XXVI GC 747/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2566799

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 maja 2018 r. XXVI GC 747/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Grzegorz Babiński.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. G. przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno - Handlowemu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M. o stwierdzenie nieważności uchwał

I.

oddala powództwo;

II.

zasądza od J. G. na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M. kwotę 2000 zł (dwa tysiące złotych) tytułem kosztów procesu;

III.

nakazuje zwrot ze Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie na rzecz powoda J. G. kwoty 6000 zł (sześć tysięcy złotych) opłaty sądowej od pozwu.

Uzasadnienie faktyczne

Powód J. G. wniósł przeciwko pozwanej (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M. pozew o stwierdzenie nieważności sześciu uchwał Walnego Zgromadzenia Wspólników (...) sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2017 r. Ostatecznie, na skutek prawomocnego zwrotu części żądań, niniejsza sprawa dotyczyła stwierdzenia nieważności powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 czerwca 2017 r. w osobie G. P., uchwały nr 6 w sprawie powołania Zarządu Spółki na nową kadencję oraz uchwały nr 8 w sprawie wyboru pełnomocnika upoważnionego przez Walne Zgromadzenie do podpisania z Zarządem umowy o pracę w oparciu o zapis uchwały nr 6.

Pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości wskazując, że powód nie posiada legitymacji procesowej do wytoczenia powództwa, ponieważ nie brał udziału w Walnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 30 czerwca 2017 r.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Powód J. G. jest wspólnikiem pozwanej spółki (okoliczność bezsporna, potwierdzona odpisem z KRS-k. 32)

Pismem z 29 maja 2017 r. Prezes Zarządu (...) sp. z o.o. K. J. zawiadomił powoda o zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r. Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, które miało się odbyć w siedzibie spółki. W zawiadomieniu wskazany został porządek obrad.

Zawiadomienie zostało wysłane powodowi w dniu 1 czerwca 2017 r., a doręczone 6 czerwca 2017 r. (zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników k. 10-11), potwierdzenie nadania zawiadomienia na adres powoda (k. 54), wydruk emonitoring.poczta-polska.pl - potwierdzenie doręczenia (k. 56), lista potwierdzająca odbiór zawiadomienia (k. 57)

W dniu 30 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie (...) sp. z o.o. Przewodniczącym Zgromadzenia został G. P. Zgromadzenie podjęło m.in. uchwałę nr 6 w sprawie powołania Zarządu Spółki na nową kadencję oraz uchwałę nr 8 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do zawarcia umowy w imieniu Spółki dotyczącej zatrudnienia Zarządu.

Jedynym członkiem Zarządu na dzień zwołania Zgromadzenia był K. J. (okoliczność bezsporna)

Na Zgromadzeniu nie był obecny powód J. G.

(protokół z posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników (k. 14-17), uchwały podjęte na Zgromadzeniu (k. 18-25), lista obecności na Zgromadzeniu (k. 26).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, których prawdziwość nie budziła wątpliwości.

Sąd oddalił wniosek pozwanej Spółki o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków G. P., B. S. i R. J. Sąd doszedł bowiem do przekonania, że z uwagi na skutecznie podniesiony zarzut braku legitymacji czynnej powoda i udowodnienie go załączonymi do pism dokumentami, przeprowadzenie dalszych dowodów na tę okoliczność było bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje.

Roszczenie powoda nie zasługiwało na uwzględnienie.

Powód na podstawie art. 252 k.s.h. żądał stwierdzenia nieważności uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników (...) sp. z o.o. w dniu 30 czerwca 2017 r.

W pierwszej kolejności, przez przystąpieniem do merytorycznych rozważań, należy odnieść się do podnoszonego przez powoda zarzutu nieprawidłowej reprezentacji pozwanej Spółki przez pełnomocnika, jako niezgodny z art. 253 k.s.h. Zgodnie z art. 253 § 1 k.s.h. w sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały wspólników pozwaną spółkę reprezentuje zarząd, jeżeli na mocy uchwały wspólników nie został ustanowiony w tym celu pełnomocnik. W piśmiennictwie przyjmuje się, że pełnomocnictwo do reprezentowania spółki w procesie o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały nie jest pełnomocnictwem procesowym, tylko materialnym w rozumieniu art. 98 k.c. W niniejszej sprawie pozwaną Spółkę reprezentował zarząd w osobie K. J., który jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki, zgodnie z przepisami ustawy i umową Spółki. W przedmiotowej sprawie nie było podstaw do reprezentowania pozwanej przez pełnomocnika, gdyż taki pełnomocnik nie został ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

Spółkę z o.o. reprezentuje, zgodnie z ogólną zasadą, zarząd (art. 201 § 1 k.s.h.). Zarząd reprezentuje spółkę z o.o. zarówno w czynnościach materialnych, jak i procesowych. W tym przypadku członek zarządu, w ramach przysługującego mu prawa reprezentacji, ustanowił pełnomocnika procesowego, którego umocowanie ma zupełnie inny charakter i inną podstawę prawną, niż pełnomocnik ustanawiany na podstawie art. 253 k.s.h. Przepis art. 253 § 1 k.s.h. powtarza zasadę reprezentacji spółki przez zarząd wprowadzając od niej jeden wyjątek, któremu, jak można wnioskować ze sposobu sformułowania przepisu, daje preferencję. Spółkę z o.o. w sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały wspólników może w każdym przypadku reprezentować zamiast zarządu pełnomocnik ustanowiony na mocy uchwały wspólników. (Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Zbigniew Jara, Legalis 2018) Dopiero ustanowienie przez wspólników pełnomocnika do reprezentowania spółki w sprawie o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wyłącza prawo reprezentacji członka zarządu. W przeciwnym razie, zastosowanie mają ogólne przepisy dotyczące reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z uwagi na to, że Zgromadzenie Wspólników nie podjęło uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w niniejszej sprawie, zastosowanie miały przepisy ogólne.

Przechodząc do rozważań merytorycznych, zgodnie z art. 252 § 1 k.s.h. w zw. z art. 250 k.s.h. prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników przysługuje m.in. wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (pkt 2), a także wspólnikowi, który nie był obecny na zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad (pkt 4).

Bezsporne było, że powód J. G. nie był obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 30 czerwca 2017 r., zatem nie mógł swojego żądania oprzeć na art. 252 § 1 k.s.h. w zw. z art. 250 pkt 2 k.s.h.

Wspólnik, który nie był obecny na zgromadzeniu wspólników może zaskarżyć podjętą na nim uchwałę jedynie w przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników lub też powzięcia uchwały w sprawie nie objętej porządkiem obrad. Powód nie wykazał, że spełnione zostały przesłanki z art. 250 pkt 4 k.s.h. Zgromadzenie wspólników należy uznać za zwołane wadliwie, jeżeli:

1)

zwołania dokonał podmiot nieuprawniony,

2)

naruszone zostały podczas zwoływania wymogi formalne przewidziane w ustawie i umowie spółki lub

3)

zgromadzenie zwołano poza siedzibą spółki albo poza miejscem wskazanym w umowie spółki.

(Kodeks spółek handlowych. Komentarz red. Zbigniew Jara, Legalis 2018) Żadna z powyższych przesłanek nie miała miejsca. Powodowi w dniu 6 czerwca 2017 r. doręczone zostało zawiadomienie o terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników, ze wskazaniem porządku obrad. Wezwanie zostało nie tylko wysłane, ale i doręczone na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem posiedzenia (k. 54, 56). W porządku obrad wysłanym wspólnikom wskazano uchwały, które są przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie. Zawiadomienie zostało zatem wysłane powodowi zgodnie z dyspozycją art. 238 § 1 k.s.h., według której zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Nie ma zatem wątpliwości, że powód został prawidłowo poinformowany o terminie i porządku obrad Zgromadzenia, zwołanego na 30 czerwca 2017 r.

Powód podnosił jednak, że Zgromadzenie zostało wadliwie zwołane bowiem nie została w tym przedmiocie podjęta uchwała zarządu. Kwestią sporną zatem pozostawała okoliczność, czy w rozpoznawanym przypadku konieczna była uchwała Zarządu Spółki o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników. W myśl przepisów, zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd (art. 235 § 1 k.s.h.). Z uwagi na konieczność prawidłowego ustalenia porządku obrad, w tym uwzględnienia w nim spraw istotnych dla działania spółki, czynność zwołania zgromadzenia wspólników należy uznać za czynność przekraczającą zakres zwykłych czynności spółki (art. 208 § 4 k.s.h.) Z tego względu zwołanie zgromadzenia powinno być poprzedzone uchwałą zarządu, podjętą zgodnie z przepisami k.s.h. oraz umową spółki (wyr. SA w Krakowie z 20 maja 2016 r., I ACa 62/16, Legalis; wyr SA w Krakowie z 31 sierpnia 2016 r., I ACa 514/16, Legalis; wyr. SA w Krakowie z 29 września 2016 r., I ACa 1130/16, Legalis; wyr. SA we Wrocławiu z 12 grudnia 2012 r., I ACA 1269/12, Legalis; podobnie wyr. SA w Warszawie z 24 marca 2009 r., VI ACa 1560 /08, Legalis; wyr. SA w Poznaniu z 21 listopada 2006 r., I ACa 713/06, Legalis). Jednakże uchwała zarządu nie jest wymagana do zwołania zgromadzenia wspólników spółki z o.o. w sytuacji zarządu jednoosobowego. Uprawnienie do zwołania zgromadzenia wykonuje jedyny członek zarządu samodzielnie. (Kodeks spółek handlowych. Komentarz red. Zbigniew Jara, Legalis 2018) Wymaganie w takich sytuacjach podjęcia uchwały zarządu, pomimo, że zarząd jest jednoosobowy prowadziłoby do tworzenia fikcyjnych i nielogicznych rozwiązań, bowiem wymóg podjęcia uchwały zakłada że decyzja będzie podejmowana przez organ kolegialny. W przypadku zarządu jednoosobowego wystarczy bowiem sama decyzja, sama czynność techniczna i faktyczna, sprowadzająca się do podpisania przez jedynego członka zarządu zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia wspólników.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 99 k.p.c. mając na uwadze wynik sprawy. Sąd obciążył powoda, jako stronę przegrywającą sprawę, kosztami poniesionymi przez pozwaną Spółkę, zasądzając od powoda na jej rzecz kwotę 2.000 zł tytułem kosztów procesu, zgodnie z żądaniem pozwanej. Kwota żądana przez pozwaną mieściła się w granicach stawek przyjętych w § 8 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tj. 3x 1080,00 zł).

Na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. a należało zwrócić powodowi w całości opłatę od pozwu w wysokości 6.000 zł, tj. opłatę od roszczeń, które zostały prawomocnie zwrócone zarządzeniem z dnia 31 października 2017 r.

Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji.

(...)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.