Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920113

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 maja 2012 r.
VIII SAB/Wa 16/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Cezary Kosterna.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na bezczynność Wojewody (...) w sprawie o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną M. K.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 18 kwietnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę M. K. (dalej: "skarżący") na bezczynność Wojewody (...) w sprawie o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe postanowienie wraz z uzasadnieniem oraz stosownym pouczeniem zostało prawidłowo doręczone skarżącemu (...) kwietnia 2012 r. Skargę kasacyjną skarżący złożył osobiście w siedzibie Sądu (...) maja 2012 r. (data prezentaty). Skarga kasacyjna została podpisana osobiście przez skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; dalej: "u.p.p.s.a.") od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 175 § 1 u.p.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Powyższego wymogu nie stosuje się, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Skarżący nie wykazał, że posiada legitymację procesową, o której mowa wyżej, do wniesienia skargi kasacyjnej. Skoro skarga kasacyjna nie została sporządzona przez uprawniony podmiot, to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał ją za niedopuszczalną.

Dlatego też, mając na względzie art. 175 § 1 w związku z art. 178 u.p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.