Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2013/13/953

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 19 grudnia 2011 r.
XVII Amc 229/11
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Bogdan Gierzyński.

Protokolant: asystent sędziego Adam Zaborski.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2011 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Praw Konsumentów z siedzibą w Warszawie przeciwko Michałowi Lenkiewiczowi o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:

I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania przez Michała Lenkiewicza w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o następującej treści:

"Lemitours nie dokonuje zwrotu kosztów świadczeń niewykorzystanych przez uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie, np. spóźnienie lub niestawienie się w miejscu zbiórki, niewykorzystanie posiłków, odmowa udziału w zwiedzaniu lub wejścia do obiektu, dobrowolna rezygnacja z części programu lub świadczeń objętych ceną imprezy itp."