Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2618114

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 23 stycznia 2019 r.
VIII U 2243/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SO Iwona Matyjas.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku A. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w T. o rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na skutek odwołania A. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w T. z dnia 19 września 2017 r. znak (...)

1)

oddala odwołanie,

2)

przyznaje i nakazuje wypłacić adwokatowi M. E. ze Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 110,70 zł (sto dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.