VIII U 2317/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3107740

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25 listopada 2020 r. VIII U 2317/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: S. S.O. Agnieszka Gocek.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2020 r. w Ł. sprawy z odwołania: Centrum (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. przeciwko: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł. II Oddziałowi w Ł. w Z. z udziałem zainteresowanych: D. K., M. S., T. S. i A. W. na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł. w Z. z dnia 10 września 2018 r. znak: 530000/830/080053/2017/134/2018, (...), (...), (...), o ustalenie formy podlegania ubezpieczenia

1. oddala odwołania;

2. zasądza od Centrum (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na rzecz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł. II Oddziałowi w Ł. w Z. kwotę 720,- (siedemset dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.