Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 56527

Postanowienie
Sądu Antymonopolowego
z dnia 16 grudnia 1998 r.
XVII Amz 9/98

UZASADNIENIE

Sentencja

Sąd Wojewódzki w W. Wydział Sąd Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 1998 r. w W. przy udziale … na posiedzeniu niejawnym sprawy z zażalenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "A.-v." Sp. z o.o. w G. W. od postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Nr [...] z dnia 11 maja 1998 r. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zainteresowany: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w G. W. o przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym

postanawia:

zażalenie odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Od postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11 maja 1998 r. Nr [...] złożyło zażalenie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "A.-v." Sp. z o.o. w G. W., przy czym stosowne w tym względzie pismo podpisał adwokat.

Wpis stały od zażalenia w kwocie 500 zł nie został opłacony przy wniesieniu zażalenia.

Stosownie do art. 17 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24, poz. 110 ze zm.) środki zaskarżenia wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego podlegają odrzuceniu jeżeli podlegają opłacie w wysokości stałej (§ 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r.; Dz. U. Nr 154, poz. 753 ze zm., Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 948).

W tym stanie sprawy zażalenie należało odrzucić.