VIII SO/Wa 5/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2380663

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2017 r. VIII SO/Wa 5/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Fularski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy z wniosku K. R., M. K., K. K., A. K., P. K. o ukaranie Prezydenta (...) W. grzywną w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. postanawia:

1)

odrzucić wniosek K. R. i K. K.

2)

wymierzyć Prezydentowi (...) W. grzywnę w kwocie (...) (słownie: (...)) złotych za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy w terminie;

3)

zasądzić od Prezydenta (...) W. na rzecz skarżących kwotę (...) ((...)) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 4 lipca 2017 r. (data nadania w UP) K. R., M. K., K. K., A. K., P. K. reprezentowani przez pełnomocnika - adw. K. W. wystąpili o wymierzenie Prezydentowi (...) W. (dalej: "organ") grzywny z tytułu nieterminowego przekazania do Sądu skargi na bezczynność Prezydenta (...) W. w sprawie przyznania własności nieruchomości przy ul. R. w W.

W odpowiedzi na wniosek organ uznał go za niezasadny. Przedstawił stan faktyczny sprawy i uznał, że z uwagi na niezłożenie przez dawnych właścicieli wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu w trybie przepisów art. 7 dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntu na obszarze m.st. Warszawy, brak jest podstaw do prowadzenia postępowania w tym trybie. W tej sytuacji zarzuty skarżących dotyczące bezczynności w sprawie są niezasadne.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

I. Wniosek K. R. i K. K. podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.") Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Pismem z dnia 20 września 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wykonując zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 19 września 2017 r., wezwał pełnomocnika skarżących do nadesłania pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania K. R. i K. K. przed sądami administracyjnymi lub Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi pełnomocnik skarżących nadesłał pełnomocnictwo procesowe z dnia 6 lutego 2012 r. upoważniające go do reprezentowania K. R., K. K. i K. K. m.in. przed sądami administracyjnymi we wszystkich sprawach dotyczących dawnej nieruchomości (...) położnej przy ul. C.nr hip. (...).

Należy uznać zatem, że pełnomocnik skarżących nie uzupełnił w wyznaczonym terminie ww. braków formalnych, gdyż sprawa objęta wnioskiem z dnia 4 lipca 2017 r. dotyczy wymierzenia Prezydentowi (...) W. grzywny z tytułu nieterminowego przekazania do Sądu skargi na bezczynność Prezydenta (...) W. w sprawie przyznania własności nieruchomości przy ul. R. w W. (skarga zarejestrowana pod sygn. akt: VIII SAB/Wa 80/17), a nie nieruchomości (...) położnej przy ul. C. nr hip. (...) (czego dotyczy nadesłane pełnomocnictwo).

Z tych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w punkcie 1) sentencji postanowienia.

II. Wniosek M. K., A. K. i P. K. o ukaranie grzywną jest zasadny.

Podstawę prawną wymierzenia grzywny stanowi przepis art. 55 § 1 p.p.s.a. Zgodnie z jego dyspozycją w razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a., sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a. Wskazany w art. 54 § 2 p.p.s.a. obowiązek polega na przekazaniu sądowi skargi, która w myśl art. 54 § 1 p.p.s.a. wnoszona jest za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe postępowanie jest przedmiotem skargi, wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. Wysokość grzywny ograniczona została do dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów (art. 154 § 6 p.p.s.a.).

Podkreślić należy, że celem grzywny, o której mowa w art. 55 § 1 p.p.s.a., jest nie tylko pełnienie funkcji dyscyplinującej (mającej na celu doprowadzenie do wykonania przez organ ciążącego na nim obowiązku procesowego), ale również funkcji represyjnej. Ta druga funkcja służy bowiem ochronie wyrażonego w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP prawa strony do rozpoznania sprawy sądowej bez nieuzasadnionej zwłoki. Poza tym grzywna ta pełni również funkcję prewencyjną, albowiem ukaranie nią służy także zapobieganiu naruszeniom prawa w przyszłości, zarówno przez ukarany organ, jak i przez inne organy. W wymiarze indywidualnym ukarany organ będzie wszak chciał uniknąć powtórzenia takiej sytuacji, choćby z uwagi na związane z tym uszczuplenie środków finansowych (por. uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 listopada 2009 r., sygn. akt II GPS 3/09, ONSAiWSA 2010/1/2).

Wskazać jednakże należy, że wymierzenie grzywny ma charakter fakultatywny, a wyłącznymi przesłankami do jej wymierzenia są złożenie przez stronę skarżącą stosownego wniosku oraz stwierdzenie niewypełnienia przez organ obowiązku przekazania skargi w ustawowym 30-dniowym terminie.

W rozpoznawanej sprawie powyższe przesłanki zostały spełnione, co uzasadnia wymierzenie grzywny Prezydentowi (...) W.

Podnieść należy, że bez znaczenia są przyczyny, które spowodowały nieprzekazanie skargi Sądowi. Mogą one mieć wpływ jedynie na wysokość wymierzonej grzywny. Użyte przez ustawodawcę w art. 55 § 1 p.p.s.a. sformułowanie "sąd może orzec" o wymierzeniu organowi grzywny oznacza, że podejmując rozstrzygnięcie w tej sprawie Sąd powinien wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, a więc m.in. charakter, przyczyny niewypełnienia przez organ obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a., czas jaki upłynął od wniesienia skargi, a także okoliczność, czy przed rozpatrzeniem wniosku o wymierzenie grzywny organ obowiązek wypełnił i wyjaśnił powody niedotrzymania terminu.

W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest, że Prezydent (...) W. nie wypełnił obowiązków określonych w art. 54 § 2 p.p.s.a. Jak wynika z wniosku o wymierzenie organowi grzywny skarżący wnieśli bezpośrednio do Sądu skargę na bezczynność Prezydenta (...) W. w sprawie przyznania własności nieruchomości przy ul. R. w W. Sąd przekazał ww. skargę organowi 10 stycznia 2017 r., który pokwitował jej odbiór 17 stycznia 2017 r. Przedmiotowa skarga wraz z odpowiedzią została przekazana Sądowi dopiero 3 lipca 2017 r. (data nadania w UP) (por.k. 10 akt sądowych w sprawie sygn. akt: VIII SAB/Wa 80/17).

W tym stanie rzeczy wniosek skarżących jest niewątpliwie zasadny. Odnosząc się zaś do nieprzekazania skargi w niniejszej sprawie, Sąd uznał, że za adekwatną oraz wypełniającą w sposób wystarczający funkcję represyjną uznać należy grzywnę w wymiarze (...) złotych, o czym orzeczono na podstawie art. 55 § 1 w zw. z art. 154 § 6 p.p.s.a. (pkt 2) postanowienia).

O zwrocie kosztów postępowania sądowego w kwocie (...) zł obejmujących wpis sądowy od skargi ((...) zł), opłatę skarbową od pełnomocnictw (2x17 zł) i koszty zastępstwa procesowego (480 zł) postanowiono na podstawie art. 200 i art. 205 § 2 w związku z art. 64 § 3 p.p.s.a. i § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800 z późn. zm.) (pkt 3 postanowienia).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.