Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2692909

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 5 czerwca 2019 r.
VIII U 2572/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Olejniczak - Kosiara.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2019 r. w Łodzi sprawy E. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. o wysokość kapitału początkowego na skutek odwołania E. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. z dnia 9 listopada 2018 r. znak (...)-2018 zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że wartość kapitału początkowego E. G. na dzień 1 stycznia 1999 r. wynosi (...), 63 (trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt trzy grosze).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.