VIII U 1811/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2539102

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2018 r. VIII U 1811/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Magdalena Lisowska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi - VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2018 r. na rozprawie sprawy z odwołania S. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. z dnia 27 lipca 2017 r. znak (...) o wysokość emerytury pomostowej

1.

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że zobowiązuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. do uwzględnienia przy ustalaniu wysokości emerytury pomostowej S. W. wskaźnika podstawy wymiaru kapitału początkowego w wysokości 63,84% (sześćdziesiąt trzy 84/100) procent z lat 1975 - 1984,

2.

oddala odwołanie w pozostałej części.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.