Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2839812

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 listopada 2015 r.
VIII SA/Wa 859/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.).

Sędziowie WSA: Marek Wroczyński, Renata Nawrot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku referendarza sądowego Moniki Kramek o wyłączenie od wykonywania czynności w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi (...) sp. z o.o. - wspólnika spółki cywilnej (...) na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania postanawia: wyłączyć referendarza sądowego Monikę Kramek od wykonywania czynności w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 859/15

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.