Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2017/195/37652

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 22 czerwca 2017 r.
XVII Amc 724/16
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Witold Rękosiewicz.

Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Brzezińska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenie Konsumentów Libertas w Dębicy przeciwko ZOOM sp. z o.o. w Warszawie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone:

1. Uznaje za niedozwolone i zakazuje ZOOM sp. z o.o. w Warszawie wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy".