Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2013/162/11942

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
XVII Amc 8558/12
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Łabuda.

Protokolant: Iwona Hutnik.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2013 r. w Warszawie sprawy z powództwa Jerzego Partyki przeciwko Piotrowi Czeczelewskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą ADA FH w Białej Podlaskiej o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone:

1. uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanemu wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń."