materiale powierzonym (produkcja na zlecenie/toll manufacturing), w oparciu o własne maszyny oraz z wykorzystaniem pracowników zatrudnionych przez Spółkę ("Usługa 6").

Spółka oraz Spółka powiązana nie będą miały sztywno określonego sposobu kalkulacji ani z góry określonych marż i narzutów - te elementy zależne będą od zawartej umowy o świadczenie Usług planowanych. Wynagrodzenie Spółki będzie ustalone na warunkach rynkowych, na podstawie przygotowanych dla Usług planowanych analiz danych porównawczych, sporządzonych zgodnie z przepisami o cenach transferowych.

Odnosząc się zarówno do świadczonych Usług, jak również Usług planowanych wskazać należy, że Ustawa o CIT nie zawiera definicji "wartości dodanej pod względem ekonomicznym", o której mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o CIT. Wobec powyższego, należy odnieść się do słownikowej definicji tego pojęcia.

Zgodnie natomiast z Encyklopedią Zarządzania - ekonomiczna wartość dodana (EVA- Economical Value Added) obrazuje efekt gospodarowania przedsiębiorstwa i stanowi jedną z najbardziej popularnych metod pomiaru wartości firmy. Bazuje na zasadzie osiągnięcia przez firmę stopy zwrotu z całego zainwestowanego kapitału o wartości przewyższającej jego koszt (https://mfiles.pl/pl/index.php/Ekonomiczna_warto%C5%9B%C4%87_dodana).

Jak wskazuje się w literaturze, wartość dodana w ujęciu mikroekonomicznym to przyrost wartości dóbr w wyniku procesu produkcji lub różnica pomiędzy utargiem przedsiębiorstwa a kosztami zakupów materiałów i usług od innych firm, zatem jest to różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży, a kosztem pozyskania koniecznych nakładów, czy różnica pomiędzy wartością rynkową produktu lub usługi a kosztami wytworzenia (por. przykładowo R. Barto, Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997 r.).

Natomiast, zgodnie z Wielkim Słownikiem Języka Polskiego, wartość dodana stanowi wkład przedsiębiorcy w wartość wytworzonego produktu lub wykonanej usługi, obliczany jako różnica pomiędzy całkowitym kosztem wytworzenia tego produktu lub usługi a kosztem materiałów i usług zewnętrznych (por. https://wsjp.pl/haslo/podglad/27725/wartosc-dodana).

Odnosząc się do pojęcia znikomy wskazać należy, że zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego, znikomy, to bardzo mały pod względem nasilenia, liczby, rozmiarów lub znaczenia (https://sjp.pwn.pl).

Patrząc z perspektywy sprzedawcy wartość dodana powstaje wtedy kiedy w związku ze świadczeniem usług powstaje po jego stronie nadwyżka zysku ponad wszystkie koszty zw. z transakcją. Innymi słowy wartość dodaną po stronie sprzedawcy należy odnieść do zysku na transakcji (skala mikroekonomiczna) lub zysku całej działalności (skala makroekonomiczna).

Powyższe potwierdza Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 18 stycznia 2023 r., znak: 0114-KDIP2-2.4010.194.2022.2.KW: "Przez usługi o niskiej wartości dodanej należy rozumieć usługi o charakterze rutynowym, wspomagające działalność główną usługobiorcy, ogólnie lub łatwo dostępne, które nie przyczyniają się do powstania wartości dodanej dla usługodawcy lub usługobiorcy. Będą to zatem usługi, które charakteryzują się niskim poziomem ryzyka gospodarczego i nie mają istotnego wpływu na pozycję rynkową stron transakcji".

W sposób podobny do powyższego wypowiedział się również Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 26 kwietnia 2023 r., Znak: 0111-KDIB2-1.4010.71.2023.2.AS.

Mając na uwadze, że zarówno Usługi jak i Spółka są rentowne (wykazuje zysk zarówno na Usługach jak też na całej swojej działalności i zysk ten nie jest znikomy), to nie ma wątpliwości, że z perspektywy Spółki powstaje istotna wartość dodana pod względem ekonomicznym.

Podobnie - Usługi planowane, dzięki temu, że wynagrodzenie za nie otrzymywane zostanie przyjęte na poziomie rynkowym na podstawie szczegółowych analiz danych porównawczych, również będą osiągały pozytywną dodatnią rentowność dla Spółki.

Ponadto z perspektywy Spółki powiązanej na pojęcie wartości dodanej należy patrzeć przez pryzmat wartości jaka jest wnoszona do prowadzonego przez nią procesu produkcyjnego a także przez pryzmat synergii działań Spółki oraz Spółki powiązanej dla generowania rentowności działalności Grupy.

Wytwarzanie wartości dodanej pod względem ekonomicznym, która to wartość nie jest znikoma ma miejsce wówczas, gdy w związku z dokonywanymi transakcjami podmiot pełni znaczące funkcje oraz ponosi istotne ryzyka i w wyniku działań podejmowanych przez podmiot powstaje rzecz lub prawo, która odznaczać się będzie takimi cechami czy właściwościami, które skutkują zwiększeniem wartości pod względem ekonomicznym. Wartość dodana to przyrost wartości dóbr w wyniku procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

W odniesieniu do powyższego rozumienia pojęcia "wartości dodanej", Spółka podkreśla, że świadczenie Usług na rzecz Spółki powiązanej ma, z perspektywy ekonomicznej, znaczącą wartość dodaną, również z tego względu, że usługi te umożliwiają sprawniejsze prowadzenie działalności gospodarczej Spółki powiązanej. Świadczone przez Spółkę Usługi stanowią istotny element bardziej kompleksowej i szerszej działalności Spółki powiązanej. Należy zwrócić uwagę na wyspecjalizowanie Usług i używane do ich świadczenia zasoby, wiedza, personel oraz cedowane ryzyka. Z tego powodu świadczone na rzecz Spółki powiązanej usługi nie są usługami o charakterze ogólnym, łatwo dostępnym czy rutynowym. Do ich świadczenia niezbędna jest wiedza o sektorze, specyfice produkowanych towarów, szeroka baza kontaktów ułatwiających dystrybucję oraz zaopatrzenie, a także wykwalifikowana kadra. Usługi, świadczone przez Spółkę nie znajdują się również w wykazie usług o niskiej wartości dodanej. Ponadto, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres usług oraz zaangażowanie zasobów Spółki towarzyszących transakcjom stwierdzić należy, że świadczone usługi niewątpliwie przyczynią się do powstania wartości dodanej, a wartość ta nie będzie znikoma. W ocenie Spółki prawidłowy jest zatem wniosek, że w relacji ze Spółką powiązaną wytwarza znaczną wartość ekonomiczną, dzięki której Spółka powiązana może w sposób prawidłowy realizować zawarte kontrakty i czerpać stosowne przychody.

Analogiczna argumentacja znajduje zastosowanie w przypadku Usług planowych, które Spółka planuje w przyszłości świadczyć na rzecz Spółki powiązanej.

W odniesieniu do wyżej wskazanego rozumienia pojęcia "wartości dodanej", Spółka podkreśla, że świadczenie Usług planowanych na rzecz Spółki powiązanej będzie miało, z perspektywy ekonomicznej, znaczącą wartość dodaną, również z tego względu, że usługi te umożliwią sprawniejsze prowadzenie działalności gospodarczej Spółki powiązanej. Świadczone w przyszłości przez Spółkę Usługi planowane będą stanowiły istotny element bardziej kompleksowej i szerszej działalności Spółki powiązanej. Należy zwrócić uwagę na wyspecjalizowanie Usług planowanych i planowane do używania, w celu ich świadczenia, zasoby, wiedza, personel oraz cedowane ryzyka. Z tego powodu świadczone w przyszłości na rzecz Spółki powiązanej Usługi planowane nie będą usługami o charakterze ogólnym, łatwo dostępnym czy rutynowym. Do ich świadczenia niezbędna będzie wiedza o sektorze oraz produkcji i budowie maszyn, specyfice produkowanych towarów, szeroka baza kontaktów ułatwiających dystrybucję oraz zaopatrzenie, a także wykwalifikowana kadra. Usługi planowane, które będą świadczone przez Spółkę nie znajdują się również w wykazie usług o niskiej wartości dodanej. Ponadto, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres usług oraz zaangażowanie zasobów Spółki towarzyszących transakcjom stwierdzić należy, że świadczone usługi niewątpliwie przyczynią się do powstania wartości dodanej, a wartość ta nie będzie znikoma. W ocenie Spółki prawidłowy jest zatem wniosek, że w relacji ze Spółką powiązaną będzie wytwarzana znaczna wartość ekonomiczna, dzięki której Spółka powiązana będzie mogła w sposób prawidłowy realizować zawarte kontrakty i czerpać stosowne przychody.

Ponadto Spółka prowadzi i w przyszłości nadal będzie prowadziła aktywną działalność gospodarczą, a swoich dochodów nie opiera i nie będzie opierała na pasywnych źródłach przychodów.

Biorąc pod uwagę rodzaj i zakres usług oraz zaangażowanie zasobów Spółki towarzyszących przedmiotowym transakcjom stwierdzić należy, że świadczone Usługi oraz Usługi planowane niewątpliwie przyczyniają się i w przyszłości także będą przyczyniać się do powstania wartości dodanej, a wartość ta nie jest i nie będzie znikoma. Ponadto Spółka prowadzi (i w dalszym ciągu w przyszłości nadal będzie prowadziła) aktywną działalność gospodarczą, a swoich dochodów nie opiera i nie będzie opierała na pasywnych źródłach przychodów.

Zaznaczyć należy, że warunek dotyczący uzyskiwania przychodów z transakcji podmiotami powiązanymi na poziomie niższym niż 50% dotyczy wyłącznie sytuacji, w której w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma. Zdaniem Spółki powyższa sytuacja nie będzie miała miejsca w zakresie omawianego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

Jednocześnie Wnioskodawca podkreślił, że Dyrektor KIS dokonywał już rozstrzygnięć, czy podobne do opisanych w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym usługi stanowią transakcje, w związku z którymi nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Stanowisko Spółki potwierdzają następujące interpretacje indywidualne dotyczące art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy CIT:

1) Interpretacja indywidualna z 7 sierpnia 2023 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.319. 2023.2.BS - interpretacja dotyczy usług logistycznych;

2) Interpretacja indywidualna z 5 lipca 2023 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.183.2023.1.AW - interpretacja dotyczy działań związanych z przygotowaniem nieruchomości do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego;

3) Interpretacja indywidualna z 4 lipca 2023 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.206.2023.2.ASK - interpretacja dotyczy zapewnienia personelu do obsługi linii produkcyjnej;

4) Interpretacja indywidualna z 1 czerwca 2023 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.152.2023.1.AR - interpretacja dotycząca transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych;

5) Interpretacja z dnia 26 kwietnia 2023 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.71.2023.2.AS - interpretacja dotycząca sprzedaży towarów handlowych;

6) Interpretacja indywidualna z dnia 18 stycznia 2023 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.194. 2022.2.KW - interpretacja dotycząca usług projektowych, usług budowlanych oraz usług nadzoru budowlanego;

7) Interpretacja indywidualna z dnia 13 stycznia 2023 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.753. 2022.2.ANK - interpretacja dotycząca usługi przygotowania towarów do sprzedaży;

8) Interpretacja indywidualna z dnia 29 kwietnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.84. 2022.1.SG - Interpretacja dotycząca usług lakierniczych, ślusarskich, spawalniczych, gospodarki magazynowej, montażu elektrycznego.

9) Interpretacja indywidualna z dnia 21 grudnia 2023 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.575. 2023.1.IN - interpretacja dotycząca świadczenia usług polegających na ułatwianie podmiotom działającym w przestrzeni gospodarczej prowadzenia operacji logistycznych.

Podsumowując, ww. stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej można wskazać, kiedy mamy do czynienia z powstaniem wartości dodatniej pod względem ekonomicznym:

- Usługi świadczone przez spółkę opodatkowaną ryczałtem na rzecz podmiotu powiązanego nie są usługami o charakterze ogólnym i łatwo dostępnym (do ich świadczenia wymagane jest dysponowanie zaawansowaną infrastrukturą oraz wykwalifikowanymi pracownikami),

- Występuje rentowność w świadczeniu usług,

- Dzięki współpracy ma miejsce przyśpieszenie i usprawnienie sprzedaży oraz zwiększenie rozmiaru sprzedaży zarówno dla Spółki i podmiotu powiązanego;

- Usługami, które nie reprezentują wartości dodanej pod względem ekonomicznym są usługi o charakterze rutynowym, wspomagające działalność główną usługobiorcy, ogólnie lub łatwo dostępne,

- Występuje niezbędność wykonywanych usług/sprzedawanych towarów do realizacji działalności przez spółkę powiązaną.

W ocenie Spółki wszystkie transakcje będą spełniały ww. kryteria, w związku z czym będzie miał on prawo do opodatkowania swoich dochodów ryczałtem, o którym mowa w rozdziale 6b ustawy o CIT, nawet jeśli jego przychody z transakcji z podmiotem powiązanym w roku podatkowym przekroczą wielkość 50% przychodów ogółem.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Na wstępie należy zaznaczyć, że pytania przedstawione przez Państwa we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyznaczają zakres przedmiotowy tego wniosku. W związku z powyższym, wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (Państwa zapytania). Zatem, inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, nieobjęte pytaniami, nie zostały rozpatrzone w niniejszej interpretacji.

Zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z późn. zm., dalej: "ustawa CIT"):

Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, jeżeli spełnia m.in. łącznie następujące warunki mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodzi:

a)

z wierzytelności,

b)

z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

c)

z części odsetkowej raty leasingowej,

d)

z poręczeń i gwarancji,

e)

z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

f)

ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

g)

z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 - w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Należy zauważyć, że podatnik, aby móc wybrać formę opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek jest zobowiązany łącznie spełnić wszystkie warunki określone w powołanym wyżej przepisie art. 28j ust. 1 ustawy CIT. Przy czym warunki te podatnik musi spełniać w każdym okresie korzystania z tej formy opodatkowania.

Wskazane w art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy CIT, warunki dotyczące struktury przychodów mają w zamierzeniu ograniczać możliwość korzystania z nowej formy opodatkowania tym podmiotom, które nie prowadzą aktywnej działalności gospodarczej, a swoje dochody opierają na pasywnych źródłach przychodów.

W przypadku transakcji, w związku z którymi nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma (lit. g) - transakcje te ograniczone są do podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT.

W przepisie art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy CIT, ustawodawca wyklucza bowiem możliwość skorzystania z ryczałtu od dochodu spółek przez podmioty uzyskujące więcej niż 50% przychodów z transakcji z podmiotami powiązanymi ale wyłącznie w sytuacji, gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Stosownie do art. 28c pkt 1 ustawy o CIT:

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podmiotach powiązanych - oznacza to podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, przy czym wielkość udziałów i praw, o których mowa w art. 11a ust. 2 pkt 1 lit. a-c, wynosi, z zastrzeżeniem art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g, co najmniej 5%.

W myśl art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT:

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podmiotach powiązanych - oznacza to:

a)

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b)

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

)

ten sam inny podmiot lub

)

małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c)

spółkę niebędącą osobą prawną i jej wspólnika, lub,

ca) spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, i jej komplementariusza, lub

cb) spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a, i jej wspólnika, lub d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy o CIT:

Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się:

1)

posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a)

udziałów w kapitale lub

b)

praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c)

udziałów lub praw do udziału w zyskach, stratach, lub majątku, lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub,

2)

faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3)

pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Odnosząc się zatem do wątpliwości Wnioskodawcy w niniejszej sprawie wskazać należy, że z literalnego brzmienia art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy CIT wynika, że jednym z warunków opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek jest to, aby u podatnika korzystającego z tej formy opodatkowania mniej niż 50% przychodów z działalności, osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodziło z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT - w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zawiera definicji wartości dodanej pod względem ekonomicznym. Zatem, w pierwszej kolejności należy odnieść się do słownikowej definicji tego pojęcia. Zgodnie z Encyklopedią Zarządzania - ekonomiczna wartość dodana (EVA - Economical Value Added) obrazuje efekt gospodarowania przedsiębiorstwa. Stanowi jedną z najbardziej popularnych metod pomiaru wartości firmy. Bazuje na zasadzie osiągnięcia przez firmę stopy zwrotu z całego zainwestowanego kapitału o wartości przewyższającej jego koszt.

Zaznaczyć przy tym należy, że osiągana na danej transakcji marża nie będzie jedynym wyznacznikiem/elementem kalkulacji wartości dodanej pod względem ekonomicznym.

Istnieje bowiem możliwość, że przy dodatniej marży ekonomiczna wartość dodana nie powstanie lub będzie znikoma.

Natomiast, odnosząc się do pojęcia "znikomy" wskazać należy, że zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego, znikomy, to «bardzo mały pod względem nasilenia, liczby, rozmiarów lub znaczenia» (https://sjp.pwn.pl).

Z opisu sprawy wynika, że usługi (1-4) o których mowa we wniosku nie są usługami o charakterze ogólnym, łatwo dostępnym czy rutynowym. Usługi, świadczone przez Spółkę nie znajdują się również w wykazie usług o niskiej wartości dodanej. Do ich świadczenia niezbędna jest wiedza: o sektorze, specyfice produkcji, szeroka baza kontaktów ułatwiających dystrybucję oraz zaopatrzenie, a także wykwalifikowana kadra. Świadczenie ww. usług przez Spółkę pozwala skupić się Spółce powiązanej na jej statutowej działalności jaką jest produkcja. Koncentracja funkcji w różnych podmiotach pozwala na utrzymywaniu konkurencyjności w porównaniu z innymi producentami z branży. Jednocześnie podział zadań pozwala na efektywniejsze gospodarowanie Spółki powiązanej, ograniczenie ryzyka, przyspieszenie i usprawnienie procesów zakupu, sprzedaży, logistyki i transportu oraz produkcji. Podmioty z Grupy cechują się specjalizacją, co też wynika ze strategii gospodarczej podmiotów powiązanych (osobny podmiot produkcyjny oraz osobny podmiot zajmujący się wsparciem sprzedażowym, zakupowym, wsparciem produkcji i logistycznym). Spółka stosuje się do stawek wynikających z analizy danych porównawczych.

W odniesieniu do Usług planowanych (Usługa 5 i Usługa 6) - również nie będą to usługi o charakterze ogólnym, łatwo dostępnym czy rutynowym. Nie znajdują się również w wykazie usług o niskiej wartości dodanej. Ponadto, świadczenie Usług planowanych nie wpłynie w żaden sposób na ograniczenie dotychczas prowadzonej działalności Spółki jak i pozostałych Spółek z Grupy, ani też na zmniejszenie produkcji towarów Grupy. Pozwoli natomiast Spółce na m.in. uruchomienie produkcji nowych produktów, tym samym pozwalając na zwiększenie wolumenu produkcji Grupy, a poprzez to także utworzenie nowego źródła przychodów Spółki, które będzie się składało z Usług planowanych. Usługi planowane będą świadczone za rynkowe wynagrodzenie, ustalane na podstawie dokonanych analiz danych porównawczych, zgodnie z przepisami o cenach transferowych. Rozpoczęcie świadczenia Usług planowanych będzie stanowić podstawy do dalszego rozwoju Spółki, zwiększenia udziałów Grupy w rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych, pozyskania nowych klientów, a tym samym zwiększenia przychodów samej Spółki.

Biorąc pod uwagę rodzaj i zakres usług oraz zaangażowanie zasobów Spółki towarzyszących transakcjom stwierdzić należy, że świadczone usługi niewątpliwie przyczynią się do powstania wartości dodanej, i wartość ta nie będzie znikoma. Ponadto prowadzą Państwo aktywą działalność gospodarczą, a swoich dochodów nie opierają Państwa na pasywnych źródłach przychodów.

Przypomnieć należy, że warunek dotyczący uzyskiwania przychodów z transakcji podmiotami powiązanymi na poziomie niższym niż 50% dotyczy wyłącznie sytuacji, w której w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma. Powyższa sytuacja nie będzie miała miejsca w omawianej sprawie.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny/zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że:

- Usług świadczonych na rzecz Spółki powiązanej (Usługi 1-4) nie należy klasyfikować jako transakcje, w związku z którymi nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym, lub która to wartość jest mniejsza niż znikoma, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o CIT;

- Usług planowanych do świadczenia na rzecz Spółki powiązanej (Usługi 5-6) nie należy klasyfikować jako transakcje, w związku z którymi nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym, lub która to wartość jest mniejsza niż znikoma, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o CIT.

Tym samym Państwa stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do przywołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych wskazać należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Natomiast organ, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkuje się wydanymi rozstrzygnięciami, to nie ma możliwości zastosowania ich wprost, ponieważ nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy - Ordynacja podatkowa. Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego oraz muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako: "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl