0111-KDIB1-1.4010.147.2023.1.AW - Wydatki na usługi doradcze jako koszt podatkowy

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 25 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.147.2023.1.AW Wydatki na usługi doradcze jako koszt podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

9 marca 2023 r. wpłynął za pośrednictwem platformy e-PUAP Państwa wniosek z tego samego dnia o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ustalenia:

- czy, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "ustawa o CIT"), Spółka jest/będzie uprawniona do rozpoznawania Wynagrodzenia za Usługi Doradcze ponoszonego na rzecz Doradcy 1 jako koszty uzyskania przychodów dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych;

- czy, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, Spółka jest/będzie uprawniona do rozpoznawania Wynagrodzenia za Usługi Doradcze ponoszonego na rzecz Doradcy 2 jako koszty uzyskania przychodów dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych;

- czy, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, Spółka jest/będzie uprawniona do rozpoznawania Wynagrodzenia za Usługi Doradcze ponoszonego na rzecz Doradcy 3 jako koszty uzyskania przychodów dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych;

- czy, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, Spółka jest/będzie uprawniona do rozpoznawania Wynagrodzenia za Usługi Doradcze ponoszonego na rzecz Doradcy 4 jako koszty uzyskania przychodów dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych;

- czy, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, Spółka jest/będzie uprawniona do rozpoznawania Wynagrodzenia za Usługi Doradcze ponoszonego na rzecz Doradcy 5 jako koszty uzyskania przychodów dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca (dalej również: "Spółka") jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych podlegającym w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT.

Z uwagi na rozwój działalności gospodarczej Spółki obecnie poszukuje ona możliwości ekspansji międzynarodowej i rozbudowy międzynarodowych kanałów dystrybucji, a także pozyskania klientów i partnerów strategicznych na rynkach międzynarodowych. Jednym z celów wspomnianych działań jest zwiększenie przychodów Spółki, w szczególności przychodów z rynków zagranicznych.

W związku z powyższym Spółka, w porozumieniu z jej wspólnikami/założycielami, zdecydowała o rozpoczęciu procesu zmierzającego m.in. do przygotowania strategii biznesowej, dalszej rozbudowy i profesjonalizacji organizacji oraz pozyskania kontaktów i zasobów (w tym potencjalnie międzynarodowych) niezbędnych dla skutecznej realizacji ww. planów.

W tym celu, podjęto kroki zmierzające m.in. do:

- przygotowania krótko i długoterminowych strategii, biznes planów, budżetów, analiz rynku itd. w celu ustalenia optymalnych kroków do podjęcia przez Spółkę w powyższym zakresie;

- przekształcenia (zmiany formy prawnej Spółki ze spółki komandytowej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) - co na moment złożenia niniejszego wniosku miało już miejsce;

- pozyskania dla Spółki nowego inwestora/finansowania lub doprowadzenie do przejęcia lub fuzji, w której Spółka brałaby udział.

Te ostatnie mogą potencjalnie mieć miejsce w drodze transakcji kapitałowej o dowolnej strukturze (dalej: "Transakcja"). W momencie rozpoczęcia ww. procesu kształt Transakcji nie był określony. Spółka zakładała natomiast, że mogłaby ona prowadzić w szczególności do zbycia (przeniesienia własności w wyniku dowolnego rodzaju czynności prawnej/ich zespołu) całości lub części udziałów w Spółce na rzecz podmiotu trzeciego (niepowiązanego ze Spółką bądź jej obecnymi wspólnikami; dalej: "Inwestor"), zbycia przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub jej określonych aktywów na rzecz Inwestora, połączenia z innym podmiotem w ramach konsolidacji branży, bądź (alternatywnie), do pozyskania finansowania dłużnego, w tym poprzez objęcie przez Inwestora obligacji (innych papierów dłużnych) Spółki, zapewnieniu przez Inwestora finansowania Spółce albo spłacie/zwolnieniu jej ze zobowiązań, które pozwolą Spółce na podjęcie działań celem uzyskania dostępu do dodatkowych kanałów dystrybucji lub zwiększenie jej przychodów.

Pozyskanie Inwestora dla Spółki ma służyć określonym celom, do których zaliczyć można m.in. uzyskanie dostępu do:

- dodatkowego, potencjalnie tańszego kapitału / finansowania,

- nowych rynków,

- nowych kanałów sprzedaży / dystrybucji,

- najlepszych praktyk z zakresu zarządzania oraz skalowania dużych organizacji,

- know-how i sieci relacji, dających dodatkowe możliwości w zakresie realizacji strategii biznesowej Spółki (np. w zakresie dokonywania przez Spółkę w przyszłości konsolidacji rynku w drodze fuzji i/lub przejęć, budowy sieci dystrybucji i logistyki na nowych strategicznych rynkach zagranicznych, etc.),

- puli doświadczonych międzynarodowych menedżerów i doradców strategicznych mogących wesprzeć aktywnie następny etap ekspansji zagranicznej Spółki.

Po wielomiesięcznym procesie rozmów z szerokim kręgiem podmiotów finalnie zostali wybrani potencjalni inwestorzy oraz struktura Transakcji, która zakłada nabycie przez zewnętrznego inwestora większościowego pakietu udziałów w Spółce poprzez zakup bezpośrednio od właścicieli (wspólników) Spółki. Inwestor jest jednocześnie w trakcie uzgadniania z bankami finansującymi modelu finansowania stosownego zakupu, stąd możliwym jest, iż sprzedaż przez właścicieli udziału w spółce nastąpi na rzecz spółki inwestora otrzymującej finansowanie zewnętrzne, którą to spółkę w kolejnej transakcji przejmie Spółka. Po przeprowadzeniu połączenia, w zależności od finalnych wycen Spółki oraz podmiotu podlegającego z nią połączeniu, w celu doprowadzenia do ustalonej w ramach Transakcji struktury udziałowej w Spółce konieczne może być podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie w niej nowych udziałów przez Inwestora / podmiot z nim powiązany).

W związku z powyższym, Spółka nawiązała współpracę z profesjonalnymi, zewnętrznymi doradcami, którzy wspierają ją w następujących obszarach związanych z przeglądem opcji strategicznych, przygotowaniem planów i kolejnych kroków ekspansji zagranicznej oraz przygotowaniem do Transakcji oraz jej realizacją:

Doradca 1:

Usługi świadczone na rzecz Spółki przez Doradcę 1 można zasadniczo podzielić na dwa zakresy.

W pierwszej kolejności, Spółka zleciła Doradcy 1 usługi doradztwa strategicznego obejmujące m.in.:

- analizowanie rynku, przeprowadzanie spotkań oraz wywiadów rynkowych oraz (pracę - przypis Organu) przy identyfikacji, ocenie i wyborze dostępnych opcji rozwoju na rynkach międzynarodowych;

- tworzenie i aktualizację długofalowej strategii rozwoju międzynarodowego Spółki;

- pozyskiwanie kontaktów, partnerów strategicznych oraz wszelkich zasobów, w tym zasobów ludzkich (np. doradców i ekspertów branżowych), niezbędnych do realizacji przyjętej strategii, w tym podjęcie i prowadzenie rozmów z ekspertami i podmiotami branżowymi na rynkach międzynarodowych;

- analizę i ocenę struktury i systemów zarządzania i kontroli Spółki, a także (pracę - przypis Organu) przy procesie dalszego ich rozwoju i profesjonalizacji;

- przygotowanie budżetu na określony rok obrotowy oraz biznes planu na kolejne lata, w tym (pracę - przypis Organu) przy analizie szans i ryzyk w nich zawartych;

- analizę źródeł finansowania rozwoju, pozyskanie potencjalnego finansowania bankowego i planowanie bezpiecznej struktury kapitałowej;

- współpracę przy przekształceniu formy prawnej spółki ze spółki osobowej na spółkę kapitałową oraz przy wszelkich analizach (finansowych, podatkowych czy prawnych) niezbędnych w tym celu.

Powyższe usługi mogą być świadczone w różnych formach - pisemnych opracowań, ale również konsultacji i wyjaśnień, a także w postaci koordynacji prac dodatkowych doradców (np. prawnych lub podatkowych) w przypadku konieczności ich angażowania. Wynagrodzenie za powyższe usługi składa się z kilku komponentów: jednorazowego wynagrodzenia ryczałtowego za analizę sytuacji strategicznej Spółki na rynkach międzynarodowych, wynagrodzenia bieżącego z tytułu świadczonych usług doradztwa obliczanego wg stawki godzinowej oraz comiesięcznego wynagrodzenia dodatkowego na pokrycie kosztów prac analitycznych, researchu i administrowania procesem towarzyszących ww. usługom (wynagrodzenie to jest należne za dany miesiąc wyłącznie w przypadku świadczenia w nim usług doradztwa objętych wynagrodzeniem bieżącym).

Następnie, Spółka zleciła Doradcy 1 usługi doradcze polegające na wsparciu w przygotowaniu i przeprowadzeniu Transakcji, obejmujące w szczególności:

- wyłonienie innych doradców transakcyjnych, w tym doradców finansowych i prawnych, celem przygotowania i realizacji Transakcji, pozyskanie ofert oraz wynegocjowanie umów z tymi doradcami, w konsultacji ze Spółką oraz zgodnie z uzasadnionymi wymaganiami Spółki;

- nadzór nad innymi doradcami w procesie przygotowania harmonogramu transakcji, dokumentów transakcyjnych takich jak teaser, non-disclosure agreement, proces letters (odpowiedni na każdym etapie procesu), memorandum informacyjne, biznes plan oraz prezentacja menedżerska, lub innych dokumentów, jakie mogą być wymagane w związku z transakcją, w tym na potrzeby pozyskania inwestora, przejęcia lub fuzji, które mogą nastąpić w drodze transakcji kapitałowej o dowolnej strukturze;

- identyfikację potencjalnych partnerów, którzy mogliby uczestniczyć w rozważanej konsolidacji albo fuzji lub przejęciu na rynku międzynarodowym, jakie mogłoby zostać dokonane przez Spółkę oraz doradztwo przy procesie konsolidacji albo fuzji lub przejęcia, a także ostateczna rekomendacja w tym zakresie, przy czym Spółka równolegle analizowała opcje przejęcia określonych podmiotów na rynkach międzynarodowych, opcje fuzji z określonymi podmiotami na rynkach międzynarodowych oraz opcje pozyskania inwestora o strategicznym znaczeniu dla dalszych planów rozwojowych spółki;

- koordynację wraz z doradcą finansowym, prawnym oraz potencjalnie innymi doradcami transakcyjnymi procesu due diligence prowadzonego w związku z procesem konsolidacji albo fuzji lub przejęcia, a także nadzór nad innymi doradcami w procesie przygotowania dokumentacji związanej z procesem konsolidacji albo fuzji lub przejęcia;

- identyfikację potencjalnych inwestorów mogących być zainteresowanych Transakcją oraz doradztwo przy tworzeniu tzw. długiej listy takich potencjalnych inwestorów, a także ostateczna rekomendacja w tym zakresie;

- doradztwo przy procesie pozyskiwania ofert wstępnych dotyczących współpracy kapitałowej od potencjalnych inwestorów, a także w procesie szczegółowej oceny tych ofert oraz przy tworzeniu krótkiej listy inwestorów dopuszczonych do procesu due diligence Spółki, w porozumieniu ze Spółką i jej wspólnikami Doradca 1 dokona oceny ofert złożonych przez potencjalnych inwestorów i przygotuje rekomendacje dla Spółki i jej wspólników w zakresie oceny złożonych ofert;

- wsparcie merytoryczne i organizacyjne Spółki w przygotowaniu informacji i analiz niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia due diligence oraz potencjalnych inwestorów, w tym w procesie Vendor Due Diligence;

- koordynację wraz z doradcą finansowym, prawnym oraz potencjalnie innymi doradcami transakcyjnymi procesu due diligence prowadzonego przez potencjalnego inwestora;

- nadzór nad innymi doradcami w procesie przygotowania wstępnej wersji umowy sprzedaży udziałów (SPA) oraz umowy wspólników (shareholderś agreement);

- doradztwo przy procesie pozyskania ofert wiążących od potencjalnych inwestorów;

- zbieranie i analizowanie informacji rynkowych w związku z Transakcją;

- analizę ostatecznych ofert wiążących oraz przygotowanie rekomendacji dla Spółki i Wspólników w zakresie wyboru najlepszej oferty ostatecznej i wyłonienia ostatecznego inwestora;

- uzgodnienie z wyłonionym inwestorem kluczowych warunków Transakcji oraz negocjacje wspólnie z innymi doradcami adekwatnych umów niezbędnych do realizacji Transakcji, w tym umowy sprzedaży (SPA) definiującej warunki sprzedaży udziałów oraz umowy wspólników (shareholderś agreement) definiującej warunki przyszłej współpracy Spółki i wspólników z inwestorem; koordynacja doradców prawnych w tym zakresie;

- dostarczanie Spółce regularnych aktualizacji na temat stanu procesu oraz przygotować do Transakcji, w tym w zakresie odpowiednich informacji zwrotnych od potencjalnych inwestorów oraz stanu rozmów z nimi;

- koordynację procesu podpisania i zamknięcia oraz ostatecznego rozliczenia Transakcji.

Ponadto, usługi Doradcy 1 mogą objąć również bieżącą koordynację prac pozostałych doradców Spółki zaangażowanych we wsparcie w zakresie Transakcji.

Wynagrodzenie za powyższe usługi ma charakter prowizyjny - jego wypłata jest uzależniona od skutecznego przeprowadzenia ("zamknięcia") Transakcji, natomiast wysokość uzależniona jest od wysokości "equity value", tj. wyceny Spółki na potrzeby Transakcji, skorygowanej o określone wartości (wynagrodzenie będzie stanowiło określoną umownie część equity value, zarówno w zakresie w jakim będzie ona znana bezwarunkowo na momencie "zamknięcia" Transakcji, jak i w zakresie dodatkowych płatności, warunkowych i/lub odroczonych na podstawie dokumentacji Transakcji).

Doradca 2:

Świadczone przez Doradcę 2 usługi doradztwa transakcyjnego obejmują w szczególności:

- przygotowanie do procesu transakcyjnego (w tym m.in. ustalenie oczekiwań Spółki co do Transakcji, uzgodnienie z nią listy potencjalnych Inwestorów, przygotowanie tzw. Teasera, biznes planu Spółki, przygotowanie tzw. listów procesowych/Process Letters oraz memorandum informacyjnego, itd.);

- wsparcie na etapie pozyskania ofert wstępnych (w tym m.in. zebranie takich ofert od zainteresowanych potencjalnych Inwestorów, ich przegląd i ocenę, spotkania z potencjalnymi Inwestorami, sporządzenie krótkiej listy potencjalnych Inwestorów zainteresowanych przeprowadzeniem badania due diligence, koordynacja przygotowania informacji do takiego badania itd.);

- wsparcie w procesie due diligence przeprowadzonego przez potencjalnych Inwestorów (w tym m.in. zarządzaniem procesem udostępniania ww. podmiotom informacji, w tym raportów Vendor Due Diligence, wsparcie przy przygotowaniu prezentacji zarządu oraz koordynacja wizyt inwestorów w Spółce, zaproszenie potencjalnych Inwestorów do złożenia ofert wiążących i ustalenie ich wymagań, przegląd i ocena takich ofert, itd.);

- wsparcie w procesie negocjacji z potencjalnymi Inwestorami (w tym m.in. wsparcie w uzgodnieniu strategii negocjacyjnej i harmonogramu etapów Transakcji, wsparcie w negocjacji umowy sprzedaży udziałów oraz umowy wspólników, pakietów menedżerskich lub innych kwestii, koordynacja pozostałych doradców w przygotowaniu wymaganej dla zamknięcia Transakcji dokumentacji, koordynacja ostatecznego due diligence w razie takiej potrzeby, wsparcie w koordynacji procesu podpisania umowy inwestycyjnej/innej właściwej dla Transakcji, itd.);

- wsparcie na etapie zamknięcia Transakcji (w tym m.in. monitorowanie warunków niezbędnych do zamknięcia Transakcji oraz wsparcie w koordynacji procesu zamknięcia Transakcji, itd.).

Wynagrodzenie za powyższe usługi składa się z kilku komponentów: wynagrodzenia stałego, wynagrodzenia transakcyjnego (należnego po przeprowadzeniu Transakcji, które zostanie pomniejszone o wartość wynagrodzenia stałego) oraz wynagrodzenia, które może zostać dodatkowo wypłacone przez Spółkę na rzecz Doradcy 2 (do określonej umownie kwoty), w zależności od satysfakcji z opisanych powyżej usług, ich ostatecznego zakresu oraz finalnych warunków Transakcji (wynagrodzenie uznaniowe).

Ponadto, Doradca 2 (na podstawie odrębnej umowy) świadczy na rzecz Spółki usługi polegające na przeprowadzeniu badań:

a)

finansowego vendor due diligence, skutkującego przedstawieniem raportu zawierającego informacje m.in. o:

- działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę (historia powstania i rozwoju biznesu, struktura własnościowa, przedmiot działalności, lokalizacje itd.);

- przychodach Spółki, ich strukturze w różnych konfiguracjach (w podziale na grupy produktowe, rynki geograficzne, klientów itd.), ponoszonych przez nią kosztach, EBITDA, polityce rachunkowej;

- porównaniu wyników finansowych Spółki w określonych okresach oraz spodziewanych szacowanych wynikach finansowych w okresach przyszłych;

- przepływach finansowych, aktywach oraz pasywach - w odniesieniu do określonych okresów;

b)

podatkowego vendor due diligence, skutkującego przedstawieniem raportu zawierającego informacje o wyniku przeglądu rozliczeń podatkowych Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług za określone okresy, a także przeglądu określonych obszarów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, cła, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od nieruchomości za określone okresy.

Raport przedstawia kwestie podatkowe zidentyfikowane w ramach ww. przeglądu, a także sekcję ogólną przedstawiającą pozycję podatkową Spółki oraz informacje w zakresie realizowanych przez nią obowiązków podatkowych. Powyższe usługi mogą obejmować również dodatkowe czynności, polegające m.in. na przedstawieniu wyników badań vendor due diligence potencjalnym Inwestorom. Wynagrodzenie za ww. usługi może być ustalane zarówno na poziomie stałym bądź kalkulowane wg stawki godzinowej oraz czasu faktycznie spędzonego na udzielanie wsparcia.

Doradca 3:

Usługi prawne, dotyczące w szczególności:

- doradztwa prawnego oraz negocjacji w zakresie umów zawieranych przez Spółkę z pozostałymi doradcami wspierającymi ją w procesie związanym z Transakcją (umowy o świadczenie usług, umowy o zachowaniu poufności NDA);

- doradztwa prawnego w procesie przekształcenia Spółki ze spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;

- doradztwa prawnego w przygotowaniu Virtual Data Room (VDR);

- przeprowadzenia badania prawnego vendor due diligence oraz ewentualne dodatkowe czynności (np. rozszerzona analiza w ramach badania VDD kwestii praw do użytkowania przez Spółkę platformy internetowej B2B);

- przygotowania oraz negocjowania z potencjalnymi Inwestorami tekstów aktów prawnych (umów oraz innych dokumentów) w procesie związanym z Transakcją, tj. w szczególności termsheet, umowy sprzedaży udziałów (SPA) oraz umowy wspólników (shareholderś agreement), a także dokumentu dot. przyznanych premii i innych wynagrodzeń dla menedżerów Spółki w zw. z udziałem w procesie zmierzającym do przeprowadzenia Transakcji;

- wsparcia w zakresie "zamknięcia" Transakcji, w tym przygotowania dokumentacji. Wynagrodzenie za ww. usługi może być ustalane zarówno na poziomie stałym bądź kalkulowane wg stawki godzinowej oraz czasu faktycznie spędzonego na udzielanie wsparcia.

Niezależnie od powyższego, ostateczna wysokość wynagrodzenia uzależniona będzie od tego, czy dojdzie do "zamknięcia" Transakcji - w takiej sytuacji wynagrodzenie zostanie podwyższone o ustalony współczynnik (w przypadku niedojścia Transakcji do skutku zostanie wynagrodzenie zostanie natomiast obniżone o ustalony współczynnik).

Doradca 4:

Usługi doradztwa podatkowego, dotyczące w szczególności:

- oceny konsekwencji podatkowych przekształcenia Spółki ze spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w szczególności analizy ewentualnego opodatkowania takiej transakcji na gruncie polskich przepisów podatkowych;

- analizy konsekwencji podatkowych scenariuszy Transakcji proponowanych przez potencjalnych inwestorów/proponowania zmian do tych scenariuszy bądź scenariuszy alternatywnych;

- analizy powyższych zdarzeń z perspektywy przepisów o obowiązkowym raportowaniu schematów podatkowych (MDR) i wsparcia w zakresie ewentualnego raportowania;

- przygotowywania i składania w imieniu Spółki wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych zmierzających do potwierdzenia konsekwencji podatkowych zdarzeń związanych z Transakcją/procesem pozyskiwania inwestora.

Wynagrodzenie za ww. usługi może być ustalane zarówno na poziomie stałym bądź kalkulowane wg stawki godzinowej oraz czasu faktycznie spędzonego na udzielanie wsparcia.

Doradca 5:

Usługi polegające na stworzeniu, zarządzaniu i utrzymaniu przez określony umownie okres bezpiecznego, spersonalizowanego na potrzeby Spółki systemu V. (...) (V.), celem udostępniania określonym podmiotom (biorącym udział w procesie zmierzającym do przeprowadzenia Transakcji) dokumentów oraz innych materiałów Spółki.

Wynagrodzenie za ww. usługi ma charakter stały, niemniej może ono ulegać podwyższeniu w określonych wypadkach, np. przedłużenia okresu, w trakcie którego ma być utrzymywany dostęp do VDR bądź w przypadku umieszczenia w tymże dokumentów powyżej ustalonego umownie limitu stron.

Wskazani powyżej doradcy będą zbiorczo nazywani w dalszych częściach niniejszego wniosku "Doradcami", świadczone przez nich usługi - "Usługami Doradczymi", natomiast ponoszone na ich rzecz przez Spółkę wynagrodzenie z tytułu świadczenia wspomnianych usług - "Wynagrodzeniem za Usługi Doradcze".

Wszyscy Doradcy są, niepowiązanymi ze Spółką ani jej właścicielami, profesjonalnymi podmiotami posiadającymi wieloletnie doświadczenie i ekspertyzę w doradztwie transakcyjnym w zakresie: strategicznym, transakcyjnym/finansowym, prawnym, podatkowym, udostępniania data-room.

Niezależnie od sposobu kalkulacji Wynagrodzenia za Usługi Doradcze (zasady przedstawione odrębnie w przypadku każdego z Doradców), może być ono powiększane przez Doradców o wydatki związane ze świadczeniem Usług Doradczych (np. opłaty administracyjne, sądowe, koszty podróże, zakwaterowania, tłumaczeń itd.).

Na moment złożenia niniejszego wniosku Spółka poniosła już określone kwoty Wynagrodzenia za Usługi Doradcze, niemniej (z uwagi na nadal toczący się proces zmierzający do zamknięcia Transakcji) w przyszłości spodziewane jest dalsze ponoszenie kosztów o tym charakterze (w szczególności, poniesione w przyszłości mogą zostać te części Wynagrodzenia za Usługi Doradcze, które uzależnione są od przeprowadzenia Transakcji, jak również określone części Wynagrodzenia za Usługi Doradcze o innym charakterze).

W konsekwencji, niniejszy wniosek dotyczy zarówno stanu faktycznego (koszty poniesione do tej pory), jak i zdarzenia przyszłego (koszty, których poniesienie jest spodziewane w przyszłości).

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie wskazać, że każdy z Doradców jest czynnym podatnikiem VAT, w związku z czym Wynagrodzenie za Usługi Doradcze rozliczane jest/będzie na podstawie faktur VAT.

Pytania

1. Czy, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, Spółka jest/będzie uprawniona do rozpoznawania Wynagrodzenia za Usługi Doradcze ponoszonego na rzecz Doradcy 1 jako koszty uzyskania przychodów dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych?

2. Czy, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, Spółka jest/będzie uprawniona do rozpoznawania Wynagrodzenia za Usługi Doradcze ponoszonego na rzecz Doradcy 2 jako koszty uzyskania przychodów dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych?

3. Czy, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, Spółka jest/będzie uprawniona do rozpoznawania Wynagrodzenia za Usługi Doradcze ponoszonego na rzecz Doradcy 3 jako koszty uzyskania przychodów dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych?

4. Czy, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, Spółka jest/będzie uprawniona do rozpoznawania Wynagrodzenia za Usługi Doradcze ponoszonego na rzecz Doradcy 4 jako koszty uzyskania przychodów dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych?

5. Czy, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, Spółka jest/będzie uprawniona do rozpoznawania Wynagrodzenia za Usługi Doradcze ponoszonego na rzecz Doradcy 5 jako koszty uzyskania przychodów dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych?

Państwa stanowisko w sprawie

W opinii Wnioskodawcy:

Ad 1

Spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu Wynagrodzenie za Usługi Doradcze ponoszone na rzecz Doradcy 1.

Ad 2

Spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu Wynagrodzenie za Usługi Doradcze ponoszone na rzecz Doradcy 2.

Ad 3

Spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu Wynagrodzenie za Usługi Doradcze ponoszone na rzecz Doradcy 3.

Ad 4

Spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu Wynagrodzenie za Usługi Doradcze ponoszone na rzecz Doradcy 4.

Ad 5

Spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu Wynagrodzenie za Usługi Doradcze ponoszone na rzecz Doradcy 5.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy:

Uwagi ogólne

Zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone przez nią, na rzecz Doradców, koszty Wynagrodzenia za Usługi Doradcze, spełniają przesłanki konieczne do uznania za koszty uzyskania przychodów na potrzeby ustawy z 15 lutego 1992 r. podatku dochodowego od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm. dalej: "ustawa o CIT").

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Na gruncie analizy przywołanej normy prawnej, zarówno w doktrynie, jak i praktyce prawa podatkowego przyjmuje się zatem, że kosztami uzyskania przychodów są tylko takie wydatki, które spełniają łącznie następujące warunki:

1)

zostały poniesione przez podatnika, w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,

2)

mają charakter definitywny,

3)

są właściwie udokumentowane,

4)

ich poniesienie miało na celu uzyskanie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów (tzw. przesłanka celowości kosztów),

5)

nie zostały wymienione w zamkniętym katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do Wynagrodzenia za Usługi Doradcze spełnione są wszystkie przesłanki pozwalające uznać je za koszty uzyskania przychodów Spółki.

Wskazać należy, w szczególności, że koszty Wynagrodzenia za Usługi Doradcze są ponoszone bezpośrednio przez Spółkę i są związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Ponadto należy podkreślić, że Spółka uiszcza Wynagrodzenie za Usługi Doradcze w sposób definitywny, w szczególności nie otrzymała ich zwrotu w żadnej formie od jakiegokolwiek podmiotu (nie jest spodziewane otrzymanie takiego zwrotu w przyszłości).

Jednocześnie, przedmiotowe wydatki należy uznać za udokumentowane - Spółka w związku ze świadczeniem na jej rzecz Usług Doradczych otrzymuje szereg materialnych wyników w postaci np. memorandów, opinii, projektów dokumentacji transakcyjnej, korespondencji mailowej, itd.; ponadto wykonanie Usług Doradczych dokumentowane jest wystawianymi na rzecz Spółki fakturami VAT.

Spółka chciałaby również zaznaczyć, że poniesione wydatki na Usługi Doradcze świadczone przez Doradców nie mieszczą się też w katalogu wydatków, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, tj. nie stanowią kosztów wyłączanych czasowo lub stale z kosztów uzyskania przychodów.

Związek z prowadzoną działalnością i cel poniesienia wydatków.

Należy zauważyć, iż Wynagrodzenie za Usługi Doradcze jest ponoszone w celu osiągnięcia przez Spółkę przychodów w przyszłości przez dalszy rozwój prowadzonej przez nią działalności.

W szczególności, pozyskanie Inwestora dla Spółki ma służyć określonym celom, do których zaliczyć można m.in. uzyskanie dostępu do:

- dodatkowego, potencjalnie tańszego kapitału/finansowania,

- nowych rynków,

- nowych kanałów sprzedaży/dystrybucji,

- najlepszych praktyk z zakresu zarządzania oraz skalowania dużych organizacji,

- know-how i sieci relacji, dających dodatkowe możliwości w zakresie realizacji strategii biznesowej Spółki (np. w zakresie dokonywania przez Spółkę w przyszłości konsolidacji rynku w drodze fuzji i/lub przejęć, budowy sieci dystrybucji i logistyki na nowych strategicznych rynkach zagranicznych, etc.),

- puli doświadczonych międzynarodowych menedżerów i doradców strategicznych mogących wesprzeć aktywnie następny etap ekspansji zagranicznej Spółki.

Spółka oczekuje, że powyższe przełoży się na ogólny rozwój prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, a w szczególności wzrost poziomu osiąganych przez nią przychodów. Jednocześnie, pomyślność procesu pozyskania Inwestora oraz skala korzyści mogących płynąć z powyższego są niejako uzależnione od zaangażowania przez Spółkę Doradców - profesjonalnych podmiotów świadczących usługi związane z transakcjami na rynku kapitałowym - oraz ponoszenia na rzecz takich podmiotów Wynagrodzenia za Usługi Doradcze.

Należy również podkreślić, że zlecenie świadczenia powyższych usług niezależnym profesjonalnym podmiotom doradczym stanowi ugruntowaną praktykę rynkową przy tego typu przedsięwzięciach.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie odnieść się do roli poszczególnych Doradców w procesie transakcyjnym.

Jeśli chodzi o Doradców 1 oraz 2, świadczone przez nich (w sposób ze sobą komplementarny i wzajemnie się uzupełniający) usługi doradztwa transakcyjnego są niezbędne do przeprowadzenia skomplikowanego procesu poszukiwania potencjalnych Inwestorów, zebrania od nich ofert transakcyjnych, ich profesjonalnej oceny i sformułowania w tym zakresie rekomendacji, a także podejmowania dalszych czynności zmierzających do zamknięcia Transakcji. Doświadczenie oraz szerokie kontakty Doradców 1 i 2 warunkują również uzyskanie optymalnych warunków Transakcji (np. uzyskanie odpowiedniej wyceny Spółki dla potrzeb Transakcji), co może bezpośrednio przełożyć się na korzyści wynikające z Transakcji dla Spółki. W tym zakresie należy zwrócić m.in. na sposób kalkulacji wynagrodzenia za usługi świadczone przez ww. Doradców, którzy (z uwagi na mechanizm prowizyjny bądź uzależnienie wy płaty wynagrodzenia od sukcesu) posiadają obiektywną motywację do wypracowania jak najkorzystniejszych warunków Transakcji.

W zakresie, w jakim nabywane przez Spółkę Usługi Doradcze polegają na przeprowadzeniu badań vendor due diligence (Doradca 2: badania finansowe oraz podatkowe; Doradca 3: badanie prawne), są one niezbędne w celu ustalenia kondycji finansowej, podatkowej oraz prawnej Spółki, w tym prognozy powodzenia jej planów biznesowych. Bez uzyskania wyników takich badań, potencjalni Inwestorzy, którzy byliby atrakcyjni z perspektywy Spółki, mogliby nie być skłonni do przystąpienia do procesu negocjacji, a tym samym realizacja Transakcji na korzystnych warunkach mogłaby być niemożliwa.

Przeprowadzenie badań vendor due diligence jest natomiast dodatkowo warunkowane pozyskaniem usługi virtual data room, w zakresie której Usługi Doradcze świadczy Doradca 5. Dodatkową korzyścią dla Spółki z realizacji ww. badań jest okoliczność, iż zgromadzone informacje, na skutek wykonania ww. Usług Doradczych, stanowią obiektywne i profesjonalne dane o sytuacji ekonomicznej, prawnej oraz podatkowej Spółki, a w efekcie są dla niej samej cennym źródłem informacji o statusie działalności i potencjale rynkowym.

Usługi doradztwa prawnego (Doradca 3) oraz podatkowego (Doradca 4) są natomiast niezbędne w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i interesu prawnego Spółki w związku z Transakcją, a także określenia konsekwencji podatkowych zdarzeń prawnych składających się na Transakcję i dopełnienia obowiązków podatkowych związanych z przeprowadzeniem Transakcji.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęte działania oraz ponoszenie wydatków na Wynagrodzenie za Usługi Doradcze ma, w ocenie Spółki, racjonalny charakter i bezpośrednio wiąże się z prowadzoną działalnością gospodarczą. Działanie Spółki kreuje bowiem związek przyczynowy pomiędzy poniesionymi wydatkami, a powstaniem lub zwiększeniem osiąganych przychodów lub też zachowaniem i zabezpieczeniem tych przychodów. Wydatki te pozwolą Spółce dążyć do zakładanego celu, jakim jest zwiększenie/zachowanie/zabezpieczenie przychodów.

W opinii Wnioskodawcy sam fakt, iż Transakcja będzie dokonana przez wspólników Spółki (oraz, iż będą oni stroną np. przygotowanej umowy sprzedaży) nie powinien mieć wpływu na tę kwalifikację.

Jak wskazała Spółka pozyskanie Inwestora bez przygotowania tych dokumentów /analiz/innych elementów usługi doradczej byłoby niemożliwe lub znacząco utrudnione, a dzięki zakupie stosownych usług Spółka uzyska korzyści wymienione powyżej.

Wydatki związane z podwyższeniem kapitału jako koszt uzyskania przychodu.

Kolejno Spółka pragnie również wskazać, że Wynagrodzenie za Usługi Doradcze nie może być uznane jako bezpośrednio związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Wnioskodawcy (np. w wyniku lub następstwie późniejszego rozważanego połączenia), a w konsekwencji jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Kwestia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego była przedmiotem rozważań w orzecznictwie sądów administracyjnych. Rozważania te opierają się na ustawowym rozróżnieniu kategorii kosztów bezpośrednio związanych z przychodami oraz kosztów innych niż bezpośrednie, tj. tzw. kosztów pośrednich. Skoro bowiem zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się m.in. przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, to tym samym z kosztów podatkowych należy wyłączyć tylko wartości kosztowe, które bezpośrednio związane są z przychodem otrzymanym na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego.

W obecnej praktyce podatkowej przyjmuje się zatem, że tylko wydatki pozostające w bezpośrednim związku z powiększeniem kapitału zakładowego nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. A contrario, koszty pośrednie, tj. stanowiące koszty ogólne prowadzonej działalności, będą kosztami podatkowymi.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w uchwale 7 sędziów NSA z 24 stycznia 2011 r. sygn. akt II FPS 6/10, w której wskazano: "(...) gdyby nie wyłączenie z przychodów w art. 12 ust. 4 pkt 4 tej ustawy wpłaty na kapitał zakładowy, również w przypadku jego podwyższenia stanowiłyby przychód spółki kapitałowej. Na zasadzie wyrażonej w art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p. przychód ten brany byłby w rachunku wyliczenia dochodu podlegającego opodatkowaniu. Tego rodzaju przychód, a "nie - przychód" z mocy art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy jest pomijany dla celów podatkowych. Jeden ze skutków tej regulacji stanowi to, że wydatki bezpośrednio powiązane tym przychodem i warunkujące jego wystąpienie w postaci wniesienia podwyższonego kapitału nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Ocena ta nie może jednak zostać rozciągnięta na tę część wydatków ogólnych spółki kapitałowej, których poniesienie tego rodzaju związku już nie cechuje tzw. koszty ogólne funkcjonowania osoby prawnej służące zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów i nie wykazujące związku z konkretnym przychodem. Zgodzić należy się zatem z oceną, że wydatki związane z nabyciem usług w celu emisji akcji należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Są one typowymi kosztami pośrednimi związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, której efekty podlegają opodatkowaniu".

W omawianej uchwale NSA wskazał również przykładowy katalog kosztów bezpośrednio związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów: "(...) do tego rodzaju wydatków niewątpliwie należy zaliczyć opłaty notarialne, sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, a w przypadku podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji będących przedmiotem oferty publicznej objętych prospektem emisyjnym dodatkowo ponoszone w związku z tym opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji oraz koszty oferowania papierów wartościowych".

Przywołane stanowisko jest utrwalone w praktyce interpretacyjnej sądów - podobnie orzekał np. NSA w wyroku z 13 lutego 2015 r., sygn. akt II FSK 3210/12 czy też w wyroku z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. akt II FSK 1044/12.

Biorąc pod uwagę powoływane powyżej orzecznictwo oraz charakter wydatków na Usługi Doradcze, Spółka chciałaby wskazać, że mają one charakter kosztów pośrednich, tj. nie mają przełożyć się one bezpośrednio na zwiększenie przychodów, jednakże służą rozwojowi prowadzonej przez Spółkę działalności. Spółka pragnie podkreślić, iż charakter wydatków związanych z transakcją nabycia (oraz ewentualnej dodatkowej emisji nowych udziałów Spółki w związku z podwyższeniem jej kapitału zakładowego) wiąże się w szczególności z poszukiwaniem potencjalnych Inwestorów, wsparciem w opracowywaniu optymalnej struktury i harmonogramu przeprowadzenia Transakcji, przygotowaniu i negocjowaniu umów związanych z przeprowadzaną Transakcją, konsultacjach w zakresie planu prawnego Transakcji, konsultacjach dokumentów związanych z przystąpieniem do Spółki nowego podmiotu.

Reasumując, bezpośrednim celem poniesienia Wynagrodzenia za Usługi Doradcze nie jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki (co może potencjalnie mieć miejsce w ramach struktury prawnej Transakcji), tylko zmiana w strukturze udziałowej Spółki połączona z dalszym rozwojem prowadzonej przez nią działalności gospodarczej (możliwością otwarcia na nowe rynki, zwiększeniem potencjału finansowania itd.).

Jak zostało to już wyżej wykazane, kwoty otrzymane na podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowią przychodów podatkowych. W konsekwencji koszty poniesione w bezpośrednim związku z podwyższeniem kapitału zakładowego nie mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych podmiotu, którego kapitał jest podnoszony.

Mając jednak na uwadze rzeczywisty cel ponoszonego przez Spółkę Wynagrodzenia za Usługi Doradcze, Spółka stoi na stanowisku, że nie wykazuje ono bezpośredniego związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, a tym samym może stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

W tym miejscu Wnioskodawca wskazuje na pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 listopada 2022 r., Znak: 0111-KDIB2-1.4010.674.2022.1.DD, w którym, w przypadku zbliżonego stanu faktycznego, uznał on za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym " (...) bezpośrednim celem poniesienia wydatków na Usługi doradcze związane z pozyskaniem Inwestora świadczone przez Doradcę 1 nie było podniesienie kapitału zakładowego Spółki, tylko zmiana w akcjonariacie Spółki połączona z dalszym rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej", w konsekwencji czego wydatki na takowe usługi spełniają przesłanki konieczne do uznania za koszty uzyskania przychodów.

Interpretacje organów podatkowych Wnioskodawca pragnie wskazać, że tożsame z prezentowanym przez niego stanowisko znajduje powszechne odzwierciedlenie w wydawanych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego, przykładowo wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z:

- 29 listopada 2022 r., Znak: 0111-KDIB2-1.4010.674.2022.1.DD, w której organ (odstępując od uzasadnienia prawnego) uznał za prawidłowe stanowisko podatnika w zakresie możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie usług świadczonych przez profesjonalnych doradców wspierających podatnika w procesie pozyskiwania inwestora (doradztwo prawne oraz doradztwo transakcyjne);

- 15 grudnia 2021 r., Znak: 0111-KDIB1-2.4010.555.2021.2.BG, w której organ (odstępując od uzasadnienia prawnego) uznał za prawidłowe stanowisko podatnika: "(...) poniesione przez Spółkę wydatki na usługi Spółek Doradczych, związane z pozyskaniem Nowego Inwestora stanowią w całości koszt uzyskania przychodów dla Spółki." (doradztwo inwestycyjne, prawne, doradztwo w zakresie fuzji i przejęć, usługi audytorskie, w tym przeprowadzenie badań due diligence);

- 3 grudnia 2021 r., Znak: 0111-KDIB1-1.4010.399.2021.3.EJ, w której organ (odstępując od uzasadnienia prawnego) uznał za prawidłowe stanowisko podatnika: "(...) wydatki na Usługi doradcze związane z pozyskaniem Inwestora strategicznego i przeprowadzeniem Transakcji stanowią koszt uzyskania przychodów pośrednio związany z przychodami Spółki, który jest potrącalny w dacie poniesienia kosztu." (doradztwo, transakcyjne, finansowe, prawne, podatkowe, w tym koszty przeprowadzenia audytu prawnego, podatkowego lub finansowego);

- 8 października 2021 r., Znak: 0111-KDIB1-2.4010.317.2021.2.ANK, zgodnie z którą: "(...) należy się z Wnioskodawcą, że wydatki jakie Spółka poniosła na nabycie usług doradczych na podstawie których Spółka przeprowadzi przegląd opcji strategicznych wśród których mogą być przykładowo fuzje, przejęcia, czy pozyskanie inwestora strategicznego - branżowego lub finansowego (nie kapitałowego) - po spełnieniu warunków wskazanych w interpretacji - stanowić będą dla Spółki koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p." (badania due diligence prawne, podatkowe oraz finansowe);

- 10 lutego 2021 r., Znak: 0114-KDIP2-1.4010.428.2020.3.PD, zgodnie z którą: "Dzięki pozyskaniu inwestora czy partnera strategicznego Spółka może uzyskać dostęp do nowych rynków, know-how, tańszego kapitału czy nowego kapitału, co będzie mieć przełożenie na możliwość dalszego rozwoju, a co za tym idzie na przychody Spółki. Tym samym poniesione przez Wnioskodawcę koszty usług doradczych mogą przełożyć się na powstanie przychodu Spółki. W związku z powyższym Wnioskodawca będzie uprawniony do uznania za koszt uzyskania przychodów wynagrodzenia uzależnionego od efektu, wypłacanego Doradcy w przypadku skutecznego pozyskania inwestora." (doradztwo transakcyjne);

- 16 stycznia 2020 r., Znak: 0111-KDIB1-1.4010.469.2019.3.BS w której organ (odstępując od uzasadnienia prawnego) uznał za prawidłowe stanowisko podatnika w zakresie możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie usług świadczonych przez profesjonalnych doradców wspierających podatnika w procesie pozyskiwania inwestora (doradztwo transakcyjne oraz prawne, badania due diligence prawne, podatkowe oraz finansowe).

Podsumowanie

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, jest/będzie on uprawniony do rozpoznawania Wynagrodzenia za Usługi Doradcze ponoszonego na rzecz Doradców 1-5 jako koszty uzyskania przychodów dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego oceny Państwa stanowiska.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych oraz orzeczeń sądów administracyjnych, stwierdzić należy, że interpretacje te oraz orzeczenia zostały wydane w indywidualnych sprawach innych podmiotów i nie wiążą Organu w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej zgodnie z którym:

interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl