Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2016/142/18896

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 5 listopada 2014 r.
XVII Amc 1165/13
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Anna Iwaszko.

Protokolant: stażysta Ewelina Zalewska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2014 r. w Warszawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu przeciwko AUTO FORUM sp. z o.o. w Płocku o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone:

1. uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanemu AUTO FORUM sp. z o.o. w Płocku wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"Termin odbioru może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, takich jak zdarzenia (...) związane z producentem pojazdu."