XIV C 1015/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3101467

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 16 listopada 2020 r. XIV C 1015/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Marcin Garcia Fernandez.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Poznaniu XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Pile po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2020 r. w Pile na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Ł. M. przeciwko (...) Bankowi (...) SA w W. o zapłatę 2.318,72 zł

postanawia stwierdzić swą niewłaściwość rzeczową i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w Wągrowcu jako właściwemu.

Uzasadnienie faktyczne

Powód w pozwie złożonym w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu wniósł o zasądzenie od pozwanego 2.318,72 zł tytułem zwrotu nienależnego świadczenia. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa. W replice na odpowiedź na pozew powód potrzymał żądanie pozwu i przytoczył dodatkowe uzasadnienie na jego poparcie. W reakcji na to, pozwany w piśmie z 3 września 2020 r. podniósł, że doszło do zmiany powództwa skutkującej zmianą właściwości rzeczowej sądu, w związku z czym wniósł o sprawdzenie wartości przedmiotu sporu i przekazanie sprawy według właściwości (k. 121). Uwzględniając ten wniosek Sąd Rejonowy w Wągrowcu sprawdził wartość przedmiotu sporu, ustalił ją na 325.932,10 zł, stwierdził swą niewłaściwość rzeczową i sprawę przekazał tut. Sądowi według właściwości (k. 135).

Zgodnie z art. 25 § 1 i 2 k.p.c., sąd może na posiedzeniu niejawnym sprawdzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda i zarządzić w tym celu dochodzenie (§ 1). Po doręczeniu pozwu sprawdzenie nastąpić może jedynie na zarzut pozwanego, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy (§ 2). Sąd Rejonowy w Wągrowcu nie sprawdził wartości przedmiotu sporu z urzędu przed wdaniem się przez pozwanego w spór. Pozwany w odpowiedzi na pozew podniósł zarzuty merytoryczne, a tym samym wdał się w spór. Z tym momentem sprawdzenie wartości przedmiotu sporu, zarówno z urzędu, jak i na zarzut, stało się co do zasady niedopuszczalne (art. 26 k.p.c.).

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której dojdzie do takiej zmiany powództwa, która ma wpływ na wartość przedmiotu sporu (art. 193 § 1 k.p.c.). Jest bowiem oczywiste, że zmiana, która nie ma wpływu na wartość przedmiotu sporu (np. polega tylko na powołaniu dodatkowej podstawy faktycznej dla dotychczasowego żądania), nie może otwierać możliwości sprawdzenia tej wartości. Zmiana powództwa, która ma wpływ na wartość przedmiotu sporu, to ilościowa (rozszerzenie) lub jakościowa (co innego na tej samej lub na innej podstawie faktycznej) modyfikacja żądania.

Przede wszystkim jednak, aby powstała możliwość sprawdzenia ustabilizowanej wartości przedmiotu sporu, musi dojść do rzeczywistej zmiany powództwa. Przytoczenie dodatkowej argumentacji prawnej, czy też innej podstawy prawnej dla dotychczasowego żądania nie jest w ogóle zmianą powództwa.

W sprawie nie doszło do żadnej zmiany powództwa, co jasno wynika z treści pisma powoda z 27 sierpnia 2020 r. W piśmie tym nie zostało zgłoszone żadne nowe żądanie, ani nie nastąpiło ilościowe rozszerzenie dotychczasowego żądania, a jedynie powód powołał dodatkową argumentację na poparcie dotychczasowego żądania. Powód nadal domaga się zasądzenia 2.318,72 zł. W konsekwencji kwota ta stanowi wartość przedmiotu sporu i to z mocy prawa (art. 19 § 1 k.p.c.) i ona przesądza o właściwości rzeczowej sądu. Stanu tego nie mogło zmienić wadliwe postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 9 października 2020 r. (por. uzasadnienie postanowienia SN z dnia 18 maja 1982 r., I CZ 49/82, OSN 1982/11-12/182).

W myśl art. 16 § 1 k.p.c., sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych. Właściwość sądów okręgowych określa art. 17 k.p.c. Zgodnie z pkt 4 art. 17 k.p.c., do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000 zł oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Ponieważ niniejsza sprawa jest sprawą o prawa majątkowe, a wartość przedmiotu sporu nie przewyższa w niej 75.000 zł, należy ona do właściwości sądu rejonowego. Przy czym właściwym do jej prowadzenia jest Sąd Rejonowy w Wągrowcu.

Wobec powyższego na podstawie art. 200 § 11 i 2 k.p.c. należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.