Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724211

Wyrok
Sądu Okręgowego w Katowicach
z dnia 10 lipca 2019 r.
XIX Ga 1274/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Grzegorz Misina.

Sędziowie: SO Dariusz Chrapoński (spr.), SR del. Magdalena Grabowska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2019 r. w K. sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. przeciwko D. K. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w B. z dnia 10 sierpnia 2017 r. sygn. akt VI GC (...)

1. zmienia zaskarżony wyrok:

- w pkt 1 i 2 ten sposób, że zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 22.693,50 zł (dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 czerwca 2015 r. oraz kwotę 3.634,20 zł (trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery złote dwadzieścia groszy) tytułem kosztów procesu, a w pozostałej części powództwo oddala;

- w pkt 3 w ten sposób, że nakazuje pobrać na rzecz S. P. Sądu Rejonowego w (...) od powoda kwotę 99,16 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych szesnaście groszy) i od pozwanego kwotę 313,99 zł (trzysta trzynaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

2. oddala apelację w pozostałej części;

3. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.749,36 zł (dwa tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści sześć groszy) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

D. C. G. M. G.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.