VIII SA/Wa 994/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203097

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 lutego 2017 r. VIII SA/Wa 994/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Justyna Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi A. M. R. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanowił: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718; dalej: "p.p.s.a.") skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Z uwagi na podpisanie skargi przez adwokata, jako pełnomocnika A. M. R. (dalej: "skarżąca"), bez złożenia pełnomocnictwa pismem z dnia (...) grudnia 2016 r. w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) grudnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wezwał adwokata do złożenia stosownego pełnomocnictwa procesowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Mimo prawidłowego doręczenia wezwania w dniu (...) grudnia 2016 r. pełnomocnictwo nie zostało złożone.

Z uwagi na powyższe pismami z (...) stycznia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wykonując zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z (...) grudnia 2016 r., wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi oraz do usunięcia jej braków formalnych poprzez osobiste podpisanie skargi lub nadesłanie odpisu skargi osobiście podpisanego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwań, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżącej prawidłowo doręczono powyższe wezwania (...) stycznia 2017 r. (k. 20 akt sądowych). Wyznaczony przez Sąd termin upłynął zatem (...) stycznia 2017 r.

Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że skarżąca nie uiściła należnego wpisu od skargi. Nie uzupełniła nadto w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.