Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2015/116/8661

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
XVII Amc 21/15
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR del. Adam Malinowski.

Protokolant: protokolant sądowy Paulina Ogorzałek.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2015 r. w Warszawie sprawy z powództwa Cezarego Bieleckiego przeciwko Tomaszowi Braniewskiemu o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone:

1. uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanemu wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"Po upływie darmowego okresu testowego - o ile Klient nie odstąpi od Umowy - umowa o korzystanie z usług Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Wynagrodzenie za 1 miesiąc świadczenia usług wynosi 399 zł netto powiększona o należny podatek VAT. Klient może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy trwa jeden miesiąc".