VIII SA/Wa 757/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203096

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 lutego 2017 r. VIII SA/Wa 757/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Justyna Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) lipca 2016 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry postanowił: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) lipca 2016 r. (...) Sp. z o.o. z/s w O. M. (dalej: "skarżąca") wniosła skargę na powołaną wyżej decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z (...) lipca 2016 r.

Pismem z (...) grudnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej: "Sąd"), wykonując zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z (...) grudnia 2016 r., wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem jej odrzucenia. Powyższe wezwanie zostało prawidłowo doręczone skarżącej (...) stycznia 2017 r. Wyznaczony przez Sąd termin do dokonania powyższej czynności upłynął zatem z dniem (...) stycznia 2017 r.

Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że skarżąca nie uiściła należnego wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718; dalej: "p.p.s.a.") skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Skoro zatem skarżąca nie uiściła należnego wpisu od skargi w wyznaczonym przez Sąd terminie - skargę należało odrzucić.

Dlatego Sąd, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.