Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2016/103/13345

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 1 lutego 2016 r.
XVII Amc 33001/13
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Bogdan Gierzyński.

Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Naróg.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów Starostwo Powiatowe w Zgierzu przeciwko "Live Nation" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:

I. uznaje za niedozwolone i zakazuje "Live Nation" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej, niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji, unieważnia bilet bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu."