VIII U 510/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2620678

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8 stycznia 2019 r. VIII U 510/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SO Monika Pawłowska-Radzimierska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku Z. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł. o rentę z tytułu niezdolności do pracy na skutek odwołania Z. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. z dnia 4 grudnia 2017 r. znak (...)

1. zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje Z. K. prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 listopada 2019 r.;

2. oddala odwołanie w pozostałym zakresie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.