VIII U 666/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2716510

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 24 lipca 2019 r. VIII U 666/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Jacek Chrostek.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy R. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w T. o wypłatę odsetek w związku z odwołaniem R. S. od decyzji z dnia 9 listopada 2018 r. znak (...)

1. zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje R. S. prawo do odsetek od wypłaty wyrównania renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy przyznanej wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie o sygnaturze VIII U 102/14 poczynając od dnia 9 grudnia 2016 r. do dnia wypłaty;

2. oddala odwołanie w pozostałej części;

3. zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w T. na rzecz R. S. kwotę 90 (dziewięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.