VIII SA/Wa 918/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3046996

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2020 r. VIII SA/Wa 918/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Nawrot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi (...) sp. z o.o. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) października 2019 r. znak (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych postanawia:

1. umorzyć postępowanie sądowe;

2. zwrócić skarżącej (...) sp. z o.o. uiszczony wpis sądowy od skargi w kwocie (...) ((...)) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 25 listopada 2019 r. (...) sp. z o.o. (dalej: "skarżąca", "spółka") wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej: "Sąd") na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z (...) października 2019 r. znak (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych.

Wpis sądowy od skargi w kwocie 200 zł spółka uiściła 25 listopada 2019 r. (k. 20 akt sądowych).

Następnie pismem z 6 lutego 2020 r. skarżąca złożyła oświadczenie o cofnięciu skargi w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., zwana dalej "p.p.s.a."), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi jest dla sądu wiążące, jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

W ocenie Sądu, w przedmiotowej sprawie nie wystąpiły przesłanki do uznania, że cofnięcie skargi jest niedopuszczalne. Należało zatem uznać, że ta czynność procesowa skarżącej jest skuteczna.

Mając na względzie powyższe Sąd, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. jak w pkt 2 sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.