Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2638327

Wyrok
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 r.
XVIII C 1668/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Artur Piotr Wewióra.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym rozpoznawszy w dniu: 21 czerwca 2017 r. w Ł. na rozprawie sprawę z powództwa: Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko: B. M. o: zapłatę oddala powództwo.

Uzasadnienie faktyczne

I. Stanowiska stron.

Powód Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W., reprezentowany przez radcę prawnego, domagał się zasądzenia od pozwanego B. M. 3.012,24 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 18 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty, wraz z kosztami procesu według norm przepisanych, tytułem należności nabytych przez powoda od (...) spółki akcyjnej, pierwotnego wierzyciela pozwanego w ramach umowy pożyczki.

Pozwany nie zajął stanowiska w sprawie, wydano wyrok zaoczny.

II. Ustalenia faktyczne i ocena dowodów.

Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we (...) spółka akcyjna we W., zawarli 11 grudnia 2015 r. umowę przelewu wierzytelności.

(umowa, k. 16 - 27)

Dalszych ustaleń, mających potwierdzać materialnoprawną zasadność roszczenia procesowego, czynić nie sposób.

Sąd nie może oprzeć się na twierdzeniach powoda z pozwu i pism doręczonych pozwanemu przed rozprawą, dotyczących okoliczności faktycznych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości (art. 339 § 2 k.p.c.).

Twierdzenia powoda wzbudziły takie wątpliwości, ponieważ są one nieprawdziwe, o czym pełnomocnik powoda wiedział, skoro wynika to bezpośrednio z załączonych do pozwu dokumentów. Wbrew twierdzeniom powoda, umowa z 11 grudnia 2015 r. nie była zawarta z (...) spółką akcyjną, lecz z (...) spółką akcyjną. W żadnym wypadku Sąd nie może dopuścić do sytuacji, w której nieprawdziwe twierdzenia pełnomocnika powoda miałyby służyć wydaniu wyroku zasądzającego świadczenie. Stanowiłoby to zaprzeczenie istocie wymiaru sprawiedliwości.

Nie przedstawiono natomiast żadnego dowodu na okoliczność powstania i skutecznego przeniesienia wierzytelności względem pozwanego. Kserokopia (k. 40 - 41) nie może być dowodem, nadto brak jakiegokolwiek dowodu na przeniesienie wierzytelności z pierwotnego wierzyciela na powoda, czy choćby na (...) spółkę akcyjną we W.

III. Ocena roszczenia.

Wobec niewykazania zasadności roszczenia, powództwo podlega oddaleniu w całości.

IV. Koszty.

Powód przegrał sprawę w całości.

Wobec wydania wyroku zaocznego, nie sposób jednak twierdzić na obecnym etapie o kosztach pozwanego, które podlegałyby zwrotowi jako koszty procesu (art. 98 § 2 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.