Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2016/103/13346

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 3 marca 2016 r.
XVII Amc 28/16
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Witold Rękosiewicz.

Protokolant: st. sekretarz sądowy Agnieszka Godlewska-Kur.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Krzysztofa Rdesta przeciwko Pawłowi Toborowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "TIBOR" Paweł Tobor z siedzibą w Radzionkowie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone:

I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje Pawłowi Toborowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "TIBOR" Paweł Tobor z siedzibą w Radzionkowie wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu szkody spisanego w momencie odbioru towaru w obecności spedytora."