0111-KDIB1-1.4010.374.2021.3.NL

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 listopada 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.374.2021.3.NL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 lipca 2021 r. (data wpływu 6 sierpnia 2021 r.), uzupełnionym 15 listopada 2021 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy w związku z planowaną wypłatą dywidendy na rzecz Wspólników Spółki z nierozliczonych zysków zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych Spółki na koncie 821, zyski, które będą wypłacone w formie dywidendy nie będą podlegały w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w związku z tym, iż zyski te pochodzą z działalności rolniczej, która na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie podlega opodatkowaniu CIT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2021 r. do Organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy w związku z planowaną wypłatą dywidendy na rzecz Wspólników Spółki z nierozliczonych zysków zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych Spółki na koncie 821, zyski, które będą wypłacone w formie dywidendy nie będą podlegały w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w związku z tym, iż zyski te pochodzą z działalności rolniczej, która na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT nie podlega opodatkowaniu CIT.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 4 listopada 2021 r., Znak: 0111-KDIB1-1.4010.374.2021.1.NL wezwano do ich uzupełnienia, co też nastąpiło 15 listopada 2021 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzi działalność rolniczą, która ma charakter dominujący. W niewielkim zakresie prowadzi także działalność pozarolniczą. Działalność gospodarcza Spółki obejmuje w szczególności chów i hodowlę trzody chlewnej, sprzedaż hurtową żywych zwierząt oraz sprzedaż hurtową mięsa. Udziały w Spółce posiadają wspólnicy będący osobami fizycznymi mającymi miejsce zamieszkania w Polsce (tzn. będący rezydentami podatkowymi w Polsce; dalej: "Wspólnicy") oraz osoba prawna będąca spółką mającą siedzibę w Luksemburgu.

W księgach rachunkowych Wnioskodawca wyodrębnia przychody i koszty dotyczące działalności rolniczej oraz działalności pozarolniczej, w związku z czym może przyporządkować, która część zysku pochodzi z działalności rolniczej, a która z działalności pozarolniczej.

W związku z prowadzoną działalnością, Wnioskodawca dokonuje zakupów inwestycyjnych na potrzeby działalności rolniczej. Zakupy te realizowane są zarówno ze środków pochodzących z działalności rolniczej jak i pozarolniczej. W latach 1994 - 1996 Wnioskodawca dokonał zakupów inwestycyjnych wykorzystywanych w całości na potrzeby działalności rolniczej (dalej: "Zakupy Inwestycyjne"), w tym między innymi maszyn rolniczych ze środków pieniężnych pochodzących z działalności pozarolniczej. Spółka przeznaczając środki pochodzące z działalności pozarolniczej na działalność rolniczą odpowiednio udokumentowała poniesione wydatki na Zakupy Inwestycyjne. Udział przychodów z działalności rolniczej w przychodach Spółki ze wszystkich rodzajów działalności w okresie 1994 - 1996 przewyższał 60%, co pozwalało na zastosowanie zwolnienia z opodatkowania na mocy wówczas obowiązującego art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym, Wnioskodawca spełniał wszystkie warunki do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do dochodu z działalności pozarolniczej osiągniętego za lata 1994, 1995 i 1996, przeznaczonego na Zakupy Inwestycyjne (tj. działalność rolniczą), zgodnie z dyspozycją obowiązującego wówczas art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (przepis ten obowiązywał do 1 stycznia 2018 r.). Wysokość dochodu zwolnionego z opodatkowania CIT odpowiadała wartością kwocie przeznaczonej przez Spółkę na Zakupy Inwestycyjne wykorzystywane w całości na potrzeby działalności rolniczej.

W konsekwencji, Spółka pomniejszyła dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem CIT osiągnięte w latach 1994 - 1996 o kwotę, która została przeznaczona na Zakupy Inwestycyjne. Co za tym idzie, Spółka nie opodatkowała w ww. latach w rozliczeniach rocznych dochodów stanowiących dochody z działalności pozarolniczej, ujętych w wyniku finansowym Spółki w latach 1994 - 1996, a przeznaczonych na Zakupy Inwestycyjne wykorzystywane w całości na potrzeby działalności rolniczej.

Wnioskodawca po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za lata 1994 - 1996, zaewidencjonował kwotę stanowiącą równowartość kwoty przeznaczonej na Zakupy Inwestycyjne jako zysk w księgach rachunkowych na koncie 821 "Rozliczenie wyniku finansowego". Przy czym należy mieć na uwadze, iż kwota zaewidencjonowana na koncie 821, stanowiąca równowartość dochodu przeznaczonego na Zakupy Inwestycyjne (dokładnie jej odpowiadająca), pochodziła już z działalności rolniczej wyłączonej z opodatkowania podatkiem CIT. Podczas gdy, jak zostało wskazane powyżej, środki uzyskane w latach 1994 - 1996 pochodzące z działalności pozarolniczej zostały w trakcie tych lat przeznaczone w całości na działalność rolniczą poprzez Zakupy Inwestycyjne, a co za tym idzie zostały one objęte zwolnieniem z podatku CIT na podstawie obowiązującego wówczas art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Niezależnie od pełnego przeznaczenia dochodów z działalności pozarolniczej na Zakupy Inwestycyjne (czyli de facto na działalność rolniczą) zyski zaewidencjonowane na koncie 821 do chwili obecnej pozostają nierozliczone na tym koncie księgowym jako nierozliczony zysk Spółki.

Aktualnie Wnioskodawca rozważa wypłacenie Wspólnikom w formie dywidendy nierozliczonych zysków z lat poprzednich, w tym również przypadających na lata 1994 - 1996. Mając powyższe na uwadze, Spółka powzięła wątpliwości odnośnie możliwego opodatkowania tej dywidendy.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 15 listopada Wnioskodawca wskazał m.in., że zyski przeznaczone na wypłatę dywidendy będą pochodzić z działalności rolniczej Spółki, oraz wskazał dane podmiotu zagranicznego.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 15 listopada 2021 r.):

Czy w związku z planowaną wypłatą dywidendy na rzecz Wspólników Spółki z nierozliczonych zysków zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych Spółki na koncie 821, zyski, które będą wypłacone w formie dywidendy nie będą podlegały w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w związku z tym, iż zyski te pochodzą z działalności rolniczej, która na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT nie podlega opodatkowaniu CIT?

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 15 listopada 2021 r.), w związku z planowaną wypłatą dywidendy na rzecz Wspólników Spółki z nierozliczonych zysków zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych Spółki na koncie 821, zyski, które będą wypłacone w formie dywidendy nie będą podlegały w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w związku z tym, iż zyski te pochodzą z działalności rolniczej, która na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT nie podlega opodatkowaniu CIT.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Przepis ten od lat 1994 - 1996 nie zmienił swojego brzmienia w sposób istotnie wpływający na konsekwencje podatkowe płynące z zaprezentowanego zdarzenia przyszłego.

Z kolei, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej oraz dochodów opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. W roku 1994 przepis ten stanowił, iż przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Natomiast od 1995 r. zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia niniejszego wniosku działalność rolnicza została zdefiniowana w art. 2 ust. 2, który stanowi, że działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1)

miesiąc - w przypadku roślin,

2)

16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,

3)

6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4) 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt - licząc od dnia nabycia.

Natomiast w latach 1994 - 1996 przepis art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowił, iż działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest produkcja roślinna i zwierzęca, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowego fermowego oraz hodowla ryb.

Z powyższych regulacji wynika, że dochody osiągane przez podatnika z działalności rolniczej tak w latach 1994 - 1996 jak i obecnie, co do zasady, nie podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie ze stanowiskiem Spółki, skoro jej działalność w zakresie produkcji zwierzęcej spełnia kryteria opisane w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to dochody przez nią osiągane w związku z tą działalnością nie podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca zamierza wypłacić dywidendę w kwocie odpowiadającej nierozliczonym zyskom zaewidencjonowanym na koncie 821 "Rozliczenie wyniku finansowego". Kwota ta stanowi nierozliczny zysk pochodzący z działalności rolniczej w latach 1994 - 1996, a jej wysokość odpowiada równowartości środków przeznaczonych na Zakupy Inwestycyjne, nie pozostając jednak w jakimkolwiek związku z dochodami z działalności pozarolniczej uzyskiwanymi przez Spółkę w latach 1994 - 1996. Mając powyższe na uwadze, zysk, który ma być wypłacony w formie dywidendy będzie więc pochodził w całości z działalności rolniczej. Zatem w sytuacji, w której Spółka zamierza wypłacić sfinansowaną z tej działalności dywidendę, Wnioskodawca nie ma obowiązku uiszczenia podatku CIT od przeznaczonej na wypłatę dywidendy części dochodu osiągniętego z działalności rolniczej.

Potwierdzenie powyższego znajduje swoje oparcie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 czerwca 2017 r., Znak: 0111-KDIB2-1.4010.45.2017.1.ZK: "Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro środki na wypłatę dywidendy pochodzą/będą pochodzić wyłącznie z dochodów z działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 2 u.p.d.o.p., do których w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 nie mają zastosowania przepisy tej ustawy, to w konsekwencji dochody, z których wypłacona jest/będzie dywidenda nie podlegają/nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych".

Analogiczne stanowisko zaprezentowane zostało między innymi w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 kwietnia 2014 r., Znak: IPTPB3/423-7/14-4/MF: "Tym samym, jeżeli źródłem wypłaty dywidendy na rzecz udziałowca Spółki nie jest bądź nie będzie dochód podatkowy, który Spółka zwolniła z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy, z uwagi na jego przeznaczenie na działalność rolniczą, fakt wypłaty dywidendy, której źródłem jest zysk bilansowy osiągnięty na działalności rolniczej pozostaje bez wpływu na to zwolnienie.

Reasumując, wypłacenie przez Spółkę dywidendy z zysku bilansowego osiągniętego z działalności rolniczej nie spowoduje, że Spółka utraci zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wypłata dywidendy z zysku wypracowanego na działalności rolniczej nie podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych".

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca skorzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do dochodu z działalności pozarolniczej osiągniętego za lata 1994, 1995 i 1996, przeznaczonego na Zakupy Inwestycyjne (tj. działalność rolniczą), zgodnie z dyspozycją obowiązującego do końca 2017 r. art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle art. 17 ust. 1 pkt 4e w brzmieniu obowiązującym w 1994 r., zwolnieniu podlegały dochody podatników z działalności pozarolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, w części wydatkowanej w roku podatkowym na działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2, jeżeli udział przychodów z działalności rolniczej ustalonych zgodnie z art. 12-14, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowi co najmniej 60% przychodu osiągniętego w roku podatkowym ze wszystkich rodzajów działalności. Z kolei zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1995 r. dochody podatników z działalności pozarolniczej są wolne od podatku w części przeznaczonej na działalność rolniczą, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności - w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12-14 (ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności.

Mając powyższe na uwadze, aby skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka powinna osiągnąć w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy (zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 4e ww. ustawy obowiązującym w 1994 r. - w danym roku podatkowym) 60% wskaźnik udziału przychodów z działalności rolniczej w przychodach ze wszystkich rodzajów prowadzonej działalności oraz wydatkować osiągnięty dochód z działalności pozarolniczej na prowadzoną działalność rolniczą. Mając zatem na uwadze, iż w latach 1994-1996 przychód Wnioskodawcy stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności, jak również Wnioskodawca przeznaczył dochód z działalności pozarolniczej na Zakupy Inwestycyjne, a zatem przeznaczył dochody z działalności pozarolniczej na działalność rolniczą, to ta część dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej była wolna od podatku i zasadnie nie została przez Spółkę opodatkowana.

Co więcej, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za lata 1994 - 1996, Spółka zaewidencjonowała dochody pochodzące z działalności rolniczej, tj. wyłączonej z opodatkowania podatkiem CIT, w równowartości środków pochodzących z działalności pozarolniczej a przeznaczonych na Zakupy Inwestycyjne, jako kwotę zysku do podziału na koncie 821. Należy zatem wskazać, iż Spółka w latach 1994 - 1996, kiedy doszło do zaksięgowania na koncie 821 nierozliczonych zysków, wydatkowała zyski (dochody) pochodzące z działalności pozarolniczej na działalność rolniczą (w tym zakup maszyn), natomiast zysk (dochód) mający być wypłacony aktualnie w formie dywidendy pochodzi w istocie z działalności rolniczej.

W ocenie Wnioskodawcy nieuprawnione byłoby twierdzenie, że w związku z przeznaczeniem dochodów pochodzących z działalności pozarolniczej na działalność rolniczą poprzez dokonanie Zakupów Inwestycyjnych i prawidłowym zastosowaniem zwolnienia z opodatkowania CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy wypłacie zysku w formie dywidendy, którego wartość jedynie odpowiadałaby sumie wydatków na Zakupy Inwestycyjne, a który pochodziłby z działalności rolniczej, należy opodatkować podatkiem CIT uprzednio zwolniony dochód. Ww. dochody z działalności pozarolniczej zostały bowiem rzeczywiście wydatkowane na działalność rolniczą, a nie zostały przekazane na inne cele - np. kapitał zapasowy/rezerwowy Spółki, z którego nastąpiłaby wypłata środków Wspólnikom. W omawianej sytuacji, w opinii Wnioskodawcy, pomimo że kwota wypłaconej dywidendy będzie jedynie odpowiadała wartością kwocie zysku (dochodu) z działalności pozarolniczej przeznaczonej na Zakupy Inwestycyjne, to nie powinna ona podlegać opodatkowaniu CIT na poziomie Spółki, gdyż faktycznie będzie ona pochodziła z działalności rolniczej. Należy bowiem zauważyć, że Spółka w pierwszej kolejności przeznaczyła środki z działalności pozarolniczej na działalność rolniczą, a następnie osiągnęła dochód, który w całości pochodził z działalności rolniczej.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że w analizowanym przypadku nie może dojść również do uznania, że zyski, które będą wypłacone w formie dywidendy będą pochodziły z działalności pozarolniczej, gdyż zostały one wydatkowane na Zakupy Inwestycyjne. W szczególności zastosowania nie znajdzie art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z którym jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminie w nich określonym - podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do dokonania wydatku; przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 5a.

Zdaniem Wnioskodawcy, regulacja ta mogłaby podlegać zastosowaniu wyłącznie wówczas, gdyby dochody z działalności pozarolniczej przeznaczone na Zakupy Inwestycyjne zostały przekazane na inne cele (np. wypłata dywidendy). Tymczasem środki te jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego zostały przeznaczone na działalność rolniczą.

Powyższe oznacza zatem, że Spółka najpierw przeznaczyła środki z działalności pozarolniczej na działalność rolniczą (zakup maszyn rolniczych), a następnie osiągnęła dochód, który w całości pochodził z działalności rolniczej. Przeznaczenie środków pieniężnych na zakup maszyn rolniczych oznacza również, że nie doszło do ich przesunięcia wewnątrz Spółki, a następnie wypłaty na rzecz Wspólników. Bowiem w tym stanie faktycznym doszło do realnego wydatkowania kwoty stanowiącej równowartość dochodu z działalności pozarolniczej na działalność rolniczą (przeznaczenia na zakup maszyn rolniczych), natomiast wypłata na rzecz Wspólników nastąpi już z dochodów osiągniętych z działalności rolniczej (tj. wyłączonych z opodatkowania CIT).

W opinii Wnioskodawcy, wypłacona dywidenda będzie podlegała jedynie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na poziomie Wspólników, a Spółka jako płatnik będzie zobowiązana do pobrania tego podatku.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w związku z planowaną wypłatą dywidendy na rzecz Wspólników Spółki z nierozliczonych zysków zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych na koncie 821, dochody, z których będzie wypłacona dywidenda nie będą podlegać w Spółce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, że stosownie do zadanego pytania (wyznaczającego zakres wniosku), przedmiotem niniejszej interpretacji była wyłącznie kwestia ustalenia, czy w związku z planowaną wypłatą dywidendy na rzecz Wspólników Spółki z nierozliczonych zysków zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych Spółki na koncie 821, zyski, które będą wypłacone w formie dywidendy nie będą podlegały w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w związku z tym, iż zyski te pochodzą z działalności rolniczej, która na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT nie podlega opodatkowaniu CIT. Nie była przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia kwestia dot. ustalenia czy wypłacona dywidenda będzie podlegała opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na poziomie Wspólników, a Spółka jako płatnik będzie zobowiązana do pobrania tego podatku, bowiem to zagadnienie jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia nie była również kwestia oceny, czy zyski przeznaczone na wypłatę dywidendy będą pochodzić z działalności rolniczej Spółki. Kwestia ta została przyjęta jako niepodlegający ocenie element zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej oraz dochodów opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Dla celów podatku dochodowego od osób prawnych działalność rolniczą definiuje przepis art. 2 ust. 2 ww. ustawy, który stanowi, że działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1)

miesiąc - w przypadku roślin,

2)

16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,

3)

6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4) 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt - licząc od dnia nabycia.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie określa, co dla celów opodatkowania tym podatkiem, rozumie się pod pojęciem działalności rolniczej. Przy czym, przepisów ww. ustawy nie stosuje się (co do zasady) do przychodów uzyskiwanych z tej działalności.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzi działalność rolniczą, która ma charakter dominujący. W niewielkim zakresie prowadzi także działalność pozarolniczą. Działalność gospodarcza Spółki obejmuje w szczególności chów i hodowlę trzody chlewnej, sprzedaż hurtową żywych zwierząt oraz sprzedaż hurtową mięsa. Udziały w Spółce posiadają wspólnicy będący osobami fizycznymi mającymi miejsce zamieszkania w Polsce oraz osoba prawna będąca spółką mającą siedzibę w Luksemburgu.

W księgach rachunkowych Wnioskodawca wyodrębnia przychody i koszty dotyczące działalności rolniczej oraz działalności pozarolniczej, w związku z czym może przyporządkować, która część zysku pochodzi z działalności rolniczej, a która z działalności pozarolniczej.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że zyski przeznaczone na wypłatę dywidendy będą pochodzić z działalności rolniczej Spółki.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że skoro środki na wypłatę dywidendy będą pochodzić z dochodów z działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do których w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 nie mają zastosowania przepisy tej ustawy, to w konsekwencji wypłata dywidendy pochodzącej ze środków z działalności rolniczej nie spowoduje koniczności opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów z tej działalności.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach innych podmiotów i nie wiążą Organu w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl