Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1828114

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 października 2015 r.
VIII SAB/Wa 75/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Monika Kramek po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata J. L. o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi D. P. na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata J. L. wynagrodzenie za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej w wysokości w wysokości (...) zł ((...)) w tym (...) zł ((...)) tytułem podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 2 stycznia 2014 r. przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Na tej podstawie Okręgowa Rada Adwokacka w (...) ustanowiła pełnomocnikiem skarżącego adwokata J. L. (k. 34).

W skardze kasacyjnej wniesionej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2014 r. oddalającego skargę D. P. pełnomocnik wniósł o zasądzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postepowaniu kasacyjnym, oświadczając że nie zostały one opłacone ani w całości ani w części (k. 76).

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stosownie do § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013. poz. 461) - w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji stawka minimalna za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej, w drugiej instancji stawka minimalna za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej, wynosi 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł. Zatem biorąc pod uwagę, że stawka minimalna określona w pkt 1 w niniejszej sprawie wynosi 240 zł, a pełnomocnik został wyznaczony w postępowaniu przed Sądem I instancji, stawka za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie wynosi 120 zł. Stawkę tę zgodnie z § 2 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23%).

Mając na uwadze niezbędny nakład pracy pełnomocnika, a także charakter przedmiotowej sprawy należy uznać, że kwota (...) zł wynagrodzenia jest adekwatna do jego udziału w niniejszym postępowaniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.