Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920112

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 maja 2012 r.
VIII SAB/Wa 10/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Szymanowicz-Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na bezczynność Wojewody (...) postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 19 kwietnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę M. K. (skarżącego) na bezczynność Wojewody (...) w przyznaniu lokalu mieszkalnego.

Odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczono pełnomocnikowi skarżącego (wyznaczonemu w ramach prawa pomocy) w dniu (...) kwietnia 2012 r.

W dniu (...) maja 2012 r. (data złożenia na biurze podawczym Sądu) skarżący złożył osobiście sporządzoną skargę kasacyjną. Skarga kasacyjna została podpisana osobiście przez skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze, zwanej dalej p.p.s.a.) skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, bądź też inny podmiot, wskazany w art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a.

Skarżący, nie będąc adwokatem, ani radcą prawnym wniósł sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną, zatem nie zastosował się do wymogu przymusu sporządzenia skargi kasacyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika. Nie wykazał przy tym, że należy do kręgu osób wskazanych w art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a. W tej sytuacji, skargę kasacyjną należy uznać za niedopuszczalną.

Zgodnie z art. 178 p.p.s.a. Sąd obowiązany jest odrzucić na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną niedopuszczalną z przyczyn określonych w tej ustawie. Do takich przyczyn należy m.in. sporządzenie skargi kasacyjnej wbrew dyspozycji art. 175 § 1 p.p.s.a.

Dlatego też, mając na względzie art. 175 p.p.s.a. w związku z art. 178 p.p.s.a., Sąd postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.