Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2679507

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
VIII U 694/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Olejniczak-Kosiara.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku M. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. o rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na skutek odwołania M. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z dnia 25 stycznia 2018 r., znak (...) oddala odwołanie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.