Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2013/35/2437

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 10 kwietnia 2012 r.
XVII Amc 654/12
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SO Małgorzata Perdion-Kalicka.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2012 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Stowarzyszenia "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu przeciwko Lidii Rasztawickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Avanti w Sulejówku o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:

I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje Lidii Rasztawickiej wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umowy o treści:

"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku niewłaściwego działania (...) firm kurierskich (...)".