0111-KDIB1-2.4010.78.2024.1.BD

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 9 maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-2.4010.78.2024.1.BD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 lutego 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z 9 lutego 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy nabycie lub objęcie Obligacji oraz osiągane przez Spółkę przychody z Obligacji będą mieściły się w zakresie działalności wskazanej w art. 5 ust. 1 ustawy o fundacji rodzinnej i będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Fundacja Rodzinna (dalej: Wnioskodawca lub Fundacja rodzinna) została powołana na podstawie aktu założycielskiego w formie aktu notarialnego zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 326 z późn. zm.; dalej: ustawa o FR). Fundacja rodzinna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych korzystającym ze zwolnienia podmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych, wynikającego z art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT.

Fundacja rodzinna została zgłoszona do rejestru fundacji rodzinnych w terminie sześciu miesięcy od dnia jej powstania i została zarejestrowana z dniem (...).

Fundatorem Fundacji rodzinnej jest A, będący osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym (dalej: Fundator). Beneficjentami Fundacji rodzinnej jest Fundator, jego wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz inne osoby wskazane na Liście Beneficjentów (dalej: Beneficjenci).

Celem statutowym Fundacji rodzinnej jest gromadzenie mienia, zarządzanie nim w interesie beneficjentów oraz spełnianie świadczeń na ich rzecz. W szczególności, celem Fundacji rodzinnej jest zabezpieczenie oraz powiększanie majątku rodzinnego Fundatora, tak aby możliwe było spełnianie świadczeń na rzecz Beneficjentów.

Planowane jest, że w przyszłości Fundacja rodzinna będzie nabywać bądź też obejmować obligacje nowej emisji. Obligacje nabywane bądź też obejmowane przez Fundację będą papierem wartościowym w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o FR (dalej łącznie: "Obligacje"). Emitentem Obligacji będzie podmiot trzeci - podmiot niepowiązany z Fundatorem, ani z Beneficjentami, ani z Fundacją rodzinną.

Obligacje mogą być przedmiotem obrotu na polskim bądź zagranicznym rynku regulowanym albo w ramach alternatywnego systemu obrotu (ASO) w Polsce lub za granicą.

Warunki nabycia Obligacji, bądź też objęcia Obligacji w ramach nowej emisji zostaną ustalone na warunkach rynkowych.

Fundacja rodzinna zakłada, iż będzie nabywała, bądź też obejmowała w ramach nowych emisji następujące rodzaje Obligacji:

1)

obligacje zerokuponowe (zero coupon bonds), które są emitowane z dyskontem, a w terminie zapadalności następuje jednorazowa płatność w wysokości ich wartości nominalnej obligacji bądź też obligacje kuponowe (coupon bonds) związane z okresową płatnością kuponu w postaci odsetek,

2)

obligacje skarbowe, komunalne bądź też obligacje korporacyjne,

3)

obligacje emitowane przez polskie, jak i zagraniczne podmioty uprawnione do emisji Obligacji,

4)

obligacje długoterminowe bądź też krótkoterminowe.

Przychody Fundacji rodzinnej z tytułu Obligacji będą pochodzić:

1)

z tytułu odpłatnego zbycia Obligacji na rzecz innego podmiotu,

2)

z tytułu wykupu, umorzenia bądź też nabycia w celu umorzenia Obligacji przez emitenta Obligacji,

3)

z tytułu kuponów odsetkowych wypłacanych przez emitenta zgodnie z warunkami emisji Obligacji,

4)

innych świadczeń przewidzianych w warunkach emisji Obligacji (dalej łącznie: "Przychody z Obligacji").

W świetle przedstawionych okoliczności Wnioskodawca chciałby potwierdzić, że nabycie Obligacji, jak również osiągane przez Wnioskodawcę Przychody z Obligacji (w tym z tytułu odsetek od Obligacji) będą mieściły się w ramach dozwolonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, a w konsekwencji będą objęte zwolnieniem podmiotowym, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT.

Pytanie:

Czy w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym nabycie lub objęcie Obligacji oraz osiągane przez Wnioskodawcę Przychody z Obligacji (w tym z tytułu odsetek od Obligacji) będą mieściły się w ramach dozwolonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o FR, a w konsekwencji będą objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT?

Państwa stanowisko w sprawie

W ocenie Wnioskodawcy, nabycie lub objęcie Obligacji oraz osiągane przez Wnioskodawcę Przychody z Obligacji (w tym z tytułu odsetek od Obligacji) będą mieściły się w ramach dozwolonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o FR, a w konsekwencji będą objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 25 Ustawy o CIT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Fundacja rodzinna korzysta ze zwolnienia podmiotowego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku fundację rodzinną.

Zgodnie jednak z art. 6 ust. 6 ustawy o CIT zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 25, nie ma zastosowania do podatku, o którym mowa w art. 24b i art. 24q ustawy o CIT.

Na mocy art. 6 ust. 7 ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT nie ma zastosowania do działalności gospodarczej fundacji rodzinnej wykraczającej poza zakres określony w art. 5 ustawy o FR.

Ponadto, jak wynika z art. 6 ust. 8 ustawy o CIT zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 25, nie ma zastosowania do osiąganych przez fundację rodzinną przychodów z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z fundacją rodzinną, beneficjentem lub fundatorem, przy czym wielkość udziałów i praw, o których mowa w art. 11a ust. 2 pkt 1, wynosi co najmniej 5%.

Artykuł 6 ust. 9 ustawy o CIT stanowi, że fundacja rodzinna w organizacji traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 25, w przypadku gdy nie została zgłoszona do rejestru fundacji rodzinnych w terminie sześciu miesięcy od dnia jej powstania albo postanowienie sądu rejestrowego odmawiające jej zarejestrowania stało się prawomocne, przy czym utrata prawa do zwolnienia następuje od dnia powstania fundacji rodzinnej w organizacji.

Jak wynika z art. 5 ust. 1 ustawy o FR fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) tylko w zakresie:

1)

zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;

2)

najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;

3)

przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;

4)

nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;

5)

udzielania pożyczek:

)

spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje,

)

spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik,

)

beneficjentom;

6)

obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;

7)

produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;

8)

gospodarki leśnej.

Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o FR, zakaz zbywania mienia nabytego wyłącznie w celu dalszego zbycia (o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy FR) nie dotyczy praw wynikających z przystąpienia do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, i uczestnictwa w tych podmiotach oraz składników mienia, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

W świetle przytoczonych wyżej regulacji należy zatem przeanalizować czy nabycie przez Wnioskodawcę Obligacji oraz osiągane przez Wnioskodawcę Przychody z Obligacji (w tym z tytułu odsetek od Obligacji) będą mieściły się w ramach dozwolonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o FR, a w konsekwencji będą objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT.

Jak wynika z art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2244 z późn. zm.; dalej: ustawa o obligacjach) przepisy ustawy nie mają zastosowania do obligacji emitowanych przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o obligacjach obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, zwanego dalej "obligatariuszem", i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Zgodnie zaś z art. 5 ust. 1 ustawy o obligacjach świadczenia wynikające z obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy określają warunki emisji. Jak wynika natomiast z art. 6 ust. 1 ustawy o obligacjach w przypadku gdy przewidywane jest oprocentowanie obligacji, w warunkach emisji określa się wysokość tego oprocentowania lub sposób, w jaki będzie ustalana, datę, od której będzie naliczane, oraz termin, miejsce i sposób jego wypłaty. Zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o obligacjach obligacje podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1500, 1488 i 1933), a do powstawania oraz przenoszenia praw z obligacji stosuje się przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że obligacje stanowią papiery wartościowe. W konsekwencji, nabycie lub objęcie papierów wartościowych w postaci Obligacji przez Fundację rodzinną stanowi działalność, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o FR, tj. działalność w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze. Tym samym nabywanie Obligacji przez Fundację rodzinną mieści się w katalogu dozwolonej działalności gospodarczej objętej zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT.

Jak wynika ponadto z natury papieru wartościowego, jakim jest obligacja, może być on oprocentowany w sposób określony w warunkach emisji, co wynika wprost z art. 6 ust. 1 ustawy o obligacjach. Tym samym, nabycie obligacji ze swej istoty może się wiązać z otrzymywaniem przez obligatariusza odsetek od tych obligacji bądź też osiągania innych przychodów, o których mowa w warunkach emisji obligacji. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy działalność związana zarówno z nabywaniem, obejmowaniem lub zbywaniem obligacji, jak również otrzymywaniem przychodów związanych z tym papierem wartościowym (w tym z tytułu odsetek od obligacji) mieści się w zakresie dozwolonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o FR. Z tego względu Przychód z Obligacji (w tym z tytułu odsetek od Obligacji) będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT. (...)

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

W myśl art. 4a pkt 36 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"):

Ilekroć w ustawie jest mowa o fundacji rodzinnej - oznacza to fundację rodzinną albo fundację rodzinną w organizacji w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326 i 825).

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 326, dalej: "ufr"):

Ustawa reguluje organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnej, w tym prawa i obowiązki fundatora i beneficjenta.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT:

Zwalnia się od podatku fundację rodzinną.

Jak stanowi art. 6 ust. 6-7 ustawy o CIT:

6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 25, nie ma zastosowania do podatku, o którym mowa w art. 24b i art. 24q.

7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 25, nie ma zastosowania do działalności gospodarczej fundacji rodzinnej wykraczającej poza zakres określony w art. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej.

Zgodnie z art. 24r. ust. 1 ustawy o CIT:

W zakresie w jakim fundacja rodzinna prowadzi działalność gospodarczą wykraczającą poza zakres określony w art. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej stawka podatku, o którym mowa w art. 19, wynosi 25% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 4 ufr:

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) tylko w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;

Biorąc pod uwagę powyższe, dla celów opodatkowania fundacji rodzinnej szczególne znaczenie ma prawidłowe ustalenie, czy fundacja ta prowadzi działalność zgodnie ze wskazanymi przez ustawodawcę wymogami. Zgodnie bowiem z art. 24r. ustawy o CIT w zakresie, w jakim fundacja rodzinna prowadzi działalność gospodarczą wykraczającą poza zakres określony w art. 5 ufr, stawka CIT wynosi 25% podstawy opodatkowania.

W przedmiotowej sprawie należy zatem zbadać, czy nabycie/objęcie Obligacji oraz przychody Fundacji pochodzące z Obligacji, w tym z tytułu odsetek, będą mieściły się w zakresie działalności wskazanym w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o fundacji rodzinnej i otrzymane Odsetki będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób.

Odnosząc się do powyższego oraz analizując sprawę zasadne jest odwołanie się do przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2244 z późn. zm., dalej: "ustawa o obligacjach").

Zgodnie z art. 2 ustawy o obligacjach:

Obligacje mogą emitować:

1)

osoby prawne, w tym osoby prawne mające siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a)

prowadzące działalność gospodarczą lub

b)

utworzone wyłącznie w celu przeprowadzenia emisji obligacji,

2)

osoby prawne upoważnione do emisji obligacji na podstawie odrębnych ustaw,

3)

spółki komandytowo-akcyjne,

4)

spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa,

5)

gminy, powiaty oraz województwa, zwane dalej "jednostkami samorządu terytorialnego", a także związki tych jednostek oraz jednostki władz regionalnych lub lokalnych innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

6)

instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub Narodowy Bank Polski, lub przynajmniej jedno z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub bank centralny takiego państwa, lub instytucje, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy regulujące działalność takich instytucji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zawierające stosowne postanowienia dotyczące emisji obligacji

- zwane dalej "emitentami".

Stosowanie do art. 4 ust. 1 ustawy o obligacjach:

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, zwanego dalej "obligatariuszem", i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

Z kolei stosownie do 100 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.):

1. Obligacja skarbowa jest papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży w kraju lub za granicą, oprocentowanym w postaci dyskonta lub odsetek.

2. Obligacja skarbowa sprzedawana jest na rynku pierwotnym:

1)

z dyskontem,

2)

według wartości nominalnej,

3)

powyżej wartości nominalnej

- i wykupywana po upływie okresu, na jaki została wyemitowana.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz opis sprawy, wskazać należy, że jak wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ufr, fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych. Obligacje niewątpliwie są papierami wartościowymi.

Wobec powyższego, zdaniem Organu, nabycie/objęcie Obligacji oraz przychody Fundacji osiągane z Obligacji, w tym z tytułu odsetek od Obligacji, będą mieściły się w zakresie działalności wskazanym w art. 5 ust. 1 pkt 4 ufr.

A zatem, w przedmiotowej sprawie, nie będzie miał zastosowania art. 24r. ust. 1 ustawy o CIT.

W konsekwencji, nabycie lub objęcie Obligacji przez Fundację oraz przychody Fundacji z Obligacji (w tym z tytułu odsetek od Obligacji) będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT.

Tym samym Państwa stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do przywołanej przez Państwa interpretacji indywidualnej wskazać należy, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Natomiast Organ, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkuje się wydanymi rozstrzygnięciami, to nie ma możliwości zastosowania ich wprost, ponieważ nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383, z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl