Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2546954

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 10 lipca 2018 r.
VIII U 486/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SO Monika Pawłowska-Radzimierska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku K. P. i R. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł. o ustalenie podlegania ubezpieczeniu na skutek odwołania K. P. i R. P. od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. z dnia 23 stycznia 2017 r. znak (...) - (...)2-2-46 zmienia zaskarżoną decyzję i stwierdza, że K. P. jako osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą u płatnika składek R. P. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od dnia 4 wrześnie 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz od dnia 1 czerwca 2016 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.