Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNwSK 2010/1/1186

Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 10 czerwca 2010 r.
WA 12/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Prezes SN J. Godyń (spraw.).

Sędziowie: M. Buliński, A. Kapłon.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie Ł. K., wobec którego orzeczono karę łączną grzywny w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł każda, po rozpoznaniu w Izbie Wojskowej na rozprawie w dniu 10 czerwca 2010 r. apelacji na niekorzyść, wniesionej przez prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w W. od wyroku Wojskowego Sądu Okręgowego w W. z dnia 22 kwietnia 2010 r., sygn. akt So 2/10,

1.

uchyla zaskarżony wyrok łączny i sprawę Ł. K. przekazuje Wojskowemu Sądowi Okręgowemu w W. do ponownego rozpoznania,

2.

zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. A. L. kwotę 146,40 zł wraz z 22% podatku VAT tytułem udzielonej pomocy prawnej z urzędu przed Sądem Najwyższym.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 21 stycznia 2010 r. do Wojskowego Sądu Okręgowego w W. wpłynął wniosek Ł. K. o wydanie wyroku łącznego, obejmującego orzeczenia:

-

wyrok Sądu Rejonowego w M. z dnia 20 listopada 2007 r., skazujący za przestępstwa popełnione w dniach 13 i 20 września 2006 r. na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lata i 150 stawek dziennych grzywny po 20 zł (sygn. akt IV K 1055/07),

-

wyrok Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 14 lutego 2008 r., skazujący za przestępstwo popełnione w dniu 26 października 2007 r. na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata (sygn. akt III K 1513/07),

-

wyrok Sądu Rejonowego w M. z dnia 28 kwietnia 2008 r., skazujący za przestępstwo popełnione w dniu 25 stycznia 2008 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lata i 70 stawek dziennych grzywny po 10 zł (sygn. akt IV K 198/08),

-

wyrok Wojskowego Sądu Okręgowego w W. z dnia 24 kwietnia 2008 r., skazujący za przestępstwa popełnione w dniach 12 stycznia 2007 r. i 15 stycznia 2007 r. na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności (sygn. akt So 12/08),

-

wyrok Sądu Rejonowego w M. z dnia 7 lipca 2008 r., skazujący za przestępstwo popełnione w dniu 13 maja 2008 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności (sygn. akt II K 100/08),

-

wyrok Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 8 czerwca 2009 r., skazujący za przestępstwa popełnione w dniach 25/26 października oraz 3-4 listopada 2008 r. na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności (sygn. akt II K 197/09).

Sąd pierwszej instancji ustalił ponadto, że Ł. K. był skazany:

-

wyrokiem Sądu Rejonowego w M. z dnia 24 maja 2007 r. za przestępstwa popełnione w dniach 28 października 2006 r. oraz 30 października 2006 r. na karę łączną roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata oraz 90 stawek dziennych grzywny po 10 zł (sygn. akt IV K 1474/06),

-

wyrokiem Sądu Rejonowego w M. z dnia 6 stycznia 2009 r. za przestępstwo popełnione w dniu 29/30 lipca 2008 r. na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata i 80 stawek dziennych grzywny po 10 zł (sygn. akt IV K 1149/08).

Wyrokiem łącznym z dnia 22 kwietnia 2010 r. Wojskowy Sąd Okręgowy w W. (sygn. akt So 2/10), na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 i 2 k.k., w miejsce orzeczonych z osobna przez Sąd Rejonowy w M. w sprawach o sygn. akt IV K 1474/06 i IV K 1055/07 kar grzywny, na podstawie art. 33 § 2 k.k., wymierzył karę łączną grzywny w wysokości 150 stawek dziennych, ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 10 zł.

W uzasadnieniu Wojskowy Sąd Okręgowy stwierdził, że spośród orzeczeń podanych we wniosku skazanego warunki pozwalające na wydanie wyroku łącznego spełniają kary orzeczone w wyrokach:

-

Wojskowego Sądu Okręgowego w W. z dnia 24 kwietnia 2008 r. za przestępstwa określone w art. 338 § 2 k.k. i art. 280 § 2 k.k., popełnione w dniach 12 stycznia 2007 r. i 15 stycznia 2007 r., na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności (sygn. akt So 12/08),

-

Sądu Rejonowego w M. z dnia 20 listopada 2007 r. za przestępstwa określone w art. 278 § 1 k.k. - dwukrotnie, popełnione w dniach 13 i 20 września 2006 r., na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lata i 150 stawek dziennych grzywny po 20 zł (sygn. akt IV K 1055/07),

-

Sądu Rejonowego w M. z dnia 24 maja 2007 r. za przestępstwa określone w art. 278 § 1 k.k. - dwukrotnie, popełnione w dniach 28 października 2006 r. oraz 30 października 2006 r., na karę łączną roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata oraz 90 stawek dziennych grzywny po 10 zł (sygn. akt IV K 1474/06).

Wojskowy Sąd Okręgowy w W. uznał, że jest właściwy do rozpoznania sprawy, bowiem wyrokiem tego Sądu orzeczono karę 3 lat pozbawienia wolności, która jest karą najsurowszą podlegającą łączeniu. Jednocześnie, w dalszej części uzasadnienia, Wojskowy Sąd Okręgowy stwierdził, że w przedmiotowej sprawie wyrok łączny może dotyczyć jedynie kar jednostkowych grzywny, gdyż połączenie kar pozbawienia wolności uniemożliwia orzeczenie przez Wojskowy Sąd Okręgowy w W. kary pozbawienia wolności w wymiarze przekraczającym 2 lata.

Wyrok zaskarżył apelacją prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w W., zarzucając: "obrazę przepisu prawa procesowego, tj. art. 569 § 3 k.p.k., poprzez uznanie się przez Wojskowy Sąd Okręgowy w W. za właściwy do wydania wyroku łącznego w sprawie dotyczącej połączenia kar grzywny orzeczonych wyrokami Sądu Rejonowego w M. z dnia 24 maja 2007 r., sygn. akt IV K 1474/06 oraz Sądu Rejonowego w M. z dnia 20 listopada 2007 r., sygn. akt IV K 1055/07, podczas gdy właściwym sądem do wydania wyroku łącznego w tym zakresie jest sąd powszechny - Sąd Rejonowy w M.".

Na tej podstawie wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku łącznego i przekazanie sprawy do rozpoznania właściwemu sądowi powszechnemu - Sądowi Rejonowemu w M.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Apelacja zasługuje na uwzględnienie w zakresie, w którym prokurator wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku.

Wojskowy Sąd Okręgowy w W., orzekając o karze łącznej, nie dostrzegł, że Sąd Rejonowy w M. zarządził wobec Ł. K. wykonanie kar pozbawienia wolności orzeczonych w sprawach o sygnaturach akt: IV K 1474/06 i IV K 1055/07. Wynika to jednoznacznie z opinii o skazanym znajdującej się na k. 67 akt sprawy o sygnaturze So 2/10. Odpisy postanowień o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności znajdują się w aktach sądu powszechnego:

-

w sprawie o sygnaturze akt IV K 1055/07 - postanowienie z dnia 22 października 2008 r. (k. 149),

-

w sprawie o sygnaturze akt IV K 1474/06 - postanowienie z dnia 22 października 2008 r. (k. 116).

W tej sytuacji, twierdzenie Sądu pierwszej instancji o niemożności połączenia kar pozbawienia wolności jest błędne i jednoznacznie wskazuje na rażącą nieznajomość akt sprawy. Orzeczone w sprawach o sygnaturach akt: IV K 1474/06, IV K 1055/07 i So 12/08 kary pozbawienia wolności mogą zostać połączone w wyroku łącznym, gdyż wszystkie są karami bezwzględnymi (bez warunkowego zawieszenia ich wykonania). Zgodnie z treścią art. 569 § 3 k.p.k. sądem właściwym do wymierzenia kary łącznej jest sąd, który wymierzył karę surowszą podlegającą łączeniu, w tym przypadku Wojskowy Sąd Okręgowy w W.

Uchylenie wyroku Sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania jest zgodne z kierunkiem apelacji. W obecnej sytuacji, gdy nie połączono kar pozbawienia wolności orzeczonych w sprawach o sygnaturach akt: IV K 1474/06, IV K 1055/07 i So 12/08, Ł. K. musiałby odbyć sumę tych kar. W przypadku wydania wyroku łącznego, obejmującego kary pozbawienia wolności, istnieje możliwość, że kara łączna będzie niższa niż kumulacja kar jednostkowych pozbawienia wolności podlegających łączeniu, nie może natomiast być orzeczona w większym wymiarze. Bez wątpienia przy tym ograniczeniu orzeczenie kary łącznej pozbawienia wolności może działać tylko na korzyść skazanego Ł. K.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Wojskowy Sąd Okręgowy w W. powinien skrupulatnie zweryfikować wszystkie wyroki skazujące Ł. K., również te, które nie zostały wymienione we wniosku skazanego, pod względem możliwości połączenia orzeczonych w nich kar. W tym miejscu należy przypomnieć Sądowi pierwszej instancji, że dopiero dokładne zapoznanie się z aktami poszczególnych spraw skazanego Ł. K. pozwoli na wskazanie, które kary jednostkowe należy połączyć w wyroku łącznym. Wymienione przez Sąd Najwyższy sprawy o sygnaturach akt: IV K 1474/06, IV K 1055/07 i So 12/08 nie muszą stanowić pełnego katalogu spraw, w których zapadły kary pozbawienia wolności podlegające połączeniu.

Stosownie do treści § 2 ust. 3 i § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie... (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) należało zasądzić od Skarbu Państwa kwotę 146,40 zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu przed Sądem Najwyższym.

Z tych względów Sąd Najwyższy orzekł jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.